Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 15, 76 - 88, 02.04.2019

Öz

Kaynakça

  • Alkan, C., Doğan, H ve Sezgin, İ. S., (1976). Mesleki ve Teknik Eğitim Prensipleri. Ankara: Saray Yayınları. Alkan, M.R., Suiçmez, M., Aydınkal, M. ve Şahin, M.(2014). Meslek Yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140. Anapa, S. (2008). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Arslan, M. (2002). Meslek standartları sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin görüşler. İşveren Dergisi, Sayı 7. Bahşi, N. (2011). Meslek yüksekokullarının sorunları ve yöneticilerinin tutum ve davranışları üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2,) 165-178 Binici, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396. Egeli, H. ve Hayrullaoğlu, B. (2014). Türkiye ve OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51(593), 93-108. Ergün, H. (2018). Okul müdürleri ve işveren gözüyle mesleki eğitimin sorunları. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 191-206. Ersoy, A. F. (2016). Fenomoloji. Ahmet Saban ve Ali Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı YayıncılıkGökdoğan, O. ve Sarıgöz, O. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ‘Mesleki Uygulama Dersi’ ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 1091-1100. Hepkul, A. (2014). Meslek lisesi tercihi sürecinin keşifsel olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 41-52.(Hürriyet Gazetesi, 2018). Yatırımda en büyük pay meslek lisesine. http://www.hurriyet.com.tr (21.12.2018 tarihinde erişilmiştir.)Kaya, A. (2017). Mesleki eğitimin başarısızlık dinamikleri ve meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14(4), 3591-3605. Kılıç, A, (2007). Türkiye’de Orta Mesleki-Teknik Eğitim ve İstihdam İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Küçükgöksel, N.Ç. ve Akpınar, T. (2016). İstihdam odaklı mesleki eğitime yönelik sorunlar, talep ve beklentiler. Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1-17. Mumcu, F.K., Usluel, Y.K. (2004). Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:91.99.Örs, F. (2003). Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 1-16. Özgüler,D., Özgüler, D., Karataş, K.U. ve Ulaş, M. (2017). Muhasebe ve finans sektörünün meslek yüksekokulu öğrencilerinden beklentileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 175-186. (Resmi Gazete, 2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı. http://www.resmigazete.gov.tr Sağlık, M.A. ve Aykaç, N. (2018). Mesleki eğitimin sorunları ve çözüm arayışlarının değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 25-47. Sezgin, İ., (2009). Meslek ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Taş, A., Selvitopu, A., Bora, V. ve Demirkaya, Y. (20139. Meslek lisesi öğrencilerinin okulu terk nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1551-1566. Bahadır, F., Tuncer, M., Akmençe, E, Dikmen, M. ve Şimşek, M. (2018). Ders akademik başarılarının mesleki programı yordama durumunun değerlendirilmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2016). Mesleki Eğitim Sorunsalının Meslek Yüksekokulları Bağlamında Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya.Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 6(2), 933-946.Yıldırım, H., Sertel, E. ve Akyol, S.Ö. (2017). Meslek yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 287-300. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

MESLEKİ EĞİTİM SORUNSALININ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAĞLAMINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 15, 76 - 88, 02.04.2019

Öz

Bu araştırmada Meslek Yüksekokulunda öğrenim göre öğrencilerinin meslek yüksekokullarına yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden Olgu bilime göre yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 135 öğrenci oluşturmaktadır. Altı açık uçlu soru ile elde edilen görüşler içerik analizi ile değerlendirilmiştir.  Araştırma sonucunda meslek yüksekokullarının en çok “yetersiz”, “lise”, “bakımsız”, “diploma” gibi metaforlarla tanımlandıkları belirlenmiştir. Katılımcılar meslek yüksekokullarının öncelikli misyonunu ara eleman yetiştirme olarak görmekte iken bu yöndeki olumsuz bulgularda meslek yüksekokullarının aslında bir lise olduğu yönünde görüşler belirtilmiştir. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri programı tercihlerinde öncelik sırasına göre çevresi (Aile, Arkadaş v.b.), iş imkânlarının fazlalığına inanma ve ilgili alanı sevme durumlarının etkili olduğu belirlenmiştir.  Araştırmaya katılan öğrenciler uygulama, araç-gereç ve laboratuvar eksiklerinin olduğunu belirtmiş, güvenlik, ders saati düzensizliği ve sosyal aktivite eksikliğini ise yaşanan başlıca problemler arasında göstermişlerdir. Öğrenciler seçmeli dersler, işletme yönetimi, meslek eğitimi ve kalite güvence standartları gibi derslerin program ayrımı olmaksızın programlardan çıkarılması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Öğrencilerin çoğunluğuna göre meslek yüksekokullarının öğrenim süresi iki yıl teorik ve bir yıl staj olmak üzere üç yıl olmalıdır. Araştırma sonucunda program içeriklerinde bazı güncellemelerin yapılması, uygulamalara ağırlık verilmesi önerilmektedir. Bunun yanında meslek yüksekokullarındaki derslerin yakın programları olan fakülteler ile birlikte yürütülmesi,  meslek yüksekokulu programlarının enstitülerde temsili konusunda düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

  • Alkan, C., Doğan, H ve Sezgin, İ. S., (1976). Mesleki ve Teknik Eğitim Prensipleri. Ankara: Saray Yayınları. Alkan, M.R., Suiçmez, M., Aydınkal, M. ve Şahin, M.(2014). Meslek Yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140. Anapa, S. (2008). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Arslan, M. (2002). Meslek standartları sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin görüşler. İşveren Dergisi, Sayı 7. Bahşi, N. (2011). Meslek yüksekokullarının sorunları ve yöneticilerinin tutum ve davranışları üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2,) 165-178 Binici, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396. Egeli, H. ve Hayrullaoğlu, B. (2014). Türkiye ve OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51(593), 93-108. Ergün, H. (2018). Okul müdürleri ve işveren gözüyle mesleki eğitimin sorunları. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 191-206. Ersoy, A. F. (2016). Fenomoloji. Ahmet Saban ve Ali Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı YayıncılıkGökdoğan, O. ve Sarıgöz, O. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ‘Mesleki Uygulama Dersi’ ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Batman Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 1091-1100. Hepkul, A. (2014). Meslek lisesi tercihi sürecinin keşifsel olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 41-52.(Hürriyet Gazetesi, 2018). Yatırımda en büyük pay meslek lisesine. http://www.hurriyet.com.tr (21.12.2018 tarihinde erişilmiştir.)Kaya, A. (2017). Mesleki eğitimin başarısızlık dinamikleri ve meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 14(4), 3591-3605. Kılıç, A, (2007). Türkiye’de Orta Mesleki-Teknik Eğitim ve İstihdam İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Küçükgöksel, N.Ç. ve Akpınar, T. (2016). İstihdam odaklı mesleki eğitime yönelik sorunlar, talep ve beklentiler. Tekirdağ S.M.M.M. Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1-17. Mumcu, F.K., Usluel, Y.K. (2004). Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanımları ve Engeller, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26:91.99.Örs, F. (2003). Meslek Yüksekokullarının Toplumsal İşlevi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 1-16. Özgüler,D., Özgüler, D., Karataş, K.U. ve Ulaş, M. (2017). Muhasebe ve finans sektörünün meslek yüksekokulu öğrencilerinden beklentileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 175-186. (Resmi Gazete, 2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı. http://www.resmigazete.gov.tr Sağlık, M.A. ve Aykaç, N. (2018). Mesleki eğitimin sorunları ve çözüm arayışlarının değerlendirilmesi: Bir meta-sentez çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 25-47. Sezgin, İ., (2009). Meslek ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Taş, A., Selvitopu, A., Bora, V. ve Demirkaya, Y. (20139. Meslek lisesi öğrencilerinin okulu terk nedenleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1551-1566. Bahadır, F., Tuncer, M., Akmençe, E, Dikmen, M. ve Şimşek, M. (2018). Ders akademik başarılarının mesleki programı yordama durumunun değerlendirilmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Nevşehir-Türkiye.Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2016). Mesleki Eğitim Sorunsalının Meslek Yüksekokulları Bağlamında Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya.Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 6(2), 933-946.Yıldırım, H., Sertel, E. ve Akyol, S.Ö. (2017). Meslek yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 287-300. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Murat TUNCER> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-9136-6355
Türkiye


Ramazan TANAŞ>

0000-0002-7822-582X

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. & Tanaş, R. (2019). MESLEKİ EĞİTİM SORUNSALININ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BAĞLAMINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi , 8 (15) , 76-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejedus/issue/44340/538129