Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 157 - 164 2020-09-01

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN INSTAGRAM KULLANMA DAVRANIŞLARI

Simge ELDEM [1] , Tunç ELİBOL [2]


Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin Instagram kullanmasının sebepleri ve Instagramda maruz kalınan olay ve olguların bireyde yarattığı etkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir çalışma özelliği göstermektedir. Araştırmada veri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Bu anketle, gençlerin Instagramda geçirdikleri süre, Instagram kullanmadıkları zamanda eksiklik duyup duymadıkları, ne tür paylaşımlar yaptıkları ve bu paylaşımları yapmaya iten sebepler gibi Instagram kullanımıyla ilgili çeşitli durumlar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, iki ve daha fazla Instagram hesabına sahip kişilerin günde en az 2-3 saatlerini Instagramda geçirdikleri tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin Instagrama girmediği zaman büyük oranda eksiklik duydukları ve en kısa zamanda da Instagram hesaplarını kontrol etme davranışına yöneldikleri ve paylaşım yaptıkları belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerini Instagramda paylaşım yapmaya iten en temel sebep, başka insanlar tarafından takip edilmek ve beğenilmek duygusu olarak belirlenmiştir. Bir diğer sebep de yaşadığımız çağa ayak uydurmak olarak belirlenmiştir. Araştırmada üniversite öğrencileri, Instagramda paylaştıklarının gerçek yaşantılarıyla büyük oranda paralel olduklarını belirtmişlerdir. Fakat Instagramda bireylerin ağlarken ya da kendilerini çirkin buldukları halleriyle paylaşım yaptıkları sık karşılaşılan bir durum değildir.
Üniversite Öğrencileri, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Instagram, Sanal Ortamlar
 • Agrawal, S. (2019, Mayıs 23). Numbers, New Instagram Statistics 2019: Know The Latest Instagram By The. Temmuz 2019 tarihinde https://www.digitalgyd.com/instagram-statistics adresinden alındı.
 • Armağan, M., Karakule, İ., Karademir, Ö. (2019). “Sosyal Medya Kullanan Tüketicilerin Algıları Üzerine Bir Araştırma: Instagram Örneği”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1-14.
 • Bulunmaz, B. (2011). “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği”, Global Media Journal, 2(3), 19-50.
 • Çalışkan, M. & Yunus, M. (2015). “Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya”, Akademik Başarı Dergisi, 1(50), 254-277.
 • Çelik, K. A. (2020). Benlik Sunumu Bağlamında Sosyal Ağ Platformları: Instagram Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Dalkıç, A. (2019). Instagram Kullanan Ergenlerde Beden Algısı ve Öz Yeterliliğin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Göker, G. (2015). İletişimin Mcdonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies (10), 389-410.
 • Güz, N., Yeğen, C., & Yanık, H. (2018). Instagram Yeni Bir Politik Propaganda Ortamı Olabilir Mi?. Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar (s. 51-71). Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Hekimoğlu, H. (2019). Sosyal Ağlarda Mahremiyetin Dönüşümü: Instagram Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Kısaç, İ. & Şensoy, M. E. (2017). “Gençlerde Sosyal Medya Algısı ve Kullanma Davranışı”, In Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG, 379-392.
 • M.Kaplan, A., & Haenlein, M. (2016). Dünyanın Bütün Kullanıcıları Birleşin! Sosyal Medyanın Zorlukları ve Sağladığı Fırsatlar. H. Hülür, & C. Yaşın (Dü) içinde, Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Onurlubaş, E., & Öztürk, D. (2018). “Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği.” OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 984-1016.
 • Sabancı, S. Y. (2018). Sosyal Medya Okuryazarlığı: Facebook ve Instagram Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji ile Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram, Ulakbilge, 2(4), 87-100.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8977-4843
Yazar: Simge ELDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6456-3588
Yazar: Tunç ELİBOL
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 1 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2020

APA Eldem, S , Elibol, T . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN INSTAGRAM KULLANMA DAVRANIŞLARI . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 4 (3) , 157-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/56645/719704