Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 3, 203 - 215, 01.09.2020

Öz

Sosyal sorumluluk işletmeler için olduğu kadar bireyler için de önemli konulardan bir tanesidir. Bugünlerde insanlar yakın çevreleri için olduğu kadar tüm insanlık için de bir şeyler yapmak istemektedirler. Bu çabalar sağlıklı bir iş yerinde çalışmak, daha temiz bir havada yaşamak, daha temiz sular içebilmek, hayvanları korumak, göçmenleri dikkate almak, insan hakları ihlallerine karşı çıkmak, doğaya daha az atık bırakmak ve daha az enerji harcama konularını içermektedir.
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin küresel sosyal sorumluluk algılarının sosyo-demografik özelliklere göre değişim gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Çalışma bir vakıf üniversitesi sosyal ve beşeri bilimler fakültesi öğrencilerinden kolayda örneklem yöntemiyle seçilen 309 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Çalışmada Başer ve Kılınç (2015) tarafından geliştirilen “Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışma sonunda öğrencilerin küresel sosyal sorumluluk algıları yüksek seviyede bulunmuştur. Çalışmada kadın öğrencilerin küresel sosyal sorumluluk algıları erkeklere göre anlamlı seviyede yüksek bulunmuştur. Yine, bir STK’ya üye olanların küresel sosyal sorumluluk algıları üye olmayanlara göre ve sosyal sorumluluk kavramını bilenlerin bilmeyenlere göre küresel sosyal sorumluluk algıları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.

Kaynakça

 • amnesty.org. (2020). 2019 Yıllık Raporu. https://www.amnesty.org.tr/ Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • Aydınalp, Güzin Ilıcak. (2013). Halkla İlişkiler Ekseninde Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Başer, Enis Harun ve Kılınç, Emin. (2015). Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 75-89.
 • Carroll, Archie B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Resposibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizon, 39-48.
 • ec.europa.eu. (2020). Sustainability and Circular Economy. https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/corporate-social-responsibility_en Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • eczacibasi.com.tr. (t.y.). Toplumsal Sorumluluk. https://www.eczacibasi.com.tr/tr/toplumsal-sorumluluk/ekonomik-ve-sosyal-kuruluslar Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • ekonomist.com.tr. (2019). İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri. https://www.ekonomist.com.tr/haberler/is-dunyasinin-en-begenilen-sirketleri-aciklandi.html Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • Ewest, Timoty (2015). The Relationship Between Transformational Leadership Practies and Global Social Responsibilty. Journal of Leadership Studies, 9(1), 19-30.
 • greenpeace.org. (2020). Menu. https://www.greenpeace.org/international/ Erişim Tarihi: 16.05.2020
 • Ham, Marija., Pap, Ana., ve Pezic, Marijana. (2018). The Attitudes of Business Students Towards Corporate Social Responsibility: Evidence From Eastern Croatia. Economy of Eastern Croatia Yesterday, Today, Tommorow(4), 693-702.
 • ILO. (2020, Mayıs 16). Çocuk İşçiliği. https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • isbank.com.tr. (t.y.). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/cam-geri-donusum-projesi Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • İslam, Muhammad Azizul ve Deegan, Craig (2010). Media Pressures and Corporate Disclosure of Social Responsibility Performance Information: A Study of Two Global Clothing and Sports Retail Companies. Accounting and Business Research, 40(2), 131-148.
 • Kaifi, Belal. A., Khanfar, Nile. M., Noor, Ahmad. O., ve Poluka, Laura. (2014). International Business Students's Understanding , Perception, and Commitment to Corporate Social Responsibility: A Study Based Upon Gender, General Affiliation and Culture. Business and Management Research, 3(3), 34-42.
 • Kırılmaz, Harun, Kılıç Kırılmaz, Selma., Demir, Bayram., ve Marakçı, Yusuf. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Social Sciences Studies Journal, 6197-6208.
 • koc.com.tr. (t.y.). Projeler. https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/projeler Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • Kotler, Peter, ve Lee, Nancy. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Liang, Hao, ve Renneboog, Luc. (2017). On the Foundation of Corporate Social Responsibility. The Journal of Finance, 72(2), 853-909. msf.org. (2020). About Us. https://www.msf.org/work-msf-offices Erişim Tarihi: 16.05.2020
 • Okay, Ayla, ve Okay, Aydemir. (2013). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • ormansu.gov.tr. (2015). Uluslararası Örgütler. http://did.ormansu.gov.tr/did/Files/ULUSLARARASI%20%C3%96RG%C3%9CT%20VE%20%C3%87EVRE.pdf Erişim Tarihi: 16.05.2020
 • Peltekoğlu, Filiz. Balta. (2016). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • pg.com.tr. (t.y.). Toplumsal Etki. https://www.pg.com.tr/sosyal-sorumluluk/ Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • Secgin, Fadime, ve Yazıcı, Fatih. (2018). Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kontrol Odakları ve Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1267-1292.
 • Tabachnick, Barbara. G., ve Fidell, Linda. S. (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.
 • tutor2u.net. (2020). Carroll's CSR Pyramid. https://www.tutor2u.net/business/reference/carrolls-csr-pyramid Erişim Tarihi: 28.02.2020
 • unilever.com.tr. (t.y.). Sürdürülebilir Yaşam. https://www.unilever.com.tr/news/news-and-features/2017/omo-ve-icerde-dizisinden-anlamli-isbirligi.html Erişim Tarihi: 28.02.2020

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Birol BÜYÜKDOĞAN 0000-0001-9873-4317

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 25 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 12 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA BÜYÜKDOĞAN, B. (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 4(3), 203-215.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png