Yıl 2021, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 35 - 48 2021-01-01

DİJİTAL DÜNYADA MEDYA OKURYAZARLIĞI OLGUSU: GELİŞİM EVİ SPOR KULÜBÜ

Nimet ÖZSEVİNÇ [1] , Deniz YENGİN [2]


Medya, iletişim ağlarını kapsayıcı niteliğe sahip olarak; radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın yayın mecralarında ortak bir dil oluşturmaktadır. İletişim normlarını kullanan medya, teknolojik gelişmelerin bir uzantısı niteliğinde yeni bir kimlik kazanmıştır. Gelişen ve değişen dünya düzeninde ise ‘yeni medya’ kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin yansımaları sonucu hayatımızın vazgeçilmez bir parçası konumuna gelen dijitalleşme evresiyle, medya birçok alanı doğrudan etkilemeye devam etmekte ve dönüşüme uğratmaktadır. Medya ve eğitim ilişkisine bakıldığında, medya okuryazarlığı olgusu, toplumların genetik kodlarını doğrudan etkisi altına almaktadır. Geleneksel medyada yer alan haber, reklam ve eğlence unsurlarının analizlerinin yanı sıra yeni iletişim teknolojileri ile ortaya çıkan yeni sosyal sorunlar da medya okuryazarlığı literatürüne girmelidir. Teknolojik devrimlerle birlikte değişen ve gelişen sosyal yaşam ve eğitim bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Her geçen gün dönüşüme uğrayan, içinde bulunduğumuz dijital dünya kendi sirkülasyonu içinde bizleri de aynı çarkta döndürmektedir. Yeniliğin ardında gelen sorunsallar olumsuz etki yaratarak dijitalliğin kalıcı izlerini topluma kazımakta ve bizlerin farkındalığını köreltmektedir. Bu makale çalışmasında teknolojinin evrilmesi sonucu oluşan dijital dünyada, medya okuryazarlığı sorunsalları üzerinde durularak, Gelişim Evi Spor Kulübü üyelerinin yeni medya okuryazarlık düzeyinde yaptıkları çalışmalar ve farkındalıklarının incelemesi yapılmıştır.
kitle iletişim araçları, yeni medya, teknoloji ve eğitim, medya okuryazarlığı, sosyal medya
 • Aslan, K. (2004). Haber Nasıl Okunur, Anahtar Kitaplar Yayınevi.
 • Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Binark, M. ve Bek, M. G. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı (2. baskı), İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Briggs, A. ve Burke, P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Chayko, M. (2018). Süper Bağ(lantı)lı, (Çev.: B. Bayındır, D. Yengin, T. Bayrak), İstanbul: DER Yayınları.
 • Chomsky, N. (2002). Medya Gerçeği, İstanbul: Everest Yayınları.
 • Gönenç, Ö. (2018). Medyada Algı Yönetimi, İstanbul: Der Yayınları.
 • Gültekin, M. (2016). Algı Yönetimi ve Manipülasyon, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action, The Aspen Institute Washington, D.C. 20036.
 • Hobbs, R. (2004). Medya Okuryazarlığı Hareketinde Yedi Büyük Tartışma, (Çev.: M. Türkân Bağlı), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 • İlhan, E. Aydoğdu, E. (2015). Medya Okuryazarlığı Dersi ve Yeni Medya Algısına Etkisi, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, Cilt (Volume): 4, Sayı (Number): 1, (52-68).
 • Karadağ, G. H. (2019). Dijital Hastalıklar, İstanbul: Der Yayınları.
 • Kellner, D. (2014). Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar, (Der.: M. Çakır), İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Kellner, D. Share, J. (2005). Toward critical media literacy: Core concepts, debates, organization, and policy. Discourse: Studies in the cultural politics of education.
 • Laughey, D. (2010). Medya Çalışmaları, (Çev.: A. Toprak), İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • McLuhan, M. ve Povers, B. (2001). Global Köy, (Çev.: B. Öcal Düzgören), İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Mora, N. (2011). Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mora, N. (2007). İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Çocuk ve İletişim Kongresi ve 4.Uluslararası Çocuk Filmleri ve Kongresi “Risk Altındaki Çocuklar” 22-24 Ekim 2007 tarihli Kongresinde sunulan “Medyada Çocuk Temsilleri ve Medya Okuryazarlığı” adlı bildiri, İstanbul.
 • Mora, N. (2008). Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, İstanbul: Alt Kitap Yayıncılık.
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınları.
 • Pekman, C. (2011). Avrupa Birliği’nde Medya Okuryazarlığı, (Ed.: N. Türkoğlu, M. Cinman Şimşek), İstanbul: Parşömen Yayıncılık.
 • Postman, N. (2016). Teknopoli, İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Potter, W. J. (1998). Media Literacy, Thousand Oaks CA: Sage Publication, London.
 • Potter, W. J. (2011). Media Literacy, SAGE, Los Angeles.
 • Türkoğlu, N. Şimşek, M. C. (2007). Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Kalemus Yayınları.
 • Utma, S. Dijital Çağda Medyanın Psikolojik Gücü: Algı Yönetimi Perspektifinden Kuramsal Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Aralık 2018, 22 (Özel Sayı): 2903-2913.
 • Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Yengin. D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları.
 • Yengin. D. (2015). Sosyal Medya Araştırmaları, İstanbul: Paloma Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6982-7186
Yazar: Nimet ÖZSEVİNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6846-0770
Yazar: Deniz YENGİN
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 3 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2021

APA Özsevinç, N , Yengin, D . (2021). DİJİTAL DÜNYADA MEDYA OKURYAZARLIĞI OLGUSU: GELİŞİM EVİ SPOR KULÜBÜ . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 5 (1) , 35-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/721273