Yıl 2019, Cilt , Sayı 16, Sayfalar 750 - 757 2019-08-31

Bir Bölge Hastanesi için Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Sağlık Hizmeti Tesis Yerleşimi Seçimi Problemi
A Healthcare Facility Location Selection Problem with Fuzzy TOPSIS Method for a Regional Hospital

Pınar MİÇ [1] , Z. Figen ANTMEN [2]


Şirketler için en önemli kararlardan birisi olarak, tesis yerleşimi çok kriterli bir karar verme (ÇKKV) problemi olarak düşünülebilir. Fakat, tesis yerleşimi sadece şirketler için önemli değildir, aynı şekilde, sağlık hizmetindeki tesis yerleşimi kararları da çok önemlidir. Hatta, sağlık hizmeti tesislerinde insan hayatı söz konusu olduğu için, bu alandaki tesis yerleşimi kararları hayati derecede önemlidir. Diğer tesis yerleşimi problemlerinde olduğu gibi, sağlık hizmeti tesislerinin yerleşimi probleminde de dikkate alınması gereken kriterler vardır ve bu alandaki yöneticilerin bu kriterler altında alternatifleri değerlendirmesi gerekir. Bu süreç belirsizlikleri içerdiğinden dolayı, daha doğru sonuçlara ulaşmak için bu sürece bulanık mantığı ilave etmek uygun olacaktır. Bu doğrultuda, bu çalışmada, sağlık hizmeti tesis yerleşimi değerlendirmesi için çok kriterli bulanık bir yaklaşım sunulmuştur. Çalışma dahilinde, belirlenen kriterler çerçevesinde bulanık bir TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yaklaşımı sunulmuştur ve önerilen yaklaşım Adana ilindeki bir bölge hastanesi yer seçimi vaka çalışması üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların, karar vericilere bu alandaki gelecekteki kararları için yararlı bir kaynak olması beklenmektedir.

As being a significant determination for companies, facility location can be regarded as a multi-criteria decision making (MCDM) problem. Nonetheless, facility location is not significant merely in companies, likewise, facility location decisions in healthcare are significant, as well. Furthermore, since human life is the point in healthcare facilities, facility location decisions in this field are vitally important. As are in other facility location problems, there are multiple criteria to be taken into consideration in health care facility location problems and managers in this area should evaluate alternatives under these criteria. Since this process includes uncertainties, it is suitable to integrate fuzzy logic to this process to obtain more accurate results. In line with this, in this study, a fuzzy approach with multi criteria is presented with regard to the evaluation of healthcare facility location. Within the study, in the framework of specified criteria, a fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) approach is suggested and the proposed approach is performed at a case study for regional hospital location selection in Adana province. The acquired results are expected to be a useful resource to the future decisions in this area for decision makers. 

 • Ahmadi-Javid, A., Seyedi, P., & Syam, S. S. (2017). A survey of healthcare facility location. Computers and Operations Research, 79, 223–263. https://doi.org/10.1016/j.cor.2016.05.018
 • Aiello, G., Enea, M., & Galante, G. (2006). A multi-objective approach to facility layout problem by genetic search algorithm and Electre method. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 22(5–6), 447–455. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2005.11.002
 • Akyüz, Y., Bozdoğan, T., & Hantekin, E. (2011). TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, 13(1), 73–92.
 • Alvarez-Guerra, M., Viguri, J. R., & Voulvoulis, N. (2009). A multicriteria-based methodology for site prioritisation in sediment management. Environment International, 35(6), 920–930. https://doi.org/10.1016/j.envint.2009.03.012
 • Amile, M., Sedaghat, M., & Poorhossein, M. (2013). Performance Evaluation of Banks using Fuzzy AHP and TOPSIS, Case study: State-owned Banks, Partially Private and Private Banks in Iran. Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2(3), 128–138. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/280100441
 • Antmen, Z. F. (2012). Üçüncü Basamakj Yoğun Bakım Üniteleri Kapasite Planlama Problemi için Benzetim Modelleri ve Uygulamaları. Çukurova University, Institute of Natural and Applied Sciences, PhD Thesis, Adana.
 • Antmen, Z. F., & Miç, P. (2018). Selection of Mechanical Ventilator in Pediatric Intensive Care Unit by Multi- Criteria Decision Making and a Case Study. Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 33(4), 17–30.
 • Arslan, H. M., & Yıldız, M. S. (2015). Application of Fuzzy TOPSIS Method on Location Selection of Educational Facilities: A Location Analysis in Düzce. The Journal of International Social Research, 8(36), 763–773.
 • Avgelis, A., & Papadopoulos, A. M. (2009). Application of multicriteria analysis in designing HVAC systems. Energy and Buildings, 41(7), 774–780. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.02.011
 • Aydın, Ö., Öznehir, S., & Akçalı, E. (2009). Optimal Hospital Location Selection by Analytical Hierarchy Process. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 14(2), 69–86. Retrieved from https://docplayer.biz.tr/22754986-Optimal-hospital-location-selection-by-analytical-hierarchical-process.html
 • Bilich, F., & Da Silva, R. (2008). Valuation and Optimization of the Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance. PORTUGUESE JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, XIII(3), 341–359. Retrieved from https://ejms.iseg.ulisboa.pt/files/2008-Valuation_and_optimization_of_the_impact_of_intellectual_capital_on_organizational_performance.pdf
 • Brito, A. J., de Almeida, A. T., & Mota, C. M. M. (2010). A multicriteria model for risk sorting of natural gas pipelines based on ELECTRE TRI integrating Utility Theory. European Journal of Operational Research, 200(3), 812–821. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.01.016
 • Calvo, A. B., & Marks, D. H. (1973). Location of health care facilities: An analytical approach. Socio-Economic Planning Sciences, 7(5), 407–422. https://doi.org/10.1016/0038-0121(73)90039-6
 • Chen, C.-T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems, 114(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(97)00377-1
 • Chen, C.-T., Lin, C.-T., & Huang, S.-F. (2006). A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International Journal of Production Economics, 102(2), 289–301. https://doi.org/10.1016/J.IJPE.2005.03.009
 • Datta, S. (2012). Multi-criteria multi-facility location in Niwai block, Rajasthan. IIMB Management Review, 24(1), 16–27. https://doi.org/10.1016/J.IIMB.2011.12.003
 • Gülsün, B., Tuzkaya, G., & Duman, C. (2011). Genetik Algoritmalar ile Tesis Yerleşimi Tasarımı ve Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10(1), 73–87.
 • Haji, E. EL, Azmani, A., & Harzli, M. El. (2017). Using AHP Method for Educational and Vocational Guidance. International Journal of Information Technology and Computer Science, 1, 9–17. https://doi.org/10.5815/ijitcs.2017.01.02
 • Hamid Afshari, Q. P. (2014). Challenges and Solutions for Location of Healthcare Facilities. Industrial Engineering & Management, 03(02), 1000127. https://doi.org/10.4172/2169-0316.1000127
 • Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications A State-of-the-Art Survey. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9_1
 • İnce, Ö., Bedi̇r, N., & Eren, T. (2016). Hospital Establishment Site Selection Problem with Modelling Analytic Hierarchy Process-Tuzla District Application. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 8–21. Retrieved from https://dergipark.org.tr/download/article-file/334540
 • Kelemenis, A., & Askounis, D. (2010). A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection. Expert Systems with Applications, 37(7), 4999–5008. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.12.013
 • Koyuncu, M., Araz, O. M., Zeger, W., & Damien, P. (2017). A simulation model for optimizing staffing in the emergency department. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 210, 201–208. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66146-9_18
 • Kumar, S., Kumar, S., & Gopal Barman, A. (2018). Supplier Selection Using Fuzzy TOPSIS Multi Criteria Model for a Small Scale Steel Manufacturing Unit. Proceida Computer Science, 133, 905–912. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.07.097
 • Li, X., Wang, K., Liuz, L., Xin, J., Yang, H., & Gao, C. (2011). Application of the entropy weight and TOPSIS method in safety evaluation of coal mines. Procedia Engineering, 26, 2085–2091. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2410
 • Miç, P., & Antmen, Z. F. (2018). Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatör Kullanımının Literatür İncelemesi. In H. Akça, M. Eraslan, & M. F. Sansar (Eds.), 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies (p. 1157). Adana, Turkey: Gece Kitaplığı.
 • Miç, P., Antmen, Z. F., & Erdurak, M. Ö. (2019). Öğrencilerin Seçmeli Ders Seçimi Problemine Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı. In G. Başyiğit Kılıç, A. Çiftçi, & A. Yılmaz (Eds.), Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (p. 148). Ankara: Gece Akademi.
 • Montazer, G. A., Saremi, H. Q., & Ramezani, M. (2009). Design a new mixed expert decision aiding system using fuzzy ELECTRE III method for vendor selection. Expert Systems with Applications, 36(8), 10837–10847. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.01.019
 • Ogulata, S. N., Koyuncu, M., & Karakas, E. (2008). Personnel and patient scheduling in the high demanded hospital services: A case study in the physiotherapy service. Journal of Medical Systems, 32(3), 221–228. https://doi.org/10.1007/s10916-007-9126-4
 • Ok, K., Okan, T., & Yilmaz, E. (2011). A comparative study on activity selection with multicriteria decision-making techniques in ecotourism planning. Scientific Research and Essays, 6(6), 1417–1427. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79957650870&partnerID=40&md5=f95b850984434c7a67598f4901162a2e
 • Şenel, B., Şenel, M., & Aydemir, G. (2017). Multi Criteria Decision Making Method TOPSIS with Personnel Selection. International Refereed Journal of Researches on Economy Management, 13, 19–70. https://doi.org/10.17373/UHEYAD.2017.3.3
 • Shahroudi, K., & Tonekaboni, S. M. S. (2012). Application of TOPSIS Method to Supplier Selection in Iran Auto Supply Chain. Journal of Global Strategic Management, 6(2), 123–131. https://doi.org/10.20460/JGSM.2012615779
 • Turkish Statistical Institute. (2019). Retrieved June 25, 2019, from http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Uslu, A., Kızıloğlu, K., İşleyen, S. K., & Kahya, E. (2017). Geographic information system-based AHP-TOPSIS approach for school site selection: A case study for Ankara. Journal of Polytechnic, 20(4), 933–943. https://doi.org/10.2339/politeknik.369099
 • Vafaei, N. (2014). Selecting the Field Hospital Location for Disasters: a Case Study in Istanbul. Istanbul Technical University. Retrieved from https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/15108/1/10047743.pdf
 • Vahidnia, M. H., Alesheikh, A. A., & Alimohammadi, A. (2009). Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives. Journal of Environmental Management, 90(10), 3048–3056. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.04.010
 • Wu, C. R., Lin, C. T., & Chen, H. C. (2007). Optimal selection of location for Taiwanese hospitals to ensure a competitive advantage by using the analytic hierarchy process and sensitivity analysis. Building and Environment, 42(3), 1431–1444. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.12.016
 • Yüksel, M. (2013). Determination of Teaching Methods in Chemistry Education by the Analytic Hierarchy Process (AHP). Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 7(1), 302–332. https://doi.org/10.12973/nefmed163
 • Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8, 338–353.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9655-0319
Yazar: Pınar MİÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8475-1300
Yazar: Z. Figen ANTMEN
Kurum: Çukurova Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

APA Mi̇ç, P , Antmen, Z . (2019). A Healthcare Facility Location Selection Problem with Fuzzy TOPSIS Method for a Regional Hospital . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (16) , 750-757 . DOI: 10.31590/ejosat.584217