Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 338 - 345 2019-12-31

Muğla İlindeki Göllerin Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri (Muğla-Türkiye)

Cengiz Koç [1] , Nedim Özdemir [2]


Göller en önemli sulak alan ekosistemleri arasındadır. Ekolojik olarak önemli olan göller, özel ekosistemlerdir ve bölgenin su rejimini ayarlamak, karakteristik bitki ve hayvan gruplarının ekonomik, kültürel, bilimsel ve rekreasyonel bir şekilde yaşamalarını ve büyük bir kaynak oluşturmalarını sağlamak gibi birçok önemli role sahiptir. Ayrıca, çeşitli insan faaliyetleri (balıkçılık, rekreasyon ve turizm, enerji üretimi, atık su emisyonu) için bir kaynak ve doğa için bir sığınak olarak kabul edilen göller, yönetmeliklere gore yönetilmeli ve sömürülmelidir.

36 ° 17 '- 37 ° 33` Kuzey enlemleri ve 27 ° 13` ve 29 ° 46` Doğu boylamları arasında yer alan Muğla, 13 328 km2 yüzey alanına ve çok engebeli bir araziye sahiptir. İl, Büyük Menderes, Dalaman ve Eşen Nehirleri havzalarında bulunur ve güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi ile çevrilidir. Muğla ili, Eşencayı, Dalaman Nehirleri, Bafa Gölü, Güllük Lagünü ve Köyceğiz Gölü gibi ana su kaynakları ile diğer tatlı su kaynakları bakımından zengindir.

Bu çalışma Haziran 2011 ile Mayıs 2012 tarihleri ​​arasında Köyceğiz, Bafa ve Limni Gölünde yapılmıştır. Seçilen bu istasyonlardaki göller su kalitesi yönünden araştırılmıştır. Bu göllerden seçilen toplam 15 istasyon noktasından  su örnekleri alınmıştır.

Su sıcaklığı, pH, elektriksel iletkenlik ve çözünmüş oksijen, YSI 556 MPS çoklu prob cihazı kullanılarak sahada ölçülmüştür. Sahadan alınan örnekler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsü Temel Bilimler Laboratuvarına getirilerek,  ortofosfat, nitrit azotu, nitrat azotu ve amonyum azotu bakımından ölçülmüştür. Bu istasyonlardan alınan su örnekleri fiziko-kimyasal parametreler yönünden incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları şu şekilde belirlenmiştir: su sıcaklığı (11,43-28,62 C), pH (6,03-8,90), elektriksel iletkenlik (403,6-2124 µScm-1), çözünmüş oksijen (1, 73-11,42 mgL-1), nitrit azotu (BDL-0,12 mgL-1), nitrat azotu (BDL-25,85 mgL-1), amonyak azotu (BDL-1,64 mgL-1) ve orto -fosfat (BDL-1,24 mgL-1). Fiziko-kimyasal parametreler Su Kirliliği Kontrolü Mevzuatına uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak, bu göllerdeki kirliliğin çoğunlukla antropojenik faktörler, tarımsal kirleticiler, turizm faaliyetleri, evsel atıklar ve atık su kombinasyonundan etkilendiği görülmüştür.

Antropojenik faktörler, Köyceğiz Gölü, Bafa Gölü, Limni Gölü, Fiziko-kimyasal analiz, Turizm faaliyetleri, Su kalitesi
  • Anonymous (1998). Report on the environmental position of Muğla city. Muğla, Muğla Valiliği İl Çevre Müdürlüğü Yayını, (in Turkish).Anonymous, (2000). Ülkemiz su ürünlerini geliştirme stratejileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yayını No: 8. Ankara pp 54, (in Turkish).Anonymous, (2008). Water Pollution Control Regulation, 13 February 2008 dated and number 26786 Official Gazette, Ministry of Environment and Forest, Ankara. Balık S., Ustaoğlu M.R., Sarı H.M., İlhan A. and Topkara E.T. (2005). Yuvarlakçay (Köycegiz, Mugla)’in Balık Faunası. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 22, (1-2) 221–223.Barlas M., İmamoğlu Ö. & Yorulmaz B. (2002). Tersakan Çayı’nın (Muğla-Dalaman) Su Kalitesinin İncelenmesi, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya.Barlas M., Yılmaz F., İmamoğlu Ö. and Akboyun Ö. (2000). Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi, I. Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, 249-265.Barlas, M., Ikiel, C. and Ozdemir, N., (1995). Physical and chemical examination of stream resources of Gokova Bay. East Anatolia Region I. (1993) and II (1995) water resources symposium, Erzurum, Atatürk University, 704-712.Barlas, M., Yılmaz, F., Yorulmaz, B. and Kalyancu, H. (2008). Ecological Status of Inland Waters of Mugla. EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya 21-24 Mayıs 2008, 34-43.De Sa Matos Paixao, L.S. (2011). Water Quality Investigation of Namnam Creek Which Feeds Koycegiz Lake. Master thesis, Mugla University Institute of Science and Technology. p. 67, Mugla.Dirican S. and Barlas M. (2005). Physio-chemical characteristics and fish of Çine (Muğla-Aydın) stream, (in Turkish). Ekoloji 14 (54), 25-30.Dügel M. (1995). Köyceğiz Gölüne Dökülen Akarsuların Su Kalitesinin Fiziko kimyasal ve Biyolojik Parametrelerle Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 87pp.Erdinc, S.O. (2010). Water Quality Investigation of Kadın Creek and Akcapinar Creek that Fed Gokova Bay. Master thesis, Mugla University Institute of Science and Technology, p. 88.Franzen, M., Bubmann, M., Kordges Th., Thiesmeier, B. and Verlag L., (2008). Die Amphibien and Reptilien der Südwest-Türkei. ISBN 978-3-933066-38-1.Kalyoncu, H., Barlas. M., Yıldırım, M.Z. and Yorulmaz, B., (2008). Gastropods of two important streams of Gokova Bay (Mugla, Turkey) and their relationships with water quality, International Journal of Science & Technology. Vol: 3, No:1, 27-36.Kasparek (1988).Der Bafasee:Natur und Geschichte in der Turkischen Agais (German Edition), page 174, GermanyKazancı N. and Dugel M. (2000). An Evaluation of Water Quality of Yuvarlakçay Stream in the Köyceğiz - Dalyan Protected Area, SW Turkey, Tr. J. of Zoology 24, 69-80.Özdemir N., Barlas M. and Özdemir N. (1995). Dalaman-Kapugargın Köyünde BulunanKocagöl’ün Limnolojik Açıdan İncelenmesi, Doğu Anadolu Bölgesi I. (1993) ve II. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, 89-92.Özdemir N., Yılmaz F. and Yorulmaz B. (2007). Dalaman Çayı Üzerindeki Bereket Hidro-Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balık Faunasının Araştırılması, Ekoloji Dergisi, 16 (62): 30-36.Özdemir N., Yılmaz F., Barlas M. and Yorulmaz B. (2003). Namnam Çayı (Köyceğiz) Balık Faunası ve Ekolojik Özellikleri, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül, 166-170.Salathe, T. (2008). Healthy Lakes-Healthy People. Sustainable Development of Lake Areas. 21-22 February 2008, 26-27, Tartu, Estonia.Wetzel R.G. (2001). Limnology Lake and River Ecosystems. Third Edition, Elsevier Academic Press, An Imprint of Elsevier, p.1006, USA.Yılmaz F. (2004). Physico-chemical features of Mumcular Dam Lake (Bodrum-Muğla), Ekoloji, 13, (50), 10-17.Yorulmaz B., Barlas M., Özdemir N. and Yılmaz F. (2003). Dalaman Çayı (Muğla) Su kalitesinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ.42-47.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7310-073X
Yazar: Cengiz Koç (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7410-6113
Yazar: Nedim Özdemir

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Koç, C , Özdemir, N . (2019). Muğla İlindeki Göllerin Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri (Muğla-Türkiye). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 338-345 . DOI: 10.31590/ejosat.587665