Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 131 - 144 2019-12-31

Uranil iyonlarının sulu çözeltilerden amidoksimatlı poli[N-(3,4-disiyanofenil) akrilamid] üzerine adsorpsiyonu

Çiğdem Öter [1] , Özlem SELÇUK ZORER [2]


Uranyum kirliliği yüksek toksisite ve radyoaktivite içerir. Bu nedenle insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdit oluşturur. Bu nedenle sulu çözeltilerden uranyumun geri kazanımı için kimyasal çökeltme, iyon değişimi, ters ozmoz ve adsorpsiyon gibi bir dizi teknik geliştirilmiştir. Düşük konsantrasyonlarda, sulu çözeltilerden uranyum gibi uzun ömürlü radyonüklidlerin adsorpsiyon yoluyla ayrılması hem nükleer/radyasyon kimyasında hem de çevre/atık işlem kimyasında önemlidir. Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda ekonomik ve teknik bakımlardan uygulanabilir yöntemlere ihtiyaç duyulması nedeniyle, doğal ve sentetik adsorbanlar üzerinde birçok çalışma yapılmaktadır. Amidoksim grupları içeren polimerlerin ağır metal iyonları içeren kompleksler oluşturma eğiliminde olduğu ve uranyum iyonları içeren komplekslerin de oldukça çok araştırıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada sulu çözeltilerden uranyumun giderilmesi amacıyla amidoksim grupları içeren yeni bir polimer adsorban madde üretilmiştir. N-(3,4-disiyanofenil) akrilamid monomerini sentezlemek için 4-aminoftalonitril ve akriloil klorür kullanıldı ve bu monomer poli [N-(3,4-disiyanofenil) akrilamid]’e polimerize edildi. Son olarak, polimer nitril grupları içeren amidoksimatlanmış forma dönüştürüldü. Monomer, polimer ve amidoksimatlanmış formunun yapısı, FT-IR spektroskopisi ve termal analiz yöntemleri ile karakterize edildi. Temas süresi, pH, ilk konsantrasyon ve amidoksimatlı polimer tarafından U(VI) adsorpsiyonu üzerindeki sıcaklık gibi çeşitli deneysel parametrelerin etkisi araştırılmış ve uranyumun sulu çözeltiden adsorpsiyonu için koşullar belirlenmiştir. Kinetik koşullar için, veriler sözde birinci derece, sözde ikinci derece ve partikül içi kinetik modeline uygulandı. Sonuçlar, U(VI) 'nın amidoksimatlanmış polimer üzerindeki adsorpsiyonunun sözde ikinci dereceden kinetik modeline uyduğunu göstermiştir. Denge koşulları için sulu çözeltilerdeki denge verileri Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich gibi farklı sorpsiyon izotermlerine uygulandı. Adsorpsiyon denge verilerinin, U(VI) iyonlarının amidoksimasyonlu polimer tarafından adsorpsiyonunda Langmuir modeline çok uyum gösterdiği ve maksimum adsorpsiyon kapasitesinin 175.4 mg/g olduğu belirlenmiştir. Termodinamik koşullar için, ΔHº, ΔSº ve ΔGº termodinamik parametreleri hesaplandı ve değerlendirildi. ΔGº (-2.92 kJ/mol) negatif değeri, spontanlığı belirtirken, ΔHº (15.14 J/mol) pozitif değeri, amidoksimasyonlu polimer tarafından U(VI) adsorpsiyonu için adsorpsiyon işleminin endotermik yapısını göstermektedir.00

Adsorpsiyon, Amidoksim, Polimer, Uranyum
 • Aycan, H.Ş., Arslan, Z.K. (2017). Adsorpsiyon-Yüzey İlişkisi Konusunun Öğretiminde Aletli Analiz Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi. Journal of The Turkish Chemical Society, 2, 107-126.
 • Barber, P.S., Kelley, S.P., Rogers, R.D. (2012). Highly selective extraction of the uranyl ion with hydrophobic amidoxime-functionalized ionic liquids via η2 coordination. RSC Advances, 8526-8530.
 • Baybaş, D., Güler, R., Güler, H., Ayçık, G.A,. 2010. Amidoksimlenmiş Ağ Yapılı Bir Polimerin (IPN) 228Ac3+, 212Pb2+, 212Bi3+, 208Tl+ ve UO22+ İçin Adsorban Özelliklerinin İncelenmesi. C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi. 31, 43-54.
 • Bulut, A., Yuşan, S., Aytas S., Sert, S. (2018). The use of sea shell (Donax trunculus) powder to remove Sr(II) ions from aqueous solutions. Water Science & Technology, 78, 87-836.
 • Can, H.K., Doğan, A.L., Rzaev, Z.M.O., Üner, A.H., Güner, A. (2006). Synthesis, characterization, and antitumor activity of poly(maleic anhydride-co-vinyl acetate-co-acrylic acid). Journal of Applied Polymer Science, 100, 3425-3432.
 • Chen, B., Wang, J., Kang, L., Mai, X., Zheng, N., Zhang, Q., Liang, J., Chen, D. (2017). Adsorption of uranium from uranium mine contaminated water usingphosphate rock apatite (PRA): Isotherm, kinetic and characterizationstudies. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 520, 612-621.
 • Chen, M., Li, Z., Geng, Y., Zhao, H., He, S., Li, Q. (2018). Adsorption behavior of thorium on N,N,N′,N′-tetraoctyldiglycolamid (TODGA) impregnated graphene aerogel. Talanta, 181, 311–317.
 • Das, S., Brown, S., Mayes, R. T.; Janke, C. J., Tsouris, C., Kuo, L. J.; Gill, G., Dai, S. (2016). Novel poly(imide dioxime) sorbents: Development and testing for enhanced extraction of uranium from natural seawater. Chemical Engineering Journal, 298, 125-135.
 • Gao, Q., Hu J., Li, R., Xing, Z., Xu, L., Wang, M., Guo, X., Wu, G. (2016). Radiation synthesis of a new amidoximated UHMWPE fibrous adsorbent with high adsorption selectivity for uranium over vanadium in simulated seawater. Radiation Physicsand Chemistry, 122, 1–8.
 • Gunathilake, C., Gorka, J., Dai, S., Jaroniec, M. (2015). Amidoxime-modified mesoporous silica for uranium adsorption under seawater condition. Journal of Materials Chemistry A, 3, 11650-11659.
 • Huang, L., Zhang, L., Hua, D.J. (2015). Thin metal nanostructures: synthesis, properties and applications. Radioanal Nuclear Chemistry, 305, 445-453.
 • Khalili, F., Al-Banna G. (2015). ‘Adsorption of Uranium(VI) and Thorium(IV) by insolubilized humic acid from Ajloun soil-Jordan’. Journal of Environmental Radioactivity,146, 16-26.
 • Kong, L., Zhu Y., Wang M., Li Z., et. al. (2016). Simultaneous reduction and adsorption for immobilization ofuranium from aqueous solution by nano-flake. Journal of Hazardous Materials, 320, 435–441.
 • Kokosza, K., Balzarini, J., Piotrowska, D.G. (2013). Design, synthesis, antiviral and cytostatic evaluation of novel isoxazolidine nucleotide analogues with a carbamoyl linker. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21, 1097–1108.
 • Liu, S., Yang, Y., Liu, T., Wu, W. (2017). Recovery of uranium(VI) from aqueous solution by 2-picolylamine functionalized poly(styrene-co-maleic anhydride) resin. Journal of Colloid and Interface Science, 497, 385–392.
 • Lu, X., He, S. N., Zhang, D. X., Reda, A. T., Liu, C., Feng, J., Yang, Z. (2016). Synthesis and characterization of amidoxime modified calix[8] arene for adsorption of U(VI) in low concentration uranium solutions. RSC. Advances, 6, 101087-101097.
 • Qadeer, R., Saleem, M. (1997). Adsorption UO22+ ions on activated charcoal: pH effect. Adsorption Sceince and Technology, 15, 373-376.
 • Pekel, N., Şahiner, N., Güven, O. (2000). Development of new chelating hydrogels based on N-vinyl imidazole and acrylonitrile. Radiation Physics and Chemistry, 59, 485-491.
 • Rahman-Sani, A., Bandegharaei, A.H., Hosseini, S.H., Kharghani, K., Zarei, H., Rastegar, A. (2015). Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies on sorption of uranium and thorium from aqueous solutions by a selective impregnated resin containing carminic acid. Journal of Hazardous Materials, 286, 152–163.
 • Shen, J. N., Yu, J., Chu, Y. X., Zhou, Y., Chen, W. J. (2012). Preparation and Uranium Sorption Performance of Amidoximated Polyacrylonitrile/Organobentonite Nano Composite. Advanced Materials Research, 476-478.
 • Sorg, T.J. (1991). Radon, Radium and Uranium in Drinking Water. Removal of uranium from drinking water by conventional treatment methods, Cothern and Rebers (Eds) Lewis Publishers, Michigan. ISBN 0873712072. 173-191.
 • Stemper, J., Tuo, W., Mazario, E., Helal, A.S., Djurovic, A., Lion., C., C., Chahine, J.M., Maruel, F., Hemadi, M. (2018). Synthesis of bis(amidoxime)s and evaluation of their properties as uranyl-complexing agents. Tetrahedron, 74, 2641-2649.
 • Tavengwa, N.T., Cukrowska, E., Chimuka, L. (2015). Selective Adsorption of Uranium (VI) on NaHCO3 Leached Composite -Methacryloxypropyltrimethoxysilane Coated Magnetic Ion-imprinted Polymers Prepared by Precipitation Polymerization. South Africa Journal. Chemistry, 68, 61–68.
 • Xu, C.; Wang, J.; Yang, T.; Xia, C.; Liu, X.; Ding, X. (2015). Adsorption of uranium by amidoximated chitosan-grafted polyacrylonitrile, using response surface methodology. Carbohydrate Polymers, 121, 79-85.
 • Wei, M. Liao, J.L. Liu, N. Zhang, D. Kang, H.J. Yang, Y.Y. Yong, Y. and Jin, J.N. (2007). Interaction between uranium and humic acid (I): adsorption behaviors of U(VI) in soil humic acids. Nuclear Science and Techniques, 18, 287–293.
 • Yi, Z., Yao, J., Kuang, Y., Chen, H., Wang, F., Xu, S. (2016). Uptake of hexavalent uranium from aqueous solutions using coconut husk activated carbon. Desalination and Water Treatment, 57, 1749-1755.
 • Zeng, J., Zhang, H., Sui, Y., Hu, Y., Ding, D., Wang, F., Xue, J., Wang, Y. (2017). New Amidoxime Based Material TMP-g-AO for Uranium Adsorption under Seawater Conditions. Industrial & Engineering Chemistry Research, 1-42.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8262-4882
Yazar: Çiğdem Öter (Sorumlu Yazar)
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6486-8365
Yazar: Özlem SELÇUK ZORER
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
Proje Numarası 2015-FBE-D031
Teşekkür Bu çalışma, 2015-FBE-D031 No’lu doktora projesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi Tarafından desteklenmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Öter, Ç , SELÇUK ZORER, Ö . (2019). Uranil iyonlarının sulu çözeltilerden amidoksimatlı poli[N-(3,4-disiyanofenil) akrilamid] üzerine adsorpsiyonu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 131-144 . DOI: 10.31590/ejosat.610868