Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 297 - 305 2019-12-31

TR62 (Adana–Mersin) Bölgesinde Alternatif Yakıtlı Otomobil Satın Alma İstekliliğinin İncelenmesi

Seda SENGUL [1] , Sezin PUSA [2]


Çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin artması ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alternatif yakıtlı araçların kullanımı artmıştır. Elektrik ve hibrit otomobil kullanımının yaygınlaşması ile uluslararası literatürde bu konuyla ilgili çalışmalarda da önemli artışlar olmuştur. Türkiye genelinde alternatif yakıtlı otomobillerle ilgili ekonometrik çalışmaya uygun yeterli verinin olmaması, zaman ve maliyet gibi kısıtlardan dolayı veri toplamanın da zor olması nedeniyle, çalışmanın kapsamı, TR 62 Bölgesi illeri olan Adana ve Mersin’in kent merkezleriyle sınırlandırılmıştır. Çalışmanın verileri Adana-Mersin Bölgesi’nde ikamet eden bireylere yapılan anketlerden elde edilmiştir. Analiz yapılan anket sayısı 563'tür. Bu çalışmada; yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir gibi değişkenlerinin, alternatif yakıtlı otomobillerin yakıt kullanımının azalması, karbondioksit salınımının azalması, alternatif yakıtlı araçların satın alınmasını sağlaması için devlet teşviki verilmesi gibi çevreye duyarlılığı ölçmeye yönelik değişkenlerin, bireylerin alternatif yakıtlı otomobil tercih etme olasılıklarını nasıl etkilediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni birey alternatif yakıtlı otomobil satın alma istekliliğine sahipse 1, birey alternatif yakıtlı otomobil satın alma istekliliğine sahip değilse 0 değerini almaktadır. Bağımlı değişken iki değerli olduğundan çalışmanın modeli olarak logit model seçilmiştir. Logit modeli en çok olabilirlik tahmincisiyle tahmin edilmiştir. Çalışmada alternatif yakıtlı araç satın alma istekliliğinin en önemli belirleyicilerinin gelir, eğitim ve yakıt maliyetinin azalması olduğu saptanmıştır. Bireylerin gelirlerinde artış olması ve bireyin öğrenim düzeyinin üniversite olması alternatif yakıtlı otomobil satın alma olasılığını artırmaktadır. Hanedeki birey sayısında artış olması durumunda ise alternatif yakıtlı otomobil satın alma olasılığında düşüş olmaktadır. Adana-Mersin bölgesinde yaşayan bireylerin alternatif yakıtlı lüks araç tipine göre alternatif yakıtlı mini araç satın alma olasılıkları düşük iken, alternatif yakıtlı orta tip ve Suv tipi otomobil satın alma olasılıkları ise daha yüksektir. 

Alternatif Yakıtlı Otomobil, Logit Model, Adana
 • Andriosopoulos, K.,Bigerna, S., Bollino, C. A., & Micheli, S. (2018). The impact of age on Italian consumers' attitude toward alternative fuel vehicles.RenewableEnergy, 119, 299-308.
 • Aydemir, T. (2014) Elektrikli Araçların Çevresel Etkilerinin ve Yakıt Avantajlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Blomquist, G. C. (2004). Self-protection and a verting behavior, values of statistical lives, and benefit cost analysis of environmental policy.Review of Economics of the Household,2(1), 89-110.
 • Dreyfus, M. K., ve Viscusi, W. K. (1995). Rates of time preference and consumer valuations of automobiles a fety and fuel efficiency. The Journal of Law and Economics,38(1), 79-10.
 • Gujarati, D. (2016). Örneklerle ekonometri.Nasip Bolatoğlu. (Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.
 • Ito, N.,Takeuchi, K., ve Managi, S. (2013). Willingness-to-pay for infrastructure investments for alternative fuel vehicles. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 18, 1-8.
 • Kerem, A. (2014). Elektrikli araç teknolojisinin gelişimi ve gelecek beklentileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (1): 1-13.
 • Musardo, C., Staccia, B, (2003).Energy Management Strategies for Hybrid Electric Vehicles, Master’s Thesis, Politecnico Di Milan, Milano.
 • Özmen, M. T. (2009).Sera gazı - küresel ısınma ve kyoto protokolü, İMO Dergisi, 45- 46.
 • TEHAD, (2019). http://tehad.org/. Erişim: 20.4.2019.
 • Şengül Ü.,Eslemian S., Eren M. (2013).Türkiye’de istatistikî bölge birimleri sınıflamasına göre düzey 2 bölgelerinin ekonomik etkinliklerinin vza yöntemi ile belirlenmesi ve tobit model uygulaması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 78.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5648-3270
Yazar: Seda SENGUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 01330 Balcalı-Adana
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5304-4697
Yazar: Sezin PUSA
Kurum: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,01330- Balcalı-Adana
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Sengul, S , Pusa, S . (2019). TR62 (Adana–Mersin) Bölgesinde Alternatif Yakıtlı Otomobil Satın Alma İstekliliğinin İncelenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 297-305 . DOI: 10.31590/ejosat.623492