Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 888 - 900 2019-12-31

Meram Dere Vadisi’nin (Konya) Floristik Özellikleri

Recep BOZYİGİT [1] , Baştürk KAYA [2]


“Meram Dere Vadisi’nin(Konya) Floristik Özellikleri” adlı çalışmanın amacı, vadi ve yakın çevresinin floristik özelliklerini, bu özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörleri ortaya koymaktır. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için öncelikle konu ile ilgili toprak, jeoloji, amenajman haritaları ile raporlardan yararlanılmıştır. Veri toplama ve hazırlama sürecinden sonra saha çalışmalarına geçilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirilen saha çalışmaları ile bitki örtüsünün güncel durumu belirlenmiş ve haritalandırılmıştır. Ayrıca vadi ve çevresindeki bitki türlerine etki eden süreçler ve etki değerleri yerinde gözlemlenerek kayıt altına alınmıştır. Çalışmanın topoğrafya, toprak ve bitki örtüsü haritaları, Mapp İnfo 9.5 programı kullanılarak hazırlanmıştır. Son aşamada ise elde edilen tüm bilgiler coğrafya biliminin ilkeleri doğrultusunda analiz edilerek yazım aşaması gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sahası floristik yapı bakımından ilginç özelikler göstermektedir. Bu özelliklerin ortaya çıkmasında doğal ve antropojenik faktörlerin etkileri görülmektedir. Özellikle Meram Dere Vadisi’nin doğu-batı yönlü uzantılı yüksek dağlık ve tepelik alanlarla çevrili bir yapı oluşturması bu sahanın bir mikroklima özelliği göstermesine yol açmıştır. Bu durum bitki örtüsünü olumlu yönde etkilemiştir.  Akdeniz elementi olan Menengiç (Pistacia terebinthus) sıklıkla rastlanan bir tür olarak bu kesimlerde topluluk halinde yer almaktadır. Ayrıca farklı jeolojik dönemlere ait ana kaya üzerinde oluşmuş topraklar, bitki örtüsünün de niteliğinin değişmesine neden olmuştur. Menengiç (Pistacia terebinthus) ofiolit kayaçların bulunduğu kesimlerde daha seyrek ve daha bodurlaşmış olarak gelişirken; kalker, dolomitik kalker anakaya üzerinde hem sayı olarak artmış, hem de daha iyi bir fizyonomiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Meram Dere Vadisi’nin bitki örtüsü; orman, çalı ve step vejetasyonundan oluşmaktadır. Meram Dere Vadi tabanında ve yakın çevresinde nemcil; vadi yamaçlarına doğru kurakçıl çalı ve orman; plato yüzeylerinde orman ağaçları, çalı ve step vejetasyonunun yoğunlaştığı görülmektedir.

Sonuç olarak Meram Dere Vadisi’nde bitki örtüsünün şekillenmesinde mikroklima, topografya, anakaya, toprak, hidroğrafik şartların etkisi yanında antropojenik faktörlerin de etkili olduğu görülmüştür. 

Meram Dere, Konya, Floristik, Mikroklima, Vadi
 • Avcı, M. (1993-96). Göller Yöresi Batı Kesiminde İklim ile Bitki Örtüsü Arasındaki İlişkiler. Coğrafya Dergisi, Sayı 4, s.143-216, İstanbul.
 • Avcı, M. (1998a), Ilgaz Dağları ve Çevresinin Bitki Coğrafyası 1. (Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları), Coğrafya Dergisi, Sayı 6, s.137-216. İstanbul.
 • Avcı, M. (1998b). Ilgaz Dağları ve Çevresinin Bitki Coğrafyası II. (Bitki Örtüsünün Coğrafi Dağılışı), Coğrafya Dergisi, Sayı 6, s.275-344, İstanbul.
 • Bozyiğit, R. (2018). Takkelidağ. Çizgi Kitabevi Yayın no:834, Konya.
 • Bulduk, A.-Tekdere, M.-Topçuoğlu, A.T.-Solak, N., (2006). Konya İli Yerleşim Alanı ve Civarının Jeoloji Ön Raporu, Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ, Konya.
 • Çetik, R., 1985, Türkiye’nin Vejetasyonu I. İç Anadolu’nun Vejetasyonu ve Ekolojisi., S.Ü. Fen-Ed. Fak. Yay. No:7, Konya.
 • Dural, H.-Ekim, T., 1984, Takkalı Dağının (Konya) Florası, S.Ü. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi, Sayı:3, Konya.
 • DSİ IV. Bölge Müdürlüğü (2010). Akım Gözlem Bülteni. Konya.
 • Göğer, E., Kıral, K. (1973). Kızılören Dolayının (Konya’nın Batısı) Genel Stratigrafisi. MTA Rapor No:5204 (Yayınlanmamış). Ankara.
 • Güyer, F., Günaydın, A.B., Akbulut, İ., Ak, S., Kurtman, T., Demirci, A.R., Akarsu, B., Emre, Ö., Durdu, M., Karakaş, M., Üyüklü, A., Yıldız, H. (1998). Konya İli Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynaklar. MTA Rap. No:42149, Ankara.
 • Günal, N. (1998-1999). Keçiboynuzunun Türkiye’deki Coğrafi Yayılışı, Ekolojik ve Floristik Özellikleri. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 2, s.60-74, İstanbul.
 • Güngördü, M. (1985). Güney Marmara Bölümü (Doğu Kesimi) Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları, Coğrafya Dergisi, Sayı 1, s.77-94, İstanbul.
 • Kırbıyıkoğlu, M., (2003). Konya Havzası’nın Geç Kuaterner Evrimi, İst. Üniv. Sos.Bil. Enst. Coğrafya Anabilim Dalı (Doktora Tezi), İstanbul. Meteoroloji Genel Müdürlüğü., (2018). Konya (Alan) İklim Verileri (1975-2017).
 • Süzer, C. Kul, H.H. Bilgin, F., (2011). Konya İli Meram İlçesi M28b14d Ve M28b13 Paftalarda İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknolojik Etüt Raporu (Yayınlanmamış), Konya.
 • Şenel, M., Dalkılıç, H. (2016). 1/100 000 Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi, Konya-M 27 Paftası No:227, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütler Dairesi, Ankara.
 • Şenel, M., Pehlivan, N. (2016). 1/100 000 Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi, Konya-M 28 Paftası No:228, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütler Dairesi, Ankara.
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Müdürlüğü, (1992). Konya İli Arazi Varlığı, Ankara.
 • Orhon, M., Esendal, S., Kazak, M. A. (1991). Türkiye’deki Barajlar, Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9790-1168
Yazar: Recep BOZYİGİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4801-4386
Yazar: Baştürk KAYA
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Bozyi̇gi̇t, R , Kaya, B . (2019). Meram Dere Vadisi’nin (Konya) Floristik Özellikleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 888-900 . DOI: 10.31590/ejosat.649509