Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Voltammetric Determinations of Some Penicillins in Pharmaceutical Dosage Forms

Yıl 2019, Sayı: 17, 989 - 994, 31.12.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.649740

Öz

Drug analysis by differential pulse voltammetry
is quite a useful technique which is increasingly used in pharmaceutical
industry, clinical analysis and design of biosensor. It is an alternative or
complimentary to other analytical methods. This technique is also separated
from other analytical techniques due to it’s simple, rapid, sensitive,
selective and without the need for long and time-consuming separation steps. In
this study, electrochemical behaviors of ampicillin and penicillin V used in
treatment of antibiotic were investigated on pencil graphite electrode by
differential pulse voltammetry method. Effects on electrochemical behavior of
supporting electrolyte and pH were determined. The calibration graphs were
linear in the ranges of 2.0.10-5 – 2.0.10-4 M ve 5.0.10-4
– 1.0.10-2 M and detection limits (LOD) were found as 4.05.10-7
ve 3.07.10-5 M, for ampicillin and penicillin V, respectively. The
developed method was applied to the quantification of pharmaceutical active
compounds from pharmaceutical dosage forms and recovery values of the method
were determined which is quite close to 100 %.

Kaynakça

 • Akalın, H.E. (1994), Antibiyotik tedavisinde temel ilkeler, Klinik uygulamada antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçlar, Güneş Kitabevi, Ankara, s. 1-9.
 • Altınöz Erdoğan, D. (2011), Bazı depresan ilaç etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemler geliştirilmesi ve bunların analitik uygulamaları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 131s.
 • Aydogdu, G., Gunendi, G., Zeybek, D.K., Zeybek, B., Pekyardimci, S. (2014), A novel electrochemical DNA biosensor based on poly-(5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole) modified glassy carbon electrode for the determination of nitrofurantoin, Sensors Actuators B-Chemical, 197, 211-219.
 • Benito-Pena, E., Urraca, J.L., Moreno-Bondi, M.C. (2009), Quantitative determination of penicillin V and amoxicillin in feed samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with ultraviolet detection, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 49, 289-294.
 • Bergamini, M.F., Teixeira, M.F.S., Dockal, E.R., Bocchi, N., Cavalheiro, É.T.G. (2006), Evaluation of different voltammetric techniques in the determination of amoxicillin using a carbon paste electrode modified with [n,nʹ-etilenbis(salisilidenaminato)]oksovanadyum(IV), Journal Electrochemical Society, 153, E94-E98.
 • Chen, B., Ma, M., Su, X. (2010), An Amperometric penicillin biosensor with enhanced sensitivity based on co-ımmobilization of carbon nanotubes, hematein and β-lactamase on glassy carbon electrode, Analytica Chimica Acta, 674, 89-95.
 • Das, P., Barbora, L., Das, M., Goswami, P. (2014), Highly sensitive and stable laccase based amperometric biosensor developed on nano-composite matrix for detecting pyrocatechol in environmental samples, Sensors Actuators B-Chemical, 192, 737-744.
 • Gökahmetoğlu, S.D. (1997), Yeni kuşak β-Laktam antibiyotiklere dirençli pseudomonas suşlarında bulunan β-laktamazların “isoelectric focusing” yöntemi ile tiplendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 80s.
 • Gürler, B., Percin-Ozkorucuklu, S., Kır, E. (2013), Voltammetric behavior and determination of doxycycline in pharmaceuticals at molecularly imprinted and non-imprinted overoxidized polypyrrole electrodes, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 84, 263-268.
 • Khan, A.A.P., Mohd, A., Bano, S., Siddiqi, K.S., Asiri, A.M. (2015), Spectrophotometric methods for the determination of ampicillin by potassium permanganate and 1-chloro-2,4-dinitrobenzene in pharmaceutical preparations, Arabian Journal of Chemistry, 8, 255-263.
 • Lima, A.B., Torres, L.M.F.C., Guimaraes, C.F.R.C., Verly, R.M., Da Silva, L.M., Carvalho, A.D., Dos Santos, W.T.P. (2014), Simultaneous determination of paracetamol and ibuprofen in pharmaceutical samples by differential pulse voltammetry using a boron-doped diamond electrode, Journal Brazil Chemical Society, 25, 478-483.
 • Medvedovici, A., Ionescu. M., Mircioiu, C., David, V. (2002), Optimization of a liquid-liquid extraction method for hplc-dad determination of penicillin-V in human plasma, Microchemical Journal, 72, 85-92.
 • Özcan, L., Şahin, M., Şahin, Y. (2008), Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode for determination of ascorbic acid. Sensors, 8, 5792-5805.
 • Perçin Özkorucuklu, S., Şahin, Y., Alsancak, G. (2008), Voltammetric behaviour of sulfamethoxazole on electropolymerized-molecularly ımprinted overoxidized polypyrrole, Sensors, 8, 8463-8478.
 • Sarı, M. (2013), Bazı penisilinlerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve voltametrik tayinleri, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 83s.
 • Svorc, L., Sochr, J., Rievaj, M., Tomcik, P., Bustin, D. (2012a.), Voltammetric determination of penicillin V in pharmaceutical formulations and human urine using a boron-doped diamond electrode, Bioelectrochemistry, 88, 36-41.
 • Svorc, L., Sochr, J., Tomcik, P., Rievaj, M., Bustin, D. (2012b), Simultaneous determination of paracetamol and penicillin V by square-wave voltammetry at a bare boron-doped diamond electrode, Electrochimica Acta, 68, 227-234.
 • Yanmaz, E. (2010), Elektron konformasyonel-genetik algoritma Qsar metodu ile penisilin türevlerine ait farmakor grupların belirlenmesi ve biyoaktivite hesabı, Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 142s.

Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri

Yıl 2019, Sayı: 17, 989 - 994, 31.12.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.649740

Öz

Diferansiyel puls voltametrisi
ile ilaç analizleri ilaç endüstrisinde, klinik analizlerde ve biyosensör
tasarımında kullanımı giderek artan oldukça yararlı bir tekniktir. Bu teknik
diğer analitik yöntemlere alternatif ve tamamlayıcıdır. Basit, hızlı, duyarlı
ve seçici olması, uzun ve zaman alıcı ayırma basamaklarına ihtiyaç duymaması
gibi nedenlerden dolayı da diğer analitik tekniklerden ayrılmaktadır. Bu
çalışmada antibiyotik tedavisinde kullanılan ampisilin ve penisilin V
bileşiklerinin kalem ucu grafit elektrot yüzeyindeki elektrokimyasal
davranışları diferansiyel puls voltametri yöntemiyle incelenmiştir.
Bileşiklerin elektrokimyasal davranışları üzerine destek elektrolit ve pH’nın
etkileri belirlenmiştir. Ampisilin ve penisilin V için kalibrasyon grafikleri
sırasıyla 2,0.10-5- 2,0.10-4 M ve 5,0.10-4 - 1,0.10-2
M derişim aralığında lineerdir ve dedeksiyon limitleri (LOD) 4,05.10-7
ve 3,07.10-5 M olarak bulunmuştur. Geliştirilen yöntem ilaç etken
maddelerin farmasötik dozaj formlarından miktar tayinlerine uygulanmış ve
yöntemin geri kazanım değerlerinin % 100’e yakın olduğu belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Teşekkür

Bu çalışma 3400-YL1-12 numaralı Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Lisansüstü Tez projesi kapsamında desteklenmiştir.

Kaynakça

 • Akalın, H.E. (1994), Antibiyotik tedavisinde temel ilkeler, Klinik uygulamada antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçlar, Güneş Kitabevi, Ankara, s. 1-9.
 • Altınöz Erdoğan, D. (2011), Bazı depresan ilaç etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemler geliştirilmesi ve bunların analitik uygulamaları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 131s.
 • Aydogdu, G., Gunendi, G., Zeybek, D.K., Zeybek, B., Pekyardimci, S. (2014), A novel electrochemical DNA biosensor based on poly-(5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole) modified glassy carbon electrode for the determination of nitrofurantoin, Sensors Actuators B-Chemical, 197, 211-219.
 • Benito-Pena, E., Urraca, J.L., Moreno-Bondi, M.C. (2009), Quantitative determination of penicillin V and amoxicillin in feed samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with ultraviolet detection, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 49, 289-294.
 • Bergamini, M.F., Teixeira, M.F.S., Dockal, E.R., Bocchi, N., Cavalheiro, É.T.G. (2006), Evaluation of different voltammetric techniques in the determination of amoxicillin using a carbon paste electrode modified with [n,nʹ-etilenbis(salisilidenaminato)]oksovanadyum(IV), Journal Electrochemical Society, 153, E94-E98.
 • Chen, B., Ma, M., Su, X. (2010), An Amperometric penicillin biosensor with enhanced sensitivity based on co-ımmobilization of carbon nanotubes, hematein and β-lactamase on glassy carbon electrode, Analytica Chimica Acta, 674, 89-95.
 • Das, P., Barbora, L., Das, M., Goswami, P. (2014), Highly sensitive and stable laccase based amperometric biosensor developed on nano-composite matrix for detecting pyrocatechol in environmental samples, Sensors Actuators B-Chemical, 192, 737-744.
 • Gökahmetoğlu, S.D. (1997), Yeni kuşak β-Laktam antibiyotiklere dirençli pseudomonas suşlarında bulunan β-laktamazların “isoelectric focusing” yöntemi ile tiplendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 80s.
 • Gürler, B., Percin-Ozkorucuklu, S., Kır, E. (2013), Voltammetric behavior and determination of doxycycline in pharmaceuticals at molecularly imprinted and non-imprinted overoxidized polypyrrole electrodes, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 84, 263-268.
 • Khan, A.A.P., Mohd, A., Bano, S., Siddiqi, K.S., Asiri, A.M. (2015), Spectrophotometric methods for the determination of ampicillin by potassium permanganate and 1-chloro-2,4-dinitrobenzene in pharmaceutical preparations, Arabian Journal of Chemistry, 8, 255-263.
 • Lima, A.B., Torres, L.M.F.C., Guimaraes, C.F.R.C., Verly, R.M., Da Silva, L.M., Carvalho, A.D., Dos Santos, W.T.P. (2014), Simultaneous determination of paracetamol and ibuprofen in pharmaceutical samples by differential pulse voltammetry using a boron-doped diamond electrode, Journal Brazil Chemical Society, 25, 478-483.
 • Medvedovici, A., Ionescu. M., Mircioiu, C., David, V. (2002), Optimization of a liquid-liquid extraction method for hplc-dad determination of penicillin-V in human plasma, Microchemical Journal, 72, 85-92.
 • Özcan, L., Şahin, M., Şahin, Y. (2008), Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode for determination of ascorbic acid. Sensors, 8, 5792-5805.
 • Perçin Özkorucuklu, S., Şahin, Y., Alsancak, G. (2008), Voltammetric behaviour of sulfamethoxazole on electropolymerized-molecularly ımprinted overoxidized polypyrrole, Sensors, 8, 8463-8478.
 • Sarı, M. (2013), Bazı penisilinlerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve voltametrik tayinleri, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 83s.
 • Svorc, L., Sochr, J., Rievaj, M., Tomcik, P., Bustin, D. (2012a.), Voltammetric determination of penicillin V in pharmaceutical formulations and human urine using a boron-doped diamond electrode, Bioelectrochemistry, 88, 36-41.
 • Svorc, L., Sochr, J., Tomcik, P., Rievaj, M., Bustin, D. (2012b), Simultaneous determination of paracetamol and penicillin V by square-wave voltammetry at a bare boron-doped diamond electrode, Electrochimica Acta, 68, 227-234.
 • Yanmaz, E. (2010), Elektron konformasyonel-genetik algoritma Qsar metodu ile penisilin türevlerine ait farmakor grupların belirlenmesi ve biyoaktivite hesabı, Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 142s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sabriye PERÇİN ÖZKORUCUKLU
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
0000-0001-9778-2034
Türkiye


Mehmet SARI Bu kişi benim
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS, DEPARTMENT OF CHEMISTRY
0000-0001-9963-270X
Türkiye


Gizem YILDIRIM BAŞTEMUR
ISTANBUL UNIVERSITY, INSTITUTE OF SCIENCE, MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS (DR)
0000-0002-4634-4525
Türkiye

Proje Numarası 3400-YL1-12
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 17

Kaynak Göster

APA Perçin Özkorucuklu, S. , Sarı, M. & Yıldırım Baştemur, G. (2019). Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 989-994 . DOI: 10.31590/ejosat.649740