Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Voltammetric Determinations of Some Penicillins in Pharmaceutical Dosage Forms

Yıl 2019, Sayı 17, 989 - 994, 31.12.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.649740

Öz

Drug analysis by differential pulse voltammetry is quite a useful technique which is increasingly used in pharmaceutical industry, clinical analysis and design of biosensor. It is an alternative or complimentary to other analytical methods. This technique is also separated from other analytical techniques due to it’s simple, rapid, sensitive, selective and without the need for long and time-consuming separation steps. In this study, electrochemical behaviors of ampicillin and penicillin V used in treatment of antibiotic were investigated on pencil graphite electrode by differential pulse voltammetry method. Effects on electrochemical behavior of supporting electrolyte and pH were determined. The calibration graphs were linear in the ranges of 2.0.10-5 – 2.0.10-4 M ve 5.0.10-4 – 1.0.10-2 M and detection limits (LOD) were found as 4.05.10-7 ve 3.07.10-5 M, for ampicillin and penicillin V, respectively. The developed method was applied to the quantification of pharmaceutical active compounds from pharmaceutical dosage forms and recovery values of the method were determined which is quite close to 100 %.

Kaynakça

 • Akalın, H.E. (1994), Antibiyotik tedavisinde temel ilkeler, Klinik uygulamada antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçlar, Güneş Kitabevi, Ankara, s. 1-9.
 • Altınöz Erdoğan, D. (2011), Bazı depresan ilaç etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemler geliştirilmesi ve bunların analitik uygulamaları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 131s.
 • Aydogdu, G., Gunendi, G., Zeybek, D.K., Zeybek, B., Pekyardimci, S. (2014), A novel electrochemical DNA biosensor based on poly-(5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole) modified glassy carbon electrode for the determination of nitrofurantoin, Sensors Actuators B-Chemical, 197, 211-219.
 • Benito-Pena, E., Urraca, J.L., Moreno-Bondi, M.C. (2009), Quantitative determination of penicillin V and amoxicillin in feed samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with ultraviolet detection, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 49, 289-294.
 • Bergamini, M.F., Teixeira, M.F.S., Dockal, E.R., Bocchi, N., Cavalheiro, É.T.G. (2006), Evaluation of different voltammetric techniques in the determination of amoxicillin using a carbon paste electrode modified with [n,nʹ-etilenbis(salisilidenaminato)]oksovanadyum(IV), Journal Electrochemical Society, 153, E94-E98.
 • Chen, B., Ma, M., Su, X. (2010), An Amperometric penicillin biosensor with enhanced sensitivity based on co-ımmobilization of carbon nanotubes, hematein and β-lactamase on glassy carbon electrode, Analytica Chimica Acta, 674, 89-95.
 • Das, P., Barbora, L., Das, M., Goswami, P. (2014), Highly sensitive and stable laccase based amperometric biosensor developed on nano-composite matrix for detecting pyrocatechol in environmental samples, Sensors Actuators B-Chemical, 192, 737-744.
 • Gökahmetoğlu, S.D. (1997), Yeni kuşak β-Laktam antibiyotiklere dirençli pseudomonas suşlarında bulunan β-laktamazların “isoelectric focusing” yöntemi ile tiplendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 80s.
 • Gürler, B., Percin-Ozkorucuklu, S., Kır, E. (2013), Voltammetric behavior and determination of doxycycline in pharmaceuticals at molecularly imprinted and non-imprinted overoxidized polypyrrole electrodes, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 84, 263-268.
 • Khan, A.A.P., Mohd, A., Bano, S., Siddiqi, K.S., Asiri, A.M. (2015), Spectrophotometric methods for the determination of ampicillin by potassium permanganate and 1-chloro-2,4-dinitrobenzene in pharmaceutical preparations, Arabian Journal of Chemistry, 8, 255-263.
 • Lima, A.B., Torres, L.M.F.C., Guimaraes, C.F.R.C., Verly, R.M., Da Silva, L.M., Carvalho, A.D., Dos Santos, W.T.P. (2014), Simultaneous determination of paracetamol and ibuprofen in pharmaceutical samples by differential pulse voltammetry using a boron-doped diamond electrode, Journal Brazil Chemical Society, 25, 478-483.
 • Medvedovici, A., Ionescu. M., Mircioiu, C., David, V. (2002), Optimization of a liquid-liquid extraction method for hplc-dad determination of penicillin-V in human plasma, Microchemical Journal, 72, 85-92.
 • Özcan, L., Şahin, M., Şahin, Y. (2008), Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode for determination of ascorbic acid. Sensors, 8, 5792-5805.
 • Perçin Özkorucuklu, S., Şahin, Y., Alsancak, G. (2008), Voltammetric behaviour of sulfamethoxazole on electropolymerized-molecularly ımprinted overoxidized polypyrrole, Sensors, 8, 8463-8478.
 • Sarı, M. (2013), Bazı penisilinlerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve voltametrik tayinleri, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 83s.
 • Svorc, L., Sochr, J., Rievaj, M., Tomcik, P., Bustin, D. (2012a.), Voltammetric determination of penicillin V in pharmaceutical formulations and human urine using a boron-doped diamond electrode, Bioelectrochemistry, 88, 36-41.
 • Svorc, L., Sochr, J., Tomcik, P., Rievaj, M., Bustin, D. (2012b), Simultaneous determination of paracetamol and penicillin V by square-wave voltammetry at a bare boron-doped diamond electrode, Electrochimica Acta, 68, 227-234.
 • Yanmaz, E. (2010), Elektron konformasyonel-genetik algoritma Qsar metodu ile penisilin türevlerine ait farmakor grupların belirlenmesi ve biyoaktivite hesabı, Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 142s.

Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri

Yıl 2019, Sayı 17, 989 - 994, 31.12.2019
https://doi.org/10.31590/ejosat.649740

Öz

Diferansiyel puls voltametrisi ile ilaç analizleri ilaç endüstrisinde, klinik analizlerde ve biyosensör tasarımında kullanımı giderek artan oldukça yararlı bir tekniktir. Bu teknik diğer analitik yöntemlere alternatif ve tamamlayıcıdır. Basit, hızlı, duyarlı ve seçici olması, uzun ve zaman alıcı ayırma basamaklarına ihtiyaç duymaması gibi nedenlerden dolayı da diğer analitik tekniklerden ayrılmaktadır. Bu çalışmada antibiyotik tedavisinde kullanılan ampisilin ve penisilin V bileşiklerinin kalem ucu grafit elektrot yüzeyindeki elektrokimyasal davranışları diferansiyel puls voltametri yöntemiyle incelenmiştir. Bileşiklerin elektrokimyasal davranışları üzerine destek elektrolit ve pH’nın etkileri belirlenmiştir. Ampisilin ve penisilin V için kalibrasyon grafikleri sırasıyla 2,0.10-5- 2,0.10-4 M ve 5,0.10-4 - 1,0.10-2 M derişim aralığında lineerdir ve dedeksiyon limitleri (LOD) 4,05.10-7 ve 3,07.10-5 M olarak bulunmuştur. Geliştirilen yöntem ilaç etken maddelerin farmasötik dozaj formlarından miktar tayinlerine uygulanmış ve yöntemin geri kazanım değerlerinin % 100’e yakın olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akalın, H.E. (1994), Antibiyotik tedavisinde temel ilkeler, Klinik uygulamada antibiyotikler ve diğer antimikrobiyal ilaçlar, Güneş Kitabevi, Ankara, s. 1-9.
 • Altınöz Erdoğan, D. (2011), Bazı depresan ilaç etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemler geliştirilmesi ve bunların analitik uygulamaları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 131s.
 • Aydogdu, G., Gunendi, G., Zeybek, D.K., Zeybek, B., Pekyardimci, S. (2014), A novel electrochemical DNA biosensor based on poly-(5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole) modified glassy carbon electrode for the determination of nitrofurantoin, Sensors Actuators B-Chemical, 197, 211-219.
 • Benito-Pena, E., Urraca, J.L., Moreno-Bondi, M.C. (2009), Quantitative determination of penicillin V and amoxicillin in feed samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with ultraviolet detection, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 49, 289-294.
 • Bergamini, M.F., Teixeira, M.F.S., Dockal, E.R., Bocchi, N., Cavalheiro, É.T.G. (2006), Evaluation of different voltammetric techniques in the determination of amoxicillin using a carbon paste electrode modified with [n,nʹ-etilenbis(salisilidenaminato)]oksovanadyum(IV), Journal Electrochemical Society, 153, E94-E98.
 • Chen, B., Ma, M., Su, X. (2010), An Amperometric penicillin biosensor with enhanced sensitivity based on co-ımmobilization of carbon nanotubes, hematein and β-lactamase on glassy carbon electrode, Analytica Chimica Acta, 674, 89-95.
 • Das, P., Barbora, L., Das, M., Goswami, P. (2014), Highly sensitive and stable laccase based amperometric biosensor developed on nano-composite matrix for detecting pyrocatechol in environmental samples, Sensors Actuators B-Chemical, 192, 737-744.
 • Gökahmetoğlu, S.D. (1997), Yeni kuşak β-Laktam antibiyotiklere dirençli pseudomonas suşlarında bulunan β-laktamazların “isoelectric focusing” yöntemi ile tiplendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 80s.
 • Gürler, B., Percin-Ozkorucuklu, S., Kır, E. (2013), Voltammetric behavior and determination of doxycycline in pharmaceuticals at molecularly imprinted and non-imprinted overoxidized polypyrrole electrodes, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 84, 263-268.
 • Khan, A.A.P., Mohd, A., Bano, S., Siddiqi, K.S., Asiri, A.M. (2015), Spectrophotometric methods for the determination of ampicillin by potassium permanganate and 1-chloro-2,4-dinitrobenzene in pharmaceutical preparations, Arabian Journal of Chemistry, 8, 255-263.
 • Lima, A.B., Torres, L.M.F.C., Guimaraes, C.F.R.C., Verly, R.M., Da Silva, L.M., Carvalho, A.D., Dos Santos, W.T.P. (2014), Simultaneous determination of paracetamol and ibuprofen in pharmaceutical samples by differential pulse voltammetry using a boron-doped diamond electrode, Journal Brazil Chemical Society, 25, 478-483.
 • Medvedovici, A., Ionescu. M., Mircioiu, C., David, V. (2002), Optimization of a liquid-liquid extraction method for hplc-dad determination of penicillin-V in human plasma, Microchemical Journal, 72, 85-92.
 • Özcan, L., Şahin, M., Şahin, Y. (2008), Electrochemical preparation of a molecularly imprinted polypyrrole modified pencil graphite electrode for determination of ascorbic acid. Sensors, 8, 5792-5805.
 • Perçin Özkorucuklu, S., Şahin, Y., Alsancak, G. (2008), Voltammetric behaviour of sulfamethoxazole on electropolymerized-molecularly ımprinted overoxidized polypyrrole, Sensors, 8, 8463-8478.
 • Sarı, M. (2013), Bazı penisilinlerin elektrokimyasal karakterizasyonu ve voltametrik tayinleri, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 83s.
 • Svorc, L., Sochr, J., Rievaj, M., Tomcik, P., Bustin, D. (2012a.), Voltammetric determination of penicillin V in pharmaceutical formulations and human urine using a boron-doped diamond electrode, Bioelectrochemistry, 88, 36-41.
 • Svorc, L., Sochr, J., Tomcik, P., Rievaj, M., Bustin, D. (2012b), Simultaneous determination of paracetamol and penicillin V by square-wave voltammetry at a bare boron-doped diamond electrode, Electrochimica Acta, 68, 227-234.
 • Yanmaz, E. (2010), Elektron konformasyonel-genetik algoritma Qsar metodu ile penisilin türevlerine ait farmakor grupların belirlenmesi ve biyoaktivite hesabı, Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 142s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sabriye PERÇİN ÖZKORUCUKLU> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE, DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS
0000-0001-9778-2034
Türkiye


Mehmet SARI Bu kişi benim
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS, DEPARTMENT OF CHEMISTRY
0000-0001-9963-270X
Türkiye


Gizem YILDIRIM BAŞTEMUR>
ISTANBUL UNIVERSITY, INSTITUTE OF SCIENCE, MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS (DR)
0000-0002-4634-4525
Türkiye

Destekleyen Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 3400-YL1-12
Teşekkür Bu çalışma 3400-YL1-12 numaralı Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Lisansüstü Tez projesi kapsamında desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ejosat649740, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2019}, number = {17}, pages = {989 - 994}, doi = {10.31590/ejosat.649740}, title = {Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri}, key = {cite}, author = {Perçin Özkorucuklu, Sabriye and Sarı, Mehmet and Yıldırım Baştemur, Gizem} }
APA Perçin Özkorucuklu, S. , Sarı, M. & Yıldırım Baştemur, G. (2019). Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 989-994 . DOI: 10.31590/ejosat.649740
MLA Perçin Özkorucuklu, S. , Sarı, M. , Yıldırım Baştemur, G. "Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 989-994 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/48495/649740>
Chicago Perçin Özkorucuklu, S. , Sarı, M. , Yıldırım Baştemur, G. "Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2019 ): 989-994
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri AU - SabriyePerçin Özkorucuklu, MehmetSarı, GizemYıldırım Baştemur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31590/ejosat.649740 DO - 10.31590/ejosat.649740 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 989 EP - 994 VL - IS - 17 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.649740 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.649740 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri %A Sabriye Perçin Özkorucuklu , Mehmet Sarı , Gizem Yıldırım Baştemur %T Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri %D 2019 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 17 %R doi: 10.31590/ejosat.649740 %U 10.31590/ejosat.649740
ISNAD Perçin Özkorucuklu, Sabriye , Sarı, Mehmet , Yıldırım Baştemur, Gizem . "Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 17 (Aralık 2019): 989-994 . https://doi.org/10.31590/ejosat.649740
AMA Perçin Özkorucuklu S. , Sarı M. , Yıldırım Baştemur G. Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri. EJOSAT. 2019; (17): 989-994.
Vancouver Perçin Özkorucuklu S. , Sarı M. , Yıldırım Baştemur G. Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; (17): 989-994.
IEEE S. Perçin Özkorucuklu , M. Sarı ve G. Yıldırım Baştemur , "Bazı Penisilinlerin Farmasötik Dozaj Formlarından Voltametrik Tayinleri", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı. 17, ss. 989-994, Ara. 2019, doi:10.31590/ejosat.649740