Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 1037 - 1044 2019-12-31

Peyzaj Potansiyeli ve Kırsal Turizm İlişkisinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği

Arzu ALTUNTAŞ [1]


Bir ülkenin ekonomik kalkınmasındaki temel ve güçlü sektörlerden biri turizm sektörüdür. Turizm, kişilerin başta dinlenme olmak üzere gezme, kültürel deneyim elde etme ve bunun gibi amaçlarla ikamet ettikleri yerden başka bir yerde kalarak yaptıkları uğraşların tümüdür. Turizm faaliyetlerine katılan insanlar kendilerini özellikle fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak yenilerken, aynı zamanda, bu faaliyetleri gerçekleştirdikleri ülkenin ya da bölgenin ekonomisini canlandırmakta ve gelişimlerine de katkıda bulunmaktadırlar. Son yıllarda artan talep ve ihtiyaçlar turizmin çeşitlenmesini sağlamış, alternatif turizm türleri ortaya çıkmıştır. Kırsal turizm de bu türlerden biridir ve özellikle göçün artmaya başladığı yörelerde ekonomiyi canlandırmak, göçü durdurmak gibi amaçlarla ortaya çıkmıştır. Ülkemiz başta coğrafi konumu olmak üzere sahip olduğu peyzaj potansiyeli, doğal ve kültürel değerleri ile turizm sektörünün geliştiği ülkelerden biridir. Bu özellikleri Türkiye’de alternatif turizm türlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını da elverişli hale getirmektedir. Bu çalışmada ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Siirt ilinin sahip olduğu peyzaj potansiyeli ve kırsal turizm açısından elverişliliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Siirt, ekonomisi başlıca tarım ve hayvancılığa dayanan, nüfusunun yarısından fazlasının kırsal alanlarda yaşadığı illerimizden biridir. Belirtilen amaç doğrultusunda ilin mevcut yapısı ortaya konulmuş ve literatür taraması, arazi gözlemleri, konuyla ilgili uzman görüşleri yardımıyla SWOT analizi yöntemiyle ilin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler ve analizler doğrultusunda Siirt ilinin doğal ve kültürel yapısı ile kırsal turizm açısından bir potansiyele sahip olduğu, fakat bu potansiyelin kullanılabilmesinin doğru politikalar, teşvikler ve eylemlerle gerçekleştirilebileceği ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır. Özellikle güvenlik konusunda bölgeye olan önyargının ortadan kaldırılması, yöre halkının kırsal turizm konusunda farkındalık ve bilinç düzeylerinin arttırılması da son derece önemli bulunmuştur.
Turizm, Kırsal Turizm, Peyzaj Potansiyeli, Siirt, SWOT
 • Anonim, (2013a). Siirt İlinde Doğa Turizmi Master Planı: 2013 – 2023. (mülga) T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Siirt Şube Müdürlüğü, Siirt.
 • Anonim, (2013b). Cas Evleri. https://www.turkeyfromtheinside.com/places-to-go/s/187-srt.html (Erişim tarihi: 05.08.2019)
 • Anonim, (2015). Tillo Tabiat Parkı Gelişme Planı. (mülga) T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Siirt Şube Müdürlüğü, Siirt.
 • Anonim, (2018). Siirt İli Çevre Durum Raporu. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü, Siirt.
 • Anonim, (2019a). Türkiye kültür portalı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/siirt/ (Erişim tarihi: 05.08.2019)
 • Anonim, (2019b). Pistacia vera L. ve Pistacia khinjuk Google görüntüleri.
 • Çeltek, E. (2004). “Kırsal Turizm ve Tokat İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin S.W.O.T. Analizi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Dönmez, Y., Türkmen, F., Aytemiz, L., Çabuk, S. (2016). Kırşehir İli Mucur İlçesinin Turizm Potansiyel olanaklarının İncelenmesi. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 28 – 30 Nisan 2016, Antalya, Türkiye, 406 – 416 s.
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2019) Siirt İli Profili. T.C. Kalkınma Bakanlığı.
 • Gülbay, F. (2016). Alternatif Turizme Genel Bir Bakış. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, 217-222 s.
 • Mansuroğlu S., Dağ V. (2016). Bingöl İlinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (SWOT analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, Sayı: 29(1), 9-16 s., Antalya
 • Olalı, H., Nazilli, S. S., Kırcıoğlu, E. N., Sümer, M. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankara.
 • Ongun, U., ve Gövdere, B. (2014). “Bölgesel Kalkınmada Kırsal Turizmin Etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy Örneği”, International Journal of Social and Sciences, 4 (2), 51-57.
 • Ongun U., Gövdere B., Çiçek U. (2016). Yeşilova’nın Kırsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 16, 75-88 s., Isparta.
 • Soykan, F. (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünlesen bir turizm türü: Kırsal turizm. Anatolia Turizm Arastırmaları Dergisi (Türkçe). Yıl :10, Mart-Haziran, 67-75.
 • Soykan, F. (2003). Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi. Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, İzmir, 1-11 s.
 • Spatariu, E. C., Trandafir, R. A., and Lazar, C. M. (2010). “The Swot Analysis of the Rural Tourism in the South-Eastern Romania”, Ovidius University Annals, 10, 1315-1319.
 • TÜBİVES, (2015). Siirt İli Taksonları. http://www.tubives.com/ (Erişim tarihi: 20.03.2019)
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) (2018) Siirt ili nüfus verileri. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim tarihi: 05.08.2019)
 • Topay, M. (2003). Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 226 s., Ankara. Yaşaroğlu, Ş. A. (1992). Turizm Bilincini Geliştirme, Turizm Eğitimi Konferansı Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Yıldız, Z., ve Kalağan, G. (2008), ‘Alternatif Turizm Kavramı ve Çevresel Etkileri‘‘, Yerel Siyaset Aylık Bilimsel Siyasi Dergi, 35, 42 – 44
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1258-3875
Yazar: Arzu ALTUNTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Siirt Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Altuntaş, A . (2019). Peyzaj Potansiyeli ve Kırsal Turizm İlişkisinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 1037-1044 . DOI: 10.31590/ejosat.656234