Yıl 2019, Cilt , Sayı 17, Sayfalar 1307 - 1312 2019-12-31

The Electric Energy Potential of Samsun City from Animal Manure
Samsun İlinin Hayvan Gübrelerinden Üretilebilecek Elektrik Enerji Potansiyeli

Hilmi Zenk [1]


Biogas is a gas mixture that can be obtained from animal wastes by anaerobic digestion method. It has burning property thanks to the 55-70% CH4 gas it contains. It is in the status of renewable energy in terms of ensuring the disposal of wastes and reproducing them. In this study, the biogas and electrical energy potential of the animal manure of Samsun province were calculated. Samsun 11th ranks in terms of animal husbandry in Turkey. The main fattening animals are cattle, buffalo, sheep and goats. In this study, bovine (cattle and buffalo) and ovine (sheep and goat) were used as animals. According to the findings obtained from the animal numbers, total annual biogas from bovine animals was found to be 24,934,272 m3 and total annual from cattle was biogas potential 13,722,840 m3. The annual electrical energy potential corresponding to these values was found to be 92,777 MWh. This energy value corresponds to 10.66% of Samsun electricity energy consumption for 2018. At the same time, methane gas potential of these animal wastes of Samsun city reduces 2,312,951 tons of CO2 gas emissions.
Biyogaz hayvansal atıklardan anaerobik fermantasyon yöntemiyle elde edilebilen bir gaz karışımıdır. İçerisinde bulunduğu % 55-70 CH4 gazı sayesinde yanma özelliğine sahiptir. Atıkların bertarafı ve tekrar tekrar üretilebilmesi açısından yenilenebilir enerji statüsündedir. Bu çalışmada Samsun ilinin hayvan gübresinden üretilebilecek biyogaz ve elektrik enerji potansiyeli hesaplanmıştır. Samsun ili hayvan yetiştiriciği açısından Türkiye’de 11. sıradadır. Başlıca besi hayvanları sığır, manda, koyun ve keçidir. Bu çalışmada hayvan olarak büyükbaş (sığır ve manda) ve küçükbaş (koyun ve keçi) kullanılmıştır. Hayvan sayılardan elde edilen bulgulara göre büyükbaş hayvanlardan yıllık toplam 24.934.272,0 m3 biyogaz ve küçükbaş hayvanlardan yıllık toplam 13.722.840,0 m3 biyogaz potansiyeli belirlendi. Bu değerlerin karşılık geldiği yıllık elektrik enerji potansiyeli 92.777 MWh değerinde bulundu. Bu enerji değeri 2018 yılı için Samsun elektrik enerji tüketiminin % 10,66 ‘sına karşılık gelir. Aynı zamanda Samsun şehrinin bu hayvansal atıkların metan gazı potansiyeli 2.312.951,00 ton CO2 gaz emisyonunu azaltmaktadır.
 • Acaroğlu, M. (2007). Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara.
 • Afacan, H., & Kasap, A. (2009). Küçük ölçekli sürekli beslemeli bir biyogaz tesisinin çalışma şartlarının belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 5(2), 235-240.
 • Akbulut, A. (2002). Güneş Enerjili Isı Kontrollü ve Faz Değiştiren Elemanlı Biyogaz Tesisinin Tasarımı, (Master dissertation, Tezi Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ)
 • Al-Azzam, S. M. (2003). Biogas a source of energy. Amman: National Energy Research Centre.
 • Anonymous. Animal Statistics, TUİK, 2018.
 • Ardıç, İ.( 2003).Termal, Kimyasal ve Termokimyasal Önişlemlerin Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Verimine Etkilerinin Araştırılması, (Master dissertation, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin)
 • Avcioğlu, A. O., & Türker, U. (2012). Status and potential of biogas energy from animal wastes in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(3), 1557-1561.
 • Özer, B. (2017). Biogas energy opportunity of Ardahan city of Turkey. Energy, 139, 1144-1152.
 • Başeğmezler: Türkiye’nin biyogaz potansiyeli 35 milyar kilovatsaat https://www.enerjigunlugu.net/basegmezler-turkiyenin-biyogaz-potansiyeli-35-milyar-kilovatsaat-27695h.htm.
 • Başçetinçelik, A., Öztürk, H., & Karaca, C. (2007). Türkiye’de tarımsal biyokütleden enerji üretimi olanakları. IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri.
 • Bilgili, A.V., Yaldız O., Bilgili, A. (2011). Kompost Tesisi Kurulması Amacına Yönelik Fizibilite Çalışması Projesi Kapsamında Hazırlanan Kompost ve Biyogaz Tesisi Fizibilite Raporu, T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 2011.
 • Bilgin, N. Biyogaz nedir? Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Araştırma Enstitüsü, 2010.
 • Çağlayan, G., & Koçer, N. (2014). Muş İlinde Hayvan Potansiyelinin Değerlendirilerek Biyogaz Üretiminin Araştırılması. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 215-220.
 • Entürk, E. (2004). Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan gübre atıklarının incelenmesi ve uygun arıtma sisteminin önerilmesi.
 • Spliethoff, H. (2010). Power generation from solid fuels. Springer Science & Business Media.
 • Haak, L., Roy, R., & Pagilla, K. (2016). Toxicity and biogas production potential of refinery waste sludge for anaerobic digestion. Chemosphere, 144, 1170-1176.
 • Kaygusuz, K. (2002). Renewable and sustainable energy use in Turkey: a review. Renewable and sustainable energy reviews, 6(4), 339-366.
 • Kobya, M. (1992). Sığır Gübresinden Biyogaz Üretimi ve Erzurum Koşulları İçin Bir Biyogaz Tesisi Tasarımı, (Master dissertation, Atatürk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, 68s, Erzurum) Tezçakar, M., & Can, O. (2010). Thermal disposal technologies in obtaining energy from wastes. In 2nd Waste Technologies Symposium and Exhibition, Istanbul.
 • Metcalf, L., Eddy, H. P., & Tchobanoglous, G. (1972). Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse (Vol. 4). NewYork: McGraw-Hill. Ozcan, M., Öztürk, S., & Oguz, Y. (2015). Potential evaluation of biomass-based energy sources for Turkey. Engineering Science and Technology, an International Journal, 18(2), 178-184.
 • Republic of Turkey, Intended Nationally Determined Contribution (INDC), The INDC of Turkey, 2015.
 • Şenol, H. (2018). Investıgatıon Of Biogas Production at Different Temperatures from Organic Wastes. TURAN-SAM, 10(40), 118-122.
 • Şenol, H. (2019). Biogas potential of hazelnut shells and hazelnut wastes in Giresun City. Biotechnology Reports, 24, e00361. Şenol, H., Elibol, E. A., Açikel, Ü., & Şenol, M. (2017). Biyogaz Üretimi İçin Ankara’nın Başlıca Organik Atık Kaynakları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(2), 15-28.
 • Üçgül, İ., & Akgül, G. (2010). Biyokütle Teknolojisi. SDÜ Yekarum e-Dergi, 1(1).
 • Yüksel, T. (2011). Biyogaz, Güneş ve Toprak Enerjisi Kaynaklı Sera Isıtmasının Araştırılması (Doctoral dissertation, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Elazığ).
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1653-8580
Yazar: Hilmi Zenk (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Zenk, H . (2019). Samsun İlinin Hayvan Gübrelerinden Üretilebilecek Elektrik Enerji Potansiyeli. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (17) , 1307-1312 . DOI: 10.31590/ejosat.661910