Konferans Bildirisi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi

Yıl 2021, Cilt , Sayı 26, 369 - 373, 31.07.2021
https://doi.org/10.31590/ejosat.944268

Öz

Tez üniversitelerde ve yüksekokullarda öğrenciler veya öğretim üyeleri tarafından belli bir konu hakkında yaptıkları araştırmaları, belli kurallar çerçevesinde hazırlayıp, genellikle bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eser olarak tanımlanmaktadır. Tezler, bilimsel çalışma ve araştırmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tez çalışması üzerinde yoğun emek sarf edilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmanın rapor haline getirilmesi belli şablonlara göre yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı tez yazımını kolaylaştırmak, tez çalışması sürecini elektronik ortama taşımak, tez yazarının tezin biçimi üzerinde harcadığı zaman kaybını önlemek, intihal kontrollerini sağlamak, enstitülerin tezlerin biçim açısından kontrolleri için harcadığı zaman kaybını önlemek ve benzeri birçok çalışma için Web Tabanlı Tez Sistemi tasarlanıp geliştirilmiştir. Sistem en yaygın PHP uygulama çatılarında biri olan Codeigniter’in dördüncü sürümü, PHP programlama dili, MySQL Server veri tabanı, HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem, toplam 49 veri tabanı tablosu olmak üzere 4 farklı rol altında 11 modülden oluşmaktadır. Veri tabanı ve sistem tasarımından önce 40 tane enstitünün Tez Yazım Şablonu ve Kılavuzları incelenmiştir. Böylece tezin tüm süreçlerinin elektronik ortama geçirmeden önce gerekli bilgiler toplanarak sistem tasarlanmıştır. Geliştirilen bu sistem öğrencilerin tez yazım ve yönetim sürecini hem danışmanların hem de enstitü yönetimi tarafından anlık olarak takip edilebilmesini; ayrıca danışmanlar tarafından öğrencilerinin günlük performslarını izleyebilme ve anlık olarak tez içeriğini değerlendirilebilmelerini olanak sağlamaktadır. Bu sistem tez yazımı ve yönetimi sürecine önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca enstitülerin tezlerin yönetimi ve kontrolleri konusunda önemli katkılar sunmaktadır.

Kaynakça

 • Akçay, M., & Karakullukçu, H. (2016). Tez Kayıt Sistemi. 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (s. 1055 - 1064). Antalya.
 • Bahşişoğlu, H. K. (2001). İnternet Kaynakları: Tez Çalışması ve Yazımı. Bilgi Dünyası, 2(2), 256-264.
 • Baltacı, A. (2020). Araştırmaların Raporlaştırılması: Bir Tez Veya Bilimsel Makale Nasıl Yazılır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 - 39.
 • Barutçu, F., & Onaylı, S. (2016). Tez Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar. Tez Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar (s. 677-690). içinde doi:10.14527/9786053183563.042
 • Çelik, S., & Buğan, O. (2013). Açık Dergi Sistemleri (ADS) : Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi. Yükseköğretim Dergisi, 3(1), 12-21. https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php adresinden alındı
 • Çiftçi, G. (2018). Çoklu Elektronik Dergi Yönetim Sistemi Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon.
 • Demi̇rci̇oğlu, S. (2013). İlişkisel Veri Tabanlarında Anahtar Kelime Arama. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(3), 51-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd/87974 adresinden alındı
 • Deniz, K., & Karagöl, E. (2017). Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287 - 312. doi:https://doi.org/10.16916/aded.298783
 • Deperlioğlu, Ö., & Sarpkaya, Y. (2009, Ocak). Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(1), 15-21. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/75254 adresinden alındı
 • Doğan, N., & Şen, Ş. (2007). Bilimsel Dergiler İçin Bir İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. Politeknik Dergisi, 10(4), 53-361.
 • Eldoğan, D., Korkmaz, L., Helvacı, E., Yeniçeri, Z., & Kökdemir, D. (2015). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı (4 b.). Ankara: Eleştirel – Yaratıcı Düşünme Ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı. Ocak 3, 2021 tarihinde http://psk.baskent.edu.tr/docs/AYKK_04.pdf adresinden alındı
 • Faryadi, Q. (2019). PhD Thesis Writing Process: A Systematic Approach—How to Write Your Methodology, Results and Conclusion. Creative Education, 10, 766-783. doi:10.4236/ce.2019.104057
 • Fırlar, T. (2003, Mart). Uzman Veri-Tabanı Sistemleri Ve Öneriler. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1).
 • Güncel Türkçe Sözlük. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Håkansson, A. (2010). Improving the Thesis Writing Process. FECS 2010 : proceedings of the 2010 international conference on frontiers in education : computer science & computer engineering (Las Vegas NV, July 12-15, 2010) (s. 389-395). Stockholm: CSREA Press.
 • Hakkoymaz, V., & Mollarecep, Ö. (2015). Veri Tabanında Adaptif Yetki Yönetimi ve Uygulaması. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 1(2), 1-5.
 • Müstecaplıoğlu, M. A. (2017). Akademik Makale Yazımında Sayfa Düzeni Ve Tipografi Seçimi. Sanat-Tasarım Dergisi(8), 29-33. doi:10.17490/Sanat.2018.18
 • Nadeem, S., & Guruler, H. (2019). Lisansüstü Tez Yazım Stilini Kolaylaştırmak İçin Editör Yazılımı. Muğla.
 • Por, L. Y., Ong, S. Y., Beh, D., & Ismail, M. (2012). A Grid Enabled E-Theses and Dissertations Repository System. The International Arab Journal of Information Technology, 392-401.
 • Sağıroğlu, S., Dener, M., Günes, S., Güllü, A., Tataroğlu, A., Orman, A., . . . Akçay, H. (2015). Ulusal Veritabanı ve Atıf Endeksi Kurulumu için Stratejiler, Problemler ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 01-512.
 • Sanalan, V. A., & Altun, A. (2002). Electronic Portfolio As A Database Application. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 11-21.
 • Sawaneh, I. A., E. C., Koroma, J. H., Kamara, J. A., Sankoh, I., Sesay, M. S., & Koroma, A. (2018). Student Dissertation Database Management System: IAMTECH Sierra Leone as a Case Study. International Journal on Data Science and Technology, 4(3), 93-99.
 • Şencan, H. (1991). Tezin Yapısı. H. ŞENCAN içinde, Tez Yazım Kılavuzu (s. 33-39). İstanbul: İ.Ü İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Tekerek, A., & Bay, Ö. F. (2009). Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. Politeknik Dergisi, 12(2), 85-91.
 • Tonta, Y., & Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 33(4), 219 - 248. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/50920/620508 adresinden alındı
 • Tonta, Y., Küçük, M. E., Umut Al, G. A., Olcay, N. E., Soydal, İ., & Ünal, Y. (2006). Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi Raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Ulaş, M., & Boyacı, A. (20). Hiyerarşik Bir İçerik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi. Engineering Sciences, 7(1), 1-13. 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaeng/issue/19855/212629 adresinden alındı
 • Uzun, E., Buluş, H. N., & Erdoğan, C. (2018). Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 887-895.
 • Yıldırım, F. B., & Onaylı, S. (2016). Tez Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar. Pegem Atıf İndeksi, 677-690.
 • YÖK Tez Merkezi İstatistikler. (2021). YÖK Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/IstatistikiBilgiler?islem=3 adresinden alındı.

Web Based Thesis Management System

Yıl 2021, Cilt , Sayı 26, 369 - 373, 31.07.2021
https://doi.org/10.31590/ejosat.944268

Öz

Thesis is defined as a scientific work that students or faculty members in universities and colleges prepare on a certain subject within the framework of certain rules and defend them in front of an examination board. Theses constitute an important part of scientific studies and researches. A lot of effort is spent on the thesis work. The reporting of the scientific study is done according to certain templates. The aim of this study is to facilitate the writing of the thesis, to transfer the thesis work process to the electronic environment, to prevent the loss of time spent by the thesis author on the format of the thesis, to ensure plagiarism checks, to prevent the loss of time spent by the institutes for checking the theses in terms of format, and many similar studies have been designed and developed Web Based Thesis Management System . The system was developed using the fourth version of Codeigniter, one of the most common PHP application frameworks, PHP programming language, MySQL Server database, HTML, CSS and JavaScript. The system consists of 11 modules under 4 different roles, with a total of 49 database tables. Before the database and system design, Thesis Writing Templates and Guides of 40 institutes were examined. Thus, the system was designed by collecting the necessary information before transferring all the processes of the thesis to the electronic environment. This developed system allows the students to follow the thesis writing and management process instantly by both the advisors and the institute management; It also allows the advisors to monitor the daily performances of their students and to evaluate the thesis content instantly. This system makes significant contributions to the thesis writing and management process. It also provides important contributions to the management and control of the theses of the institutes.

Kaynakça

 • Akçay, M., & Karakullukçu, H. (2016). Tez Kayıt Sistemi. 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, (s. 1055 - 1064). Antalya.
 • Bahşişoğlu, H. K. (2001). İnternet Kaynakları: Tez Çalışması ve Yazımı. Bilgi Dünyası, 2(2), 256-264.
 • Baltacı, A. (2020). Araştırmaların Raporlaştırılması: Bir Tez Veya Bilimsel Makale Nasıl Yazılır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 - 39.
 • Barutçu, F., & Onaylı, S. (2016). Tez Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar. Tez Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar (s. 677-690). içinde doi:10.14527/9786053183563.042
 • Çelik, S., & Buğan, O. (2013). Açık Dergi Sistemleri (ADS) : Açık Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yayımlama Sistemi. Yükseköğretim Dergisi, 3(1), 12-21. https://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php adresinden alındı
 • Çiftçi, G. (2018). Çoklu Elektronik Dergi Yönetim Sistemi Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyon.
 • Demi̇rci̇oğlu, S. (2013). İlişkisel Veri Tabanlarında Anahtar Kelime Arama. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(3), 51-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd/87974 adresinden alındı
 • Deniz, K., & Karagöl, E. (2017). Akademik Yazma Açısından Tez Yazım Kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287 - 312. doi:https://doi.org/10.16916/aded.298783
 • Deperlioğlu, Ö., & Sarpkaya, Y. (2009, Ocak). Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(1), 15-21. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/75254 adresinden alındı
 • Doğan, N., & Şen, Ş. (2007). Bilimsel Dergiler İçin Bir İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması. Politeknik Dergisi, 10(4), 53-361.
 • Eldoğan, D., Korkmaz, L., Helvacı, E., Yeniçeri, Z., & Kökdemir, D. (2015). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı (4 b.). Ankara: Eleştirel – Yaratıcı Düşünme Ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı. Ocak 3, 2021 tarihinde http://psk.baskent.edu.tr/docs/AYKK_04.pdf adresinden alındı
 • Faryadi, Q. (2019). PhD Thesis Writing Process: A Systematic Approach—How to Write Your Methodology, Results and Conclusion. Creative Education, 10, 766-783. doi:10.4236/ce.2019.104057
 • Fırlar, T. (2003, Mart). Uzman Veri-Tabanı Sistemleri Ve Öneriler. SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1).
 • Güncel Türkçe Sözlük. (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Håkansson, A. (2010). Improving the Thesis Writing Process. FECS 2010 : proceedings of the 2010 international conference on frontiers in education : computer science & computer engineering (Las Vegas NV, July 12-15, 2010) (s. 389-395). Stockholm: CSREA Press.
 • Hakkoymaz, V., & Mollarecep, Ö. (2015). Veri Tabanında Adaptif Yetki Yönetimi ve Uygulaması. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 1(2), 1-5.
 • Müstecaplıoğlu, M. A. (2017). Akademik Makale Yazımında Sayfa Düzeni Ve Tipografi Seçimi. Sanat-Tasarım Dergisi(8), 29-33. doi:10.17490/Sanat.2018.18
 • Nadeem, S., & Guruler, H. (2019). Lisansüstü Tez Yazım Stilini Kolaylaştırmak İçin Editör Yazılımı. Muğla.
 • Por, L. Y., Ong, S. Y., Beh, D., & Ismail, M. (2012). A Grid Enabled E-Theses and Dissertations Repository System. The International Arab Journal of Information Technology, 392-401.
 • Sağıroğlu, S., Dener, M., Günes, S., Güllü, A., Tataroğlu, A., Orman, A., . . . Akçay, H. (2015). Ulusal Veritabanı ve Atıf Endeksi Kurulumu için Stratejiler, Problemler ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 01-512.
 • Sanalan, V. A., & Altun, A. (2002). Electronic Portfolio As A Database Application. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 11-21.
 • Sawaneh, I. A., E. C., Koroma, J. H., Kamara, J. A., Sankoh, I., Sesay, M. S., & Koroma, A. (2018). Student Dissertation Database Management System: IAMTECH Sierra Leone as a Case Study. International Journal on Data Science and Technology, 4(3), 93-99.
 • Şencan, H. (1991). Tezin Yapısı. H. ŞENCAN içinde, Tez Yazım Kılavuzu (s. 33-39). İstanbul: İ.Ü İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Tekerek, A., & Bay, Ö. F. (2009). Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. Politeknik Dergisi, 12(2), 85-91.
 • Tonta, Y., & Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 33(4), 219 - 248. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/50920/620508 adresinden alındı
 • Tonta, Y., Küçük, M. E., Umut Al, G. A., Olcay, N. E., Soydal, İ., & Ünal, Y. (2006). Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi Raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
 • Ulaş, M., & Boyacı, A. (20). Hiyerarşik Bir İçerik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi. Engineering Sciences, 7(1), 1-13. 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaeng/issue/19855/212629 adresinden alındı
 • Uzun, E., Buluş, H. N., & Erdoğan, C. (2018). Veritabanı Tasarımının Yazılım Performansına Etkisi: Normalizasyona karşı Denormalizasyon. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 887-895.
 • Yıldırım, F. B., & Onaylı, S. (2016). Tez Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar. Pegem Atıf İndeksi, 677-690.
 • YÖK Tez Merkezi İstatistikler. (2021). YÖK Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/IstatistikiBilgiler?islem=3 adresinden alındı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin BADUR (Sorumlu Yazar)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7126-6426
Türkiye


Dursun AKASLAN
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3432-8154
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 26

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { ejosat944268, journal = {Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2683}, address = {}, publisher = {Osman SAĞDIÇ}, year = {2021}, volume = {}, pages = {369 - 373}, doi = {10.31590/ejosat.944268}, title = {Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi}, key = {cite}, author = {Badur, Yasin and Akaslan, Dursun} }
APA Badur, Y. & Akaslan, D. (2021). Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ejosat Özel Sayı 2021 (HORA) , 369-373 . DOI: 10.31590/ejosat.944268
MLA Badur, Y. , Akaslan, D. "Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi" . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2021 ): 369-373 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejosat/issue/62946/944268>
Chicago Badur, Y. , Akaslan, D. "Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (2021 ): 369-373
RIS TY - JOUR T1 - Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi AU - Yasin Badur , Dursun Akaslan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31590/ejosat.944268 DO - 10.31590/ejosat.944268 T2 - Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 373 VL - IS - 26 SN - -2148-2683 M3 - doi: 10.31590/ejosat.944268 UR - https://doi.org/10.31590/ejosat.944268 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi %A Yasin Badur , Dursun Akaslan %T Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi %D 2021 %J Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2683 %V %N 26 %R doi: 10.31590/ejosat.944268 %U 10.31590/ejosat.944268
ISNAD Badur, Yasin , Akaslan, Dursun . "Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi / 26 (Temmuz 2021): 369-373 . https://doi.org/10.31590/ejosat.944268
AMA Badur Y. , Akaslan D. Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi. EJOSAT. 2021; (26): 369-373.
Vancouver Badur Y. , Akaslan D. Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2021; (26): 369-373.
IEEE Y. Badur ve D. Akaslan , "Web Tabanlı Tez Yönetim Sistemi", Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı. 26, ss. 369-373, Tem. 2021, doi:10.31590/ejosat.944268