Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 13 - 24 2019-10-19

GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

Saadet TULUM [1] , Emel BURAK [2]


Girişimcilik, ülkelerin gerek ekonomik gerek sosyal yönden gelişimleri açısından önemli bir araçtır. Fakat ülkemizde girişimcilik konusunda tam anlamıyla gelişme gösterilememiştir. Bunun en önemli nedenleri ise finansal kaynakların yetersiz olması ve girişimcilerin alternatif finansman yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde girişimcilerin geleneksel finansman yöntemlerinin haricinde yaralanabilecekleri alternatif finansman yöntemlerini ve bu yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre üstünlüklerini anlatmaktır. Bu amaç doğrultusunda alternatif yöntemlerin üstünlükleri ortaya konulduktan sonra söz konusu yöntemlerle birlikte yeni alternatif yöntemlerin de ülkemizde etkin kullanılmasına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.  

Girişimcilik, finansal kaynaklar, alternatif finansman yöntemleri.
 • Referans1 Alomaliye.com. (2004, 30 01). Haziran 29, 2018 tarihinde http://www.alomaliye.com: http://www.alomaliye.com/2004/01/30/barter-nedir/ adresinden alındı
 • Referans2 Aracıoğlu , B., Demirhan , D., Tatarlar, C. D., & Zalluhoğlu, A. E. (2016). Tüm Boyutlarıyla Girişimcilik. İstanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık.
 • Referans3 Aypek, N., & Yatbaz, A. (2013). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Halka Arz Yoluyla Finansmanı İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP). Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, s. 1-16.
 • Referans4 Boğaziçi Barter. (2018, Ocak 14). Temmuz 04, 2018 tarihinde http://www.bogazicibarter.com.tr: http://www.bogazicibarter.com.tr/barter-cesitleri-yazisi-p8581.html adresinden alındı
 • Referans5 Çımat, A., & Avcı, M. (2002, Temmuz-Ağustos-Eylül). Türkiye'de Barter Sistemi'nin Hukuki Dayanağı ve Muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, s. 152-161.
 • Referans6 Denis, D. J. (2004). Entrepreneurial finance: an overview of the issues and evidence. Journal of Corporate Finance, s. 301-326.
 • Referans7 Dış Ticaret Okulu. (2007). Haziran 29, 2018 tarihinde http://ticaretokulu.blogspot.com: http://ticaretokulu.blogspot.com/2007/10/forfaiting-nedir.html adresinden alındı
 • Referans8 Dümdar, S. O. (2007). Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Haziran 06, 2018 tarihinde www.kalkinma.com.tr. adresinden alındı
 • Referans9 Emir, M. (2011). Finans Kaynakları ve Samsun'daki Kobi'lerin Durumu. Samsun Sempozyumu, s. 1-18.
 • Referans10 Er, B., Şahin, Y. E., & Mutlu, M. (2015). Girişimciler için Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler. Uluslararası Ekonomik ve Yenilik Dergisi, s. 31-54.
 • Referans11 Erdoğan, N., Lazol, İ., Ergun, Ü., & Köse, T. (2012). Genel Muhasebe. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Referans12 Erkan, M. (2000, Nisan-Mayıs). Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter'ın Diğer Finansman Teknikleri İle Karşılaştırılması. Active, s. 1-8.
 • Referans13 Erkan, M. (2000, Ocak). Yeni Bir Finansman Aracı: Barter. Vergi Dünyası, s. 1-14.
 • Referans14 Finansal Kurumlar Birliği. (2018). Haziran 23, 2018 tarihinde www.fkb.org.tr: https://www.fkb.org.tr/sektorler/faktoring/ adresinden alındı
 • Referans15 Güngörmüş, A. H. (2006). Uluslararası Piyasalardaki Gelişime Paralel Olarak Günümüzde Kullanılan Finansman Teknikleri. s. 1-18.
 • Referans16 Kalav, Ö. (2017, Mayıs). Türkiye’de Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Finansmanı Açısından Geleneksel ve İslami Bankaların Karşılaştırılması: Bir Uygulama Örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 79-94.
 • Referans17 Kobitek Kobilerin İş Portalı. (tarih yok). Ağustos 02, 2018 tarihinde www.kobitek.com: http://kobitek.com/barter-sistemi-ve-faydalari adresinden alındı
 • Referans18 Koçyiğit, M., & Kılıç, A. (2008). Leasing Sektöründe KDV Oranı Değişikliğinin İMKB'de İşlem Gören Leasing Şirketlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, s. 165-174.
 • Referans19 Küçük, O. (2014). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Referans20 Obiora, S. C., & Csordás, T. (2017, Eylül 25). The Case of Alternative Versus Traditional Financing: A Literature Review. Archives of Business Research , s. 42-53.
 • Referans21 OECD. (2015). Temmuz 11, 2018 tarihinde www.oecd.org: https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf adresinden alındı
 • Referans22 Önal, Y. B. (2014). Yeni Finansman Teknikleri. Ders Notları 3 Forfaiting. Konya, Konya, Türkiye: Selçuk Üniversitesi.
 • Referans23 Özeroğlu, A. İ. (2014). Barter'ın Türk Finans Sektöründe Yeri ve Uygulanabilirliği. International Journal of Economic and Administrative Studies, s. 115-132.
 • Referans24 Özgür, E. (2007). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları ile Rekabet Edebilirliği. Afyonkarahisar, Türkiye.
 • Referans25 Poyraz, E. (2002). Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Türkiye Konaklama Endüstrisi Açısından Önemi ve Uygulanabilirliği (Bir Model Önerisi). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Referans26 Saraç, M. (2015). Finansal Yönetim. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.
 • Referans27 Sermaye Piyasası Kurulu. (2018). Mayıs 28, 2018 tarihinde www.spk.gov.tr: http://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/16/5 adresinden alındı
 • Referans28 TEB Özel Melek Yatırım Platformu. (2018). Mayıs 29, 2018 tarihinde www.melekyatirimplatformu.com: https://www.melekyatirimplatformu.com/tr/sss adresinden alındı
 • Referans29 TMS 17. (2006, 02 24). Haziran 19, 2018 tarihinde Kamu Gözetimi Kurumu: www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/7890/TMS/TFRS-2018-Seti adresinden alındı
 • Referans30 Toroslu, V. (2000, Ekim). Forfaiting İşlemleri (II). Mükellefin Dergisi, s. 91-97.
 • Referans31 Toroslu, V. (2018). www.kobitek.com. Haziran 26, 2018 tarihinde Kobitek Kobilerin İş Portalı: http://www.kobitek.com/forfaitng-finansman-teknigi adresinden alındı
 • Referans32 Tömen, G., & Sarvan, F. (2015). Mikrofinans Programlarının Kadın Yoksulluğu ve Girişimciliği Üzerine Etkileri: Bir Araştırma ve Bir İşbirliği Modeli Önerisi. Mediterranean Journal of Humanities, s. 343-369.
 • Referans33 Tuğlu, A., & Atila, Ö. (2007). Finansal Kiralama İşlemleri. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Referans34 Türk Ulusal Barter Birliği. (2018). 07 03, 2018 tarihinde www.turkulusalbarterbirligi.org: http://www.turkulusalbarterbirligi.org/barter-ve-turkiye/ adresinden alındı
 • Referans35 Türk Ulusal Barter Birliği. (2018). 07 03, 2018 tarihinde www.turkulusalbarterbirligi.org: http://www.turkulusalbarterbirligi.org/category/dunyada-barter/ adresinden alındı
 • Referans36 Türk Ulusal Barter Birliği. (2018). Temmuz 03, 2018 tarihinde www.turkulusalbarterbirligi.org: http://www.turkulusalbarterbirligi.org/turk-hukuk-sisteminde-barter/ adresinden alındı
 • Referans37 Türk Ulusal Barter Birliği. (2018). Temmuz 04, 2018 tarihinde www.turkulusalbarterbirligi.org: http://turkulusalbarterbirligi.org/barter-sisteminin-faydalari/ adresinden alındı
 • Referans38 Türkiye Grameen Mikrofinans Programı. (2003). Haziran 07, 2018 tarihinde www.tgmp.net: http://www.tgmp.net/tr/sayfa/mikro-finans-nedir--/127/1 adresinden alındı
 • Referans39 Türkiye Katılım Bankaları Birliği. (2018, 05 08). Haziran 07, 2018 tarihinde www.tkbb.org.tr: http://www.tkbb.org.tr adresinden alındı
 • Referans40 Uluyol, O. (2008). Girişimcilikte Alternatif Bir Finasman Modeli Olarak Melek Finansman Yöntemi. Sustainable Competition and Resource Based View in Global Markets, s. 43-68.
 • Referans41 Uslu, S. (2007). Uluslararası Bankacılık. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Referans42 Yatırım Barter. (2018). Temmuz 04, 2018 tarihinde www.yatirimbarter.com.tr: http://www.yatirimbarter.com.tr/barter-nedir,YT_5.html adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Saadet TULUM (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, VİZE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Emel BURAK
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, VİZE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Ekim 2019

Bibtex @derleme { ejovoc483397, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {}, publisher = {Kırklareli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {13 - 24}, doi = {}, title = {GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ}, key = {cite}, author = {TULUM, Saadet and BURAK, Emel} }
APA TULUM, S , BURAK, E . (2019). GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 9 (1) , 13-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/483397
MLA TULUM, S , BURAK, E . "GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 (2019 ): 13-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/49562/483397>
Chicago TULUM, S , BURAK, E . "GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 (2019 ): 13-24
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ AU - Saadet TULUM , Emel BURAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 24 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ %A Saadet TULUM , Emel BURAK %T GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ %D 2019 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD TULUM, Saadet , BURAK, Emel . "GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 9 / 1 (Ekim 2019): 13-24 .
AMA TULUM S , BURAK E . GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ. Ejovoc. 2019; 9(1): 13-24.
Vancouver TULUM S , BURAK E . GİRİŞİMCİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2019; 9(1): 24-13.