Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MESLEK YÜKSEKOKULU ATÖLYE TEKNİK ELEMANLARININ UYGULAMALI MESLEK DERSLERİNDEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı , 52 - 64, 31.12.2020

Öz

Bu araştırmada, meslek yüksekokullarında görevli atölye teknik elemanlarının, uygulamalı meslek derslerinin işlenmesi sürecindeki rollerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlamıştır. Çalışma, nitel bir araştırma olup olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya Balıkesir il merkezinde bulunan bir meslek yüksekokulunda görev yapan dört atölye teknik elemanı gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada atölye teknik elemanlarının uygulamalı meslek derslerinin işlenmesi sürecindeki rollerine ilişkin görüşlerini belirlemek için “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenerek katılımcıların görüşleri kategoriler altında gruplandırılmıştır. Araştırma sonunda, atölye teknik elemanlarının meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki gelişimlerinin kilit yönleri de dahil olmak üzere öğrenmeyi destekleyici rolleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, atölye teknik elemanlarının rolünün, onlara verilecek desteklerle öğrenme-öğretme süreçlerinde daha katılımcı ve kapsayıcı bir hale gelebileceği bulunmuştur. Araştırma sonuçları tartışılarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., ve Şahin, M. (2014). Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140. doi: 10.5961/jhes.2014.096
 • Bahşi, Ö. (2011). Meslek yüksekokullarının sorunları ve yöneticilerinin tutum ve davranışları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 165-178.
 • Bartın Üniversitesi. (2019). Doküman No: GRT-0077 Görev ve sorumluluk formu. Yayın Tarihi 18.02.2019. Bartın: Bartın Üniversitesi.
 • Bedük, A., Eşmen, O. ve Ay, H. M. (2016). Türkiye’de meslek yüksekokullarında kalite: Mevcut sorunları ve çözüm önerileri. 5th International Vocational Schools Symposium Bildiri Kitabı 2. Cilt, 47-55.
 • Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu. (2016). Akademik ve idari personeli görev/iş tanımları ve iş gerekleri. Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu. https://static.ohu.edu.tr/uniweb/media/portallar/borhalilzohreatamanmyo/sayfalar/15063/i5tlgsr4.pdf adresinden 7 Ocak 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Butt, R. (2016). Teacher assistant support and deployment in mainstream schools. International Journal of Inclusive Education, 20(9), 995-1007. https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1145260
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Ceylan, H., ve Erbir, M. A. (2015). Meslek yüksekokullarinda kalite: Mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 5(1), 99-106.
 • Çam, E., ve Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 459-475. http://dx.doi.org/10.17218/husbed.58800
 • Çatır, O., ve Karaçor, M. (2017). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 7(1) , 54-62.
 • Çavuş, Ö., Gök, Ö., ve Kurtay, Y. (2007). Tükenmişlik: Meslek yüksekokulu akademik personeli üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 97-108.
 • Dağ, K. (2018). Öğretmenlerin psikolojik sermaye seviyelerinin işe ilişkin duyuşsal iyilik algıları üzerine etkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-15.
 • Demirel, Y., ve Yücel, M. (2017). Sosyal destek ve psikolojik güçlendirmenin duygusal tükenmişlik üzerine etkisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 310-321.
 • Groom, B. (2006). Building relationships for learning: the developing role of the teaching assistant. Support for learning, 21(4), 199-203.
 • Haner, B., ve Akarsu, V. (2018). Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7(3), 438-444.
 • Kaya, A. (2014). Meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim ve geleceğe yönelik düşünceleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 349-356.
 • Kayadibi, F. (2002). Sevgi faktörünün eğitim verimliliği üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 33-50.
 • Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 56-64.
 • Kuş, E. (2007). Nicel-nitel araştırma teknikleri : sosyal bilimlerde araştırma teknikleri : Nicel mi? Nitel mi? Ankara : Anı Yayıncılık
 • Küçükgöksel, N. Ç., ve Akpınar, T. (2016). İstihdam odaklı mesleki eğitime yönelik, sorunlar, talep ve beklentiler. Tekirdağ SMMM Odası Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1-18.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563-575.
 • Marshall, C., ve Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research. (Fourth Edition). Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
 • MEB (2002). Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (Second Edition). Thousand Oaks, USA: Sage Publications, Inc.
 • Morkoç, D., ve Doğan, M. (2014). Meslek yüksekokulu mezunu çalışanların mesleki eğitime yönelik görüşleri: çanakkale onsekiz mart üniversitesi örneği. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(4), 112-121.
 • Mustafa Kemal Üniversitesi. (2014). Organizasyon El Kitabı. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi. http://www.mku.edu.tr/files/1_dosya_1444820271.pdf adresinden 07 Ocak 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Naibaho, L. (2019). Teachers’ roles on English language teaching: A students centered learning approach. International Journal of Research-Granthaalayah, 7(4), 206-212. DOI: 10.5281/zenodo.2653853
 • Oğuz, E., ve Kalkan, M. (2014). Öğretmenlerin iş yaşamında algıladıkları yalnızlık ile sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki. Elementary Education Online, 13(3), 787‐795.
 • Önal, N., ve Budak, Y. (2013). Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının öğretim araç ve materyallerini kullanmalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 267-283.
 • Özel, N., ve Karagöz, İ. (2014). Meslek yüksekokulları ve iş-dünyası arasında becerili insan kaynağı yetiştirme ilişkilerinin yeterliği: Bolu Meslek Yüksekokulu stajyer öğrenciler üzerinde bir araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 4(1), 32-41.
 • Özgüler, D., Koca, T., ve Özgüler, A.T. (2013). Meslek yüksekokullarında eğitim öğretim süresinin irdelenmesi. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(4), 40-43.
 • Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara: PEGEM. Resmi Gazete. (1992). Bazı lise, okul ve fakülte mezunlarına unvan verilmesi hakkında kanun, Madde:3. Sayı: 21226, Tertip: 5, Cilt: 31.
 • Resmi Gazete. (2011). Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, Madde:170. Sayı: 27857 (Mükerrer), Tertip: 5, Cilt: 50.
 • Şahin, Ç. (2013). Verilerin analizi. Remzi Y. Kıncal (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Basım) (183-219). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • TEDMEM. (2016). OECD Yetişkin becerileri araştırması: Türkiye ile ilgili sonuçlar. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Uçkun, G., Demir, B., Uçkun, S., ve Konak, O. (2013). Bologna sürecindeki MYO’larda öğrenci merkezli eğitim (öme) “Öğretim elemanı görüşleri”. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(4), 51-58. https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000415
 • Ulus, L., Tuncer, N., ve Sözen, Ş. (2015). Mesleki eğitim, gelişim ve yeterlilik açısından meslek yüksekokullarının önemi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 168-185.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A., Dindar, H., Ünlü, D., Gökçe, N., Kocakurt, Ö., ve Kıral, A. Ö. (2018). “Yetişkin yeterliklerinin uluslararası değerlendirilmesi programı (PIAAC)” sonuçları bağlamında Türkiye’de temel eğitim sorunlarını yeniden düşünmek. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2), 209-237. doi: 10.30964/auebfd.438222
 • Yıldız Teknik Üniversitesi. (2012). Organizasyon el kitabı. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. http://www.kalite.yildiz.edu.tr/login/sys/admin/subPages/img/70-000-E-02-Organizasyon%20El%20Kitab%C4%B1_Rev02.pdf adresinden 07 Ocak 2020 tarihinde alınmıştır.
 • Yılmazel, Ö., Atmacan, B., ve Yılmazel, S. (2018). Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bilgi teknolojilerini kullanımlarına yönelik bir araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 8(1), 1-10.
 • Yücebaş, E., Alkan, G., Atasağun, H. G., ve Egeli, H. A. (2013). Ege Bölgesi’nde bulunan meslek yüksekokullarının durum analizi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3(4), 44-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut Birkan ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8978-3213
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 5 Mart 2020
Kabul Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı

Kaynak Göster

APA Özkan, U. B. (2020). MESLEK YÜKSEKOKULU ATÖLYE TEKNİK ELEMANLARININ UYGULAMALI MESLEK DERSLERİNDEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) , 10 , 52-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejovoc/issue/58732/699124