Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Decision Support System for Recruitment Process Using AHP Method

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 126 - 145, 31.08.2022
https://doi.org/10.38009/ekimad.1142952

Öz

In today's competitive environment, companies are trying to keep up with the changing world and grow. Having a qualified workforce starts with the training of the most suitable personnel for the relevant position. In this context, companies have to fill their vacant positions with the most suitable and successful candidates as soon as possible. In this study, selection was made for 4 personnel who applied for a vacant position in a company. The candidates were evaluated using the AHP (Analytical Hierarchy Process) method, which is one of the multi-criteria decision-making techniques. While making the evaluation, 5 criteria that the company attaches importance for this position were also taken into consideration. According to the results, the candidates were ranked and it was determined which candidate was more suitable for the company's requests. As shown in this study, the AHP method offers companies the opportunity to evaluate the incoming candidate applications quickly and in the most appropriate way for the vacant position.

Kaynakça

 • Acer, A. & İnci, H. (2020). Personel Seçimi Sürecinin AHP Tabanlı MOORA Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Liman Saha Operasyon Elemanı Seçimi Üzerine Bir Uygulama. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29 Ekim Özel Sayısı), 3689-3713.
 • Akar, G. S., & Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP-MOORA Yaklaşımı İle Personel Seçimi. Journal of Management and Economics Research, 14(2), 185-199.
 • Aksakal, E., & Dağdeviren, M. (2015). Yetenek yönetimi temelli personel atama modeli ve çözüm önerisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2).
 • Akyurt, H. (2021). Otel İşletmelerinde Personel Seçim Kriterlerinin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Ordu İli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Global Tourism and Technology Research, 2(2), 59-71.
 • Bayrakçı Arslan, M. (2022). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Akademik Personel Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Calp, M. H., & Agarwal, S. (2021). An AHP-based Decision Support System for Personnel Selection for Manager Position in Businesses. In ICRMAT (pp. 1-7).
 • Craft, J. A. (1995). Human resource planning: its roots and development in management thought.
 • Dağdeviren, M., & Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 16, 41–52.
 • Dağdeviren. (2013). Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi ve Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4). https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6674/88430
 • Dizdar, E. (1998). Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Sc7YL-IFZHl27jR_i7HX9Q&no=Sc7YL-IFZHl27jR_i7HX9Q
 • Ersoy, Y. (2021). AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Tekstil Sektöründe Personel Seçimi. Kafdağı, 6(1), 60-78.
 • Güdük, Ö., & Önder, E. (2018). Sağlık Hizmetlerinde Veri Giriş Personeli İşe Alım Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniğinin Kullanılması. Sosyal Güvence, (13), 31-56.
 • Hewett, T., Baecker, R., Card, S., Carey, T., Gasen, J., Mantei, M., Perlman, G., Strong, G., & Verplank, W. (1992). ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2594128
 • Ilgaz, A. (2018). Lojistik sektöründe personel seçim kriterlerinin Ahp ve Topsis yöntemleri ile değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 586-605.
 • İnanır, M., & Deste, M. (2021). Kbrn Personel Koruyucu Elbise Seçimi Üzerine AHP ve VIKOR Yöntemleriyle Bir Uygulama. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 4(3), 207-221.
 • Karakul, A. K., & Akpınar, H. (2022) Covıd-19 Salgın Dönemi Şartlarında İşletmeler İçin AHP Temelli TOPSIS Yöntemi İle Personel Seçimi. Journal of Business Innovation and Governance, 5(1), 73-89.
 • Kutay, F. (2011). Zaman Serilerinde Tahmin Teknikleri ve Box-Jenkins Modelleri. Ders Notları. Gazi Üniversitesi. https://acikders.tuba.gov.tr/mod/resource/view.php?id=1610
 • Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (1991). Human Resource Management. West Publishing Corp.
 • Milovich, G. T., & Boudreau, J. W. (1991). Human Resource Management. Irwin Publishers.
 • Montgomery, D. C., Jennings, C. L., & Kulahci, M. (2015). Forecasting and Time Series Analysis (2nd ed.). McGraw-Hill.
 • Nong, N. M. T., & HA, D. S. (2021). Application of MCDM methods to Qualified Personnel Selection in Distribution Science: Case of Logistics Companies. Journal of Distributio
 • Özbek, A. (2015). Akademik birim yöneticilerinin MOORA yöntemiyle seçilmesi: Kırıkkale üzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(38), 1-18.
 • Öztürk, F. (2022). Kamu kurumlarında yönetici pozisyonları için AHP-PROMETHEE yöntemleri ile adayların değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(2), 624-635.
 • Popović, M. (2021). An MCDM approach for personnel selection using the CoCoSo method. Journal of process management and new technologies, 9(3-4), 78-88.n Science, 19(8), 25-35.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarcy Process (1st ed.). McGraw-Hill.
 • Saaty, T. L., Peniwati, K., & Shang, J. S. (2007). The analytic hierarchy process and human resource allocation: Half the story. Mathematical and Computer Modelling, 46(7–8), 1041–1053. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2007.03.010
 • Skaalid, B. (1999). Human computer interface design. University of Saskatchewan, Faculty of Education. https://education.usask.ca/coursework/skaalid/theory/interface.htm
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Karabasevic, D. (2015). Selection of candidates in the process of recruitment and selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods. Quaestus, (7), 53.
 • Taş, A., & Karataş, P. Ç. (2021). Yazılım Sektöründe Nitelikli Personel Seçiminin Nötrosofik AHP ve TOPSİS Yöntemleri İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 969-979.
 • Vargas, L. G. (1990). An overview of the analytic hierarchy process and its applications. European Journal of Operational Research, 48(1), 2–8. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90056-H
 • Zahedi, F. (n.d.). A Uyility Approach to The AHP. Mathematical Modelling, 9(3–5), 2–8.

Eleman İşe Alım Süreci İçin AHP Metodu ile Karar Destek Sistemi

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 126 - 145, 31.08.2022
https://doi.org/10.38009/ekimad.1142952

Öz

Günümüz rekabet ortamında firmalar, değişen dünyaya ayak uydurmaya ve büyümeye çalışıyorlar. Nitelikli iş gücüne sahip olmak, ilgili pozisyon için en uygun personelin yetiştirilmesi ile başlıyor. Bu bağlamda, firmalar açık pozisyonlarını en kısa sürede kendilerine en uygun ve en başarılı adaylar ile doldurmak zorundadırlar. Bu çalışmada bir şirkette bir pozisyonda oluşan boşluktan dolayı pozisyon için başvuruda bulunan 4 personel için seçim yapılmıştır. Adaylar için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) metodu kullanılarak değerlendirilme yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken firmanın bu pozisyon için önem verdiği 5 kriter de göz önünde bulundurulmuştur. Sonuçlarına göre adaylar sıralanmıştır ve şirketin isteklerine karşılık hangi adayın daha uygun olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada da gösterildiği gibi, AHP yöntemi şirketler için gelen aday başvurularını hızlı ve açık pozisyona en uygun şekilde değerlendirme imkanı sunmaktadır.

Kaynakça

 • Acer, A. & İnci, H. (2020). Personel Seçimi Sürecinin AHP Tabanlı MOORA Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Liman Saha Operasyon Elemanı Seçimi Üzerine Bir Uygulama. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(29 Ekim Özel Sayısı), 3689-3713.
 • Akar, G. S., & Çakır, E. (2016). Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP-MOORA Yaklaşımı İle Personel Seçimi. Journal of Management and Economics Research, 14(2), 185-199.
 • Aksakal, E., & Dağdeviren, M. (2015). Yetenek yönetimi temelli personel atama modeli ve çözüm önerisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2).
 • Akyurt, H. (2021). Otel İşletmelerinde Personel Seçim Kriterlerinin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Ordu İli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Global Tourism and Technology Research, 2(2), 59-71.
 • Bayrakçı Arslan, M. (2022). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Akademik Personel Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi (Master's thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Calp, M. H., & Agarwal, S. (2021). An AHP-based Decision Support System for Personnel Selection for Manager Position in Businesses. In ICRMAT (pp. 1-7).
 • Craft, J. A. (1995). Human resource planning: its roots and development in management thought.
 • Dağdeviren, M., & Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 16, 41–52.
 • Dağdeviren. (2013). Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi ve Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4). https://dergipark.org.tr/en/pub/gazimmfd/issue/6674/88430
 • Dizdar, E. (1998). Üretim Sistemlerinde Olası İş Kazaları İçin Bir Erken Uyarı Modeli. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=Sc7YL-IFZHl27jR_i7HX9Q&no=Sc7YL-IFZHl27jR_i7HX9Q
 • Ersoy, Y. (2021). AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Tekstil Sektöründe Personel Seçimi. Kafdağı, 6(1), 60-78.
 • Güdük, Ö., & Önder, E. (2018). Sağlık Hizmetlerinde Veri Giriş Personeli İşe Alım Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniğinin Kullanılması. Sosyal Güvence, (13), 31-56.
 • Hewett, T., Baecker, R., Card, S., Carey, T., Gasen, J., Mantei, M., Perlman, G., Strong, G., & Verplank, W. (1992). ACM SIGCHI Curricula for Human-Computer Interaction. Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2594128
 • Ilgaz, A. (2018). Lojistik sektöründe personel seçim kriterlerinin Ahp ve Topsis yöntemleri ile değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 586-605.
 • İnanır, M., & Deste, M. (2021). Kbrn Personel Koruyucu Elbise Seçimi Üzerine AHP ve VIKOR Yöntemleriyle Bir Uygulama. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 4(3), 207-221.
 • Karakul, A. K., & Akpınar, H. (2022) Covıd-19 Salgın Dönemi Şartlarında İşletmeler İçin AHP Temelli TOPSIS Yöntemi İle Personel Seçimi. Journal of Business Innovation and Governance, 5(1), 73-89.
 • Kutay, F. (2011). Zaman Serilerinde Tahmin Teknikleri ve Box-Jenkins Modelleri. Ders Notları. Gazi Üniversitesi. https://acikders.tuba.gov.tr/mod/resource/view.php?id=1610
 • Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (1991). Human Resource Management. West Publishing Corp.
 • Milovich, G. T., & Boudreau, J. W. (1991). Human Resource Management. Irwin Publishers.
 • Montgomery, D. C., Jennings, C. L., & Kulahci, M. (2015). Forecasting and Time Series Analysis (2nd ed.). McGraw-Hill.
 • Nong, N. M. T., & HA, D. S. (2021). Application of MCDM methods to Qualified Personnel Selection in Distribution Science: Case of Logistics Companies. Journal of Distributio
 • Özbek, A. (2015). Akademik birim yöneticilerinin MOORA yöntemiyle seçilmesi: Kırıkkale üzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(38), 1-18.
 • Öztürk, F. (2022). Kamu kurumlarında yönetici pozisyonları için AHP-PROMETHEE yöntemleri ile adayların değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(2), 624-635.
 • Popović, M. (2021). An MCDM approach for personnel selection using the CoCoSo method. Journal of process management and new technologies, 9(3-4), 78-88.n Science, 19(8), 25-35.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarcy Process (1st ed.). McGraw-Hill.
 • Saaty, T. L., Peniwati, K., & Shang, J. S. (2007). The analytic hierarchy process and human resource allocation: Half the story. Mathematical and Computer Modelling, 46(7–8), 1041–1053. https://doi.org/10.1016/j.mcm.2007.03.010
 • Skaalid, B. (1999). Human computer interface design. University of Saskatchewan, Faculty of Education. https://education.usask.ca/coursework/skaalid/theory/interface.htm
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Karabasevic, D. (2015). Selection of candidates in the process of recruitment and selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods. Quaestus, (7), 53.
 • Taş, A., & Karataş, P. Ç. (2021). Yazılım Sektöründe Nitelikli Personel Seçiminin Nötrosofik AHP ve TOPSİS Yöntemleri İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(1), 969-979.
 • Vargas, L. G. (1990). An overview of the analytic hierarchy process and its applications. European Journal of Operational Research, 48(1), 2–8. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90056-H
 • Zahedi, F. (n.d.). A Uyility Approach to The AHP. Mathematical Modelling, 9(3–5), 2–8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozge DOGUC 0000-0002-5971-9218

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 10 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DOGUC, O. (2022). Eleman İşe Alım Süreci İçin AHP Metodu ile Karar Destek Sistemi. Ekonomi İşletme Ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 4(2), 126-145. https://doi.org/10.38009/ekimad.1142952