Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Industrial Production on Healthcare Expenditures in Turkey

Yıl 2020, Sayı: 33, 33 - 50, 15.01.2021
https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.33.828749

Öz

In the circular economy, finding the alternatives for sustainable production and consumption and work lines that prioritize human health and reducing the use of natural resources also reduce the pressure of production on the environment and health. At this point, it is very important to analyze the human health related consequences of linear production processes and to ensure that market prices internalize externalities related to healthcare costs. In this study, the effect of the industrial production and economic growth on healthcare expenditures is analyzed for Turkey and negative effects of the pollution from the current linear production models and the use of natural resources on health is examined. In addition, it is aimed to question and discuss the GDP calculation methods that do not include these negative externalities. In this direction; long-term relationships between healthcare expenditures and industrial production and economic growth in Turkey are examined with bounds test, short-term and long-term flexibilities are determined with EKK and DOLS methods. The findings reveal that there is a long-term relationship between healthcare expenditures and industrial production and GDP in the period examined. In addition; the estimation results show that there is no significant relationship between industrial production and GDP and healthcare expenditures in the short-term, but the changes in industrial production and GDP in the long-term affect the healthcare expenditures positively. Therefore, in this study, it is demonstrated that the increase in industrial production with economic growth also causes the increase in healthcare expenditures, in other words, industrialization and production activities in Turkey causes negative externalities related to the environment and hence health.

Kaynakça

 • Corvalán, C., Briggs, D. & Kjellström, T. (2000). The need for information: Environmental health indicators. In C. Corvalán, D. Briggs & G. Zielhuis (Eds.), Decision-Making in Environmental Health – From Evidence to Action (pp. 25-55). London: World Health Organization.
 • Çetin, M. A. (2018). BRICS-T ülkelerinde sağlık harcamaları ile yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki uzun dönemli ilişki: Panel ARDL bulguları. ICPESS-International Congress on Politic, Economic and Social Studies, No. 5.
 • Deniz, M. H. (2009). Sanayileşme perspektifinde kentleşme ve çevre ilişkisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 19, 95-105.
 • Doğan, S. ve Tüzer, M. (2011a). Küresel iklim değişikliği ile mücadele: Genel yaklaşımlar ve uluslararası çabalar. Sosyoloji Konferansları, (44), 157-194.
 • Doğan, S. ve Tüzer, M. (2011b). Küresel iklim değişikliği ve potansiyel etkileri. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 21-34.
 • EMF (2015). Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe. Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment.
 • Esteve, V. & Martinez-Zahonero, J. L. (2007). Testing the long-run relationship between health expenditures and GDP in the presence of structural change: the case of Spain. Applied Economics Letters, 14, 271-276.
 • Green Alliance (2015). The social benefits of a circular economy: Lessons from the UK. London: Green Alliance.
 • Horbach, J., Rennings, K. & Sommerfeld, K. (2015). Circular economy and employment. In 3rd IZA Workshop: Labor Market Effects of Environmental Policies.
 • İlkin, A. ve Alkin, E. (1991). Ekonomik ve sosyal sorunlar-çözüm önerileri dizisi: Çevre sorunları, TOBB, Ankara: Ünal Ofset.
 • Landrigan, P. J. & Fuller, R. (2014). Environmental pollution: an enormous and invisible burden on health systems in low-and middle-income counties. World Hospitals and Health Services, 50(4), 35-40.
 • Landrigan P. J., Fuller R., Acosta N. J. R., Adeyi, O., Arnold, R., Basu, N. … Zhong, M. (2017). The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 391(10119), 1-51.
 • Narayan, P. K. & Narayan S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for Fiji in a cointegration framework. Economic Modelling, 22(3), 423-438.
 • Masih, R. & Masih, A. M. M. (1996). Stock-Watson dynamic OLS (DOLS) and error-correction modelling approaches to estimating long-and short-run elasticities in a demand function: New evidence and methodological implications from an application to the demand for coal in mainland China. Energy Economics, 18(4), 315-334.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • OECD (2017). The macroeconomics of the circular economy transition: a critical review of modelling approaches. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Quattara, B. (2004). Foreign aid and fiscal policy in Senegal, Mimeo University of Manchester, 262-267.
 • Spinazzè, A., Borghi, F., Roveli, S. & Cavallo, D. M. (2017). Exposure assessment methods in studies on waste management and health effects: An overview. Environments, 4(19), 1-6. http://dx.doi.org/10.3390/environments4010019
 • Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. Econometrica, 61(4), 783-820.
 • WHO (2018). Circular economy and health: Opportunities and risks. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • WHO (2010). Social and gender inequalities in environment and health. Report to Fifth Ministerial Conference on Environment and Health – Protecting children’s health in a changing environment, Parma, Italy, 10–12 March 2010. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • Wijkman A. & Skánberg K. (2015). The circular economy and benefits for society - Jobs and climate clear winners in an economy based on renewable energy and resource efficiency - A study pertaining to Finland, France, the Netherlands, Spain and Sweden. Winterthur: Club of Rome.

Türkiye’de Sanayi Üretiminin Sağlık Harcamalarına Etkisi

Yıl 2020, Sayı: 33, 33 - 50, 15.01.2021
https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.33.828749

Öz

Döngüsel ekonomide sürdürülebilir üretim ve tüketim ile insan sağlığını önceleyen iş kolları için alternatiflerin bulunması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması, üretimin çevre ve sağlık üzerindeki baskısının da azalmasını sağlayacaktır. Bu noktada, doğrusal üretim süreçlerinin insan sağlığı ile ilgili sonuçlarını analiz etmek ve piyasa fiyatlarının sağlık maliyetleri ile ilgili dışsallıkları içselleştirmesini sağlamak oldukça önemlidir. Türkiye için sanayi üretiminin ve ekonomik büyümenin sağlık harcamalarına etkisinin analiz edildiği bu çalışmada temel olarak, mevcut doğrusal üretim modelleri ve doğal kaynak kullanımından kaynaklanan kirliliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmıştır. Bunun yanında, söz konusu negatif dışsallıkları içermeyen GSYH hesaplama yöntemlerini de sorgulamak ve tartışmaya açmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; Türkiye’de sanayi üretimi ve ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişkiler sınır testi ile incelenmiş, kısa dönem ve uzun dönem esneklikleri, EKK ve DOLS yöntemleriyle belirlenmiştir. Bulgular, incelenen dönemde sağlık harcamaları ile sanayi üretimi ve GSYH arasında uzun dönemli ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ilaveten; tahmin sonuçları, sanayi üretimi ve GSYH ile sağlık harcamaları arasında kısa dönemde anlamlı bir ilişki olmadığını, ancak uzun dönemde sanayi üretiminin ve GSYH’daki değişimlerin, sağlık harcamalarını pozitif etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla, ekonomik büyüme ile birlikte sanayi üretimindeki artışın sağlık harcamalarının da artmasına neden olduğu, başka bir ifadeyle, Türkiye’de sanayileşmenin ve üretim faaliyetlerinin çevre ve dolayısıyla sağlıkla ilgili negatif dışsallıklara neden olduğunu ortaya konmaktadır.

Kaynakça

 • Corvalán, C., Briggs, D. & Kjellström, T. (2000). The need for information: Environmental health indicators. In C. Corvalán, D. Briggs & G. Zielhuis (Eds.), Decision-Making in Environmental Health – From Evidence to Action (pp. 25-55). London: World Health Organization.
 • Çetin, M. A. (2018). BRICS-T ülkelerinde sağlık harcamaları ile yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki uzun dönemli ilişki: Panel ARDL bulguları. ICPESS-International Congress on Politic, Economic and Social Studies, No. 5.
 • Deniz, M. H. (2009). Sanayileşme perspektifinde kentleşme ve çevre ilişkisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 19, 95-105.
 • Doğan, S. ve Tüzer, M. (2011a). Küresel iklim değişikliği ile mücadele: Genel yaklaşımlar ve uluslararası çabalar. Sosyoloji Konferansları, (44), 157-194.
 • Doğan, S. ve Tüzer, M. (2011b). Küresel iklim değişikliği ve potansiyel etkileri. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 21-34.
 • EMF (2015). Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe. Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment.
 • Esteve, V. & Martinez-Zahonero, J. L. (2007). Testing the long-run relationship between health expenditures and GDP in the presence of structural change: the case of Spain. Applied Economics Letters, 14, 271-276.
 • Green Alliance (2015). The social benefits of a circular economy: Lessons from the UK. London: Green Alliance.
 • Horbach, J., Rennings, K. & Sommerfeld, K. (2015). Circular economy and employment. In 3rd IZA Workshop: Labor Market Effects of Environmental Policies.
 • İlkin, A. ve Alkin, E. (1991). Ekonomik ve sosyal sorunlar-çözüm önerileri dizisi: Çevre sorunları, TOBB, Ankara: Ünal Ofset.
 • Landrigan, P. J. & Fuller, R. (2014). Environmental pollution: an enormous and invisible burden on health systems in low-and middle-income counties. World Hospitals and Health Services, 50(4), 35-40.
 • Landrigan P. J., Fuller R., Acosta N. J. R., Adeyi, O., Arnold, R., Basu, N. … Zhong, M. (2017). The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 391(10119), 1-51.
 • Narayan, P. K. & Narayan S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for Fiji in a cointegration framework. Economic Modelling, 22(3), 423-438.
 • Masih, R. & Masih, A. M. M. (1996). Stock-Watson dynamic OLS (DOLS) and error-correction modelling approaches to estimating long-and short-run elasticities in a demand function: New evidence and methodological implications from an application to the demand for coal in mainland China. Energy Economics, 18(4), 315-334.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • OECD (2017). The macroeconomics of the circular economy transition: a critical review of modelling approaches. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Quattara, B. (2004). Foreign aid and fiscal policy in Senegal, Mimeo University of Manchester, 262-267.
 • Spinazzè, A., Borghi, F., Roveli, S. & Cavallo, D. M. (2017). Exposure assessment methods in studies on waste management and health effects: An overview. Environments, 4(19), 1-6. http://dx.doi.org/10.3390/environments4010019
 • Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. Econometrica, 61(4), 783-820.
 • WHO (2018). Circular economy and health: Opportunities and risks. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • WHO (2010). Social and gender inequalities in environment and health. Report to Fifth Ministerial Conference on Environment and Health – Protecting children’s health in a changing environment, Parma, Italy, 10–12 March 2010. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
 • Wijkman A. & Skánberg K. (2015). The circular economy and benefits for society - Jobs and climate clear winners in an economy based on renewable energy and resource efficiency - A study pertaining to Finland, France, the Netherlands, Spain and Sweden. Winterthur: Club of Rome.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan Aytaç 0000-0002-5599-2399

Umut Akduğan 0000-0001-8659-541X

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 20 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Aytaç, A., & Akduğan, U. (2021). Türkiye’de Sanayi Üretiminin Sağlık Harcamalarına Etkisi. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics(33), 33-50. https://doi.org/10.26650/ekoist.2020.33.828749