Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

The Reflections from Wage School Teaching Practice on Middle School Students’ Attitudes towards Maths Course

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 11, 28.04.2017

Öz

The study aims to investigate the effect of wage school teaching on students’ attitudes toward math course. In study, one of qualitative descriptive design was employed. The sample consists of students studying at a middle school where wage school teaching practice has been carried out in Turgutlu town, Manisa province. Students greatly come from families who have socio-economically at medium and low level. 20 students participated in study in which students was chosen using purposive sampling method. 20 student of 10 of whom math teachers has been no alteration and the remaining 10 students of whom math tachers have been changed in different times. The data were obtained with interviews performed using semi-structured questions and audio-record. having not experienced the teacher alteration, all students satisfiy at this stuation. In case of math teachers have not changed, students stated that they get accustomed to the teacher, this stuation constributes to like math course; more express themselves, and feel more comfortable themselves. Students who have experienced the teacher alteration two time or more in math course stated that they were affected negatively in terms of liking math course. Also, Incase of alteration, they pointed out that they have a diffuculy in getting accustomed to different teaching styles changing from teacher to teacher, every teacher teaches well, and therefore, it reduces their interests in course. It has been reccommended that the best effective practice is to calcel the wage school teaching teaching in order to preserve their continuity in education. Permanant school teachers should be employed instead of wage school teachers.

Kaynakça

 • Arslan, H., Sabah, S. & Göksu, M. Z. (2006). İlköğretim okullarında çalışan ücretli öğretmenlerin verimliliklerinin araştırılması. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 33-43.
 • Aşkar, P.(1986). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçen Likert Tipi Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim dergisi, (11), 31-34.
 • Başer, N. & Yavuz, G. (2003). Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumları. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.
 • Baykul, Y. (1990). "İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına kadar Matematik Ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı İle İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler", ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi (1–5.Sınıflar İçin). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Budak, T. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları (Kocaeli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, S., Demir, S.B. & Turan, N. (2013). Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8(12), p. 371-390
 • Dursun, D. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230
 • Eldemir, H.H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kaygısının bazı psiko-sosyal değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Karasar, N. (2007) , Bilimsel Araştırma Yöntemi, (17. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • MEB, Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, (2013) http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=215 Erişim Tarihi: 5 ‎Kasım ‎2015 ‎Pazar, ‏‎12:28:30
 • Öğülmüş, K., Yıldırım, N. & Aslan, G. (2013). Ücretli Öğretmenlerin Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Okul Yöneticilerince Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 12(4), 1086-1099.
 • Öztaş, S. (2010). Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüye göre öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat, S. (2013). Ücretli Öğretmenlik İstihdamının Yarattığı Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28, 67 – 88

Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumuna Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 11, 28.04.2017

Öz

Bu çalışma ücretli öğretmenlik uygulamasının öğrencilerin matematik dersine karşı tutumuna etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel yöntemin bir çeşidi olan betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, Turgutlu’da bir devlet okulunda öğrenim gören 20 öğrenci ile tabakalı amaçsal örnekleme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 20 öğrencinin 10’ u matematik dersinde ortaokul öğrenimi süresince ücretli öğretmenlik uygulamasından dolayı öğretmen değişikliği yaşayan, diğer 10’ u ücretli öğretmenlik uygulaması ile karşılaşmamış ve matematik dersinde daha önce öğretmen değişikliği yaşamayan öğrencilerden seçilmiştir. Yarı yapılandırılmış bir formda görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre; matematik dersinde daha önce ücretli öğretmenlik uygulamasıyla herhangi bir öğretmen değişikliği yaşamamış öğrencilerin tamamının bu durumdan memnun olduğu belirlenmiştir. Bu gruptaki öğrencilerde öğretmene alışma, bu durumun dersi sevmeyi olumlu etkilemesi, derste daha rahat söz alabilme ve kendilerini rahat hissetme davranışları tespit edilmiştir. Daha önce matematik dersinde ücretli öğretmenlik uygulaması ile iki veya daha fazla matematik öğretmeni değişikliği yaşamış öğrencilerde, bu durumun öğrenciyi dersi sevmesi bakımından olumsuz etkilediği, değişiklik durumunda derse ve öğretmene, aynı zamanda öğretmenin anlatış biçimine alışmanın zorlaştığı, her öğretmenin dersi iyi anlatamaması sebebiyle derse karşı ilgi kaybı yaşanabileceği sonuçlarına varılmıştır. Elde edilen bulguları açıklamak için öğrencilere verilen kodlar ile birlikte, gerektiğinde ifadeler bire bir aktarılarak bulgular desteklenmiştir. Çalışmanın sonunda da öneri olarak, ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılarak yerine kadrolu atama yapılmasının matematik dersine ait tutumu olumluya çevirecek ardından da başarıyı getirecek bir adım olabileceği getirilebilir. Bu durumun mümkün olmadığı şartlarda da, ücretli öğretmenler, nitelik açısından yeterliler arasından görevlendirilmeli, sürekliliği sağlamak açısından en az birer yıl sözleşme yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Arslan, H., Sabah, S. & Göksu, M. Z. (2006). İlköğretim okullarında çalışan ücretli öğretmenlerin verimliliklerinin araştırılması. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 33-43.
 • Aşkar, P.(1986). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçen Likert Tipi Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim dergisi, (11), 31-34.
 • Başer, N. & Yavuz, G. (2003). Öğretmen adaylarının matematik dersine yönelik tutumları. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi.
 • Baykul, Y. (1990). "İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına kadar Matematik Ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı İle İlişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler", ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi (1–5.Sınıflar İçin). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Budak, T. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları (Kocaeli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, S., Demir, S.B. & Turan, N. (2013). Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8(12), p. 371-390
 • Dursun, D. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230
 • Eldemir, H.H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik kaygısının bazı psiko-sosyal değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
 • Karasar, N. (2007) , Bilimsel Araştırma Yöntemi, (17. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • MEB, Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, (2013) http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=215 Erişim Tarihi: 5 ‎Kasım ‎2015 ‎Pazar, ‏‎12:28:30
 • Öğülmüş, K., Yıldırım, N. & Aslan, G. (2013). Ücretli Öğretmenlerin Görevlerini Yaparken Karşılaştıkları Sorunlar ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Okul Yöneticilerince Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 12(4), 1086-1099.
 • Öztaş, S. (2010). Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüye göre öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat, S. (2013). Ücretli Öğretmenlik İstihdamının Yarattığı Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28, 67 – 88

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Doğan YALÇIN>

0000-0001-6645-8434

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yalçın, D. (2017). Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı Tutumuna Etkisinin İncelenmesi . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad/issue/28620/311125