Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 54 - 78, 30.12.2018

Öz

Yerel kamusal hizmetlerin önemli bir kısmını yürütmekle görevli olan belediyelerin kamusal kaynakları etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kullanmaları gerekmektedir. Kamu idarelerinde stratejik planlama uygulamasının gündeme gelmesi ile birlikte, önceden belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda bütçe ve harcamaların planlaması yapılmakta ve öngörülen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenmektedir. Stratejik planlama ile birlikte belirlenen amaç ve hedefler aynı zamanda kurumların performansını da ortaya koymaktadır. Günümüzde kamu harcamalarının sadece düzenlilik denetimi ile denetlenmesi yeterli olmamakta, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kaynakların etkili kullanımı sonucunu ortaya çıkaran performans denetimi gerekmektedir. Belediye idarelerinin hesap verme sorumluluğunu ortaya koyan, katılımcı yönetim anlayışı için önemli bir araç olan stratejik planlamanın uygulanma sürecinde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, stratejik planlama ile belediyelerin performanslarının denetimi arasında bir bağlantı kurulması önem arz etmektedir. Bu çalışmada belediyelerde stratejik planlama ile performans denetimi arasındaki ilişkiye dikkat çekilmekte ve Zonguldak ili stratejik planları örneğinde bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Kaynakça

 • Ağcakaya, S. (2009). “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde Mali Performans Uygulamaları,” Sosyoekonomi, ss.27-46.
 • Akçakaya, M. (2017). “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi Ve Karşılaşılan Sorunlar,” Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt:52, Sayı:1, ss.56-83.
 • Aktalay, A. ve Abdulhakimoğulları, E. (2010). “Yerel Yönetimlerde Dış Denetimin Amaç Bakımından Değerlendirilmesi,” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, 2010, ss.179-201.
 • Akyel, R. ve Köse, H. Ö. (2010). “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 466, ss.9-45.
 • Altıntaş, A. (2008). “Mahalli İdarelerde Performans Yönetimi ve Riskleri,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 69, ss.3-6.
 • Atakan, N. -Coşkun, A. ve Sonuvar, S.M. (1997). Performans Denetimi Pakistan Sayıştay’ı Uygulaması, Ankara: T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.
 • Aydın, S. (2007). “Belediyelerde Performans Denetimi ve Mali Denetim,” Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Candan, E. (2007). Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Çukurçayır, A. ve Eroğlu, T. (2004). “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 53, ss.41-69
 • Coşkun, A. (1998). “Denetimde Yeni Yönelişler: Performans Denetimi,” Cumhuriyetin 75. Yılında Kamu Harcamaları ve Denetimi Sempozyumu, ss.85-107.
 • Daujotaite, D. And Macerinskiene, I. (2008). “Development of Performance Audit in Public Sector”, 5th International Scientific Conference Business and Management, Litvanya, ss.177-185.
 • Demirbaş, T. (2001). Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulamaları, Ankara: Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi.
 • Ekici, B. (2002). “Performans Denetimi ve İl Yönetiminde Uygulanabilirliği,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 436, s.135-157.
 • Eren, V. (2009). “Kamu Performans Yönetiminde Ölçüt Sorunu: İdari Faaliyetlerde Başarı Ölçütleri,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt:42, Sayı:2, s.1-21.
 • Ertaş, H. Ve Atalay, İ. (2016); “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi,” Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 12, ss. 70-82.
 • Falay, Nihat (1997); “Denetim, Verimlilik/Etkinlik/Tutumluluk (VET) ve Sayıştay,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 25, s.18-30.
 • Geist, B. and Mizrahi, N. (1991). “State Audit: Principles and Concept- State Audit and Accountability,” State of israel State Comptroller’s Office, Kudüs, ss.16-43.
 • Güven, A. (2012). “Belediyelerde Performans Denetimi ve Algılanması Üzerine Bir Araştırma,” Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • INTOSAI Denetim Standartlarına İlişkin Avrupa Uygulama Rehberleri (2000). Çev.: Sacit Yörüker ve Baran Özeren, Ankara: Sayıştay Araştırma İnceleme Çeviri Dizisi.
 • Işığıçok, E. (2008). “Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi,” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 7, ss.1-23.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2008). Ankara: Kamu İç Denetim Rehberi.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2015); Ankara: Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2016); Ankara: Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi.
 • Khan, M. A. (1997). “Performans Denetiminin Esasları,” (Çev. Necmettin Bağdadioğlu ve Atilla İnan), Sayıştay Dergisi, Sayı: 27, ss.64-94.
 • Kılavuz, R. (2000). “Etkililik - Verimlilik Kavramlarının Analizi ve Kamusal Mal - Hizmet Sunumunda Etkililik,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 428, ss.147-170.
 • Köse, H. Ö. (2007). Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Ankara: Sayıştay 145. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları.
 • Köseoğlu, Ö. (2005). “Belediyelerde Performans Yönetimi,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 447, ss.211-234.
 • Köseoğlu, Ö. (2008). “Türk Belediyeciliğinde Performansa Dayalı Yönetim Anlayışına Geçiş: Arka Plan ve Sorunlar,” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 2008, ss.19-42.
 • Kubalı, D. (1998). Performans Denetimi Kavram İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar, Ankara: Sayıştay Yayınları.
 • Özer, H. (1997). Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Ankara: T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.
 • Özer, M. A. (2004). “Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmeler,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 444, ss.139-177.
 • Özer, M. A. (2009). “Performans Yönetimi Uygulamalarında Performansın Ölçümü ve Değerlendirilmesi,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 73, ss.3-29.
 • Öztürk, Y.E. (2004). “Performans Denetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, ss.153-170.
 • Performans Ölçüm Rehberi (2002). (Çev. Hülya Demirkaya), Ankara: Sayıştay Başkanlığı.
 • SAYDER (2019). http://www.sayder.org.tr/tr/tarihcesi-293 (Erişim Tarihi: 18.03.2019).
 • Sayıştay Başkanlığı (2003). Sayıştay’ın Performansının Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu, Ankara: Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi.
 • Sayıştay Başkanlığı (1999). Kanada Sayıştay’ı Performans Denetimi El Kitabı, (Çev.: Sacit Yörüker), Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Kanada.
 • Şentürk, H. (2004). Belediyelerde Performans Yönetimi, İstanbul: İlke Yayıncılık.
 • Yaman, A. (2008). “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türk Denetim Sistemine Genel Bir Bakış, Güncel Sorunlara İlişkin Değerlendirme ve Öneriler,” Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 133, ss.1-18.
 • Yenice, E. (2006). “Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmesi,” Maliye Dergisi, Sayı: 150, ss.122-132.
 • Zonguldak Belediyesi stratejik planı 2010-2014 (http://zonguldak.bel.tr/stratejik-plan/)
 • Zonguldak Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019 (http://zonguldak.bel.tr/stratejik-plan/)http://zonguldak.bel.tr/faaliyet-raporlari/ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 54 - 78, 30.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Ağcakaya, S. (2009). “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde Mali Performans Uygulamaları,” Sosyoekonomi, ss.27-46.
 • Akçakaya, M. (2017). “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi Ve Karşılaşılan Sorunlar,” Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt:52, Sayı:1, ss.56-83.
 • Aktalay, A. ve Abdulhakimoğulları, E. (2010). “Yerel Yönetimlerde Dış Denetimin Amaç Bakımından Değerlendirilmesi,” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, 2010, ss.179-201.
 • Akyel, R. ve Köse, H. Ö. (2010). “Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 466, ss.9-45.
 • Altıntaş, A. (2008). “Mahalli İdarelerde Performans Yönetimi ve Riskleri,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 69, ss.3-6.
 • Atakan, N. -Coşkun, A. ve Sonuvar, S.M. (1997). Performans Denetimi Pakistan Sayıştay’ı Uygulaması, Ankara: T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.
 • Aydın, S. (2007). “Belediyelerde Performans Denetimi ve Mali Denetim,” Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Candan, E. (2007). Türk Bütçe Sisteminde Performans Denetimi, Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.
 • Çukurçayır, A. ve Eroğlu, T. (2004). “Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı Karnesi,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 53, ss.41-69
 • Coşkun, A. (1998). “Denetimde Yeni Yönelişler: Performans Denetimi,” Cumhuriyetin 75. Yılında Kamu Harcamaları ve Denetimi Sempozyumu, ss.85-107.
 • Daujotaite, D. And Macerinskiene, I. (2008). “Development of Performance Audit in Public Sector”, 5th International Scientific Conference Business and Management, Litvanya, ss.177-185.
 • Demirbaş, T. (2001). Sayıştay Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulamaları, Ankara: Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi.
 • Ekici, B. (2002). “Performans Denetimi ve İl Yönetiminde Uygulanabilirliği,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 436, s.135-157.
 • Eren, V. (2009). “Kamu Performans Yönetiminde Ölçüt Sorunu: İdari Faaliyetlerde Başarı Ölçütleri,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt:42, Sayı:2, s.1-21.
 • Ertaş, H. Ve Atalay, İ. (2016); “Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi,” Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 12, ss. 70-82.
 • Falay, Nihat (1997); “Denetim, Verimlilik/Etkinlik/Tutumluluk (VET) ve Sayıştay,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 25, s.18-30.
 • Geist, B. and Mizrahi, N. (1991). “State Audit: Principles and Concept- State Audit and Accountability,” State of israel State Comptroller’s Office, Kudüs, ss.16-43.
 • Güven, A. (2012). “Belediyelerde Performans Denetimi ve Algılanması Üzerine Bir Araştırma,” Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • INTOSAI Denetim Standartlarına İlişkin Avrupa Uygulama Rehberleri (2000). Çev.: Sacit Yörüker ve Baran Özeren, Ankara: Sayıştay Araştırma İnceleme Çeviri Dizisi.
 • Işığıçok, E. (2008). “Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi,” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 7, ss.1-23.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2008). Ankara: Kamu İç Denetim Rehberi.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2015); Ankara: Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu (2016); Ankara: Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi.
 • Khan, M. A. (1997). “Performans Denetiminin Esasları,” (Çev. Necmettin Bağdadioğlu ve Atilla İnan), Sayıştay Dergisi, Sayı: 27, ss.64-94.
 • Kılavuz, R. (2000). “Etkililik - Verimlilik Kavramlarının Analizi ve Kamusal Mal - Hizmet Sunumunda Etkililik,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 428, ss.147-170.
 • Köse, H. Ö. (2007). Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim, Ankara: Sayıştay 145. Kuruluş Yıl Dönümü Yayınları.
 • Köseoğlu, Ö. (2005). “Belediyelerde Performans Yönetimi,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 447, ss.211-234.
 • Köseoğlu, Ö. (2008). “Türk Belediyeciliğinde Performansa Dayalı Yönetim Anlayışına Geçiş: Arka Plan ve Sorunlar,” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 2008, ss.19-42.
 • Kubalı, D. (1998). Performans Denetimi Kavram İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar, Ankara: Sayıştay Yayınları.
 • Özer, H. (1997). Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Ankara: T.C. Sayıştay 135. Kuruluş Yıldönümü Yayınları.
 • Özer, M. A. (2004). “Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmeler,” Türk İdare Dergisi, Sayı: 444, ss.139-177.
 • Özer, M. A. (2009). “Performans Yönetimi Uygulamalarında Performansın Ölçümü ve Değerlendirilmesi,” Sayıştay Dergisi, Sayı: 73, ss.3-29.
 • Öztürk, Y.E. (2004). “Performans Denetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, ss.153-170.
 • Performans Ölçüm Rehberi (2002). (Çev. Hülya Demirkaya), Ankara: Sayıştay Başkanlığı.
 • SAYDER (2019). http://www.sayder.org.tr/tr/tarihcesi-293 (Erişim Tarihi: 18.03.2019).
 • Sayıştay Başkanlığı (2003). Sayıştay’ın Performansının Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu, Ankara: Sayıştay Başkanlığı Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi.
 • Sayıştay Başkanlığı (1999). Kanada Sayıştay’ı Performans Denetimi El Kitabı, (Çev.: Sacit Yörüker), Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü, Kanada.
 • Şentürk, H. (2004). Belediyelerde Performans Yönetimi, İstanbul: İlke Yayıncılık.
 • Yaman, A. (2008). “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Türk Denetim Sistemine Genel Bir Bakış, Güncel Sorunlara İlişkin Değerlendirme ve Öneriler,” Mali Hukuk Dergisi, Sayı: 133, ss.1-18.
 • Yenice, E. (2006). “Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmesi,” Maliye Dergisi, Sayı: 150, ss.122-132.
 • Zonguldak Belediyesi stratejik planı 2010-2014 (http://zonguldak.bel.tr/stratejik-plan/)
 • Zonguldak Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019 (http://zonguldak.bel.tr/stratejik-plan/)http://zonguldak.bel.tr/faaliyet-raporlari/ (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özcan SEZER (Sorumlu Yazar)
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Türkiye


Ayşenur Kırnapçı Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { emid588749, journal = {Ekonomi Maliye İşletme Dergisi}, eissn = {2667-4378}, address = {}, publisher = {Adil AKINCI}, year = {2018}, volume = {1}, number = {2}, pages = {54 - 78}, title = {BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Sezer, Özcan and Kırnapçı, Ayşenur} }
APA Sezer, Ö. & Kırnapçı, A. (2018). BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi , 1 (2) , 54-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/issue/47904/588749
MLA Sezer, Ö. , Kırnapçı, A. "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 1 (2018 ): 54-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/emid/issue/47904/588749>
Chicago Sezer, Ö. , Kırnapçı, A. "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 1 (2018 ): 54-78
RIS TY - JOUR T1 - BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Özcan Sezer , Ayşenur Kırnapçı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ekonomi Maliye İşletme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 78 VL - 1 IS - 2 SN - -2667-4378 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi Maliye İşletme Dergisi BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Özcan Sezer , Ayşenur Kırnapçı %T BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J Ekonomi Maliye İşletme Dergisi %P -2667-4378 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Sezer, Özcan , Kırnapçı, Ayşenur . "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 54-78 .
AMA Sezer Ö. , Kırnapçı A. BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2018; 1(2): 54-78.
Vancouver Sezer Ö. , Kırnapçı A. BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi. 2018; 1(2): 54-78.
IEEE Ö. Sezer ve A. Kırnapçı , "BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN BİR UNSURU OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 54-78, Ara. 2018