Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, 28 - 45, 31.07.2017

Öz

Bu araştırmada piyano dersi öğretim elemanlarının, lisans üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının piyano performanslarına ilişkin görüşlerini almak amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırma temel nitel araştırmaya dayanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Ege Bölgesi’nde bulunan dört müzik eğitimi anabilim dalında 2014-2015 öğretim yılında görev yapan 12 piyano dersi öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada altı tema altında analiz edilen bulguların ışığında, müzik öğretmeni adaylarının çoğunlukla istenilen piyano performansı düzeyine ulaşamadıkları ve piyano dersi öğretim programında işlevsel piyano becerilerine ve Türk ezgilerine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Atasoy Karaduman, G.D. (2015). Çalgı performansına yönelik zihinsel ve bedensel egzersiz rutinleri ve ısınma yöntemleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aydıner Uygun, M. (2012). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki öğrenme yaklaşımları düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (4), 375-404.
 • Ekinci, H. (2004). Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı piyano derslerinde karşılaşılan teknik alıştırmalar sorunu: Hedefe uygun teknik alıştırma örnekleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gasımova, T. (2010). Piyano öğrenme ve öğretme teknikleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 25, 99-106.
 • Gün, E. (2014). Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Jelen, B. (2013). Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Rast Müzikoloji Dergisi, 1(1), 258-285.
 • Kahramansoy, C. ve Kalyoncu, N. (2008). Müzik öğretmenliği programlarında görevli piyano öğretim elemanlarının müzik alan bilgisinin derse aktarımına ilişkin görüş, planlama ve uygulamaları. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28, 91-102.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Saraç, G. ve Şeker, H. (2010). Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde çalgı öğretimindeki performansın değerlendirilmesi. Güzel Sanatlar Enstitiüsü Dergisi, 0 (20), 99-109.
 • Sarıcan Gündüz, S. (2013). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin müzikte performans kaygı düzeylerine video geri-bildirim yönteminin etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Say, A. (1996). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Tecimer Kasap, B. (2005). İşlevsel piyano becerilerinin müzik öğretmenleri için önemi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 149-154.
 • Umuzdaş, M.S. (2010). Piyano eğitiminde süreç ve ürün değerlendirilmesinin öğrencilerin erişi düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yazıcı, T. (2013). Piyano öğretiminde karşılaşılan sorunların piyano öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 130-150.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yokuş, H. (2005). Ülkemizde Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yokuş, H. ve Demirbatır, R. E. (2009). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 515-528.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/EĞİTİM+FAKÜLTESİ%20ÖĞRETMEN+YETİŞTİRME+LİSANS+PROGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382 adresinden elde edildi.

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2, 28 - 45, 31.07.2017

Öz

Kaynakça

 • Atasoy Karaduman, G.D. (2015). Çalgı performansına yönelik zihinsel ve bedensel egzersiz rutinleri ve ısınma yöntemleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Aydıner Uygun, M. (2012). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki öğrenme yaklaşımları düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (4), 375-404.
 • Ekinci, H. (2004). Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı piyano derslerinde karşılaşılan teknik alıştırmalar sorunu: Hedefe uygun teknik alıştırma örnekleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gasımova, T. (2010). Piyano öğrenme ve öğretme teknikleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 25, 99-106.
 • Gün, E. (2014). Piyano performansı öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Jelen, B. (2013). Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştirme sürecinde piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar. Rast Müzikoloji Dergisi, 1(1), 258-285.
 • Kahramansoy, C. ve Kalyoncu, N. (2008). Müzik öğretmenliği programlarında görevli piyano öğretim elemanlarının müzik alan bilgisinin derse aktarımına ilişkin görüş, planlama ve uygulamaları. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28, 91-102.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Saraç, G. ve Şeker, H. (2010). Güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde çalgı öğretimindeki performansın değerlendirilmesi. Güzel Sanatlar Enstitiüsü Dergisi, 0 (20), 99-109.
 • Sarıcan Gündüz, S. (2013). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin müzikte performans kaygı düzeylerine video geri-bildirim yönteminin etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Say, A. (1996). Müzik öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Tecimer Kasap, B. (2005). İşlevsel piyano becerilerinin müzik öğretmenleri için önemi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 149-154.
 • Umuzdaş, M.S. (2010). Piyano eğitiminde süreç ve ürün değerlendirilmesinin öğrencilerin erişi düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yazıcı, T. (2013). Piyano öğretiminde karşılaşılan sorunların piyano öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 1(2), 130-150.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yokuş, H. (2005). Ülkemizde Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Yokuş, H. ve Demirbatır, R. E. (2009). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 515-528.
 • Yüksek Öğretim Kurumu. (2007). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/EĞİTİM+FAKÜLTESİ%20ÖĞRETMEN+YETİŞTİRME+LİSANS+PROGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382 adresinden elde edildi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilge PİRLİBEYLİOĞLU Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı
Türkiye


Özlem AKIN ŞİŞMAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0001-9275-8633
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enad354878, journal = {Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2624}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {28 - 45}, doi = {}, title = {Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Pirlibeylioğlu, Bilge and Akın Şişman, Özlem} }
APA Pirlibeylioğlu, B. & Akın Şişman, Ö. (2017). Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 5 (2) , 28-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/36954/354878
MLA Pirlibeylioğlu, B. , Akın Şişman, Ö. "Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri" . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (2017 ): 28-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/36954/354878>
Chicago Pirlibeylioğlu, B. , Akın Şişman, Ö. "Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (2017 ): 28-45
RIS TY - JOUR T1 - Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri AU - Bilge Pirlibeylioğlu , Özlem Akın Şişman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 45 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-2624 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri %A Bilge Pirlibeylioğlu , Özlem Akın Şişman %T Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri %D 2017 %J Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi %P -2148-2624 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Pirlibeylioğlu, Bilge , Akın Şişman, Özlem . "Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2017): 28-45 .
AMA Pirlibeylioğlu B. , Akın Şişman Ö. Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri. Derginin Amacı ve Kapsamı. 2017; 5(2): 28-45.
Vancouver Pirlibeylioğlu B. , Akın Şişman Ö. Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2017; 5(2): 28-45.
IEEE B. Pirlibeylioğlu ve Ö. Akın Şişman , "Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 28-45, Tem. 2017