Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Qualitative Research on the Experience of Education Inspectors in the Process of Fusion and Fission

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 3, 410 - 426, 30.11.2018

Öz

The supervision sub-system of the Ministry of National Education has been changes by Law no. 6764 dated 02.12.2016. In this study, it is aimed to determine the effects of the education inspectors who work in the provinces after the change in the supervisor subsystem. The research is designed as a research on phenomenology. Content analysis was used to analyze the data. The participants are the seven education inspectors who work in the Western Provinces of Turkey. unstructured interview form was used for data collection. The joining and seperation process, election and appointment process, and assignment process were created from the collected data. The joining and seperation process themes is composed of the sub-themes "Structure regulations" and "using the informal communication process". The election and appointment process themes is composed of the sub-themes "The validity and reliability of the interview is low" and "no appointment for all staff". The assignment process themes is composed of the sub-themes "authority limitation", "assignment outside duty area" and "excess workload". The process that has taken place has caused different negative feelings to be experienced with insufficient morale in the inspectors.

Kaynakça

 • AFAD KBRN Terimler Sözlüğü, (2014). 13.06.2018 tarihinde, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/26842/ xfiles/afad_aciklamali_kbrn_sozlugu.pdf, adresinden elde edilmiştir.
 • Akan, D., Yalçın, S., &Yıldırım, İ. (2012). Eğitim deneticilerinin mesleki memnuniyet/ memnuniyetsizlik düzeyleri.Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 141-158.
 • Aseltine, J. M.,Faryniarz, J. O., & Rigazio-DiGilio, A. J. (2006). Supervision for learning. Virginia: ASCD Publications.
 • Aslanargun, E., &Göksoy, S. (2013).Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E., &Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin mesleki denetim ve rehberlik konusunda müfettişlerden beklentileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,20 (3), 281-306.
 • Atay, K. (1996). İlköğretim müfettişlerinin yeterlilikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(1), 25-38.
 • Aydın, İ. (2018). Okullarda denetim için 9 neden, 07.05.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/egitim /okullarda-denetim-icin-9-neden-40826979, adresinden elde edilmiştir.
 • Aydın, M. (2000). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3(1), 1-15.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bozak, A. (2017). Maarif müfettişlerinin denetim sistemi hakkında yapılan yasal düzenlemelere ve müfettişlik mesleğine ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (38), 90-110. Çelik, K., & Erdem, A. R. (2012). Üniversitede çalışan idari personele göre “kayırmacılık”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 23-30.
 • Demirtaş, H., & Akarsu, M. (2016). Öğretmen teftişini müfettiş yerine okul müdürünün yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17(2), 69-93.
 • Erdem, A.R., &Sarpkaya, R. (2010). Eğitim sistemimizin yetiştirmek istediği insan tipi açısından eğitim denetimimizin irdelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4),1793-1812.
 • Erdoğan, İ. (2014).Milli Eğitim Bakanlığı sisteminin kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru dönüştürülmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 329-340.
 • Eren, E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırmalar Desenleri (s. 81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Esia-Donkoh K., &Ofosu-Dwamena E. (2014). Effects of educational supervision on professional development: Perception of public basic school teachers at Winneba, Ghana. British Journal of Education, 2 (6), 63-82.
 • Gönülaçar, Ş. (2018). Eğitim denetiminde dönüşüm sancısı. Eğitime Bakış, 43, 88 - 97.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C.G. (1982). Educatıonal administrationtheory, research and practice. New York: Random House.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 507-527.
 • Knoll, M. K. (1987). Supervision for better instruction. USA. Prentice Hall.
 • Köklü, M. (1996). Etkili denetim. Eğitim Yönetimi. 2 (2), 259-268.
 • Kurum, G. ve Çınkır Ş. (2017). Cehennemde evlilik: Türkiye’de eğitim denetiminin birleştirilmesi üzerine maarif müfettişlerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 192, 35-57.
 • MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı,(2012). Türk Eğitim Sisteminde teftişin tarihi gelişimi, 05.02.2018 tarihinde http://tkb.meb.gov.tr/www/turk-egitim-sisteminde-rehberlik-ve-denetimin-tarihsel-gelisimi/icerik/9, adresinden elde edilmiştir.
 • Memduhoğlu H. B. (2012).Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 135-156.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). MEB 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 01.03.2018 tarihinde http://sgb.meb.gov .tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/28093718_Faaliyet_Raporu_yayYn_28022018 _1707.pdf, adresinden elde edilmiştir.
 • Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2007). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, Cheltenham: EdwardElgar.
 • Özdevecioğlu, M. (2004). Duygusal olaylar teorisi çerçevesinde pozitif ve negatif duygusallığın alınan örgütsel adalet üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(3), 181-202. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.
 • Resmi Gazete , (2011). 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 27.12.2017 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home= http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm, adresinden elde edildi.
 • Resmi Gazete, (2014). 6528 sayılı kanun, 28 Aralık 2017 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx? home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140301.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140301.htm, adresinden elde edildi.
 • Resmi Gazete, (2016). 6764 sayılı kanun ile 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik, 02.01. 2018 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ mebtesvegorevkhk_1/ mebtesvegor_0.html, adresinden elde edildi.
 • Resmi Gazete, (2018). Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1), 27.10.2018 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmi gazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710.htm, adresinden elde edildi.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Süleyman Demirel ÜniversitesiBurdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 114-129.
 • Shohet, R. (Ed.). (2008). Passionate supervision. London ve Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Stones, E. (1984). Supervision in teacher education. London: Methuen & Co. Ltd
 • Şahin, S.,Elçiçek, Z., &Tösten, R., (2013). Türk Eğitim Sisteminde teftişin tarihsel gelişimi ve bu gelişim süreci içerisindeki sorunlar.The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 1105-1126.
 • Tanrıöğen, A. (1996). Öğretimin denetimine yönelik bir model: Yönlendirilmiş yoğun denetim. Eğitim Yönetimi, 2 (4), 111-121. TBMM Mevzuat Bilgi Sistemi, (2016).6764 Sayılı Kanun Gerekçeleri, 02.01. 2018 tarihinde http://mevzuat. tbmm .gov.tr/mevzuat/faces/kanun maddeleri?_adf.ctrltate=155ajgi45u_9&pkanunlar no=200537&p kanunnumarasi=6764, adresinden elde edildi.
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16 (1), 299-311.
 • Türk Dil Kurumu (2004). Büyük Türkçe Sözlük. 13.06.2018 tarihinde, http://www.tdk.gov.tr/index.php ?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b2049326f20c6.14506889, sayfasından elde edilmiştir.
 • TEDMEM. (2018). 2017 Eğitim değerlendirmeraporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Uluğ, F., (2004).Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ışığında kamu denetim sisteminde yeniden yapılanma, Amme İdaresi Dergisi, 37 (2), 97-122.
 • Ünal, A., &Erol, S.Y.(2011). İlköğretim okulu müdürlerinin eğitim müfettişlerinden beklentileri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (4),2630-2645.

Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 3, 410 - 426, 30.11.2018

Öz

Milli Eğitim Bakanlığı denetim sisteminde 02.12.2016 tarih ve 6764 sayılı kanun ile değişiklikler yapılmıştır. Denetim alt sisteminde yapılan bu değişikliğin illerde görev yapan maarif müfettişlerine etkilerinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma, olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma, Türkiye’de batı illerinde şahsa bağlı kadroda görev yapan yedi maarif müfettişi ile yapılan görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, veri toplama amacıyla yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerden “birleştirme ve ayrışma süreci”, “seçim ve atama” ile “görevlendirme süreci” temaları oluşturulmuştur. Bu temalardan “birleştirme ve ayrışma süreci” teması “yapı düzenlemeleri” ve “informal iletişim sürecini kullanma” alt temalarından oluşmaktadır. “Seçim ve görevlendirme” teması, “mülakatın geçerlik ve güvenirliğinin düşük olması” ve “tüm kadrolara atama yapılmaması” alt temalarından oluşmaktadır. “Denetim süreci” teması ise “yetki sınırlaması”, “görev alanı dışında görevlendirme” ve “iş yükü fazlalığı” alt temalarından oluşmaktadır. Yaşanan süreç, müfettişlerde moral bozukluğu ile farklı olumsuz duyguların yaşanmasına neden olmuştur.

Kaynakça

 • AFAD KBRN Terimler Sözlüğü, (2014). 13.06.2018 tarihinde, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/26842/ xfiles/afad_aciklamali_kbrn_sozlugu.pdf, adresinden elde edilmiştir.
 • Akan, D., Yalçın, S., &Yıldırım, İ. (2012). Eğitim deneticilerinin mesleki memnuniyet/ memnuniyetsizlik düzeyleri.Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 141-158.
 • Aseltine, J. M.,Faryniarz, J. O., & Rigazio-DiGilio, A. J. (2006). Supervision for learning. Virginia: ASCD Publications.
 • Aslanargun, E., &Göksoy, S. (2013).Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aslanargun, E., &Tarku, E. (2014). Öğretmenlerin mesleki denetim ve rehberlik konusunda müfettişlerden beklentileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,20 (3), 281-306.
 • Atay, K. (1996). İlköğretim müfettişlerinin yeterlilikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(1), 25-38.
 • Aydın, İ. (2018). Okullarda denetim için 9 neden, 07.05.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/egitim /okullarda-denetim-icin-9-neden-40826979, adresinden elde edilmiştir.
 • Aydın, M. (2000). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3(1), 1-15.
 • Başar, H. (2000). Eğitim denetçisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bozak, A. (2017). Maarif müfettişlerinin denetim sistemi hakkında yapılan yasal düzenlemelere ve müfettişlik mesleğine ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (38), 90-110. Çelik, K., & Erdem, A. R. (2012). Üniversitede çalışan idari personele göre “kayırmacılık”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11, 23-30.
 • Demirtaş, H., & Akarsu, M. (2016). Öğretmen teftişini müfettiş yerine okul müdürünün yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,17(2), 69-93.
 • Erdem, A.R., &Sarpkaya, R. (2010). Eğitim sistemimizin yetiştirmek istediği insan tipi açısından eğitim denetimimizin irdelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 5 (4),1793-1812.
 • Erdoğan, İ. (2014).Milli Eğitim Bakanlığı sisteminin kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru dönüştürülmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 329-340.
 • Eren, E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayın.
 • Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırmalar Desenleri (s. 81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Esia-Donkoh K., &Ofosu-Dwamena E. (2014). Effects of educational supervision on professional development: Perception of public basic school teachers at Winneba, Ghana. British Journal of Education, 2 (6), 63-82.
 • Gönülaçar, Ş. (2018). Eğitim denetiminde dönüşüm sancısı. Eğitime Bakış, 43, 88 - 97.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C.G. (1982). Educatıonal administrationtheory, research and practice. New York: Random House.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, 507-527.
 • Knoll, M. K. (1987). Supervision for better instruction. USA. Prentice Hall.
 • Köklü, M. (1996). Etkili denetim. Eğitim Yönetimi. 2 (2), 259-268.
 • Kurum, G. ve Çınkır Ş. (2017). Cehennemde evlilik: Türkiye’de eğitim denetiminin birleştirilmesi üzerine maarif müfettişlerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 192, 35-57.
 • MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı,(2012). Türk Eğitim Sisteminde teftişin tarihi gelişimi, 05.02.2018 tarihinde http://tkb.meb.gov.tr/www/turk-egitim-sisteminde-rehberlik-ve-denetimin-tarihsel-gelisimi/icerik/9, adresinden elde edilmiştir.
 • Memduhoğlu H. B. (2012).Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12 (1), 135-156.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). MEB 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 01.03.2018 tarihinde http://sgb.meb.gov .tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/28093718_Faaliyet_Raporu_yayYn_28022018 _1707.pdf, adresinden elde edilmiştir.
 • Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2007). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, Cheltenham: EdwardElgar.
 • Özdevecioğlu, M. (2004). Duygusal olaylar teorisi çerçevesinde pozitif ve negatif duygusallığın alınan örgütsel adalet üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(3), 181-202. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.
 • Resmi Gazete , (2011). 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 27.12.2017 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home= http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110914.htm, adresinden elde edildi.
 • Resmi Gazete, (2014). 6528 sayılı kanun, 28 Aralık 2017 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx? home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140301.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140301.htm, adresinden elde edildi.
 • Resmi Gazete, (2016). 6764 sayılı kanun ile 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik, 02.01. 2018 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ mebtesvegorevkhk_1/ mebtesvegor_0.html, adresinden elde edildi.
 • Resmi Gazete, (2018). Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1), 27.10.2018 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmi gazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710.htm, adresinden elde edildi.
 • Sarpkaya, R. (2004). İlköğretim denetmenlerinin denetim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. Süleyman Demirel ÜniversitesiBurdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 114-129.
 • Shohet, R. (Ed.). (2008). Passionate supervision. London ve Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Stones, E. (1984). Supervision in teacher education. London: Methuen & Co. Ltd
 • Şahin, S.,Elçiçek, Z., &Tösten, R., (2013). Türk Eğitim Sisteminde teftişin tarihsel gelişimi ve bu gelişim süreci içerisindeki sorunlar.The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 1105-1126.
 • Tanrıöğen, A. (1996). Öğretimin denetimine yönelik bir model: Yönlendirilmiş yoğun denetim. Eğitim Yönetimi, 2 (4), 111-121. TBMM Mevzuat Bilgi Sistemi, (2016).6764 Sayılı Kanun Gerekçeleri, 02.01. 2018 tarihinde http://mevzuat. tbmm .gov.tr/mevzuat/faces/kanun maddeleri?_adf.ctrltate=155ajgi45u_9&pkanunlar no=200537&p kanunnumarasi=6764, adresinden elde edildi.
 • Tonbul, Y. ve Baysülen, E. (2017). Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16 (1), 299-311.
 • Türk Dil Kurumu (2004). Büyük Türkçe Sözlük. 13.06.2018 tarihinde, http://www.tdk.gov.tr/index.php ?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b2049326f20c6.14506889, sayfasından elde edilmiştir.
 • TEDMEM. (2018). 2017 Eğitim değerlendirmeraporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 4). Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Uluğ, F., (2004).Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ışığında kamu denetim sisteminde yeniden yapılanma, Amme İdaresi Dergisi, 37 (2), 97-122.
 • Ünal, A., &Erol, S.Y.(2011). İlköğretim okulu müdürlerinin eğitim müfettişlerinden beklentileri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (4),2630-2645.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüsnü ERGÜN (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5501-8019
Türkiye


Kazım ÇELİK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7319-6567
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enad490134, journal = {Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi}, eissn = {2148-2624}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {6}, number = {3}, pages = {410 - 426}, title = {Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Ergün, Hüsnü and Çelik, Kazım} }
APA Ergün, H. & Çelik, K. (2018). Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi , 6 (3) , 410-426 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/40655/490134
MLA Ergün, H. , Çelik, K. "Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma" . Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (2018 ): 410-426 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enad/issue/40655/490134>
Chicago Ergün, H. , Çelik, K. "Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 (2018 ): 410-426
RIS TY - JOUR T1 - Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma AU - Hüsnü Ergün , Kazım Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 410 EP - 426 VL - 6 IS - 3 SN - -2148-2624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma %A Hüsnü Ergün , Kazım Çelik %T Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma %D 2018 %J Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi %P -2148-2624 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Ergün, Hüsnü , Çelik, Kazım . "Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6 / 3 (Kasım 2018): 410-426 .
AMA Ergün H. , Çelik K. Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Derginin Amacı ve Kapsamı. 2018; 6(3): 410-426.
Vancouver Ergün H. , Çelik K. Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2018; 6(3): 410-426.
IEEE H. Ergün ve K. Çelik , "Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 410-426, Kas. 2018