Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

VİDEO YARDIMCI HAKEM UYGULAMASININ (VAR) TÜRK FUTBOLU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 168 - 180, 07.10.2022

Öz

Türk futbolunda uygulanmaya başlanan “Video Yardımcı Hakem” uygulamasının, futbolun paydaşları olan hakem, antrenör, futbolcu ve taraftar üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını ulusal ligde görev alan hakem, futbolcu ve antrenörler ile yine bu liglerde mücadele eden takımların taraftarlarından oluşan toplam 220 kişi (59 hakem, 51 futbolcu, 49 antrenör ve 61 taraftar) oluşturmuştur. Katılımcılara “Türk Futbolu’nda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler Skewness-Kurtosis normallik testi ile analiz edilerek normal dağılım gösterdiği saptanmıştır. Verilerin gruplar arasında farklılığı Spss v23 programı ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak belirlenmiştir. Anlamlı farklılık düzeyi %95 güven aralığında p<0.05 olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre ölçeğin seyir zevki alt boyutu (F=5,582; p= 0,01<0,05) ve bilgi sahipliği alt boyutu (F=8,356; p=0,00<0,05) ile katılımcı grupları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Adaleti sağlama alt boyutu (F=1,47; p= 0,18>0,05) ve devamlılık alt boyutu (F=1,47; p= 1,61>0,05) değerlerinin katılımcı grupları olan hakem, futbolcu, antrenör ve taraftarlar ile anlamlı farklılık saptanamamıştır.

Kaynakça

 • Armenteros, M., Benitez, A. J., & Betancor, M. Á. (2020). The Use of Video Technologies in Refereeing Football and Other Sports. New York: Routledge
 • Carlos L.P., Ezequiel R ve Kalén A. (2019) How does Video Assistant Referee (VAR) modify the game in elite soccer?, International Journal of Performance Analysis in Sport, 19:4, 646-653, DOI: 10.1080/24748668.2019.1646521
 • Cevahir E. (2020) Spss ile Nicel Veri Analizleri. Kibele Yayınları No: 116 İnceleme – Araştırma Dizisi: 23
 • Cruz, P.M.C. (2012). Tomada de decisão do árbitro de futebol de primeira categoria (Unpublished Master‘s thesis, Universidade de Lisboa) Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa
 • Erdoğan, Ç. H. (2021). Futbolcuların Video Yardımcı Hakem “VAR” Sistemi Hakkındaki Görüşleri . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 113-123 .
 • IFAB. (2019). Oyun Kuralları 2019/20. Zurich: International Football Association Board
 • Jan Zglinski (2022) Futbol, Spor, Etik ve Felsefede Kurallar, Standartlar ve Video Yardımcı Hakem , 16:1, 3-19, DOI: 10.1080/17511321.2020.1857823
 • Kayhan, R. F., Bardakçı, S. ve Caz, Ç. (2020). Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 571-596.
 • Kotan, R. (2004). Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının Fair Play Anlayışları Üzerine Bir Araştırma (Trabzon İl Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı
 • Lex, H., Pizzera, A., Kurtes, M., & Schack, T. (2015). Influence of players“ vocalisations on soccer referees” decisions. European Journal of Sport Science, 15(5), 24–28.
 • Mangiafico, Salvatore S. (2016) Summary and Analysis of Extension Program Evaluation in R, version 1.18.1., Rutgers Cooperative Extension, New Brunswick, NJ.
 • Meneguite Y. ; Leite L.B. ; Correıa Da Sılva D. ; Gomes De Moura A. ; Lavorato V.N. (2022) Influence of the video assistant referee (VAR) on the Brazilian Men's Soccer Championship Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 4), Art 108, pp. 858 - 862, April 2022
 • Pallant, Jullie. (2017) SPSS Kullanma Kılavuzu, Çev: Sibel Balcı ve Berat Ahi, 2. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Samuel RD, Galily Y, Filho E and Tenenbau G (2020) Implementation of the Video Assistant Referee (VAR) as a Career Change-Event: The Israeli Premier League Case Study. Front. Psychol. 11:564855. doi: 10.3389/fpsyg.2020.564855
 • Spitz, J., Wagemans, J., Memmert, D., Williams, A. M., & Helsen, W. F. (2021). Video assistant referees (VAR): The impact of technology on decision making in association football referees. Journal of Sports Sciences, 39(2), 147-153.
 • Stoney, E., and Thomas Fr. (2020). “Are fans in the stands an afterthought?”: Sports events, decision-aid technologies, and the television match official in rugby union. Communication & Sport.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth Edition). USA: Pearson Education Limited.
 • Winand, M., Christopher S., Sebastian M., and Mathieu M. (2021). “Sports Fans and Innovation: An Analysis of Football Fans’ Satisfaction with Video Assistant Refereeing through Social Identity and Argumentative Theories.” Journal of Business Research 136: 99–109.
 • Winand, Mathieu, and Craig Fergusson. (2018). More decision-aid technology in sport? An analysis of football supporters’ perceptions on goal-line technology. Soccer & Society 19: 966–85.
 • Yıldıran, G. (1992). Sporda Fair Play Kavramının Tarihsel Boyutları. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri. 3, 174-179.

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE VIDEO ASSISTANT REFEREE (VAR) ON TURKISH FOOTBALL

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 168 - 180, 07.10.2022

Öz

It is aimed to examine the effects of the "Video Assistant Referee" application, which has started to be implemented in Turkish football, on the referee, coach, football player and supporter, who are the stakeholders of football. The participants of the research are the referees, football players and coaches working in our national leagues and the fans of the teams (59 referees, 51 football players, 49 coaches and 61 fans) has created. Attitude Scale towards Video Assistant Referee (VAR) Application in Turkish Football was applied to the participants. Data obtained from Skewness-Kurtosis normality test showed a normal distribution. The level of difference between the data was determined by one-way analysis of variance (ANOVA) by using the Spss23. Significant difference level at 95% confidence interval was determined p<0.05. According to the data obtained, the sub-dimension of viewing pleasure (F=5.582; p= 0.01<0.05) and knowledge sub-dimension of the scale (F=8,356; p=0.00<0.05), a significant difference was found between the participant groups. The participant groups of the sub-dimension of providing justice (F=1.47; p= 0.18>0.05) and the continuance sub-dimension (F=1.47; p= 1.61>0.05) are the referee, football player, There was no significant difference between coaches and fans.

Kaynakça

 • Armenteros, M., Benitez, A. J., & Betancor, M. Á. (2020). The Use of Video Technologies in Refereeing Football and Other Sports. New York: Routledge
 • Carlos L.P., Ezequiel R ve Kalén A. (2019) How does Video Assistant Referee (VAR) modify the game in elite soccer?, International Journal of Performance Analysis in Sport, 19:4, 646-653, DOI: 10.1080/24748668.2019.1646521
 • Cevahir E. (2020) Spss ile Nicel Veri Analizleri. Kibele Yayınları No: 116 İnceleme – Araştırma Dizisi: 23
 • Cruz, P.M.C. (2012). Tomada de decisão do árbitro de futebol de primeira categoria (Unpublished Master‘s thesis, Universidade de Lisboa) Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa
 • Erdoğan, Ç. H. (2021). Futbolcuların Video Yardımcı Hakem “VAR” Sistemi Hakkındaki Görüşleri . Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 113-123 .
 • IFAB. (2019). Oyun Kuralları 2019/20. Zurich: International Football Association Board
 • Jan Zglinski (2022) Futbol, Spor, Etik ve Felsefede Kurallar, Standartlar ve Video Yardımcı Hakem , 16:1, 3-19, DOI: 10.1080/17511321.2020.1857823
 • Kayhan, R. F., Bardakçı, S. ve Caz, Ç. (2020). Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 571-596.
 • Kotan, R. (2004). Profesyonel Futbol Takım Taraftarlarının Fair Play Anlayışları Üzerine Bir Araştırma (Trabzon İl Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı
 • Lex, H., Pizzera, A., Kurtes, M., & Schack, T. (2015). Influence of players“ vocalisations on soccer referees” decisions. European Journal of Sport Science, 15(5), 24–28.
 • Mangiafico, Salvatore S. (2016) Summary and Analysis of Extension Program Evaluation in R, version 1.18.1., Rutgers Cooperative Extension, New Brunswick, NJ.
 • Meneguite Y. ; Leite L.B. ; Correıa Da Sılva D. ; Gomes De Moura A. ; Lavorato V.N. (2022) Influence of the video assistant referee (VAR) on the Brazilian Men's Soccer Championship Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 22 (issue 4), Art 108, pp. 858 - 862, April 2022
 • Pallant, Jullie. (2017) SPSS Kullanma Kılavuzu, Çev: Sibel Balcı ve Berat Ahi, 2. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Samuel RD, Galily Y, Filho E and Tenenbau G (2020) Implementation of the Video Assistant Referee (VAR) as a Career Change-Event: The Israeli Premier League Case Study. Front. Psychol. 11:564855. doi: 10.3389/fpsyg.2020.564855
 • Spitz, J., Wagemans, J., Memmert, D., Williams, A. M., & Helsen, W. F. (2021). Video assistant referees (VAR): The impact of technology on decision making in association football referees. Journal of Sports Sciences, 39(2), 147-153.
 • Stoney, E., and Thomas Fr. (2020). “Are fans in the stands an afterthought?”: Sports events, decision-aid technologies, and the television match official in rugby union. Communication & Sport.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth Edition). USA: Pearson Education Limited.
 • Winand, M., Christopher S., Sebastian M., and Mathieu M. (2021). “Sports Fans and Innovation: An Analysis of Football Fans’ Satisfaction with Video Assistant Refereeing through Social Identity and Argumentative Theories.” Journal of Business Research 136: 99–109.
 • Winand, Mathieu, and Craig Fergusson. (2018). More decision-aid technology in sport? An analysis of football supporters’ perceptions on goal-line technology. Soccer & Society 19: 966–85.
 • Yıldıran, G. (1992). Sporda Fair Play Kavramının Tarihsel Boyutları. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildirileri. 3, 174-179.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan Demir 0000-0002-8296-6188

Merve Bektaş 0000-0003-4239-7790

Yayımlanma Tarihi 7 Ekim 2022
Kabul Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demir, O., & Bektaş, M. (2022). VİDEO YARDIMCI HAKEM UYGULAMASININ (VAR) TÜRK FUTBOLU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Enderun, 6(2), 168-180.