Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SWARA-TOPSIS YÖNTEMİ İLE EN UYGUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞININ BELİRLENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 31 Sayı: 3, 389 - 419, 31.12.2020
https://doi.org/10.46465/endustrimuhendisligi.798063

Öz

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç ve talep her geçen gün artmaktadır. Dünyada nüfus sayısının hızla artmasıyla birlikte hem tüketimi azaltmak hem de çevre zararını ortadan kaldırmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Doğru yerde doğru yenilenebilir enerji kaynağı seçimi yapılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen faydalar artırılabilmektedir. Ancak bu seçim aşamasında ele alınması gereken çok fazla ve farklı kriterler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden SWARA ile entegre TOPSIS yöntemi kullanılarak en uygun yenilenebilir enerji kaynağının seçimi ele alınmaktadır. Çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları olarak; rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve jeotermal enerji incelenmektedir. Bu kaynakların karşılaştırılması için değerlendirme kriterleri olarak; maliyet, verimlilik, iş imkânı, elde edilebilirlik miktarı, devlet teşvikleri, sosyal kabul edilebilirlik, teknolojik olgunluk, hizmet ömrü, arıza / kaza riskinin düşüklüğü, arazi ihtiyacı kriterleri dikkate alınmaktadır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik enerji santralinin kurulması gerektiği ilk sırada görülmektedir. Bu enerji kaynağını sırasıyla biyokütle enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve dalga enerjisi takip etmektedir.

Kaynakça

 • Aghdaie, M.H., Hashemkhani Zolfani, S., Zavadskas, E.K., 2013. Decision making in machine tool selection: an integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods. Eng. Econ. 24, 5–17. doi: https://doi.org/10.5755/j01.ee.24.1.2822
 • Akyüz, Y., Soba, M. (2013). ELECTRE Yöntemiyle Tekstil Sektöründe Optimal Kuruluş Yeri Seçimi: Uşak İli Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 185-198. doi: https://doi.org/10.11122/ijmeb.2013.9.19.452
 • Alimardani, M., Hashemkhani Zolfani, S., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and economic development of economy, 19(3), 533-548. doi: https://doi.org/10.3846/20294913.2013.814606
 • Alizadeh, R., Soltanisehat, L., Lund, P. D., & Zamanisabzi, H. (2020). Improving renewable energy policy planning and decision-making through a hybrid MCDM method. Energy Policy, 137, 111174. doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111174
 • Amer, M., & Daim, T. U. (2011). Selection of renewable energy technologies for a developing county: a case of Pakistan. Energy for sustainable development, 15(4), 420-435. Doi: https://doi.org/10.1016/j.esd.2011.09.001
 • Aryanpur, V., Atabaki, M. S., Marzband, M., Siano, P., Ghayoumi, K. (2019). An overview of energy planning in Iran and transition pathways towards sustainable electricity supply sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 112, 58-74. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.05.047
 • Aslan, H. M., Yıldız, M. S., Uysal, H. T. (2015). Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2).
 • Beccali, M., Cellura, M., & Mistretta, M. (2003). Decision-making in energy planning. Application of the Electre method at regional level for the diffusion of renewable energy technology. Renewable energy, 28(13), 2063-2087. Doi: https://doi.org/10.1016/S0960-1481(03)00102-2
 • Benitez, J.M., Martin, J.C., Roman, C. (2007). Using Fuzzy Number for Measuring Quality of Service in The Hotel Industry, Tourism Management, 28(2), 544–555. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.04.018
 • Bianchini, A. (2018). 3PL Provider Selection by AHP and TOPSIS Methodology. Benchmarking: An International Journal, 25(1), 235-252 doi: https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2016-0125
 • Bottani, E., Rizzi, A. (2006), A fuzzy TOPSIS Methodology to Support Outsourcing of Logistics Services, Supply Chain Management: An International Journal, 11(4), 294-308. Doi: https://doi.org/10.1108/13598540610671743
 • Bülbül, S., Ali, K. (2011). Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25. Doi: https://doi.org/10.16951/IIBD.54042
 • Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. M. (2015). A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena, 135, 122-148 https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.07.020
 • Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 102-112.
 • Demirtas, O. (2013). Evaluating the best renewable energy technology for sustainable energy planning. International Journal of Energy Economics and Policy, 3, 23.
 • Eleren, A., Karagül, M. (2008). 1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 1-14.
 • Ertuğrul, İ., Özçil, A. (2014). Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 267- 282.
 • Feng, C.M., Wang, R.T. (2001). Considering The Financial Ratios on The Performance Evaluation of Highway Bus İndustry, Transport Reviews, 21(4), 449-467. Doi: https://doi.org/10.1080/01441640010020304
 • Geyik, O., Tosun, M., Ünlüsoy, S., Hamurcu, M., Eren, T. (2016). Kitap Basımevi Seçiminde AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanımı. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 106-126.
 • Ghorshi Nezhad, M. R., Zolfani, S. H., Moztarzadeh, F., Zavadskas, E. K., & Bahrami, M. (2015). Planning the priority of high tech industries based on SWARA-WASPAS methodology: The case of the nanotechnology industry in Iran. Economic research-Ekonomska istraživanja, 28(1), 1111-1137. Doi: https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1102404
 • Gong, Z. T., Shi, Z. H. (2008). The TOPSIS Method Based on Covering Rough Sets. In Machine Learning and Cybernetics, 2008 International Conference on 4, 2430-2433. Doi: https://doi.org/10.1109/ICMLC.2008.4620814
 • Hashemkhani Zolfani, S., Aghdaie,M.H., Derakhti, A., Zavadskas, E.K.,Morshed Varzandeh, M.H., 2013a. Decisionmaking on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. Expert Syst. Appl. 40, 7111–7121 doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.06.040
 • Hepbaşlı, A., Özgener, O. (2004). A review on The Development of Wind Energy in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8, 257–276.
 • Hsu T.K., Tsai, Y.F., and Wu, H.H. (2009), The Preference Analysis for Tourist Choice of Destination, A case study of Taiwan, Tourism Management, 30(2), 288-297. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.07.011
 • Huang, W., Huang, Y.Y. (2012), Research on The Performance Evaluation Chonqing Electric Power Supply Bureaus Based on TOPSIS, Energy Procedia, 14, 899-905.
 • Hwang, C. L., Yoon, P., (1981), Multiple Attribute Decision Making In: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems , Springer-Verlag-Berlin.
 • İlkiliç, C. (2012). Wind Energy and Assessment of Wind Energy Potential in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1165– 1173.
 • Kabak, M., & Dağdeviren, M. (2014). Prioritization of renewable energy sources for Turkey by using a hybrid MCDM methodology. Energy Conversion and Management, 79, 25-33. Doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.11.036
 • Kahraman, C., Kaya, İ., & Cebi, S. (2009). A comparative analysis for multiattribute selection among renewable energy alternatives using fuzzy axiomatic design and fuzzy analytic hierarchy process. Energy, 34(10), 1603-1616.
 • Karabašević, D., Stanujkić, D., & Urošević, S. (2015). The MCDM Model for Personnel Selection Based on SWARA and ARAS Methods. Management (1820-0222), 20(77). Doi: https://doi.org/10.7595/management.fon.2015.0029
 • Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65.
 • Kaya, T., & Kahraman, C. (2010). Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul. Energy, 35(6), 2517-2527.
 • Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2011). Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and economic development of economy, 17(4), 645-666.doi: https://doi.org/10.3846/20294913.2011.635718
 • Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11(2), 243-258. Doi: https://doi.org/10.3846/jbem.2010.12
 • Łaska, G. (2017). Wind Energy and multi-criteria analysis in making decisions on the location of wind farms. Procedia Engineering, 182, 418-424. Doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.126
 • Lee, H. C., & Chang, C. T. (2018). Comparative analysis of MCDM methods for ranking renewable energy sources in Taiwan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 92, 883-896. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.007
 • Ligus, M., & Peternek, P. (2018). Determination of most suitable low-emission energy technologies development in Poland using integrated fuzzy AHP-TOPSIS method. Energy Procedia, 153, 101-106. Doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.10.046
 • Madlener, R., Antunes, C. H., Dias, L. C. (2009). Assessing the performance of biogas plants with multi-criteria and data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 197(3), 1084-1094. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.12.051
 • Martinez, A., Mustapha, Z. B., Campbell, R., and Bouragba, T. (2016, December). A multi-criteria methodology to select the best wave energy sites. In 2016 World Congress on Sustainable Technologies (WCST) (pp. 115-116). IEEE.
 • Mavi, R. K., Goh, M., & Zarbakhshnia, N. (2017). Sustainable third-party reverse logistic provider selection with fuzzy SWARA and fuzzy MOORA in plastic industry. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91(5-8), 2401-2418. Doi: https://doi.org/10.1007/s00170-016-9880-x
 • Mukherjee, A., Nath, P. (2005), An Empirical Assessment of Comparative Approaches to Service Quality Measurement, Journal of Services Marketing, 19(3), 174-184.
 • Nigim, K., Munier, N., & Green, J. (2004). Pre-feasibility MCDM tools to aid communities in prioritizing local viable renewable energy sources. Renewable energy, 29(11), 1775-1791.
 • Ömürbek, N., Üstündag, S., Helvacioglu, Ö. C. (2013). Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesi'nde Bir Uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 101.
 • Özcan, E. C., Ünlüsoy, S., Tamer, E. (2017). ANP ve TOPSIS Yöntemleriyle Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 204-219.
 • Özdemir, A. İ., Seçme, N. Y. (2009). İki Aşamalı Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2), 79-112.
 • Özgüvenç D., Kalite Problemlerinin Sınıflandırılmasında Çok Kriterli Pareto Analizi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği, 2011.
 • Özkale, C., Celik, C., Turkmen, A. C., & Cakmaz, E. S. (2017). Decision analysis application intended for selection of a power plant running on renewable energy sources. Renewable and sustainable energy reviews, 70, 1011-1021.
 • Pal, M.N., Choudhury, K. (2009). Exploring the Dimensionality of Service Quality: An Application of TOPSIS in The Indian Banking İndustry, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 26(1), 115-133.
 • Rani, P., Mishra, A. R., Pardasani, K. R., Mardani, A., Liao, H., & Streimikiene, D. (2019). A novel VIKOR approach based on entropy and divergence measures of Pythagorean fuzzy sets to evaluate renewable energy technologies in India. Journal of Cleaner Production, 238, 117936.
 • Raza, S. S., Janajreh, I., & Ghenai, C. (2014). Sustainability index approach as a selection criteria for energy storage system of an intermittent renewable energy source. Applied Energy, 136, 909-920.
 • Ren, J., & Sovacool, B. K. (2015). Prioritizing low-carbon energy sources to enhance China’s energy security. Energy conversion and management, 92, 129-136.
 • Rupf, G. V., Bahri, P. A., De Boer, K., McHenry, M. P. (2016). Development of a model for identifying the optimal biogas system design in Sub-Saharan Africa. In Computer Aided Chemical Engineering (Vol. 38, pp. 1533-1538).
 • Ruzgys, A., Volvačiovas, R., Ignatavičius, Č., & Turskis, Z. (2014). Integrated evaluation of external wall insulation in residential buildings using SWARA-TODIM MCDM method. Journal of Civil Engineering and Management, 20(1), 103-110.
 • Shukla, A., Agarwal, P., Rana, R. S., Purohit, R. (2017). Applications of TOPSIS Algorithm on Various Manufacturing Processes: A Review. Materials Today: Proceedings, 4(4), 5320-5329. Doi: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.05.042
 • Sitorus, F., & Brito-Parada, P. R. (2020). A multiple criteria decision making method to weight the sustainability criteria of renewable energy technologies under uncertainty. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 127, 109891. Doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109891
 • Solangi, Y. A., Tan, Q., Mirjat, N. H., Valasai, G. D., Khan, M. W. A., Ikram, M. (2019). An Integrated Delphi-AHP and Fuzzy TOPSIS Approach toward Ranking and Selection of Renewable Energy Resources in Pakistan. Processes, 7(2), 118. Doi: https://doi.org/10.3390/pr7020118
 • Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Zavadskas, E. K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Engineering Economics, 26(2), 181-187.
 • Şahin, U. (2016). Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesinde Analitik Ağ Süreci (AAS) Yöntemi İle Fayda, Fırsat, Maliyet ve Risk (FFMR) Analizinin Kullanılması. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 37, 180-188.
 • Şengül, Ü., Eren, M., Shiraz, S. E., Gezder, V., & Şengül, A. B. (2015). Fuzzy TOPSIS method for ranking renewable energy supply systems in Turkey. Renewable energy, 75, 617-625.
 • Trappey, A.J., Trappey, C.V., Wang, D.Y., Ou, J.J., Li, S.J. (2015). An Integrated Self-Organizing Map and Analytic Hierarchy Process Modeling Approach for Evaluating Renewable Energy Polices, International Journal of Electronic Business Management, 13, 3-14.
 • Tsoutsos, T., Drandaki, M., Frantzeskaki, N., Iosifidis, E., & Kiosses, I. (2009). Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis application in the island of Crete. Energy policy, 37(5), 1587-1600.
 • Uygurtürk, H., Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
 • Vafaeipour, M., Hashemkhani Zolfani, S., Morshed Varzandeh, M.H., Derakhti, A., Keshavarz Eshkalag, M., 2014. Assessment of regions priority for implementation of solar projects in Iran: new application of a hybrid multi-criteria decision making approach. Energy Convers. Manag. 86, 653–663. Doi: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.05.083
 • Volvačiovas, R. (2014). Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimo efektyvumo tyrimas ir daugiatikslis vertinimas (Doctoral dissertation, VGTU leidykla „Technika”).
 • Wang, T.C., Lee, H.D. (2009). Developing a Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights, Expert Systems with Applications, 36(5), 8980-8985. Doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.11.035
 • Wang, Y., Xu, L., & Solangi, Y. A. (2020). Strategic renewable energy resources selection for Pakistan: Based on SWOT-Fuzzy AHP approach. Sustainable Cities and Society, 52, 101861. Doi: https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101861
 • Wiguna, K. A., Sarno, R., and Ariyani, N. F. (2016). Optimization solar farm site selection using multi-criteria decision making fuzzy ahp and promethee: case study in bali. In 2016 International Conference on Information & Communication Technology and Systems (ICTS) (pp. 237-243). IEEE.
 • www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1578, Erişim Tarihi: 15.05.2019, Konu: TÜİK Verileri.
 • Xue, D., Zhao, Q., and Guo, X. (2008). TOPSIS Method for Evaluation Customer Service Satisfaction to Fast Food İndustry. In Service Operations and Logistics, and Informatics, IEEE/SOLI 2008. IEEE International Conference on, 1, 920-925.
 • Yoon, K., Hwang, C.L., (1985). Manufacturing Plant Location Analysis by Multiple Attribute Decision Making: Part I-Single Plant Strategy, Int. J. Prod. Pres., 23(2), 345-359.
 • Yücenur, G. N., Çaylak, Ş., Gönül, G., & Postalcıoğlu, M. (2020). An integrated solution with SWARA&COPRAS methods in renewable energy production: City selection for biogas facility. Renewable Energy, 145, 2587-2597. Doi: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.011
 • Zheng, G., & Wang, X. (2020). The comprehensive evaluation of renewable energy system schemes in tourist resorts based on VIKOR method. Energy, 193, 116676. Doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116676
 • Zolfani, S. H., & Banihashemi, S. S. A. (2014, May). Personnel selection based on a novel model of game theory and MCDM approaches. In Proc. of 8th International Scientific Conference" Business and Management (pp. 15-16). Doi: https://doi.org/10.3846/bm.2014.024
 • Zolfani, S. H., & Saparauskas, J. (2013). New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Engineering Economics, 24(5), 408-414. Doi: https://doi.org/10.5755/j01.ee.24.5.4526
 • Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., Derakhti, A., Zavadskas, E. K., & Varzandeh, M. H. M. (2013). Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. Expert systems with applications, 40(17), 7111-71. Doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.06.040

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Onur DERSE
TARSUS ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4528-1999
Türkiye


Emel YONTAR
Tarsus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
0000-0001-7800-2960
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 31 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Derse, O. & Yontar, E. (2020). SWARA-TOPSIS YÖNTEMİ İLE EN UYGUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞININ BELİRLENMESİ . Endüstri Mühendisliği , 31 (3) , 389-419 . DOI: 10.46465/endustrimuhendisligi.798063

19736      14617      26287       15235           15236           15240      15242