Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 277 - 288 2019-08-30

İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği
Testing the Validity of the Export-Led Growth Hypothesis in Manufacturing Industry: The Case of Turkey

Rümeysa TEKKELİ [1]


Bu çalışmada Türkiye’de imalat sanayi için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği analiz edilmektedir. İhracata dayalı büyüme hipotezi, ihracat hacmindeki genişlemenin, çeşitli kanallardan ekonomik büyümeye pozitif katkıda bulunacağını öne sürmektedir. Bu doğrultuda büyüme literatüründe ihracata dayalı büyüme hipotezi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle toplam ihracat bazında bulgular sunmaktadır. Sektörel boyutta olan çalışmalar ise göreceli olarak daha az sayıdadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 1996-2018 döneminde imalat sanayi ihracatı ile sanayi üretim endeksi arasındaki nedenselliğin analiz edilmesidir. Bu doğrultuda Johansen eş bütünleşme testi, Granger nedensellik testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılarak Türkiye’de imalat sanayi ihracatı ile sanayi üretimi endeksi arasındaki bağlantı araştırılmıştır. Analiz sonucu, standart Granger tekniğinde nedenselliğin yönünün sanayi üretiminden ihracata doğru olduğunu gösterirken, Toda-Yamamoto tekniği ise iki değişken arasında nedensellik bağının olmadığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, ihracata dayalı büyüme hipotezinin imalat sanayinde hem kısa hem de uzun dönemde geçerli olmadığını göstermektedir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlar ışığında politika çıkarımları da tartışılmıştır.

In this study, the validity of export-led growth hypothesis is analyzed for Turkish manufacturing industry.  Export-led growth hypothesis asserts that expansions in the export volume positively contribute to economic growth. Accordingly, studies on export-led growth hypothesis in the growth literature have frequently presented evidences at the aggregate level.  The number of the studies at the disaggregate level are relatively limited. Inspired from this point, the aim of this study is to examine the causality between manufacturing exports and industrial production in Turkey over the period 1996-2018. To this end, Johansen cointegration, Granger causality and Toda-Yamamoto causality tests are used to investigate the linkage between manufacturing industry exports and industrial production index in Turkey. Standard Granger causality test indicate causality running from industrial production to exports whereas no causality is detected given the results of Toda-Yamamoto approach. Findings obtained from empirical analyses indicate that export-led growth is not valid in the manufacturing industry either in the short- or in the long-run. Moreover; policy implications based on empirical findings are also discussed.

 • Abu-Qarn, A. S., & Abu-Bader, S. (2004). The validity of the ELG hypothesis in the MENA region: Cointegration and error correction model analysis. Applied Economics, 36(15), 1685-1695. https://doi.org/10.1080/0003684042000266865
 • Abual-Foul, B. (2004). Testing the export-led growth hypothesis: Evidence from Jordan. Applied Economics Letters, 11(6), 393-396. https://doi.org/10.1080/1350485042000228268
 • Ahmad, J. (2001). Causality between exports and economic growth: What do the econometric studies tell us?. Pacific Economic Review, 6(1), 147-167. https://doi.org/10.1111/1468-0106.00123
 • Akbulut, S. ve Terzi, H. (2013). Türkiye’de ihracata dayalı büyümenin sektörler itibariyle analizi. KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 43-58. Erişim adresi: http://www.ktu.edu.tr/sbedergisi
 • Aslan, A. ve Topcu, E. (2018). İhracata dayalı büyüme hipotezine yeni bir yaklaşım: Türkiye ekonomisi üzerine sektörel bir uygulama. International Journal of Economic & Administrative Studies, 20, 119-134. https://doi.org/10.18092/ulikidince.338806
 • Arslan, I., & van Wijnbergen, S. (1993). Export incentives, exchange rate policy and export growth in Turkey. The Review of Economics and Statistics, 75(1), 128-133. doi: 10.2307/2109635
 • Awokuse, T. O. (2003). Is the export‐led growth hypothesis valid for Canada?. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 36(1), 126-136. https://doi.org/10.1111/1540-5982.00006
 • Awokuse, T. O. (2005). Exports, economic growth and causality in Korea. Applied Economics Letters, 12(11), 693-696. https://doi.org/10.1080/13504850500188265
 • Çeştepe, H. ve Tunçel, A. (2018). Türkiye demir çelik sektörünün uluslararası rekabet gücü analizi. Electronic Turkish Studies, 13(15), 113-129. doi: 10.7827/TurkishStudies.13527
 • Demirhan, E. ve Akçay, S. (2005). İhracat artışı ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Seçilmiş Mena ülkeleri için ampirik kanıt. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 20(230), 124-131. doi: 10.3848/iif.2005.230.2652
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 49(4), 1057-1072. doi: 10.2307/1912517
 • Gabriel, L. F., & de Santana Ribeiro, L. C. (2019). Economic growth and manufacturing: An analysis using Panel VAR and intersectoral linkages. Structural Change and Economic Dynamics, 49, 43-61. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.03.008
 • Ghatak, S., Milner, C., & Utkulu, U. (1997). Exports, export composition and growth: Cointegration and causality evidence for Malaysia. Applied Economics, 29(2), 213-223. https://doi.org/10.1080/000368497327272
 • Gilbert, N. A., Linyong, S. G., & Divine, G. M. (2013). Impact of agricultural export on economic growth in Cameroon: Case of banana, coffee and cocoa. International Journal of Business and Management Review, 1(1), 44-71. https://pdfs.semanticscholar.org
 • Giles, J. A., & Williams, C. L. (2000). Export-led growth: A survey of the empirical literature and some non-causality results. Part 1. The Journal of International Trade & Economic Development, 9(3), 261-337. https://doi.org/10.1080/09638190050086177
 • Granger, C. W. (1988). Some recent development in a concept of causality. Journal of Econometrics, 39(1-2), 199-211. https://doi.org/10.1016/0304-4076(88)90045-0
 • Granger, C. W., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120. https://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7
 • Gunes, S., & Karaalp, H. S. (2012). Exports and economic growth: A sectoral analysis for Turkey. International Journal of Economics and Finance Studies, 4(2), 255-265. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijefs
 • Halicioglu, F. (2007). A multivariate causality analysis of export and growth for Turkey (MPRA Paper No. 3565). Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/3565/1/MPRA_paper_3565.pdf
 • Henneberry, S. R., & Khan, M. E. (2000). An analysis of the linkage between agricultural exports and economic growth in Pakistan. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 10(4), 13-29. https://doi.org/10.1300/J047v10n04_02
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. https://doi.org/10.1016/0165-1889(88)90041-3
 • Karagöz, M., & Şen, A. (2005). Exports and economic growth of Turkey: Co-integration and error-correction analysis. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 1-15. Erişim adresi: http://www.e-sosder.com/
 • Kaya, V. ve Hüseyni, İ . (2015). İhracatın sektörel yapısı ve ülkelere dağılımının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4), 749-773. Erişim adresi: http://dergipark.org.tr/atauniiibd
 • Khalafalla, K. Y., & Webb, A. J. (2001). Export–led growth and structural change: Evidence from Malaysia. Applied Economics, 33(13), 1703-1715. https://doi.org/10.1080/00036840010015066
 • Korkmaz, S. ve Aydın, A. (2015). Türkiye’de dış ticaret-ekonomik büyüme ilişkisi: Nedensellik analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(3), 47-76. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/oguiibf
 • Kurt, S. ve Terzi, H. (2007). İmalat sanayi dış ticareti verimlilik ve ekonomik büyüme ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 25-46. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/atauniiibd
 • Ljungwall, C. (2006). Export-led growth: Application to China's provinces, 1978–2001. Journal of Chinese Economic and Business Studies, 4(2), 109-126. https://doi.org/10.1080/14765280600736866
 • Love, J., & Chandra, R. (2005). Testing export-led growth in Bangladesh in a multivarate VAR framework. Journal of Asian Economics, 15(6), 1155-1168. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2004.11.009
 • Mangır, F. (2012). Türkiye için ikiz açıklar hipotezi testi (1980-2011). Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 136-149. Erişim adresi: http://iibfdergi.nigde.edu.tr
 • Önder, K. ve Hatırlı, S. A. (2014). Türkiye’de imalat sanayi ihracatı ve büyüme ilişkisinin iktisadi analizi. Journal of Yasar University, 9(34), 5851-5869. https://doi.org/10.19168/jyu.65677
 • Özcan, B. ve Özçelebi, O. (2013). İhracata dayalı büyüme hipotezi Türkiye için geçerli mi?. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 1-14. Erişim adresi: http://yonetimekonomi.cbu.edu.tr/
 • Panas, E., & Vamvoukas, G. (2002). Further evidence on the export-led growth hypothesis. Applied Economics Letters, 9(11), 731-735. https://doi.org/10.1080/13504850210126840
 • Parida, P. C., & Sahoo, P. (2007). Export-led growth in South Asia: A panel cointegration analysis. International Economic Journal, 21(2), 155-175. https://doi.org/10.1080/1016873 0701345414
 • Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335
 • Sandalcılar, A. R. (2012). Türkiye’de tarımsal ihracat, tarım dışı ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin nedensellik analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 49(570), 65-76. Erişim adresi: http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/
 • Saraç, T. B. (2013). İhracat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(2), 181-194. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/eab
 • Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası iktisat (17. bs.). İstanbul: Gizem Can Yayınları.
 • Shan, J., & Sun, F. (1998). Export-led growth hypothesis for Australia: An empirical re-investigation. Applied Economics Letters, 5(7), 423-428. https://doi.org/10.1080/135048598 354555
 • Sahni, P., & Atri, V. N. (2012). Export-led growth in India: An empirical investigation. International Journal of Marketing and Technology, 2(7), 283-298. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/
 • Sahoo, A. K., Sahoo, D., & Sahu, N. C. (2014). Mining export, industrial production and economic growth: A cointegration and causality analysis for India. Resources Policy, 42(C), 27-34. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.09.001
 • Sjarif, I. N., Kotani, K., & Lin, C. Y. (2011). Exports and economic growth in Indonesia’s fishery sub-sector: Cointegration and error-correction models (IUJ Research Institute EMS Working Paper No. EMS-2011-16). Retrieved from https://www.iuj.ac.jp/research/workingpapers/EMS_ 2011_16.pdf
 • Siliverstovs, B., & Herzer, D. (2006). Export-led growth hypothesis: Evidence for Chile. Applied Economics Letters, 13(5), 319-324. https://doi.org/10.1080/13504850500407293
 • Şimşek, M. (2003). İhracata dayalı-büyüme hipotezinin Türkiye ekonomisi verileri ile analizi, 1960–2002. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 43-63. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/ije
 • Taban, S., & Aktar, İ. (2008). An empirical examination of the export-led growth hypothesis in Turkey. Journal of Yasar University, 3(11), 1535-1551. Erişim adresi: https://journal.yasar.edu.tr/
 • Takım, A. (2010). Türkiye’de GSYİH ile ihracat arasındaki ilişki: Granger nedensellik testi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 315-330. Erişim adresi: http://dergipark.org.tr/ataunisosbil
 • Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8
 • Uddin, M. M. M. (2015). Causal relationship between agriculture, industry and services sector for GDP growth in Bangladesh: An econometric investigation. Journal of Poverty, Investment and Development, Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu
 • Yapraklı, S. (2007). İhracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz. ODTÜ Gelişme Dergisi, 34(1), 97-112. Erişim adresi: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/index
 • Züngün, D. ve Dilber, İ. (2010). İhracata dayalı büyüme modelinin imalat sanayi ihracatı üzerindeki etkisinin saptanmasına ilişkin bir araştırma. Öneri Dergisi, 9(34), 223-231. Retrieved from http://dergipark.org.tr/maruoneri
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rümeysa TEKKELİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { epfad579541, journal = {Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-151X}, address = {}, publisher = {Ersan ERSOY}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {277 - 288}, doi = {10.30784/epfad.579541}, title = {İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {TEKKELİ, Rümeysa} }
APA TEKKELİ, R . (2019). İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 277-288 . DOI: 10.30784/epfad.579541
MLA TEKKELİ, R . "İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 277-288 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad/issue/48399/579541>
Chicago TEKKELİ, R . "İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 277-288
RIS TY - JOUR T1 - İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği AU - Rümeysa TEKKELİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30784/epfad.579541 DO - 10.30784/epfad.579541 T2 - Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 288 VL - 4 IS - 2 SN - -2587-151X M3 - doi: 10.30784/epfad.579541 UR - https://doi.org/10.30784/epfad.579541 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği %A Rümeysa TEKKELİ %T İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği %D 2019 %J Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi %P -2587-151X %V 4 %N 2 %R doi: 10.30784/epfad.579541 %U 10.30784/epfad.579541
ISNAD TEKKELİ, Rümeysa . "İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği". Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2019): 277-288 . https://doi.org/10.30784/epfad.579541
AMA TEKKELİ R . İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 277-288.
Vancouver TEKKELİ R . İmalat Sanayinde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Türkiye Örneği. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(2): 288-277.