Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Firmaların BIST Kurumsal Yönetim Endeksine Alınmasının Hisse Senedi Getirisine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 181 - 200, 30.04.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.893382

Öz

Bu çalışmanın amacı, firmaların kurumsal yönetim endeksine alınmasına ilişkin bilgiyi kullanarak yatırımcıların anormal getiri sağlayıp sağlayamayacaklarını araştırmaktır. 2007-2018 döneminde BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 59 firmayı kapsayan çalışmada olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. -10 gün ile +10 günlük olay penceresi kullanılmış ve olay penceresinde yer alan her gün için ortalama anormal getiri oranlarının, olay penceresinde yer alan seçilmiş zaman aralıkları için de kümülatif ortalama anormal getiri oranlarının istatistiksel olarak anlamlı olup almadığı parametrik ve parametrik olmayan testlerden faydalanılarak analiz edilmiştir. Yapılan testler sonucunda, sadece olay gününden önceki 7. güne ait ortalama anormal getiri pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Olay gününü takip eden 3., 4. ve 10. günlere ait ortalama anormal getiriler negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kümülatif ortalama anormal getirilerde ise “Olay günü ile +3 gün arası”, ve “Olay günü ile +4 gün arası” kümülatif ortalama anormal getiriler istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte işareti negatif çıkmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında, araştırma dönemi kapsamında yatırımcıların kurumsal yönetim endeksine alınma olayına ilişkin bilgiyi kullanarak piyasa getirisinin üzerinde bir getiri veya kümülatif anormal getiri sağlamadıkları söylenebilir.

Kaynakça

 • Atamer, M. (2006). Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ve doğrudan yabancı yatırımlar açısından değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). Hazine Müsteşarlığı, Ankara.
 • Aygören, H. ve Uyar, S. (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) denetim görüşlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi. İMKB Dergisi, 9(36), 31-51. Erişim adresi: https://www.borsaistanbul.com/datum/imkbdergi
 • Black, S. B., Jang, H. and Kim, W. (2005). Does corporate governance predict firms’ market values? Evidence from Korea (ECGI-Finance Working Paper No. 86). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=311275#
 • Borsa İstanbul. (2018). Kurumsal yönetim endeksi. Erişim adresi: https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/163/kurumsal-yonetim-endeksi
 • Büyükşalvarcı, A. ve Abdioğlu, H. (2012). Kurumsal yönetim uygulamalarının hisse senedi getirileri üzerine etkisi: İMKB şirketleri üzerine ampirik bir uygulama. World of Accounting Science, 14(1), 19-42. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/mbdd
 • Core, J. E., Guay, W. R. and Rusticus, T. O. (2006). Does weak governance cause weak stock returns? An examination of firm operating performance and investors’ expectations. Journal of Finance, 61(2), 655-687. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Çarıkçı, İ. H., Kalaycı, Ş. ve Gök, İ. Y. (2009). Kurumsal yönetim şirket performansı ilişkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi üzerine ampirik çalışma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 51-72. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uaifd
 • Çıtak, L. (2006). Kurumsal yönetim sistemlerinde yakınsama. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 35, 145-172. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/siyasal
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Özyamanoğlu, M. (2013). Finansal performans ile kurumsal yönetim notları arasındaki ilişki: BİST üzerine bir uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 100-117. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik
 • Ersoy, E., Bayrakdaroğlu, A. ve Şamiloğlu, F. (2011). Türkiye’de kurumsal yönetim ve firma performansı (Tobin Q ve anormal getiri) arasındaki ilişkinin analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(554), 71-84. Erişim adresi: http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/
 • Eyüboğlu, K. (2011). Kurumsal yönetimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki şirketler açısından bir değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 55-69. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed
 • Gompers, P. A., Ishii, J. L. and Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. Qarterly Journal of Economics, 118(1), 107-155. https://doi.org/10.1162/00335530360535162
 • Gökçen, Z., Sözüer, A. ve Arslantaş, C. C. (2012). Yönetim kurulu özellikleri ve şirket performanslar: İMKB Kurumsal Yönetim ve İMKB 50 Endekslerindeki işletmelerin karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 23(72), 77-89. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/imj
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karamustafa, O., Varıcı, İ.ve Er, B. (2009). Kurumsal yönetim ve firma performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki firmalar üzerinde bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 100-119. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed
 • Kılıç, S. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine dâhil olan şirketlerin getiri performanslarının ölçülmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(552), 45-58. Erişim adresi: http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/
 • Kim, H. J. and Yoon, S. S. (2007). Corporate governance and firm performance in Korea. Malaysian Accounting Review, 6(2), 1-19. http://dx.doi.org/10.24191/mar.v6i2.509
 • Ritter, J. R. (1991), The long-run performance of initial public offering. The Journal of Finance, 46(1), 3-27. https://doi.org/10.2307/2328687
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 147-162. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb
 • Sakarya, Ş., Yazgan, K. F. ve Yıldırım, H. H. (2017). Kurumsal yönetim derecelendirmesinin hisse senedi performansına etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi üzerine bir inceleme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19(40), 55-76. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad
 • Shen, C. H. and Lin, K. L. (2010). The impact of corporate governance on the relationship between fundamental information analysis and stock returns. Emerging Markets Finance & Trade, 46(5), 90-105. doi: 10.2753/REE1540-496X460506
 • Yapa, K. (2017). BİST Kurumsal Yönetim Endeksi şirketlerinin derecelendirme notu ilanının hisse senedi getirileri üzerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 437-458. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil
 • Yavuz, S., Yıldırım, S. ve Elmas, B. (2015). Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BIST’de bir uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 73-82. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzisosbil
 • Yenice, S. ve Dölen, T. (2013). İMKB’de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 199-213. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb

The Effect on Stock Return of Inclusion in the BIST Corporate Governance Index

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 181 - 200, 30.04.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.893382

Öz

The aim of this study is to investigate whether the investors can get abnormal income using the information related to the corporations’ getting into corporate governance index. In the study, event study method is used including 59 firms which are in BIST Corporate Governance Index starting from 2007 until the end of 2018 term. -10 and +10 event study range has been used. The event window of -10 days to +10 days was used and the average abnormal return rates for each day in the event window and the cumulative average abnormal return rates for selected time intervals in the event window were analyzed using parametric and non-parametric tests. As a result of the tests, only the average abnormal return for the 7th day before the event has been found to be positive and statistically significant. The average abnormal returns for the 3rd ,4th and 10th days following the event day were found to be negative and statistically significant. In the cumulative average abnormal returns “between the event day and +3 days” and “between the event day and +4 days” were statistically significant, but the sign was negative. When a general evaluation is made, it can be said that investors do not provide a return above the market return or a cumulative abnormal return by using the information regarding the inclusion in the corporate governance index within the scope of the research period.

Kaynakça

 • Atamer, M. (2006). Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ve doğrudan yabancı yatırımlar açısından değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). Hazine Müsteşarlığı, Ankara.
 • Aygören, H. ve Uyar, S. (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) denetim görüşlerinin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi. İMKB Dergisi, 9(36), 31-51. Erişim adresi: https://www.borsaistanbul.com/datum/imkbdergi
 • Black, S. B., Jang, H. and Kim, W. (2005). Does corporate governance predict firms’ market values? Evidence from Korea (ECGI-Finance Working Paper No. 86). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=311275#
 • Borsa İstanbul. (2018). Kurumsal yönetim endeksi. Erişim adresi: https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/163/kurumsal-yonetim-endeksi
 • Büyükşalvarcı, A. ve Abdioğlu, H. (2012). Kurumsal yönetim uygulamalarının hisse senedi getirileri üzerine etkisi: İMKB şirketleri üzerine ampirik bir uygulama. World of Accounting Science, 14(1), 19-42. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/mbdd
 • Core, J. E., Guay, W. R. and Rusticus, T. O. (2006). Does weak governance cause weak stock returns? An examination of firm operating performance and investors’ expectations. Journal of Finance, 61(2), 655-687. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Çarıkçı, İ. H., Kalaycı, Ş. ve Gök, İ. Y. (2009). Kurumsal yönetim şirket performansı ilişkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi üzerine ampirik çalışma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 51-72. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uaifd
 • Çıtak, L. (2006). Kurumsal yönetim sistemlerinde yakınsama. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 35, 145-172. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/siyasal
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Özyamanoğlu, M. (2013). Finansal performans ile kurumsal yönetim notları arasındaki ilişki: BİST üzerine bir uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 100-117. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik
 • Ersoy, E., Bayrakdaroğlu, A. ve Şamiloğlu, F. (2011). Türkiye’de kurumsal yönetim ve firma performansı (Tobin Q ve anormal getiri) arasındaki ilişkinin analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(554), 71-84. Erişim adresi: http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/
 • Eyüboğlu, K. (2011). Kurumsal yönetimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki şirketler açısından bir değerlendirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 55-69. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed
 • Gompers, P. A., Ishii, J. L. and Metrick, A. (2003). Corporate governance and equity prices. Qarterly Journal of Economics, 118(1), 107-155. https://doi.org/10.1162/00335530360535162
 • Gökçen, Z., Sözüer, A. ve Arslantaş, C. C. (2012). Yönetim kurulu özellikleri ve şirket performanslar: İMKB Kurumsal Yönetim ve İMKB 50 Endekslerindeki işletmelerin karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 23(72), 77-89. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/imj
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karamustafa, O., Varıcı, İ.ve Er, B. (2009). Kurumsal yönetim ve firma performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki firmalar üzerinde bir uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 100-119. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed
 • Kılıç, S. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine dâhil olan şirketlerin getiri performanslarının ölçülmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(552), 45-58. Erişim adresi: http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/
 • Kim, H. J. and Yoon, S. S. (2007). Corporate governance and firm performance in Korea. Malaysian Accounting Review, 6(2), 1-19. http://dx.doi.org/10.24191/mar.v6i2.509
 • Ritter, J. R. (1991), The long-run performance of initial public offering. The Journal of Finance, 46(1), 3-27. https://doi.org/10.2307/2328687
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması (event study) yöntemi ile analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 147-162. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb
 • Sakarya, Ş., Yazgan, K. F. ve Yıldırım, H. H. (2017). Kurumsal yönetim derecelendirmesinin hisse senedi performansına etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi üzerine bir inceleme. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19(40), 55-76. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad
 • Shen, C. H. and Lin, K. L. (2010). The impact of corporate governance on the relationship between fundamental information analysis and stock returns. Emerging Markets Finance & Trade, 46(5), 90-105. doi: 10.2753/REE1540-496X460506
 • Yapa, K. (2017). BİST Kurumsal Yönetim Endeksi şirketlerinin derecelendirme notu ilanının hisse senedi getirileri üzerine etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 437-458. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil
 • Yavuz, S., Yıldırım, S. ve Elmas, B. (2015). Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BIST’de bir uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 73-82. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzisosbil
 • Yenice, S. ve Dölen, T. (2013). İMKB’de işlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 199-213. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Nisan 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuriye YETGİN (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2767-1413
Türkiye


Ersan ERSOY
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4079-2834
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yetgin, N. & Ersoy, E. (2021). Firmaların BIST Kurumsal Yönetim Endeksine Alınmasının Hisse Senedi Getirisine Etkisi . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 181-200 . DOI: 10.30784/epfad.893382

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101