Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Bazda Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı, 247 - 265, 30.12.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.1020478

Öz

1980 sonrası dönemde gelir eşitsizliğinde görülen artışlar ekonomik ve sosyal hayatta olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu durum iktisat literatüründe de gelir eşitsizliği ile ilgili çalışmaların sayısını artırmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de bölgesel bazda ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Kuznets Eğrisi Hipotezine göre, ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği ters U şeklinde bir ilişkiye sahiptir. Gelir eşitsizliği büyümenin ilk dönemlerinde artacak ve büyüme devam ettikçe azalacaktır. Türkiye üzerine Kuznets Eğrisi Hipotezini test eden ve ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği bağlantısını araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, bu ilişkiyi bölgeler arası inceleyen çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışmada bu sınırlı literatüre katkı yapılması amacıyla, 2007-2019 döneminde, 12 bölge için yıllık veriler kullanılarak panel veri modeli tahmin edilmektedir. Gelir eşitsizliğini temsilen Gini katsayısının kullanıldığı modellerde, inceleme döneminde bölgesel bazda Kuznets Eğrisi Hipotezinin aksine, ekonomik büyüme ile gelir eşitsizliği ilişkisinin U şeklinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kriz yılı 2009 için oluşturulan kukla değişkenin katsayısı pozitiftir. Bu, krizlerin yoksullara daha çok zarar verdiğini göstermektedir. Gelir eşitsizliğini artıran bir diğer değişken ise nüfustur. Gelir eşitsizliğini temsilen alternatif değişken olarak kullanılan P80/P20 oranı modellerinde bulgular önceki modelin sonuçlarını desteklemektedir. Ancak, kukla değişken anlamlı bir etkiye sahip değildir.

Kaynakça

 • Abdioğlu, Z., Yamak, N. ve Yamak, R. (2019). Türkiye’de gelir eşitsizliği ve ekonomik gelişme arasındaki uzun dönem ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 721-735. https://doi.org/10.30798/makuiibf.563244
 • Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2002). The political economy of the Kuznets Curve. Review of Development Economics, 6(2), 183-203. https://doi.org/10.1111/1467-9361.00149
 • Ahluwalia, M. S. (1976). Inequality, poverty and development. Journal of Development Economics, 3(4), 307–342. https://doi.org/10.1016/0304-3878(76)90027-4
 • Ak, M. Z. ve Altıntaş, N. (2016). Kuznets’in ters u eğrisi bağlamında Türkiye’de gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1986-2012. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(3), 93-102. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/finance/
 • Akalin, G., Özbek, R. İ. ve Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 59-76. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu
 • Akita, T. (2002). Regional income inequality in Indonesia and the initial impact of the economic crisis. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 38(2), 201-222. https://doi.org/10.1080/000749102320145057
 • Akita, T. and Kataoka, M. (2003). Regional income inequality in the post war Japan. Paper presented at the 43rd Congress of the European Regional Sciences Association, Jyvaskyla, Finland. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.1897&rep=rep1&type=pdf
 • Akita, T., Kurniawan, P. A. and Miyata, S. (2011). Structural changes and regional income inequality in Indonesia: A bidimensional decomposition analysis. Asian Economic Journal, 25(1), 55-77. https://doi.org/10.1111/j.1467-8381.2011.02053.x
 • Anand, S. and Kanbur, S. R. (1993). The Kuznets process and the inequality development relationship. Journal of Development Economics, 40, 25–52. https://doi.org/10.1016/0304-3878(93)90103-t
 • Atkinson, A. B. (2015). Inequality what can be done? Cambridge: Harvard University Press.
 • Azzoni, C. R. (2001). Economic growth and regional income inequality in Brazil. The Annals of Regional Science, 35, 133-152. https://doi.org/10.1007/s001680000038
 • Bahmani-Oskooee, M. and Gelan, A. (2008). Kuznets inverted-U hypothesis revisited: A time-series approach using US data. Applied Economics Letters, 15(9), 677-681. https://doi.org/10.1080/13504850600749040
 • Bourguignon, F. and Morrison, C. (1990). Income distribution, development and foreign trade: A cross-sectional analysis. European Economic Review, 34(6), 1113–1132. https://doi.org/10.1016/0014-2921(90)90071-6
 • Campano, F. and Salvatore, D. (1988). Economic development, income inequality, and Kuznets' U-shaped hypothesis. Journal of Policy Modeling, 10(2), 265-280. doi: https://doi.org/10.1016/0161-8938(88)90005-1
 • Castells-Quintana, D., Ramos, R. and Royuela, V. (2015). Income inequality in European Regions: Recent trends and determinants. Review of Regional Research, 35, 123-146. https://doi.org/10.1007/s10037-015-0098-4
 • Dağdemir, Ö. ve Acaroğlu, H. (2011). Türkiye’de bölgesel gelir dağılımının iller düzeyinde analizi: 1990-2006. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 39-56. Erişim adresi: https://kutuphane.dogus.edu.tr/
 • Dawson, P. J. (1997). On testing Kuznets’ economic growth hypothesis. Applied Economics Letters, 4(7), 409-410. https://doi.org/10.1080/135048597355159
 • Deininger, K. and Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: Inequality and growth. Journal of Development Economics, 57(2), 259-287. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00099-6
 • Dişbudak, C. ve Süslü, B. (2007). Türkiye’de gelir dağılımını etkileyen makroekonomik faktörler. Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 1-23. Erişim adresi: http://acikerisim.mu.edu.tr/
 • Evcim, N., Güneş, S. ve Orhan, H.S.K. (2019). Yoksulluk, eşitsizlik ve büyüme arasindaki ilişki: Türkiye Düzey-1 örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), 145-164. http://dx.doi.org/10.11611/yead.570805
 • Filiztekin, A. ve Çelik, M. A. (2010). Türkiye’de bölgesel gelir eşitsizliği. Megaron, 5(3), 116-127. Erişim adresi: https://megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-82428
 • Gallet, C. A. and Gallet, R. M. (2004). US growth and income inequality: Evidence of racial differences. The Social Science Journal, 41(1), 43-51. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2003.10.004
 • Kim, J. (2004). Growth of regional economy and income inequality: County-level evidence from Florida, USA. Applied Economics, 36(2), 173-183. https://doi.org/10.1080/0003684042000174065
 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28. Retrieved from https://www.aeaweb.org/
 • Lee, H-Y., Kim, J. and Cin, B. C. (2013). Empirical analysis on the determinants on income inequality in Korea. International Journal of Advanced Science and Technology, 53, 95-110. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/
 • Lind, J. T. and Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 72(1), 109-118. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x
 • Martínez-Galarraga, J., Rosés, J. R. and Tirado, D. A. (2015). The long-term patterns of regional income inequality in Spain, 1860-2000. Regional Studies, 49(4), 502-517. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.783692
 • Öztürk, L. (2003). Bölgelerarası gelir eşitsizliği: Coğrafi bölgeler üzerine tanımlayıcı bir analiz 1965-2001. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 13-33. Erişim adresi: https://acikerisim.uludag.edu.tr/
 • Öztürk, L. (2005). Bölgelerarası gelir eşitsizliği: İstatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına (İBBS) göre eşitsizlik indeksleri ile bir analiz, 1965-2001. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 95-110. Erişim adresi: http://www.acarindex.com/
 • Öztürk, L. (2012). Türkiye’de bölgesel eşitsizliğin sektörel dinamikleri: Bir ayrıştırma analizi, 1987-2001. Ege Akademik Bakış, 12(2), 149-159. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/
 • Papanek, G. F. and Kyn, O. (1986). The effect on income distribution of development, the growth rate and economic strategy. Journal of Development Economics, 23(1), 55-65. https://doi.org/10.1016/0304-3878(86)90079-9
 • Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge: Harvard University Press.
 • Ramos, R. and Royuela, V. (2014). Income inequality in Europe. Analysis of recent trends at the regional level (Research Institute of Applied Economics Working Paper No. 2014/25 2/53). Retrieved from http://www.ub.edu/irea/working_papers/2014/201425.pdf
 • Rosés, J. R, Martínez-Galarraga, J. and Tirado, D. A. (2010). The upswing of regional income inequality in Spain (1860-1930). Explorations in Economic History, 47, 244-257. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.01.002
 • Schultz, T. P. (1998). Inequality in the distribution of personal income in the world: How is it changing and why? Journal of Population Economics, 11, 307-344. https://doi.org/10.1007/s001480050072
 • Tahsin, E. ve Boru, F. (2020). Türkiye bölgelerinde yapısal dönüşüm, gelir eşitsizliği ve istihdam bağlantıları. Journal of Economy Culture and Society, 62, 91-121. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0020
 • Tokatlıoğlu, İ ve Atan, M. (2007). Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ve gelir dağılımı eşitsizliği: Kuznets Eğrisi geçerli mi? Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 25-58. doi:10.5455/ey.10642
 • Yang, Y. and Greaney, T.M. (2017). Economic growth and income-inequality in the Asia-Pacific Region: A comparative study of China, Japan, South Korea, and the United States. Journal of Asian Economics, 34(C), 6-22. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.10.008
 • Younsi, M. and Bechtini, M. (2020). Economic growth, financial development, and income-inequality in BRICS countries: Does Kuznets’ inverted U-shaped curve exist? Journal of the Knowledge Economy, 11, 721-742. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0569-2
 • Zheng, F., Xu, L. D. and Tang, B. (2000). Forecasting regional income inequality in China. European Journal of Operational Research, 124, 243-254. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00378-1
 • Zungu, L.T., Greyling, L. and Mbatha, N. (2021). Economic growth and income inequality: A non-linear econometrics analysis of the SADC region, 1995-2015. African Journal of Economic and Management Studies, 12(2), 285-301. https://doi.org/10.1108/AJEMS-09-2020-0465

Economic Growth and Income Inequality Relationship: A Study on A Regional Basis for Turkey

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı, 247 - 265, 30.12.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.1020478

Öz

Increases in income inequality in the post-1980 period have disruptive effects on economic and social life. This situation has increased the number of studies on income inequality in the economics literature. In this study, the relationship between economic growth and income inequality is investigated on a regional basis in Turkey. According to the Kuznets Curve Hypothesis, economic growth and income inequality have an inverted U-shaped relationship. Income inequality will increase in the early stages of growth, and as growth continues, decrease. There are studies on Turkey that test the Kuznets Curve Hypothesis and explore the link between economic growth and income inequality. However, the number of studies examining this relationship for a regional basis is limited. This study aims to contribute to this limited literature while estimating a panel data model using annual data for 12 regions in the period of 2007-2019. In the models in which the Gini coefficient is used to represent income inequality, it has been concluded that the relationship between economic growth and income inequality is U-shaped on a regional basis during the examination period. This finding contrast with Kuznets Curve Hypothesis. In addition, the coefficient of the dummy variable for the crisis year 2009 is positive. It shows that crises hurt the poor more. Another variable that increases income inequality is population. Findings in the P80/P20 ratio models, which are used as an alternative variable to represent income inequality, support the results of the previous model. However, the dummy variable does not have a significant effect.

Kaynakça

 • Abdioğlu, Z., Yamak, N. ve Yamak, R. (2019). Türkiye’de gelir eşitsizliği ve ekonomik gelişme arasındaki uzun dönem ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 721-735. https://doi.org/10.30798/makuiibf.563244
 • Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2002). The political economy of the Kuznets Curve. Review of Development Economics, 6(2), 183-203. https://doi.org/10.1111/1467-9361.00149
 • Ahluwalia, M. S. (1976). Inequality, poverty and development. Journal of Development Economics, 3(4), 307–342. https://doi.org/10.1016/0304-3878(76)90027-4
 • Ak, M. Z. ve Altıntaş, N. (2016). Kuznets’in ters u eğrisi bağlamında Türkiye’de gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1986-2012. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(3), 93-102. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/finance/
 • Akalin, G., Özbek, R. İ. ve Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(4), 59-76. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu
 • Akita, T. (2002). Regional income inequality in Indonesia and the initial impact of the economic crisis. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 38(2), 201-222. https://doi.org/10.1080/000749102320145057
 • Akita, T. and Kataoka, M. (2003). Regional income inequality in the post war Japan. Paper presented at the 43rd Congress of the European Regional Sciences Association, Jyvaskyla, Finland. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.503.1897&rep=rep1&type=pdf
 • Akita, T., Kurniawan, P. A. and Miyata, S. (2011). Structural changes and regional income inequality in Indonesia: A bidimensional decomposition analysis. Asian Economic Journal, 25(1), 55-77. https://doi.org/10.1111/j.1467-8381.2011.02053.x
 • Anand, S. and Kanbur, S. R. (1993). The Kuznets process and the inequality development relationship. Journal of Development Economics, 40, 25–52. https://doi.org/10.1016/0304-3878(93)90103-t
 • Atkinson, A. B. (2015). Inequality what can be done? Cambridge: Harvard University Press.
 • Azzoni, C. R. (2001). Economic growth and regional income inequality in Brazil. The Annals of Regional Science, 35, 133-152. https://doi.org/10.1007/s001680000038
 • Bahmani-Oskooee, M. and Gelan, A. (2008). Kuznets inverted-U hypothesis revisited: A time-series approach using US data. Applied Economics Letters, 15(9), 677-681. https://doi.org/10.1080/13504850600749040
 • Bourguignon, F. and Morrison, C. (1990). Income distribution, development and foreign trade: A cross-sectional analysis. European Economic Review, 34(6), 1113–1132. https://doi.org/10.1016/0014-2921(90)90071-6
 • Campano, F. and Salvatore, D. (1988). Economic development, income inequality, and Kuznets' U-shaped hypothesis. Journal of Policy Modeling, 10(2), 265-280. doi: https://doi.org/10.1016/0161-8938(88)90005-1
 • Castells-Quintana, D., Ramos, R. and Royuela, V. (2015). Income inequality in European Regions: Recent trends and determinants. Review of Regional Research, 35, 123-146. https://doi.org/10.1007/s10037-015-0098-4
 • Dağdemir, Ö. ve Acaroğlu, H. (2011). Türkiye’de bölgesel gelir dağılımının iller düzeyinde analizi: 1990-2006. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 39-56. Erişim adresi: https://kutuphane.dogus.edu.tr/
 • Dawson, P. J. (1997). On testing Kuznets’ economic growth hypothesis. Applied Economics Letters, 4(7), 409-410. https://doi.org/10.1080/135048597355159
 • Deininger, K. and Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: Inequality and growth. Journal of Development Economics, 57(2), 259-287. https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00099-6
 • Dişbudak, C. ve Süslü, B. (2007). Türkiye’de gelir dağılımını etkileyen makroekonomik faktörler. Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 1-23. Erişim adresi: http://acikerisim.mu.edu.tr/
 • Evcim, N., Güneş, S. ve Orhan, H.S.K. (2019). Yoksulluk, eşitsizlik ve büyüme arasindaki ilişki: Türkiye Düzey-1 örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), 145-164. http://dx.doi.org/10.11611/yead.570805
 • Filiztekin, A. ve Çelik, M. A. (2010). Türkiye’de bölgesel gelir eşitsizliği. Megaron, 5(3), 116-127. Erişim adresi: https://megaronjournal.com/tr/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=tur&un=MEGARON-82428
 • Gallet, C. A. and Gallet, R. M. (2004). US growth and income inequality: Evidence of racial differences. The Social Science Journal, 41(1), 43-51. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2003.10.004
 • Kim, J. (2004). Growth of regional economy and income inequality: County-level evidence from Florida, USA. Applied Economics, 36(2), 173-183. https://doi.org/10.1080/0003684042000174065
 • Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1-28. Retrieved from https://www.aeaweb.org/
 • Lee, H-Y., Kim, J. and Cin, B. C. (2013). Empirical analysis on the determinants on income inequality in Korea. International Journal of Advanced Science and Technology, 53, 95-110. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/
 • Lind, J. T. and Mehlum, H. (2010). With or without U? The appropriate test for a U-shaped relationship. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 72(1), 109-118. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2009.00569.x
 • Martínez-Galarraga, J., Rosés, J. R. and Tirado, D. A. (2015). The long-term patterns of regional income inequality in Spain, 1860-2000. Regional Studies, 49(4), 502-517. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.783692
 • Öztürk, L. (2003). Bölgelerarası gelir eşitsizliği: Coğrafi bölgeler üzerine tanımlayıcı bir analiz 1965-2001. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 13-33. Erişim adresi: https://acikerisim.uludag.edu.tr/
 • Öztürk, L. (2005). Bölgelerarası gelir eşitsizliği: İstatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına (İBBS) göre eşitsizlik indeksleri ile bir analiz, 1965-2001. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 95-110. Erişim adresi: http://www.acarindex.com/
 • Öztürk, L. (2012). Türkiye’de bölgesel eşitsizliğin sektörel dinamikleri: Bir ayrıştırma analizi, 1987-2001. Ege Akademik Bakış, 12(2), 149-159. Erişim adresi: https://www.acarindex.com/
 • Papanek, G. F. and Kyn, O. (1986). The effect on income distribution of development, the growth rate and economic strategy. Journal of Development Economics, 23(1), 55-65. https://doi.org/10.1016/0304-3878(86)90079-9
 • Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge: Harvard University Press.
 • Ramos, R. and Royuela, V. (2014). Income inequality in Europe. Analysis of recent trends at the regional level (Research Institute of Applied Economics Working Paper No. 2014/25 2/53). Retrieved from http://www.ub.edu/irea/working_papers/2014/201425.pdf
 • Rosés, J. R, Martínez-Galarraga, J. and Tirado, D. A. (2010). The upswing of regional income inequality in Spain (1860-1930). Explorations in Economic History, 47, 244-257. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.01.002
 • Schultz, T. P. (1998). Inequality in the distribution of personal income in the world: How is it changing and why? Journal of Population Economics, 11, 307-344. https://doi.org/10.1007/s001480050072
 • Tahsin, E. ve Boru, F. (2020). Türkiye bölgelerinde yapısal dönüşüm, gelir eşitsizliği ve istihdam bağlantıları. Journal of Economy Culture and Society, 62, 91-121. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0020
 • Tokatlıoğlu, İ ve Atan, M. (2007). Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ve gelir dağılımı eşitsizliği: Kuznets Eğrisi geçerli mi? Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 25-58. doi:10.5455/ey.10642
 • Yang, Y. and Greaney, T.M. (2017). Economic growth and income-inequality in the Asia-Pacific Region: A comparative study of China, Japan, South Korea, and the United States. Journal of Asian Economics, 34(C), 6-22. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.10.008
 • Younsi, M. and Bechtini, M. (2020). Economic growth, financial development, and income-inequality in BRICS countries: Does Kuznets’ inverted U-shaped curve exist? Journal of the Knowledge Economy, 11, 721-742. https://doi.org/10.1007/s13132-018-0569-2
 • Zheng, F., Xu, L. D. and Tang, B. (2000). Forecasting regional income inequality in China. European Journal of Operational Research, 124, 243-254. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00378-1
 • Zungu, L.T., Greyling, L. and Mbatha, N. (2021). Economic growth and income inequality: A non-linear econometrics analysis of the SADC region, 1995-2015. African Journal of Economic and Management Studies, 12(2), 285-301. https://doi.org/10.1108/AJEMS-09-2020-0465

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar GÖCEN (Sorumlu Yazar)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5742-191X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Göcen, S. (2021). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Bazda Bir İnceleme . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , IERFM Özel Sayısı , 247-265 . DOI: 10.30784/epfad.1020478

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101