Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türk Savunma Sanayi Firmalarında İhracat, Satış Hasılatı ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı, 157 - 171, 30.12.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.1021787

Öz

Son yıllarda, Türk savunma sanayi şirketlerinin satış hasılatı, ihracatı ve Ar-Ge harcamalarının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Türk Savunma Sanayi firmalarının 1997 yılında 1.205 milyar $ olan satış hasılatının 2019 yılında 10.884 milyar $’a, 138 milyon $ olan ihracat gelirinin 3.068 milyar $’a, 34 milyon $ olan Ar-Ge harcamalarının da 1.672 milyar $’a ulaştığı dikkate alındığında, sektörün önemli ölçüde büyüme kaydettiğini söylemek mümkündür. Literatürdeki çalışmalara göre genel anlamda, Ar-Ge harcamaları ile büyüme ve ihracat arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı görülse de, ilintisizlik gibi farklı sonuçlara ulaşıldığı da görülebilmektedir. Türk savunma sanayi şirketlerinin 1997-2019 dönemini inceleyen bu çalışma, sektörün satış hasılatı, ihracat gelirleri ve Ar-Ge harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, değişkenler arasında pozitif yüksek bir korelasyon bulunmakta ve nedensellik analizleri, ihracat gelirlerinin Ar-Ge harcamalarının Granger nedeni olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuç, Türk savunma sanayi şirketlerinin Ar-Ge harcamalarının dış pazarlara olan entegrasyonuna bağlı olarak değiştiği şeklinde yorumlanabilir.

Kaynakça

 • Aghion, P. and Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323-351. https://doi.org/10.2307/2951599
 • Ayaydın, H. and Karaaslan, İ. (2014). The effect of research and development investment on firms’ financial performance: Evidence from manufacturing firms in Turkey. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(1), 23-39. Retrieved from http://www.beykon.org
 • Dave, P., Wadhwa, V., Aggarwal, S. and Seetharaman, A. (2013). The impact of research and development on the financial sustainability of information technology (IT) companies listed on the S&P 500 Index. Journal of Sustainable Development, 6(11), 122-138. https://doi.org/10.5539/jsd.v6n11
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2020). Dokuzuncu kalkınma planı savunma sanayi özel ihtisas komisyonu raporu, 2007-2013. Erişim adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_SavunmaSanayii.pdf
 • European Commission Joint Research Centre. (2020). The 2019 EU industrial R&D investment scoreboard. Retrieved from https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
 • Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991). Endogenous product cycles. Economic Journal, 101(408), 1214–1229. https://doi.org/10.2307/2234437
 • Hart, S. and Ahuja, G. (1996). Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance. Business Strategy and the Environment, 5(1), 30-37. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0836(199603)5:1<30::AID-BSE38>3.0.CO;2-Q
 • İltaş, Y. ve Bulut, Ü. (2017). Türkiye’de Ar-Ge harcamaları ile net satış hasılatı arasındaki ilişki: Bootstrap panel nedensellik testinden kanıtlar. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 49, 45-58. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.323902
 • Kaya, V. ve Uğurlu, S. (2013). Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki ilişki: Türkiye örneği, 1990-2011. EKEV Akademi Dergisi, 57, 269-282. Erişim adresi: http://www.ekevakademi.org/
 • Lee, Y., Kim, S. and Lee, H. (2011). The impact of service R&D on the performance of Korean information communication technology small and medium enterprises. Journal of Engineering and Technology Management, 28(1), 77–92. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2010.12.005
 • Lucas, Jr. R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7
 • Mojtahedzadeh, V. and Abedi, Z. (2010). The effect of research and development (R&D) expenditures on firms value. International Review of Business Research Papers, 6(6), 187-200. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/
 • Özer, A., Öztürk, M. ve Özer, N. (2019). BİST imalat sanayi firmalarının araştırma ve geliştirme giderlerinin piyasa değeri ve firma kârlılığı üzerindeki etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 82, 135-146. doi:10.25095/mufad.536034
 • Özer, M. ve Çiftçi, N. (2009). Ar-Ge harcamaları ve ihracat ilişkisi: OECD ülkeleri panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 1-9. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe
 • Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği. (2020). Savunma ve havacılık sanayii performans raporları. Erişim adresi: https://www.sasad.org.tr/sasad-savunma-ve-havacilik-sanayii-performans-raporu
 • Shin, N., Kraemer, K. L. and Dedrick, J. (2009). R&D, value chain location and firm performance in the global electronics industry. Industry and Innovation, 16(3), 315-330. https://doi.org/10.1080/13662710902923867
 • Stockholm International Peace Research Institute. (2020). SIPRI military expenditure database. Retrieved from https://www.sipri.org/databases/milex
 • Sungur, O., Aydın, H. İ. ve Eren, M. V. (2016). Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Asimetrik nedensellik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-192. Erişim adresi: https://iibfdergi.sdu.edu.tr/
 • Turkishtime. (2020). Arge harcamalarına göre en büyük 250 şirket, 2018 verileri. Erişim adresi: http://turkishtimedergi.com/arge250/
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). Araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması, 2018, sektöre ve harcama grubuna göre toplam AR-GE harcaması. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Research-and-Development-Activities-Survey-2018-30572
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2007). Savunma sanayi sektör raporu, 2007. Erişim adresi: https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/Savunma.pdf
 • Ural, T. and Acaravcı, S. (2006). The effects of firm’s strategic factors on export and firm performance: A comparison of permanent and sporadic exporters. Problems and Perspectives in Management, 4(4), 42-62. Retrieved from https://www.businessperspectives.org
 • Vanderpal, G. A. (2015). Impact of R&D expenses and corporate financial performance. Journal of Accounting and Finance, 15(7). Retrieved from http://www.m.www.na-businesspress.com/
 • Wang, Z., Zhou, P., Xie, M. and Huang, Y. (2015, December). Research on the impact of R&D Expenses and sales investment the enterprise performance - based on empirical analysis from the GEM pharmaceutical industry. Paper presented at the 2nd Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development. Wuhan, China. Retrieved from https://doi.org/10.2991/sschd-16.2016.98
 • Yıldırım, E. ve Kesikoğlu, F. (2012). Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkileri: Türkiye örneğinde panel nedensellik testi kanıtları. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32(1), 165-180. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd

The Causality Relationship between Export, Sales Revenues and R&D Expenses of Turkish Defence Companies

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı, 157 - 171, 30.12.2021
https://doi.org/10.30784/epfad.1021787

Öz

In recent years, it seems that the volume of sales revenues, exports and R&D expenses of Turkish defence companies have been growing rapidly. When considered that the sales revenue of Turkish Defense Industry companies, which was $1.205 billion in 1997, reached $10.884 billion in 2019, the export income of $138 million reached $3.068 billion, and the R&D expenditures of $34 million reached $ 1.672 billion, it is possible to say that the sector has grown significantly. According to the studies in the literature, although it is seen that there is a positive correlation between R&D expenditures and growth and exports in general, it can be seen that different results such as non-correlation have been obtained. Investigating the period of 1997-2019 of Turkish defence companies, this study analyzes the causality relations between sales revenues, exports and R&D expenses of the sector. As per the results, there is a positive correlation between the variables and the causality analyses imply that the export of sector is the Granger cause of R&D expenses. This result can be interpreted as the R&D expenses of Turkish defence companies are adjusted according to the companies’ integration to foreign markets.

Kaynakça

 • Aghion, P. and Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323-351. https://doi.org/10.2307/2951599
 • Ayaydın, H. and Karaaslan, İ. (2014). The effect of research and development investment on firms’ financial performance: Evidence from manufacturing firms in Turkey. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9(1), 23-39. Retrieved from http://www.beykon.org
 • Dave, P., Wadhwa, V., Aggarwal, S. and Seetharaman, A. (2013). The impact of research and development on the financial sustainability of information technology (IT) companies listed on the S&P 500 Index. Journal of Sustainable Development, 6(11), 122-138. https://doi.org/10.5539/jsd.v6n11
 • Devlet Planlama Teşkilatı. (2020). Dokuzuncu kalkınma planı savunma sanayi özel ihtisas komisyonu raporu, 2007-2013. Erişim adresi: http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/09_SavunmaSanayii.pdf
 • European Commission Joint Research Centre. (2020). The 2019 EU industrial R&D investment scoreboard. Retrieved from https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard
 • Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991). Endogenous product cycles. Economic Journal, 101(408), 1214–1229. https://doi.org/10.2307/2234437
 • Hart, S. and Ahuja, G. (1996). Does it pay to be green? An empirical examination of the relationship between emission reduction and firm performance. Business Strategy and the Environment, 5(1), 30-37. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0836(199603)5:1<30::AID-BSE38>3.0.CO;2-Q
 • İltaş, Y. ve Bulut, Ü. (2017). Türkiye’de Ar-Ge harcamaları ile net satış hasılatı arasındaki ilişki: Bootstrap panel nedensellik testinden kanıtlar. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 49, 45-58. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.323902
 • Kaya, V. ve Uğurlu, S. (2013). Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki ilişki: Türkiye örneği, 1990-2011. EKEV Akademi Dergisi, 57, 269-282. Erişim adresi: http://www.ekevakademi.org/
 • Lee, Y., Kim, S. and Lee, H. (2011). The impact of service R&D on the performance of Korean information communication technology small and medium enterprises. Journal of Engineering and Technology Management, 28(1), 77–92. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2010.12.005
 • Lucas, Jr. R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7
 • Mojtahedzadeh, V. and Abedi, Z. (2010). The effect of research and development (R&D) expenditures on firms value. International Review of Business Research Papers, 6(6), 187-200. Retrieved from https://www.semanticscholar.org/
 • Özer, A., Öztürk, M. ve Özer, N. (2019). BİST imalat sanayi firmalarının araştırma ve geliştirme giderlerinin piyasa değeri ve firma kârlılığı üzerindeki etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 82, 135-146. doi:10.25095/mufad.536034
 • Özer, M. ve Çiftçi, N. (2009). Ar-Ge harcamaları ve ihracat ilişkisi: OECD ülkeleri panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 1-9. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe
 • Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), 71-102. Retrieved from https://www.jstor.org/
 • Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği. (2020). Savunma ve havacılık sanayii performans raporları. Erişim adresi: https://www.sasad.org.tr/sasad-savunma-ve-havacilik-sanayii-performans-raporu
 • Shin, N., Kraemer, K. L. and Dedrick, J. (2009). R&D, value chain location and firm performance in the global electronics industry. Industry and Innovation, 16(3), 315-330. https://doi.org/10.1080/13662710902923867
 • Stockholm International Peace Research Institute. (2020). SIPRI military expenditure database. Retrieved from https://www.sipri.org/databases/milex
 • Sungur, O., Aydın, H. İ. ve Eren, M. V. (2016). Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Asimetrik nedensellik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 173-192. Erişim adresi: https://iibfdergi.sdu.edu.tr/
 • Turkishtime. (2020). Arge harcamalarına göre en büyük 250 şirket, 2018 verileri. Erişim adresi: http://turkishtimedergi.com/arge250/
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). Araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması, 2018, sektöre ve harcama grubuna göre toplam AR-GE harcaması. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Research-and-Development-Activities-Survey-2018-30572
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. (2007). Savunma sanayi sektör raporu, 2007. Erişim adresi: https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/Savunma.pdf
 • Ural, T. and Acaravcı, S. (2006). The effects of firm’s strategic factors on export and firm performance: A comparison of permanent and sporadic exporters. Problems and Perspectives in Management, 4(4), 42-62. Retrieved from https://www.businessperspectives.org
 • Vanderpal, G. A. (2015). Impact of R&D expenses and corporate financial performance. Journal of Accounting and Finance, 15(7). Retrieved from http://www.m.www.na-businesspress.com/
 • Wang, Z., Zhou, P., Xie, M. and Huang, Y. (2015, December). Research on the impact of R&D Expenses and sales investment the enterprise performance - based on empirical analysis from the GEM pharmaceutical industry. Paper presented at the 2nd Annual International Conference on Social Science and Contemporary Humanity Development. Wuhan, China. Retrieved from https://doi.org/10.2991/sschd-16.2016.98
 • Yıldırım, E. ve Kesikoğlu, F. (2012). Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasındaki nedensellik ilişkileri: Türkiye örneğinde panel nedensellik testi kanıtları. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32(1), 165-180. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alibey KUDAR (Sorumlu Yazar)
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
0000-0001-7224-2891
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı IERFM Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Kudar, A. (2021). Türk Savunma Sanayi Firmalarında İhracat, Satış Hasılatı ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi . Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi , IERFM Özel Sayısı , 157-171 . DOI: 10.30784/epfad.1021787

    19095   19096   19094   19097   19099    19098   19102       19101