Yazım Kuralları

Bir makale çalışmasıyla ilgili bütün ayrıntılar aşağıda belirtilmemiş olabilir. Biçimlendirmeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi, dergiye yollanacak çalışmalar için kullanılması gereken şablon dosyada bulunmaktadır. Burada verilen bilgilerle şablon dosyadaki bilgilerin çelişmesi durumunda şablon dosyası temel alınmalıdır. Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için şablon dosyanın kullanılması gerekmektedir. Türkçe makaleler için şablona EPOD_sablon ve Türkçe derleme çalışmaları için şablona EPOD_derleme bağlantılarından ulaşabilirsiniz. İngilizce makaleler için şablona EPOD_template ve İngilizce derleme çalışmaları için şablona EPOD_review bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Şablon dökümanlarında Office sürümünden kaynaklı sorun yaşamamak için word dökümanında "dosya" menüsünde yer alan "uyumluluk modu" bağlantısı ile şablonları bilgisayarınızın word sürümü ile uyumlu hale getirebilirsiniz.  Eğer yazım işlemi başka bir dosyada yapılmışsa ilgili dosyanın içeriği şablon dosyaya aktarılmalıdır. Yayın ve Yazım İlkelerini indirmek için tıklayınız.

 


Genel Biçim Özellikleri

  • Yazı Tipi: Makale metninde yazı karakteri olarak Times New Roman, 11 punto ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Metin tek sütun olmalıdır.
  • Sayfa Yapısı: A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılarak, iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda ve başlıklarda girinti ve çıkıntı olmamalıdır. ,
  • Paragraf Yapısı: Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde; önce ve sonra alanı 6 nk satır aralığı 1 olmalıdır.

 

 

Çalışma Bölümleri

  • Başlık: Başlık 16 punto, cümle düzeninde ilk harfi büyük harflerle, ortalanmış ve kalın olarak yazılmalıdır. Makale başlığını önce makale orijinal dilinde sonra diğer dilde, öz/abstract aynı sırada yazılmalıdır.
  • Yazar İsimleri: Çalışmanın yazarının adı soyadı 11 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yerin açık adı, şehir- ülke ve e-posta adresi, başlığın altındaki yazar ismi ya da isimleriyle eşleştirilmiş imlerle (*) belirtilmeli ve makalenin ilk sayfasının altındaki dipnotta yer almalıdır. Çalışma herhangi bir bilimsel etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, makalenin ilk sayfasının altında etkinliğin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çalışma herhangi bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenmiş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, desteği sağlayan kuruluşun adı, projenin numarası ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise, makalenin başlığına im (*) konularak, tezin adı, danışmanın adı ve tamamlandığı tarih ilk sayfanın altında belirtilmelidir. Dip notlardaki tüm bilgiler 9 punto olmalıdır. (Örnek Makaleyi inceleyiniz.)
  • Öz: Çalışmalar Türkçe ve İngilizce dillerinde gönderilebilir. Her çalışmanın baş kısmında Türkçe veya İngilizce öz bulunmalıdır.  Öz, makalenin amacına, yöntemine ve sonuçlarına ilişkin kısa ve net bilgileri içermelidir. 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve en çok 250 sözcük olmalıdır.  “Öz” metni içinde kaynak verilmemelidir. Her özetin altında o dilden çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.  Anahtar kelimeler virgül (,) işareti ile birbirinden ayrılmalı, küçük harfle yazılmalıdır.  Öz ile anahtar kelimeler arasına ve giriş ile anahtar kelimeler arasına 1 satır boşluk bırakılmalıdır. 
  • Ana metin: Ana metine, öz ve/veya abstract’tan sonra “GİRİŞ” alt başlığı yazılarak metne başlanmalıdır. YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER bölümlerine yeni sayfadan başlanmamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.

Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerini içermelidir.

Metin içindeki paragraflar en az üç cümleden oluşmalıdır. Metin içinde paragraf başı yapılmamalıdır. Makaleler kaynakça ve uzun özet hariç, 9000 sözcüğü geçmemelidir. Çalışmalar sırasıyla;

GİRİŞ

YÖNTEM

Evren ve örneklem/Çalışma Grubu

Katılımcılar/Denekler

Veri toplama yöntem(ler)i/teknikleri/araçları

Verilerin analizi

BULGULAR

TARTIŞMA

SONUÇ VE TARTIŞMA

KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır.

Yöntem kısmında mutlaka Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları ve İşlem alt bölümleri bulunmalıdır. Model alt bölümüne sadece özgün bir model kullanılmışsa yer verilmelidir.

 

Başlık Sistemi

Her düzeydeki başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.)

Ana bölüm başlıkları: Numaralandırma yapmadan sola dayalı, 11 punto kalın ve büyük harfle yazılmalıdır. Başlığın altındaki metinde paragraf başı yapılmamalıdır.

İkinci düzey başlıklar: Sola dayalı, ilk harfleri büyük, 11 punto, kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Üçüncü düzey başlıklar: Sola dayalı, 11 punto, italik ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır.

Dördüncü düzey başlıklar: Sola dayalı, 11 punto ve italik yazılmalıdır. Sonuna üst üste iki nokta konmalı ve paragraf başlığın hizasından devam etmelidir. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmamalıdır.

 

 

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo ve Şekiller Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Tablolar: Tablolar, rakamla numaralandırılmalı ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük, sola dayalı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Tablo numarasından sona nokta işareti konup tablo adı yazılmalıdır.

Tablo adı ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo içi değerler/yazılar ise 9 punto olmalıdır. Tablo başlığı ile tablo arasında boşluk bırakılmamalıdır. Tablolar metin içinde tablo sayısı verilerek belirtilmelidir. Tablolar, metin içinde kullanıldıkları veya izleyen sayfada yer almalıdır. İlgili not ve kaynaklar, tablonun altında, “Not:” veya “Kaynak:” ifadelerinden sonra, belirtilmelidir. Tablodan önce ve sonra metin ile tablo arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır. Tablolar mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Şekiller: Şekil rakamlarla numaralandırılmalıdır. Şekil başlığı numarası ile birlikte, 11 punto şeklin altında, kelimelerin baş harfleri büyük sola dayalı yazılmalıdır. Kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır. Şekil numarasından sonra nokta işareti konup şekil adı yazılmalıdır.

Şekil içindeki yazılar ise 9 punto olmalıdır. Şekil ile şekil başlığı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Şeklin başlığı, şeklin altında yer almalıdır. Kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır. Şekillere, metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Şekilden önce ve sonra metin ile şekil arasındaki boşluk 1 satır olmalıdır. Şekiller mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalıdır. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.

Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında 9 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.

 

Kaynakça

Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık dahil 10 punto ile tek satır aralığında alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi sağdan asılı 1,16 cm’dir. Her kaynakçanın örnek makalede gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 1.16 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Göndermeler

Tek yazarlı: “Aiken (1988), .........”; “Aiken’e (1988) göre.........”; “(Aiken, 1988)”.

İki yazarlı: “Crocker ve Algina (1986),.......”; “Crocker ve Algina’ya (1986), göre ...”; “(Crocker ve Algina, 1986)”.

Üç ve daha çok yazarlı: Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren, ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”.

Altı ve daha fazla yazarlı: Sadece ilk yazarın soyadı “ve diğerleri” ifadesi kullanılır. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır: “(Özdemir ve diğerleri., 2002)”.

Kurum yazarlığı: İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir: “(Türk Standartları Enstitüsü [TSE], 1999)”.

Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar: Aynı soyadı taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır: “G. Underwood (1998) ve J. D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya değinmiştir.”.

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eseri varsa: yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: “(Berke, 2002a)”; “(Berke, 2002b)”.

Birden fazla yayına aynı anda gönderme: Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir: “Bu konuda yapılan araştırmalar (Cronbach ve Meehl, 1951; Messick, 1995; Mislevy, 2007) göstermiştir ki…”.

İkincil kaynaktan alıntı: İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise, sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”; “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lisle, 1995).”

 

Kaynakçanın Yazılması

Türkçe kitapTurgut, M. F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
Tükçe’ye çevrilmiş eserMorris, C. (2002). Psikolojiyi anlamak (Çev. A. Erkuş, A. D. Batıgün ve B. Ayvaşık). Ankara: TPD Yayınları.
Çok yazarlı Türkçe kitap

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve  Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için

İstatistik. Ankara: Pegem Akademi

İngilizce kitap

Angoff, W. H. (1971). Scales, norms and equivalent scores. In R. L. Thorndike (Ed.)Educational measurement. Washington, DC: American Council on Education.

Thorndike R. L., & Hagen, E. (1961). Measurement and evaluation in psychology and education. Newyork: John Wiley and sons

İngilizce kitap içinde bölümKane, M. T. (2006). Validation. In R. Brennan (Ed), Educational measurement, (4th ed.,17-64). Westport, CT: Praeger.
Türkçe kitap içinde bölümUysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Türkçe MakaleAcar, T., ve Kelecioğlu, H. (2010). Maddenin farklı fonksiyonlaşmasını belirleme tekniklerinin karşılaştırlması: GADM, LR veMTK-OO. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(2), 639-649.
İngilizce MakaleBrennan, R. L. (1998). Misconceptions at the intersection of measurement theory and practice. Educational Measurement: Issues and Practice, 17(1), 5–9
Online edinilmiş MakaleSillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap
Ticari Databese’den Alınmış Master TeziTurhan, A. (2006). Multilevel 2PL item response model vertical equating with the presence of differential item functioning (Doctoral Dissertation). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3216552)
Kurumsal Databese’den Alınmış Doktora TeziAdams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/
Web’den Alınmış Doktora TeziBruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/
Türkçe TezAcar, T. (2008). Maddenin farklı fonksiyonlaşmasını belirlemede kullanılan genelleştirilmiş aşamalı doğrusal modelleme, lojistik regresyon ve olabilirlik oranı tekniklerinin karşılaştırılması (Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi,  Ankara). Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/
Sunum ve poster

Presenter, A. A. (Year, Month). Title of paper or poster. Paper or poster session presented at the meeting of Organization Name, Location.

Beretvas, S. N., & Williams, N. J. (2002, April). The use of HGLM as a dimensionality assessment. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Türkçe kongre bildirisiKelecioğlu, H., Atalay, K. ve Öztürk, N. (2010). Seviye belirleme sınavı 7. Sınıf matematik alt testinin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Mersin, Türkiye

 

Ekler: Her bir ek ayrı sayfalarda, kaynakçadan sonra verilmelidir.

 

Diğer: p değeri sadece tablo dışında gösterilmelidir. Tablo içerisinde ayrı bir p sütunu oluşturulmamalıdır. Metin içindeki p değerleri italik olarak gösterilmelidir. Verilen sayılarda virgülden sonra sadece iki digit/basamak kullanılmalıdır.

Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde verilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır: Varyans analizi: “....yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (F(1,123) = 5.43,  p<.05, ?2= .15)”. Korelasyon ve ki-kare değerleri sunulurken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) sunulurken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri sunulurken , , , Beta,  ve  değerleri verilmeli; faktör analizi sunulurken de her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün özdeğerleri (eigenvalue) açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. Burada verilenler sadece örnektir, farklı istatistiksel çözümlemeler kullanılması durumunda ilgili tekniklere ilişkin sembol ve açıklamalar uygun yerlerde yer almalıdır. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun sözlükleri ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Alana özgü yabancı dildeki kavramın/terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili kavramın/terimin ilk kullanıldığı yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

Geniş Özet

Uzun özet en az 1500 en çok 2000 kelime olmalıdır. Metin içi 11 punto, tek satır aralıklı ve hiçbir yazı biçim özelliği kullanılmadan hazırlanmalıdır.

İngilizce yazılmış makalelerin kaynaklar bölümünün sonrasına Türkçe uzun özet “Uzun Özet” başlığı ile eklenecektir.  Bu bölüm, “Giriş”, “Yöntem” ve “Sonuç ve Tartışma”  başlıkları altında düzenlenmelidir. İlgili başlıklardan önce 1 satır boşluk bırakılmalıdır.

Hem Türkçe hem İngilizce tam metni gönderilen makaleler için Türkçe uzun özet istenmeyecektir.