Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 197 - 232 2019-12-21

Financial & Accounting Impact for Reduction of Foreign Products in Turkish Health Sector
Financial & Accounting Impact for Reduction of Foreign Products in Turkish Health Sector

Gülay SELVİ HANİŞOĞLU [1] , Cevdet KIZIL [2] , Nedim BİRİNCİ [3]


In this study, public procurement in the Turkish health sector was examined in terms of procurement method and product origin, taking into consideration the public procurement legislation. The financial impact of reducing the purchase of foreign origin products was analyzed, and recommendations were made. For this purpose, data from the Ministry of Health's decision support systems were collected by selecting specific indicators from data banks. The data of public procurement vouchers belonging to the Ministry of Health in the province of İstanbul in 2017, were used in this research. Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency data banks and data banks in the Turkish Pharmacists' Association were used to identify the product origins. The findings of the study showed that the majority of public procurement in the health sector was purchased through an open procurement procedure. Besides, a significant portion of the procurement was made with direct procurement. It was also determined that most of the purchased products were of foreign origin.

In this study, public procurement in the Turkish health sector was examined in terms of procurement method and product origin, taking into consideration the public procurement legislation. The financial impact of reducing the purchase of foreign origin products was analyzed, and recommendations were made. For this purpose, data from the Ministry of Health's decision support systems were collected by selecting specific indicators from data banks. The data of public procurement vouchers belonging to the Ministry of Health in the province of İstanbul in 2017, were used in this research. Turkey Pharmaceuticals and Medical Devices Agency data banks and data banks in the Turkish Pharmacists' Association were used to identify the product origins. The findings of the study showed that the majority of public procurement in the health sector was purchased through an open procurement procedure. Besides, a significant portion of the procurement was made with direct procurement. It was also determined that most of the purchased products were of foreign origin.

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu. (1983). Kanunlar, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 18161, 10 Eylül 1983, T.C. Resmi Gazete Websitesi, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18161.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18161.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2018).
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu. (2001). 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun Tasarı Gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 Ekim 2001. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss794m.htm (Erişim Tarihi: 05.08. .2017).
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu. (2003). Kamu İhale Mevzuatı, Kamu İhale Kurumu Websitesi, http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx (Erişim Tarihi: 05.20.2018).
 • 4734 Sayılı Kanun İle İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (2001). 4734 Sayılı Kanun İle İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi.26 Aralık 2001, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss794m.htm (Erişim Tarihi: 05.08.2017).
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. (2002). Kamu İhale Mevzuatı, Kamu İhale Kurumu Websitesi, http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx, 05.01.2002 (Erişim Tarihi: 20.03.2018).
 • 661 Sayılı Hükmet Namına Vuku Bulacak Müzayede ve Münakasa ve İhalat Kanunu. (1925). T.C. Resmî Gazete, Sayı: 97, T.C. Resmi Gazete Websitesi, 28.04.1925, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/97.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/97.pdf (Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • 686 Sayılı KHK. (2016). Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu - 678 Sayılı KHK, Kamu İhale Kurumu, 22 Kasım 2016. http://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx (Erişim Tarihi: 18.05.2018).
 • Ağır, H. ve Tıraş, H. H., (2018), Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi, KSÜSBD, Cilt: 15, Sayı: 2, ss.643-670.
 • Atasever, M., (2014), Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi - 2002-2013 Dönemi, Bakanlık Yayın No: 983, Ankara.
 • Avcı, M. ve Teyyare, E., (2012), Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Teorik Bir Değerlendirme, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Yıl: 8, Sayı: 2, ss.199-221.
 • Büber, B., (2010), Yeni Bir Catışma Alanı: Kamu Alımları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Çiftçi, B. Z. Ö. ve Yılmaz, H., (2019), Kamu İhale Süreçlerinin Uyuşmazlık Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 74, Sayı: 1, ss.109-133.
 • Çorbacıoğlu, Ş., (1997), Osmanlı’dan Günümüze İhale Yasaları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Mayıs 1997, ss.11-15.
 • Demir, Y., (2016), Türk Kamu İhale Sisteminin Tarihçesi, Kamu İhale Dünyası, Temmuz 2016, ss.100-104.
 • Doğanyiğit, S., (2016), Açıklamalı – İçtihatlı – Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 16. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Emek, U., (2017), Sağlık Sektöründe Kamu-Özel İşbirliği Sözleşmeleri: Beklenti ve Gerçekleşme, Hacettepe HFD, Cilt: 7, Sayı: 1, ss.140-168.
 • Erol, H. ve Özdemir, A., (2014), Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, ss.9-34.
 • Gözler, K., (2015), Hukuka Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • İlkorkor, Z. Ş., (2010), Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi, Türk İdare Dergisi, Sayı: 468, ss.63-84.
 • Kallek, C., (1988), Müzayede, İslâm Ansiklopedisi, ss.236-238.
 • Köse, Ö., (2017), Ekap Nedir? Ekap Ne İşe Yarar?, Kamu Finans, 20 Nisan 2017. http://www.kamufinans.com/ekap-nedir-ekap-ne-ise-yarar/ (Erişim Tarihi: 22.05.2017).
 • Lian, P. C. S. ve Laing, A. W., (2004), Public Sector Purchasing of Health Services: A Comparison with Private Sector Purchasing, Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 10, Issue: 6, pp. 247-256.
 • Mutlu, A. ve Işık, K., (2012), Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • OECD, (2018), OECD Health Statistics 2018, 28.06.2018, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-expenditure.htm (Erişim Tarihi: 27.01.2019).
 • Özgen, H., (2007), Sağlık Hizmetleri Finansmanında Cepten Harcama: Nedir? Neden Önemlidir?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, ss.201-228.
 • Şener, M., (2011), Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Devlet - Müteahhit İlişkisini Yönlendiren Temel Politikalar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık ve Politika, Dosya: 25, Haziran 2011.
 • TBMM, (1934), 2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 2723, 10 Haziran 1934, T.C. Resmi Gazete Websitesi, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2723.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2723.pdf (Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • TBMM, (1981), Devlet İhale Kanunu Tasarı Gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları, 25 Eylül 1981, Türkiye Büyük Millet Meclisi Websitesi https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c010/b162/mgk_010101620092.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2018).
 • TBMM, (1981), Devlet İhale Kanunu Tasarısı Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları, 25 Eylül 1981, Türkiye Büyük Millet Meclisi Websitesi, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/DM__/d02/c020/dm__02020135ss0483.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2018).
 • TBMM, (2002), Kamu İhale Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları 1/930, 2 Ocak 2002, TBMM Websitesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss794m.htm (Erişim Tarihi: 05.08.2018).
 • TBMM, (2002), Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları 1/931, 2 Ocak 2002, TBMM Websitesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss795m.htm (Erişim Tarihi: 05.08.2018).
 • TBMM, (1933), Sıra No 140/597 numaralı Müzayede ve Münakaşa Kanunu Lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri Mazbataları, 2 Nisan 1933, TBMM Websitesi, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d04/c022/tbmm04022051ss0140.pdf (Erişim Tarihi: 20.05.2018).
 • T.C. Ticaret Bakanlığı, (2018), Menşe Kuralları ve Menşe Kümülasyonu Sistemi, T.C. Ticaret Bakanlığı Websitesi, https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/mense-kurallari-ve-mense-kumulasyonu-sistemi, 30 Ağustos 2018 (Erişim Tarihi: 20.09.2018).
 • TÜİK, (2018), Sağlık Harcamaları İstatistikleri Haber Bülteni, Türkiye İstatistik Kurumu, 15 Kasım 2018, Türkiye İstatistik Kurumu Websitesi, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27621 (Erişim Tarihi: 12.05.2018).
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (2017), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Websitesi, http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kur2017_tr.html (Erişim Tarihi: 15.12,2018).
 • Türk Dil Kurumu, (2019), Türk Dil Kurumu – Dilimiz Kimliğimizdir, Türk Dil Kurumu Websitesi, http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 01.02.2019).
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Yazar: Gülay SELVİ HANİŞOĞLU
Kurum: BEYKENT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0196-2386
Yazar: Cevdet KIZIL
Kurum: BEYKENT UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Nedim BİRİNCİ
Kurum: SAĞLIK BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2019

APA Selvi Hanişoğlu, G , Kızıl, C , Birinci, N . (2019). Financial & Accounting Impact for Reduction of Foreign Products in Turkish Health Sector . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , Equinox , 197-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox/issue/50425/659427