Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 63 2020-03-20

Foster Family Services in Turkey with a Legal Approach
Foster Family Services in Turkey with a Legal Approach

Sevgi IŞIK EROL [1]


Since the first years of history, the provision of care services for children in need of protection is one of the most important issues of social policy. The care and protection of children in need of protection is primarily the responsibility of their own family. However, in case the family of parents cannot fulfill this task against the child, this task belongs to the state as a requirement of being a social law state. The state performs this task through institutional maintenance-based methods. One of the alternative care services that enable children under institution care to grow in a will not look for the family environment is foster family. The purpose of this study, which is considered in a theoretical framework, is to consider “foster family service” implemented in our country within a legal framework. In foster family service, children in scope institutional care are given to another self-family until their family conditions improve. Therefore, foster family service is a significant application for the healthy development of children in need of protection.

Since the first years of history, the provision of care services for children in need of protection is one of the most important issues of social policy. The care and protection of children in need of protection is primarily the responsibility of their own family. However, in case the family of parents cannot fulfill this task against the child, this task belongs to the state as a requirement of being a social law state. The state performs this task through institutional maintenance-based methods. One of the alternative care services that enable children under institution care to grow in a will not look for the family environment is foster family. The purpose of this study, which is considered in a theoretical framework, is to consider “foster family service” implemented in our country within a legal framework. In foster family service, children in scope institutional care are given to another self-family until their family conditions improve. Therefore, foster family service is a significant application for the healthy development of children in need of protection.
 • Acendahealth. (2020). Here are 7 Benefits to Becoming a Foster Parent. Erişim Adresi: https://acendahealth.org/7-benefits-of-being-a-foster-parent/
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (AÇSHB) (2020a). Koruyucu Aile Hizmetinin Diğer Hizmetlerden Farkı. Erişim Adresi: https://koruyucu.aile.gov.tr/koruyucu-aile/koruyucu-aile-hizmetinin-diger-hizmetlerden-farki
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (AÇSHB) (2020b). Çocuğun Sizden Önceki ve Sonraki Çevresi. Erişim Adresi: https://koruyucu.aile.gov.tr/cocuk/cocugun-sizden-onceki-ve-sonraki-cevresi
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (AÇSHB) (2020c). İllere Göre Koruyucu Aile İstatistikleri. Erişim Adresi: https://koruyucuaile.ailevecalisma.gov.tr/illere-gore-koruyucu-aile-istatistikleri
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (AÇSHB) (2020d). Hangi Çocuklar Bu Hizmet Kapsamında Koruyucu Aileler Yanına Yerleştirilebilir?. Erişim Adresi: https://koruyucu.aile.gov.tr/cocuk/hangi-cocuklar-bu-hizmet-kapsaminda-koruyucu-aileler-yanina-yerlestirilebilir
 • Baysal, A. E. (2017). Koruyucu Aile Uygulamaları ve Sonuçları: İstanbul Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Brozak, J. (2013). The Advantages of Foster Parenting. Erişim Adresi: https://mom.com/kids/6201-advantages-foster-parenting/
 • DeVolld, R. L. and Rickman, M. A. L. (2014). Attachment, Fostering Parenting and Placement Stability. Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 41. Erişim Adresi: https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/41
 • Getrevising. (2020). Long Term Fostering. Erişim Adresi: https://getrevising.co.uk/grids/long_term_fostering
 • Görgülü, Ü. (2014). Koruyucu Aile Uygulamasının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (23), 45-58.
 • Karatay, A. (2017). Türkiye’de Koruyucu Aile: Kökenleri, Gelişimi ve Bugünü. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 389-427.
 • Koruyucu Aile Yönetmeliği. (14.10.1983). Resmî Gazete (Sayı: 21728). Erişim Adresi: http://www.gcv.org.tr/Koruyucu%20Aile%20Yonetmeligi.doc
 • Koruyucu Aile Yönetmeliği. (14.12.2012). Resmî Gazete (Sayı: 28497). Erişim Adresi:https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonetmelikler/koruyucu-aile-yonetmeligi.pdf
 • Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği. (KOREV) (2020). Koruyucu Aile Hizmeti. Erişim Adresi: https://www.korev.org.tr/p/7/koruyucu-aile-hizmeti
 • MyersStrickland. (2020). Pros and Cons of Foster Care. Erişim Adresi: https://arizonaadoptionlaw.com/foster-care/pros-and-cons-of-foster-care/
 • Özbesler, C. (2009). Koruyucu Aile Hizmetlerinde Değerlendirme Süreci. Aile ve Toplum, 4(16), 86-94.
 • Perpetualfostering. (2020). Some Benefits and Cautions for Foster Care. Erişim Adresi: https://perpetualfostering.co.uk/insights/some-benefits-and-cautions-for-foster-care/
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. (2020). Tarihçe. Erişim Adresi: https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/genel-mudurluk/hakkinda/tarihce/
 • Sosyal Hizmetler Kanunu. (24.5.1983). Resmi Gazete (Sayı:2828). Erişim Adresi: https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/mevzuat/ulusalmevzuat/kanunlar/sosyal-hizmetler-kanunu/
 • Soncu, A. G. ve Kurt, M. C. (2018). Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan Dil: T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği. Erciyes İletişim Dergisi. 5(4), 713-732.
 • Soylu, N., Bilgiç, H., Tok Kızıldağ, Ö. ve Toprak, E. L. (2020). Koruyucu Aile Adayları İçin El Kitabı. Erişim Adresi: https://koruyucu.aile.gov.tr/data/561cf0b3369dc58a0067a388/Koruyucu%20Aile%20Adayları%20İçin%20El%20Kitabı.pdf
 • Şahin Kaya, Z. (2019). Uzmanların Gözünden Türkiye’de Koruyucu Aile Programı Üzerine Bir Değerlendirme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri. (17.2.1926). Resmî Gazete (Sayı: 339). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.743.pdf
 • Tezel, Z., Demirel, B. ve Şahin Kaya, Z. (2018). Ailelerin Koruyucu Aile Olmaya Karar Vermelerinde Etkili Olan Etmenler ile Koruyucu Aile Olmanın Anlam ve Önemi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 19(439), 15-36.
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. (24.4.1930). Resmî Gazete (Sayı: 1489). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1593.pdf
 • Yazıcı, E. (2014). Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 247-27.
 • Yıldırımalp, S. ve Hız, Ö. (2018). Türkiye’de Çocuk Refahı Bağlamında Korunmaya Muhtaç Çocuklara Sunulan Bir Hizmet: Koruyucu Aile Hizmeti. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 95-114.
 • Zevkliler, A. (1957). Türk Hukuku’nda Korunmaya Muhtaç Çocuklar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 25(1), 173-236.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9925-1704
Yazar: Sevgi IŞIK EROL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BATMAN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

APA Işık Erol, S . (2020). Foster Family Services in Turkey with a Legal Approach . Equinox Journal of Economics Business and Political Studies , 7 (1) , 43-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/equinox/issue/52969/694139