Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi

Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 2, 94 - 102, 15.08.2018

Öz

Bu çalışmada, Kayseri ilinde tüketime sunulan çiğ süt ve peynirlerde Brucella spp.’nin konvansiyonel ve molekü-ler yöntemlerle araştırılması amaçlandı. Bu amaçla 100 adet çiğ süt, 100 adet taze beyaz peynir ve 100 adet salamura beyaz peyniri olmak üzere toplam 300 örnek materyal olarak kullanıldı. Örneklerden Brucella spp. izolasyonu için, Far-rell yönteminden (Farrel Broth’da ön zenginleştirmeyi takiben Farrell agara ekim) yararlanıldı. İzolatların identifikasyo-nu, fenotipik testler ve Abortus Melitensis Ovis Suis-Polymerase Chain Reaction, (AMOS-PCR) ile yapıldı. Çalışmada, süt örneklerinin birinden (%1) ve peynir örneklerinin ikisinden (%2) Brucella spp. saptanırken salamura peynir örnekle-rinden Brucella spp. izolasyonu yapılamadı. İzolatların fenotipik identifikasyonu sonucunda süt örneğinden elde edilen izolat, Brucella abortus biyotip 1, taze peynirden elde edilen izolatlar ise Brucella melitensis biyotip 3 olarak tanımlandı. Ayrıca izolatlar AMOS-PCR ile de tür ve biyotip düzeyinde doğrulandı. Sonuç olarak, Kayseri şehir merkezinde satışa sunulan süt ve peynirlerde belirlenen Brucella spp. izolasyon oranlarının düşük olmasına rağmen enfeksiyonun şiddeti dikkate alındığında, Brucella türlerini içeren süt ve peynirlerin, halk sağlığı açısından potansiyel risk oluşturduğunu göstermektedir.

Kaynakça

  • 1. Abbas BA, Talei AB. Isolation, identification and biotyping of Brucella spp. from milk product at Basrah province. Bas J Vet Res 2010; 9(1): 152-62. 2. Abdalla A, Hamid ME. Comparison of conventional and non-conventional techniques for the diagnosis of bovine brucellosis in Sudan. Trop Anim Health Prod 2012; 44(6): 1151-5. 3. Abdelkareem AA, İkiz S, Ak S. Trakya yöresinde yetiştirilen sığırların sütlerinden Brucella türlerinin varlığının bakteriyolojik ve moleküler yöntemlerle karşılaştırılmalı olarak araştırılması. İstanbul Üniv Vet Fak Derg 2011; 37(1): 23-33. 4. Acedo E, Diaz ME, Leon AB. Incidence of Brucella spp. in raw milk and fresh regional cheese. Alimentaria 1997; 281: 57-60. 5. Akbarmehr J. The prevalence of Brucella abortus and Brucella melitensis in local cheese produced in Sarab city, Iran and its public health implication. Afr J Microbiol Res 2011; 5(12): 1500-3. 6. Akcan AS. Burdur yöresinde tüketime sunulan taze beyaz peynirlerde Brucella spp. varlığı, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniv Sağ Bil Ens, Konya 2009; p. 46. 7. Alim A, Tomul DZ. Sivas il merkezindeki semt pazarlarında satılan taze peynirlerin Brucella yönünden araştırılması. Mikrobiyol Bul 2005; 39(2): 219-23. 8. Ataş M, Poyraz Ö, Alim A, Ataş AD, Çelik A. Sivas il merkezinde satışa sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerin Brucella bakterileri yönünden incelenmesi. Türk Hij Den Biyol Derg 2007; 64(2): 9-14. 9. Ayaz Y. Ankara piyasasında satılan beyaz peynirlerde brucellosis etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet Mikrob Enst Derg 1986; 5: 109-16. 10. Aydın E. Süt ve süt ürünlerinde Brucella cinsi bakterilerin araştırılması, Yüksek Lisans tezi, Mersin Üniv Sağ Bil Ens, Mersin 2007; p. 75. 11. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. İkinci Baskı. İzmir: Barış Yayınları, 1995; p. 478. 12. Bricker, BJ, Halling, SM. Differentiation of Brucella abortus bv. 1, 2 and 4, Brucella melitensis, Brucella ovis and Brucella suis bv. 1 by PCR. J Clin Microbiol 1994; 32(11): 2660-6. 13. Buğdaycı K. Kayseri ilinde çiğ sütlerden yapılan taze beyaz peynirlerde Brucella spp. aranması, Doktora tezi, İstanbul Üniv Sağ Bil Ens, İstanbul 2003. 14. Büyük F, Şahin M. Kars yöresinde atık yapan ineklerin çeşitli örneklerinden Brucella etkenlerinin kültürel ve moleküler yöntemlerle araştırılması ve olguların epidemiyolojik analizi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2011; 17(5): 809-16. 15. CFSPH, The Center for Food Security and Public Health, College of Veterinary Medicine, Iowa State University, 2009, Brucellosis in Marine Mammals, http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/brucellosis_marine.pdf, Erişim tarihi: 28.11.2016. 16. Cloeckaert A, Zygmut MS. Brucella, Labbe RG, Garcia S. eds. In: Guide to Foodborne Pathogens, 2nd Edition. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publishing, 2013; p. 215. 17. Çelebi Ö. Kars yöresinde atık yapmış inek sürülerinden alınan süt ve vajinal sıvap örneklerinden Brucella etkenlerinin bakteriyolojik ve moleküler tanımlanması, Doktora tezi, Kafkas Üniv Sağ Bil Ens, Kars 2009; p. 67. 18. Çelebi S, Hacımustafaoğlu MK. Brucellozis-Derleme. J Curr Pediatr 2004; 2: 39-43. 19. Çelebi S. Brusellozun epidemiyolojisi. Ankem Derg 2003; 17(3): 340-3. 20. Di Giannatale E, Alessiani A, Prencipe V, Matteucci O, Persiani T, Zilli K, Migliorati G. Polymerase chain reaction and bacteriological comparative analysis of raw milk samples and buffalo mozzarella produced and marketed in Caserta in the Campania region of Italy. Vet Ital 2009; 45(3): 437-42. 21. Erdenliğ Gürbilek S, Baklan EA, Aksoy HY. Türkiye’de 2007 ve 2008 yılları arasında izole edilen brusella suşlarının identifikasyonu ve faj duyarlılıklarının saptanması. Harran Üniv Vet Fak Derg 2014; 3(2): 67-72. 22. Erdenliğ Gürbilek S, Tel OY, Keskin O. Brusellozis şüpheli sürülerdeki ineklerden alınan klinik örneklerden Brucella spp tanısı için PCR ve bakteriyolojik kültür yöntemlerinin karşılaştırılması. Harran Üniv Vet Fak Derg 2015; 4(2): 48-52. 23. Eren E. Afyon bölgesinde toplanan süt ve peynir örneklerinden Brucella türlerinin saptanması, Yüksek Lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniv Sağ Bil Ens, Afyon 2004; p. 8. 24. Ficht T. Brucella taxonomy and evolution. Future Microbiol 2010; 5(6): 859-66. 25. Gülbaz G. Kars yöresinde satışa sunulan çiğ süt, peynir ve tereyağında Brucella türlerinin izolasyonu identifikasyonu ve moleküler tekniklerle belirlenmesi, Doktora tezi, Kafkas Üniv Sağ Bil Ens, Kars 2011; p. 72. 26. Hamdy MER, Amin AS. Detection of Brucella species in the milk of infected cattle, sheep, goats and camels by PCR. Vet J 2002; 163(3): 299-305. 27. Ibrahim AK, AbdelAll AA, Amin AS. Long-term diagnostic studies for detection of Brucella spp. in milk samples. Glob Vet 2012; 8(1): 54-61. 28. Kalender H, Özcan C, Arslan N. Taze tulum peynirlerinden Brucella izolasyonu. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2001; 31(3-4): 184-6. 29. Kara R, Akkaya L. Investigation of Brucella abortus and Brucella melitensis at cheeses in Afyonkarahisar, Turkey. Br J Dairy Sci 2013; 3(1): 5-8. 30. Karadal F, Ertas Onmaz N, Bağcı C, Yıldırım Y, Al S, Abay S. Niğde ilinde satışa sunulan koyun-keçi sütü ve peynirlerinde Brucella melitensis ve biyotiplerinin araştırılması. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2016; 13(2): 101-8. 31. Kasımoğlu A. Determination of Brucella spp. in raw milk and Turkish white cheese in Kırıkkale. Dtsch Tierarztl Wochenschr 2002; 109(7): 324-6. 32. Kaynak-Onurdag F, Okten S, Sen B. Screening Brucella spp. in bovine raw milk by real-time quantitative PCR and conventional methods in a pilot region of vaccination, Edirne, Turkey. J Dairy Sci 2016; 99(5): 3351-7. 33. Kılıç S. Bruselloz: Mikrobiyolojik tanı. Türkiye Klinikleri, J Infect Dis-Special Topics 2012; 5(1): 46-66. 34. Langoni H, Ichihara SM, Silva AV. Isolation of Brucella spp from milk of brucellosis positive cows in São Paulo and Minas Gerais states. Braz J Vet Res Anim Sci 2000; 37(6): 444-8. 35. Maymona AM, Mohamed TS, Abdulwahab YA, Musa TM, Phenotypic characterization of Brucella melitensis isolated from livestock in Abu Dhabi Emirate. Afr J Microbiol Res 2014; 8(39): 3523-8. 36. Mert A. Ankara yöresinde pazarlanan taze peynirlerde Brucella’ların varlığı üzerine araştırmalar, Doktora tezi, Ankara Üniv Sağ Bil Ens, Ankara 1984. 37. Miyashiro S, Scarcelli E, Piatti RM, Campos FR, Vialta A, Keid LB, Dias RA, Genovez ME. Detection of Brucella abortus DNA in illegal cheese from São Paulo and Minas Gerais and differentiation of B19 vaccinal strain by means of the polymerase chain reaction (PCR). Braz J Microbiol 2007; 38(1):17-22. 38. Mugizi D.R, Muradrasoli, S, Boqvist, S, Erume, J, Nasinyama, GW, Waiswa C, Mboowa, G, Klint M, Magnusson U. Isolation and molecular characterization of Brucella isolates in cattle milk in Uganda. BioMed Res Int 2015: 1-9. 39. Namın AS. İstanbul’da bazı semt pazarlarından toplanan beyaz peynir örneklerinde Brucella bakterilerinin aranması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniv Sağ Bil Ens, İstanbul 1990. 40. Parlakgül D. Brucella ve Listeria bakterilerini peynirden ayırabilmek için balıklı besiyerinin geliştirilmesi ve İstanbul’da satılan peynirlerde bu bakterilerin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1993; 23(4) :239-43. 41. Patır B, Dinçoğlu HA. Elazığ’da tüketime sunulan taze beyaz peynirler ile tulum peynirlerinde Brucella spp’nin varlığı üzerine araştırmalar. FÜ Sağlık Bil Vet Derg 2001;15(1): 15-22. 42. Plommet M, Fensterbank R, Vassal L, Auclair J, Mocquot G, Vachot JC, Courault M, Musset D. Survival of Brucella abortus in ripened soft cheese made from naturally infected cow's milk Le Lait, INRA 1988; 68(2): 115-20. 43. Rodríguez-Hidalgo RI, Contreras-Zamora J, Benitez Ortiz W, Guerrero-Viracocha K, Salcan-Guaman H, Minda E, Ron Garrido L. Circulating strains of Brucella abortus in cattle in Santo Domingo De Los Tsáchilas Province - Ecuador. Front Public Health 2015; 3: 1-5. 44. Sancak YC, Boynukara B, Yardımcı H. Van otlu peynirlerinde Brucella’ların varlığı ve dayanma süresinin saptanması. Veterinarium 1993; 4(1): 1-3. 45. Scholz HC, Nöckler K, Göllner C, Bahn P, Vergnaud G, Tomaso H, Al Dahouk S, Kämpfer P, Cloeckaert A, Maquart M, Zygmunt MS, Whatmore AM, Pfeffer M, Huber B, Busse HJ, De BK. Brucella inopinata sp. nov, isolated from a breast implant infection. Int J Syst Evol Microbiol 2010; 60(4): 801-8. 46. Serpe L, Gallo P, Fidanza N, Scaramuzzo A, Fenizia D. Single step method for rapid detection of Brucella spp. in soft cheese by gene-specific polymerase chain reaction. J Dairy Res 1999; 66(2): 313-7. 47. Sert S, Kıvanç M. Erzurum piyasasında tüketime sunulan beyaz peynirlerin hijyenik kaliteleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv Zir Fak Derg 1984; 15(3-4): 79-89. 48. Shahzad A, Qurban A, Falk M, lahtasham K, Shamim A, Heinrich N, Syed MJ. Isolation and identification of bovine Brucella isolates from Pakistan by biochemical tests and PCR. Trop Anim Health Prod 2014; 46: 73-8. 49. Terzi G, Büyüktanır Ö, Genç O, Gücükoğlu A, Yurdusev N. Detection of Brucella antibody and DNA in cow milk by ELISA and PCR methods. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2010; 16 (Suppl-A): 47-52. 50. Tunçbilek M. Ankara piyasasında satılan taze beyaz peynirlerin brucellosis riski yönünden incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniv Sağ Bil Ens, Ankara 1992; p. 42. 51. Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (Tebliğ No: 2015/6) http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20523&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=peynir, Erişim tarihi: 08.12.2016. 52. Türütoğlu H, Mutluer B, Uysal Y. Burdur bölgesinden toplanan süt ve peynirlerin Brucella infeksiyonu yönünden incelenmesi. Tübitak VHAK-100-V-007 Burdur Tübitak Araştırma Projesi 2001; 1-36. 53. Urçar S. Erzurum ili piyasasında tüketime sunulan bazı peynirlerde Brucella spp. varlığının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv Sağ Bil Ens, Erzurum 2011; p. 25. 54. Urhan G. Ankara’da çeşitli kaynaklardan satın alınan beyaz peynirlerin mikrobiyolojik kalite kontrolü üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniv Sağ Bil Ens, Ankara 2012; p. 48. 55. Ünel S, Williams CF, Stableforth AW. Balıkesir bölgesinde süt krema imalathane ve köylü beyaz peynirlerinde Brucella melitensis'in kalma süresi. Pendik Mikrob Enst Derg 1968; 2: 67. 56. Whatmore AM, Davison N, Cloeckaert A, Al Dahouk S, Zygmunt MS, Brew SD, Perret LL, Koylass MS, Vergnaud G, Quance C, Scholz EC, Dick Jr EJ, Hubbard G, Schlabritz-Loutsevitch N. Brucella papionis sp. nov. isolated from baboons (Papio spp.). Int J Syst Evol Microbiol 2014; 64:4120-8. 57. Whatmore AM. Current understanding of the genetic diversity of Brucella, an expanding genus of zoonotic pathogens. Infect Genet Evol 2009; 9(6): 1168-84. 58. Yamazhan T. Epidemiyoloji. Derleme. Turkiye Klinikleri J Infect Dis-Special Topics 2012; 5(1): 11-4. 59. Yıldırıcı G. İstanbul piyasasında satışa sunulan tulum peynirlerinde Brucella etkenlerinin mevcudiyeti üzerine araştırmalar, Doktora Tezi, İstanbul Üniv Sağ Bil Ens, İstanbul 1993. 60. Zowghi E, Ebadi A, Mohseni B. Isolation of Brucella organisms from the milk of seronegative cows. Rev Sci Tech Off Int Epiz 1990; 9(4): 1175-8.

Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 2, 94 - 102, 15.08.2018

Öz

Kaynakça

  • 1. Abbas BA, Talei AB. Isolation, identification and biotyping of Brucella spp. from milk product at Basrah province. Bas J Vet Res 2010; 9(1): 152-62. 2. Abdalla A, Hamid ME. Comparison of conventional and non-conventional techniques for the diagnosis of bovine brucellosis in Sudan. Trop Anim Health Prod 2012; 44(6): 1151-5. 3. Abdelkareem AA, İkiz S, Ak S. Trakya yöresinde yetiştirilen sığırların sütlerinden Brucella türlerinin varlığının bakteriyolojik ve moleküler yöntemlerle karşılaştırılmalı olarak araştırılması. İstanbul Üniv Vet Fak Derg 2011; 37(1): 23-33. 4. Acedo E, Diaz ME, Leon AB. Incidence of Brucella spp. in raw milk and fresh regional cheese. Alimentaria 1997; 281: 57-60. 5. Akbarmehr J. The prevalence of Brucella abortus and Brucella melitensis in local cheese produced in Sarab city, Iran and its public health implication. Afr J Microbiol Res 2011; 5(12): 1500-3. 6. Akcan AS. Burdur yöresinde tüketime sunulan taze beyaz peynirlerde Brucella spp. varlığı, Yüksek Lisans tezi, Selçuk Üniv Sağ Bil Ens, Konya 2009; p. 46. 7. Alim A, Tomul DZ. Sivas il merkezindeki semt pazarlarında satılan taze peynirlerin Brucella yönünden araştırılması. Mikrobiyol Bul 2005; 39(2): 219-23. 8. Ataş M, Poyraz Ö, Alim A, Ataş AD, Çelik A. Sivas il merkezinde satışa sunulan taze ve salamura beyaz peynirlerin Brucella bakterileri yönünden incelenmesi. Türk Hij Den Biyol Derg 2007; 64(2): 9-14. 9. Ayaz Y. Ankara piyasasında satılan beyaz peynirlerde brucellosis etmenlerinin araştırılması. Etlik Vet Mikrob Enst Derg 1986; 5: 109-16. 10. Aydın E. Süt ve süt ürünlerinde Brucella cinsi bakterilerin araştırılması, Yüksek Lisans tezi, Mersin Üniv Sağ Bil Ens, Mersin 2007; p. 75. 11. Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. İkinci Baskı. İzmir: Barış Yayınları, 1995; p. 478. 12. Bricker, BJ, Halling, SM. Differentiation of Brucella abortus bv. 1, 2 and 4, Brucella melitensis, Brucella ovis and Brucella suis bv. 1 by PCR. J Clin Microbiol 1994; 32(11): 2660-6. 13. Buğdaycı K. Kayseri ilinde çiğ sütlerden yapılan taze beyaz peynirlerde Brucella spp. aranması, Doktora tezi, İstanbul Üniv Sağ Bil Ens, İstanbul 2003. 14. Büyük F, Şahin M. Kars yöresinde atık yapan ineklerin çeşitli örneklerinden Brucella etkenlerinin kültürel ve moleküler yöntemlerle araştırılması ve olguların epidemiyolojik analizi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 2011; 17(5): 809-16. 15. CFSPH, The Center for Food Security and Public Health, College of Veterinary Medicine, Iowa State University, 2009, Brucellosis in Marine Mammals, http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/brucellosis_marine.pdf, Erişim tarihi: 28.11.2016. 16. Cloeckaert A, Zygmut MS. Brucella, Labbe RG, Garcia S. eds. In: Guide to Foodborne Pathogens, 2nd Edition. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publishing, 2013; p. 215. 17. Çelebi Ö. Kars yöresinde atık yapmış inek sürülerinden alınan süt ve vajinal sıvap örneklerinden Brucella etkenlerinin bakteriyolojik ve moleküler tanımlanması, Doktora tezi, Kafkas Üniv Sağ Bil Ens, Kars 2009; p. 67. 18. Çelebi S, Hacımustafaoğlu MK. Brucellozis-Derleme. J Curr Pediatr 2004; 2: 39-43. 19. Çelebi S. Brusellozun epidemiyolojisi. Ankem Derg 2003; 17(3): 340-3. 20. Di Giannatale E, Alessiani A, Prencipe V, Matteucci O, Persiani T, Zilli K, Migliorati G. Polymerase chain reaction and bacteriological comparative analysis of raw milk samples and buffalo mozzarella produced and marketed in Caserta in the Campania region of Italy. Vet Ital 2009; 45(3): 437-42. 21. Erdenliğ Gürbilek S, Baklan EA, Aksoy HY. Türkiye’de 2007 ve 2008 yılları arasında izole edilen brusella suşlarının identifikasyonu ve faj duyarlılıklarının saptanması. Harran Üniv Vet Fak Derg 2014; 3(2): 67-72. 22. Erdenliğ Gürbilek S, Tel OY, Keskin O. Brusellozis şüpheli sürülerdeki ineklerden alınan klinik örneklerden Brucella spp tanısı için PCR ve bakteriyolojik kültür yöntemlerinin karşılaştırılması. Harran Üniv Vet Fak Derg 2015; 4(2): 48-52. 23. Eren E. Afyon bölgesinde toplanan süt ve peynir örneklerinden Brucella türlerinin saptanması, Yüksek Lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniv Sağ Bil Ens, Afyon 2004; p. 8. 24. Ficht T. Brucella taxonomy and evolution. Future Microbiol 2010; 5(6): 859-66. 25. Gülbaz G. Kars yöresinde satışa sunulan çiğ süt, peynir ve tereyağında Brucella türlerinin izolasyonu identifikasyonu ve moleküler tekniklerle belirlenmesi, Doktora tezi, Kafkas Üniv Sağ Bil Ens, Kars 2011; p. 72. 26. Hamdy MER, Amin AS. Detection of Brucella species in the milk of infected cattle, sheep, goats and camels by PCR. Vet J 2002; 163(3): 299-305. 27. Ibrahim AK, AbdelAll AA, Amin AS. Long-term diagnostic studies for detection of Brucella spp. in milk samples. Glob Vet 2012; 8(1): 54-61. 28. Kalender H, Özcan C, Arslan N. Taze tulum peynirlerinden Brucella izolasyonu. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2001; 31(3-4): 184-6. 29. Kara R, Akkaya L. Investigation of Brucella abortus and Brucella melitensis at cheeses in Afyonkarahisar, Turkey. Br J Dairy Sci 2013; 3(1): 5-8. 30. Karadal F, Ertas Onmaz N, Bağcı C, Yıldırım Y, Al S, Abay S. Niğde ilinde satışa sunulan koyun-keçi sütü ve peynirlerinde Brucella melitensis ve biyotiplerinin araştırılması. Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2016; 13(2): 101-8. 31. Kasımoğlu A. Determination of Brucella spp. in raw milk and Turkish white cheese in Kırıkkale. Dtsch Tierarztl Wochenschr 2002; 109(7): 324-6. 32. Kaynak-Onurdag F, Okten S, Sen B. Screening Brucella spp. in bovine raw milk by real-time quantitative PCR and conventional methods in a pilot region of vaccination, Edirne, Turkey. J Dairy Sci 2016; 99(5): 3351-7. 33. Kılıç S. Bruselloz: Mikrobiyolojik tanı. Türkiye Klinikleri, J Infect Dis-Special Topics 2012; 5(1): 46-66. 34. Langoni H, Ichihara SM, Silva AV. Isolation of Brucella spp from milk of brucellosis positive cows in São Paulo and Minas Gerais states. Braz J Vet Res Anim Sci 2000; 37(6): 444-8. 35. Maymona AM, Mohamed TS, Abdulwahab YA, Musa TM, Phenotypic characterization of Brucella melitensis isolated from livestock in Abu Dhabi Emirate. Afr J Microbiol Res 2014; 8(39): 3523-8. 36. Mert A. Ankara yöresinde pazarlanan taze peynirlerde Brucella’ların varlığı üzerine araştırmalar, Doktora tezi, Ankara Üniv Sağ Bil Ens, Ankara 1984. 37. Miyashiro S, Scarcelli E, Piatti RM, Campos FR, Vialta A, Keid LB, Dias RA, Genovez ME. Detection of Brucella abortus DNA in illegal cheese from São Paulo and Minas Gerais and differentiation of B19 vaccinal strain by means of the polymerase chain reaction (PCR). Braz J Microbiol 2007; 38(1):17-22. 38. Mugizi D.R, Muradrasoli, S, Boqvist, S, Erume, J, Nasinyama, GW, Waiswa C, Mboowa, G, Klint M, Magnusson U. Isolation and molecular characterization of Brucella isolates in cattle milk in Uganda. BioMed Res Int 2015: 1-9. 39. Namın AS. İstanbul’da bazı semt pazarlarından toplanan beyaz peynir örneklerinde Brucella bakterilerinin aranması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniv Sağ Bil Ens, İstanbul 1990. 40. Parlakgül D. Brucella ve Listeria bakterilerini peynirden ayırabilmek için balıklı besiyerinin geliştirilmesi ve İstanbul’da satılan peynirlerde bu bakterilerin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1993; 23(4) :239-43. 41. Patır B, Dinçoğlu HA. Elazığ’da tüketime sunulan taze beyaz peynirler ile tulum peynirlerinde Brucella spp’nin varlığı üzerine araştırmalar. FÜ Sağlık Bil Vet Derg 2001;15(1): 15-22. 42. Plommet M, Fensterbank R, Vassal L, Auclair J, Mocquot G, Vachot JC, Courault M, Musset D. Survival of Brucella abortus in ripened soft cheese made from naturally infected cow's milk Le Lait, INRA 1988; 68(2): 115-20. 43. Rodríguez-Hidalgo RI, Contreras-Zamora J, Benitez Ortiz W, Guerrero-Viracocha K, Salcan-Guaman H, Minda E, Ron Garrido L. Circulating strains of Brucella abortus in cattle in Santo Domingo De Los Tsáchilas Province - Ecuador. Front Public Health 2015; 3: 1-5. 44. Sancak YC, Boynukara B, Yardımcı H. Van otlu peynirlerinde Brucella’ların varlığı ve dayanma süresinin saptanması. Veterinarium 1993; 4(1): 1-3. 45. Scholz HC, Nöckler K, Göllner C, Bahn P, Vergnaud G, Tomaso H, Al Dahouk S, Kämpfer P, Cloeckaert A, Maquart M, Zygmunt MS, Whatmore AM, Pfeffer M, Huber B, Busse HJ, De BK. Brucella inopinata sp. nov, isolated from a breast implant infection. Int J Syst Evol Microbiol 2010; 60(4): 801-8. 46. Serpe L, Gallo P, Fidanza N, Scaramuzzo A, Fenizia D. Single step method for rapid detection of Brucella spp. in soft cheese by gene-specific polymerase chain reaction. J Dairy Res 1999; 66(2): 313-7. 47. Sert S, Kıvanç M. Erzurum piyasasında tüketime sunulan beyaz peynirlerin hijyenik kaliteleri üzerine bir araştırma. Atatürk Üniv Zir Fak Derg 1984; 15(3-4): 79-89. 48. Shahzad A, Qurban A, Falk M, lahtasham K, Shamim A, Heinrich N, Syed MJ. Isolation and identification of bovine Brucella isolates from Pakistan by biochemical tests and PCR. Trop Anim Health Prod 2014; 46: 73-8. 49. Terzi G, Büyüktanır Ö, Genç O, Gücükoğlu A, Yurdusev N. Detection of Brucella antibody and DNA in cow milk by ELISA and PCR methods. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 2010; 16 (Suppl-A): 47-52. 50. Tunçbilek M. Ankara piyasasında satılan taze beyaz peynirlerin brucellosis riski yönünden incelenmesi, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniv Sağ Bil Ens, Ankara 1992; p. 42. 51. Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (Tebliğ No: 2015/6) http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20523&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=peynir, Erişim tarihi: 08.12.2016. 52. Türütoğlu H, Mutluer B, Uysal Y. Burdur bölgesinden toplanan süt ve peynirlerin Brucella infeksiyonu yönünden incelenmesi. Tübitak VHAK-100-V-007 Burdur Tübitak Araştırma Projesi 2001; 1-36. 53. Urçar S. Erzurum ili piyasasında tüketime sunulan bazı peynirlerde Brucella spp. varlığının araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv Sağ Bil Ens, Erzurum 2011; p. 25. 54. Urhan G. Ankara’da çeşitli kaynaklardan satın alınan beyaz peynirlerin mikrobiyolojik kalite kontrolü üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniv Sağ Bil Ens, Ankara 2012; p. 48. 55. Ünel S, Williams CF, Stableforth AW. Balıkesir bölgesinde süt krema imalathane ve köylü beyaz peynirlerinde Brucella melitensis'in kalma süresi. Pendik Mikrob Enst Derg 1968; 2: 67. 56. Whatmore AM, Davison N, Cloeckaert A, Al Dahouk S, Zygmunt MS, Brew SD, Perret LL, Koylass MS, Vergnaud G, Quance C, Scholz EC, Dick Jr EJ, Hubbard G, Schlabritz-Loutsevitch N. Brucella papionis sp. nov. isolated from baboons (Papio spp.). Int J Syst Evol Microbiol 2014; 64:4120-8. 57. Whatmore AM. Current understanding of the genetic diversity of Brucella, an expanding genus of zoonotic pathogens. Infect Genet Evol 2009; 9(6): 1168-84. 58. Yamazhan T. Epidemiyoloji. Derleme. Turkiye Klinikleri J Infect Dis-Special Topics 2012; 5(1): 11-4. 59. Yıldırıcı G. İstanbul piyasasında satışa sunulan tulum peynirlerinde Brucella etkenlerinin mevcudiyeti üzerine araştırmalar, Doktora Tezi, İstanbul Üniv Sağ Bil Ens, İstanbul 1993. 60. Zowghi E, Ebadi A, Mohseni B. Isolation of Brucella organisms from the milk of seronegative cows. Rev Sci Tech Off Int Epiz 1990; 9(4): 1175-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seçil ABAY> (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2018
Başvuru Tarihi 21 Şubat 2017
Kabul Tarihi 22 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ercivet452239, journal = {Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7280}, eissn = {2667-5498}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, number = {2}, pages = {94 - 102}, title = {Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi}, key = {cite}, author = {Abay, Seçil} }
APA Abay, S. (2018). Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi . Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 94-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ercivet/issue/38822/452239
MLA Abay, S. "Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi" . Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 94-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ercivet/issue/38822/452239>
Chicago Abay, S. "Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 94-102
RIS TY - JOUR T1 - Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi AU - SeçilAbay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 102 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-7280-2667-5498 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi %A Seçil Abay %T Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi %D 2018 %J Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1304-7280-2667-5498 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Abay, Seçil . "Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Ağustos 2018): 94-102 .
AMA Abay S. Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 2018; 15(2): 94-102.
Vancouver Abay S. Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 94-102.
IEEE S. Abay , "Çiğ Süt ve Peynirlerden Brucella spp. İzolasyonu ve Elde Edilen İzolatların Fenotipik ve Moleküler Yöntemler ile Biyotiplendirilmesi", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 94-102, Ağu. 2018