Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt , Sayı 51, 93 - 114, 04.07.2018
https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.400149

Öz

Bu çalışmanın amacı, Sayıştay hesap yargısı açısından kamu zararının unsurlarına ilişkin yapılan tartışmaların teori ve uygulamalara ne şekilde yansıdığının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeye göre; kamu kaynağının tamamen kavranamaması, kamu zararı sayılan fiiller konusunda tartışmaların devam etmesi, sorumluların harcama süreci açısından sınırlandırılmış, gelir süreci açısından açıkça belirlenmemiş olması ile kusur derecesinin belirlenmesine ilişkin tereddütlerin devam etmesi ve idarelerin iç kontrol sisteminin denetim sonuçlarına ilişkin bulguların sorumluluğun tespitinde kanıt oluşturamaması Sayıştay hesap yargısının kapsamı ve niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kaynakça

  • AKYILMAZ, Bahtiyar (2011), “Kamu Zararı ve Kamu Zararında Rücu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXIX, S.1-2, 61-78.AKYILMAZ, Bahtiyar (2015), “Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 43-63.ALACAKAPTAN, Uğur (1975), Suçun Unsurları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yayın No. 372, Ankara.ALTUĞ, Figen (2000), Mali Denetim, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.ARSLAN, Ahmet (2016), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Diğer Mevzuatla Düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetimi, Hermes Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara.AYDIN, Hüseyin (2010), “Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 68, S. 2010/1, 109-128.BAYRAKTAR Özlem Ünal (2010), “Harcama Yetkilileri İçin Sayıştay Denetimi ve Yargılaması”, Güncel Mali Sorunlar, 85-106.BİNİCİ, Şahin (2011), Savunma Harcamalarında Sayıştay Denetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.BÜLBÜL, Duran, Y. AKPINAR ve İ.H. BEKAR (2015), Kamu Zararı (Yargı Kararları Işığında), Vizyon, Ankara.DEMİRCİ, Zafer, (2014), “Devlet Memurlarına Yapılan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 43-52DEMİREL, Salim ve Cengiz KELEŞ (2010), “5018 sayılı KMYKK’na Göre Kamu Zararı”, Dış Denetim Dergisi, Temmuz-Ağustos, 180-83.EDİZDOĞAN, Nihat ve Özhan ÇETİNKAYA (2016), Kamu Bütçesi, Ekin Kitabevi, Ekim, Bursa.EVREN, Çınar Can (2010), “İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Neden Olarak Mücbir Sebep”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 1, 263-97.GEÇGEL, Bülent (2014), “Sayıştay’ın Yargı Yetkisi, Yargısal Görevinin Niteliği ve Yargı Kolları Arasındaki Yeri”, Sayıştay Dergisi, S. 93, Nisan-Haziran, 31-42.GÜROCAK, Sibel (2010), “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Mali Sorumluluk ve Sorumlular”, Dış Denetim Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, 154-167.KIZILKAYA, Eyüp (2010), “Kamu Zararı Uygulamalarının Eleştirisi”, Dış Denetim Dergisi, S.1, Temmuz-Ağustos-Eylül.KOÇBERBER, Seyit, (2015), “Kamu Zararı Kavramı Üzerine Yargı Kurumları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 97, 55-75.KULUÇLU, Erdal (2011), “Sayıştayın Denetim, Yargılama ve Raporlama Görevleri Açısından Kamu Zararı Kavramı”, Sayıştay Dergisi, S. 82, 53-MUTLUER, M. Kamil ve Erdoğan ÖNER ve Ahmet KESİK (2005), Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.ORULLUOĞLU, Cuma (2010), Kamu Zararı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.ÖNEN, S. Mustafa ve Bedrettin ÖZMEN (2011), “Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Sorumluluk”, Sayıştay Dergisi, S. 81, 91-110.ÖZÇELİK, Barış (2010), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Kamu Zararından Sorumluluk”, T.C. Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı Paneli, Ankara, 10-18ÖZEN, Ahmet (2017), “Kamu Mali Yönetiminde Kamu Zararı ve Kamu Zararına İlişkin Düzenlemeler”, iç. Kamil TÜĞEN ve diğerleri (Ed.), Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi, Ekin Kitabevi, 147-159. SAKINÇ, Süreyya ve Mustafa TAYTAK (2016), “Kamu Giderlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Hesap Yargılamasının Rolü ve Etkinliği”, Maliye Dergisi, S. 170, Ocak-Haziran, 1-23.SEZGİNER, Murat (2015), “İdarenin Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 65-82.SUSMUŞ, Türker (2011), “Kamu Zararı ve Muhasebe İlişkisi”, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu (25-27 Mart) Kitabı, Ege Üniversitesi Yayını, İzmir, 208-217.ŞİŞMAN, Gülden ve Aynur CİDECİGİLLER (2013), “Kamu Kurumları ve Belediyelerin Vergisel Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Doğan Zararın Kamu Zararı Haksız Fiil Bağlamında Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, Haziran, 485-503.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2016), Bölge Kalkınma Ajanslarının Faaliyet Raporu Genel Değerlendirme Raporu, Ankara.TOSUN, Hikmet ve A. Uğur CEBECİ (2006), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Açıklamalı ve Karşılaştırmalı), Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.TOSUN, Mustafa Umur (2016), “Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyoekonomi, Vol. 24 (30), 155-68.TÜĞEN, Kamil (2016), Devlet Bütçesi, İzmir.ÜSTÜN, Ümit Süleyman ve Engin HEPAKSAZ, Ramazan Kılıç, Erdal Kuluçlu (2011), “Kamu Mali Yönetimi ve Sayıştay Hesap Yargısında Mali Sorumluluk”, SDÜ İİBF Dergisi, C. 16, S. 2, 379-397.YERELİ, Ahmet Burçin ve Duran BÜLBÜL (2013), “Mali Yönetim ve Mali Denetim Açısından Kamu Zararı”, VI. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu (11-12 Aralık) Sunulan Tebliğ, www.ahmetburcinyereli.com/YYMYF13-1.pdf, (Erişim Tarihi: 10.08.2017).

AN EVALUATION OF SUBJECTS OF PUBLIC LOSS IN TERMS OF TURKISH COURT OF ACCOUNTS IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT

Yıl 2018, Cilt , Sayı 51, 93 - 114, 04.07.2018
https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.400149

Öz

The aim of this study is to assess how the arguments about public loss in terms of the judiciary function of Turkish Court of Accounts are reflected in theory and practices. According to this evaluation; the lack of clear comprehending of the public source, the continuation of the debate about the acts considered as public loss, the fact that the responsibility is limited in terms of expenditure process and not clearly defined in terms of income process and the continuing hesitations about determining the number of defects and the lack of evidence in finding the responsibility of the findings about internal control system are adversely affected scope and quality of it’s judiciary function. 

Kaynakça

  • AKYILMAZ, Bahtiyar (2011), “Kamu Zararı ve Kamu Zararında Rücu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXIX, S.1-2, 61-78.AKYILMAZ, Bahtiyar (2015), “Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 43-63.ALACAKAPTAN, Uğur (1975), Suçun Unsurları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yayın No. 372, Ankara.ALTUĞ, Figen (2000), Mali Denetim, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.ARSLAN, Ahmet (2016), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Diğer Mevzuatla Düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetimi, Hermes Matbaacılık, 3. Baskı, Ankara.AYDIN, Hüseyin (2010), “Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 68, S. 2010/1, 109-128.BAYRAKTAR Özlem Ünal (2010), “Harcama Yetkilileri İçin Sayıştay Denetimi ve Yargılaması”, Güncel Mali Sorunlar, 85-106.BİNİCİ, Şahin (2011), Savunma Harcamalarında Sayıştay Denetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.BÜLBÜL, Duran, Y. AKPINAR ve İ.H. BEKAR (2015), Kamu Zararı (Yargı Kararları Işığında), Vizyon, Ankara.DEMİRCİ, Zafer, (2014), “Devlet Memurlarına Yapılan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 43-52DEMİREL, Salim ve Cengiz KELEŞ (2010), “5018 sayılı KMYKK’na Göre Kamu Zararı”, Dış Denetim Dergisi, Temmuz-Ağustos, 180-83.EDİZDOĞAN, Nihat ve Özhan ÇETİNKAYA (2016), Kamu Bütçesi, Ekin Kitabevi, Ekim, Bursa.EVREN, Çınar Can (2010), “İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Neden Olarak Mücbir Sebep”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 1, 263-97.GEÇGEL, Bülent (2014), “Sayıştay’ın Yargı Yetkisi, Yargısal Görevinin Niteliği ve Yargı Kolları Arasındaki Yeri”, Sayıştay Dergisi, S. 93, Nisan-Haziran, 31-42.GÜROCAK, Sibel (2010), “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Mali Sorumluluk ve Sorumlular”, Dış Denetim Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, 154-167.KIZILKAYA, Eyüp (2010), “Kamu Zararı Uygulamalarının Eleştirisi”, Dış Denetim Dergisi, S.1, Temmuz-Ağustos-Eylül.KOÇBERBER, Seyit, (2015), “Kamu Zararı Kavramı Üzerine Yargı Kurumları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 97, 55-75.KULUÇLU, Erdal (2011), “Sayıştayın Denetim, Yargılama ve Raporlama Görevleri Açısından Kamu Zararı Kavramı”, Sayıştay Dergisi, S. 82, 53-MUTLUER, M. Kamil ve Erdoğan ÖNER ve Ahmet KESİK (2005), Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.ORULLUOĞLU, Cuma (2010), Kamu Zararı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.ÖNEN, S. Mustafa ve Bedrettin ÖZMEN (2011), “Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Sorumluluk”, Sayıştay Dergisi, S. 81, 91-110.ÖZÇELİK, Barış (2010), “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Kamu Zararından Sorumluluk”, T.C. Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı Paneli, Ankara, 10-18ÖZEN, Ahmet (2017), “Kamu Mali Yönetiminde Kamu Zararı ve Kamu Zararına İlişkin Düzenlemeler”, iç. Kamil TÜĞEN ve diğerleri (Ed.), Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi, Ekin Kitabevi, 147-159. SAKINÇ, Süreyya ve Mustafa TAYTAK (2016), “Kamu Giderlerinde Etkinliğin Sağlanmasında Hesap Yargılamasının Rolü ve Etkinliği”, Maliye Dergisi, S. 170, Ocak-Haziran, 1-23.SEZGİNER, Murat (2015), “İdarenin Sorumluluğunun Genel Esasları ve Kamu Zararından Sorumluluk”, Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı Kitabı, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, 65-82.SUSMUŞ, Türker (2011), “Kamu Zararı ve Muhasebe İlişkisi”, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu (25-27 Mart) Kitabı, Ege Üniversitesi Yayını, İzmir, 208-217.ŞİŞMAN, Gülden ve Aynur CİDECİGİLLER (2013), “Kamu Kurumları ve Belediyelerin Vergisel Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Doğan Zararın Kamu Zararı Haksız Fiil Bağlamında Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, Haziran, 485-503.T.C. Sayıştay Başkanlığı (2016), Bölge Kalkınma Ajanslarının Faaliyet Raporu Genel Değerlendirme Raporu, Ankara.TOSUN, Hikmet ve A. Uğur CEBECİ (2006), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Açıklamalı ve Karşılaştırmalı), Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.TOSUN, Mustafa Umur (2016), “Kamu Zararı: Türk Kamu Yükseköğretim Kurumları Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyoekonomi, Vol. 24 (30), 155-68.TÜĞEN, Kamil (2016), Devlet Bütçesi, İzmir.ÜSTÜN, Ümit Süleyman ve Engin HEPAKSAZ, Ramazan Kılıç, Erdal Kuluçlu (2011), “Kamu Mali Yönetimi ve Sayıştay Hesap Yargısında Mali Sorumluluk”, SDÜ İİBF Dergisi, C. 16, S. 2, 379-397.YERELİ, Ahmet Burçin ve Duran BÜLBÜL (2013), “Mali Yönetim ve Mali Denetim Açısından Kamu Zararı”, VI. Yerel Yönetimlerin Mali Yönetimi Forumu (11-12 Aralık) Sunulan Tebliğ, www.ahmetburcinyereli.com/YYMYF13-1.pdf, (Erişim Tarihi: 10.08.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Ayşe ŞAHİN İPEK (Sorumlu Yazar)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Türkiye


Engin HEPAKSAZ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 51

Kaynak Göster

APA Şahin İpek, E. A. & Hepaksaz, E. (2018). Mali Yönetim Sisteminde Sayıştay Hesap Yargısı Açısından Kamu Zararı Unsurlarının Değerlendirilmesi . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (51) , 93-114 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.400149

Cited By

KAMU ZARARI UYGULAMALARININ KAMU GÖREVLİLERİ ÜZERİNE YANSIMALARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mustafa TAYTAK
https://doi.org/10.16953/deusosbil.481131

google-scholar.jpgopen-access-logo-1024x416.pngdownload.jpgqMV-nsBH.pngDRJI-500x190.jpgsobiad_2_0.pnglogo.pnglogo.png  arastirmax_logo.gif17442EBSCOhost_Flat.png?itok=f5l7Nsj83734-logo-erih-plus.jpgproquest-300x114.jpg

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021 | iibfdergi@erciyes.edu.tr

Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

 88x31.png