Yıl 2019, Cilt , Sayı 53, Sayfalar 87 - 111 2019-06-30

Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması
The effects of employees on the performance of authentic and servant leadership perceptions: Implementation of a business in Kayseri Organized Industrial Zone

Korhan Karacaoğlu [1] , Fatma Satır [2]


Liderlik geçmişten bugüne bireylerin, örgütlerin ve toplumların ilgisini çeken önemli bir konudur. Değişen ve gelişen koşullara göre şekil alan liderlik türleri arasında yer alan ve son zamanlarda daha çok incelenen otantik ve hizmetkâr liderlik konuları bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. İşletmenin devamlılığı için lider kadar önemli bir diğer unsur da işletmenin çalışanları ve onların performanslarıdır. Algılanan liderlik tarzı ile çalışanların ortaya koyacakları performans arasındaki ilişkilerden hareketle kurgulanan bu çalışmanın amacı, çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının onların performansları üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasıdır. Çalışma saha araştırması yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama tekniği olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma, Kayseri İli Organize Sanayi Bölgesindeki bir işletmede çalışan 159 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre çalışanların hizmetkâr liderlik algılamalarının onların; görev ve bağlamsal performansları ile anlamlı bir etkileşime sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu etkileşimde demografik değişkenlerden eğitim seviyesinin düzenleyicilik rolü oynadığı tespit edilmiştir. Otantik liderlik algılamalarının ise görev performansı ile herhangi bir anlamlı ilişkisinin olmadığı, bağlamsal performans ile ise sadece etik boyutu kapsamında anlamlı etkileşime sahip olduğu tespit edilmiştir.

Leadership from the past to the present has played an important role for individuals within organizations and society as a whole. In the face of changing conditions, various types of leadership styles have emerged and in recent times, authentic and servant types of leadership have received a lot of attention. This study focused on both authentic and servant types of leadership along with the performance of employees which are all essential factors for the success of any business. Assuming that there is a relationship between perceived leadership and employee performance, this study aims to determine the effects of the employees’ authentic and servant leadership perception on their performance. The study was carried out by field survey method. Surveys were used as data collection techniques. The sample of the study consists of 159 employees in a factory in the Kayseri Organized Industrial Zone. The findings show that ‘the employees’ authentic and servant leadership perception’ has an effect on the employees’ performance. According to the data inquired, that task and contextual performance have a meaningful interaction with the employee’s servant leadership perception has seen as a result. The education level has played a role of moderator in the influence of the servant leadership on the performance of the employee. Authentic leadership perceptions were found to have no meaningful relationship with task performance and contextual performance had a significant interaction with ethical dimension only.
  • AKAL, Zühal (1992) İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri (Ankara: MPM Yayınları). ALGERA, Puck M, Marjolein Wiersma(2012) Radical Authentic Leadership: Co-creating The Conditions Under Which All Members of the Organizations Can Be Authentic. The Leadership Quarterly, 23, 118-131. AVOLIO Bruce J ve Gardner Thomas W(2005) Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315–338. AVOLIO Bruce C, Gardner William L, Walumbwa F O, Luthans F, May D R(2004) Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. The Leadership Quarterly 15 801–823. BEFORT, N, Hattrup K (2003) Valuing Task and Contextual Performance: Experience, Job Roles, and Ratings of the Importance of Job Behaviors. Applied H.R.M. Research 8( 1):17-32. BİNGÖL, Dursun (2003) İnsan Kaynakları Yönetimi (İstanbul: Beta Basım Yayım). CERİT, Yusuf (2007) İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Rollerini Geliştirme Düzeyleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (33): 88-98. CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly (2004) Good business: Leadership, flow, and the making of meaning.(Penguin, Chicago). ÇEVİK Samet, Kozak Akoğlan Meryem (2010) Değişim Yönetiminde Dönüşümcü Liderlik ve Hizmetkâr Liderlik. 11. Ulusal Turizm Kongresi (Edt. Osman Eralp Çolakoğlu): 80-88 GARDNER William L, Cogliser C C, Davis K M, Dickens M P(2011) Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quarterly, 22(6): 1120-1145. GARDNER William L, Schermerhorn J R (2004) Unleashing Individual Potential:: Performance Gains Through Positive Organizational Behavior and Authentic Leadership. Organizational Dynamics, 33(3): 270-281. GREENLEAF, Robert K (1977) Servant Leadership A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (Paulist Press) www.greenleaf.org GÜL, Hasan, Alacalar, Arzu (2014) Otantik Liderlik ile İzleyicilerin Duygusal Bağlılıkları ve Performansları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Akademik ve sosyal Araştırmalar Dergisi 2(5): 540-550. http://www.capital.com.tr/otantik-liderin-yukselisi-haberler/20640.aspx ILLIES R, Morgeson F P, Nahrgang J D (2005) Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader–follower outcomes. The Leadership Quarterly, 16(3): 373-394. JACKSON T K (2005) Towards To Authenticity: A Sartrean Perspectives on Business Ethics. Journal of Business Ethics, (58): 307-325. KERNIS, Michael. H (2003) Toward a Conceptualization of Optimal Self-Esteem. Psychological Inquiry. 14(1): 1-26. KESKEN, Jülide ve Ayyıldız, Nazlı Ayşe (2008) Liderlik Yaklaşımlarında Yeni Perspektifler: Pozitif ve Otantik liderlik Ege Akademik Bakış 8(2):729-755. KUMAR A (2007) Authentic Transformational Leadership: Authenticity as the Key to Sustainable Organization Change. (Erişim: http://www.scribd.com/doc/ 38616815/Authentic-Transformational-Leadership, 14.01.17) LIDEN, Robert, C, Wayne S J, Zhao H, Henderson D (2008) Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level assessment The Leadership Quarterly (19): 161–177. LUTHANS, Fred ve Avolio B (2003) Authentic leadership: A positive developmental approach. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), Positive organizational scholarship (241–258). San Francisco, CA7 Berrett-Koehler. MAY D R, Chan A Y L, Hodges T D, Avolio B J (2003) Developing the Moral Component of Authentic Leadership Organizational Dynamics, . 32( 3): 247–260. MEMİŞ A Ç, Aydın G A, Kabasakal H, Saraçer B (2009) Türkiye’ de Otantik Liderlik Üzerine Bir Keşif Çalışması. 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. OFLAZER, MİRAP, Selen (2008) Algılanan Aidiyet Durumunun (Perceived Insider Status), Görev Performansı, Bağlamsal Performans ve Toplam Performans Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Özel Sağlık Kurumlarında Bir Araştırma. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı: 142-148. ÖCAL, Hülya, ve Barın, Nurgül (2016) Örgütlerde Otantik Liderlik Davranışının İşe Yabancılaşma ile İlişkisi: Bursa İli Dericilik Sektöründe Bir Araştırma İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 18(2): 63-94. ÖZMUTLU, İlker (2011) Bedensel Engelli Sporcularda Antrenörlerin Hizmetkar Liderlik Davranışlarının Sporcu Tatmin ile İlişkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara. PATTERSON, Kathleen A. (2003) Servant Leadership: A Theoratical Model, Unpublished Doctoral Dissertation, Regent University. ROTUNDO M, Sackett P R (2002) The Relative Importance of Task, Citizenship, and Counterproductive Performance to Global Ratings of Job Performance: A Policy-Capturing Approach, Journal of Applied Psychology Copyright 2002 by the American Psychological Association, Inc., . 87( 1): 66–80. SANI, ÜRÜ, F. Oben., Çalışkan, Sezer Cihan, Atan, Özlem, Yozgat, Uğur(2013) Öğretim Üyelerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Ardılları Üzerine Bir Araştırma, 13(1): 63-82. SHAMIR, Boas, Eliam, Galit (2005) What's your story? A life-stories approach to authentic leadership development, The Leadership Quarterly. 16(3): 395-417. TABAK, Akif, Polat, Mustafa, Coşar, Serkan, Türköz, Tolga (2012) Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. İş, Güç: The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 14(4): 91-116. TUTAR, Hasan., Tuzcuoğlu, Ferruh, Argun, Çiğdem, Akman, Elvettin (2009) Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Adanmışlık Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. In International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future; New Global Dialogue (pp. 14-27):156-172. WALUMBWA, Fred.O, Noel, Michael, Hannah, Sean T,Fry, W Louis (2011) Impact of spiritual leadership on unit performance, The Leadership Quarterly (22): 259–270. YAŞBAY, Hava (2011), Otantik liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. YILMAZ, Hüseyin ve Karahan, Atilla (2010) Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Uşak’ta bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi. Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 17(2): 145-158.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Korhan Karacaoğlu
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma Satır
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesiibd338123, journal = {Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3688}, eissn = {2630-6409}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {87 - 111}, doi = {10.18070/erciyesiibd.338123}, title = {Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması}, key = {cite}, author = {Karacaoğlu, Korhan and Satır, Fatma} }
APA Karacaoğlu, K , Satır, F . (2019). Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (53) , 87-111 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.338123
MLA Karacaoğlu, K , Satır, F . "Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019 ): 87-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/46623/338123>
Chicago Karacaoğlu, K , Satır, F . "Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2019 ): 87-111
RIS TY - JOUR T1 - Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması AU - Korhan Karacaoğlu , Fatma Satır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18070/erciyesiibd.338123 DO - 10.18070/erciyesiibd.338123 T2 - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 111 VL - IS - 53 SN - 1301-3688-2630-6409 M3 - doi: 10.18070/erciyesiibd.338123 UR - https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.338123 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması %A Korhan Karacaoğlu , Fatma Satır %T Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması %D 2019 %J Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-3688-2630-6409 %V %N 53 %R doi: 10.18070/erciyesiibd.338123 %U 10.18070/erciyesiibd.338123
ISNAD Karacaoğlu, Korhan , Satır, Fatma . "Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 53 (Haziran 2019): 87-111 . https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.338123
AMA Karacaoğlu K , Satır F . Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; (53): 87-111.
Vancouver Karacaoğlu K , Satır F . Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; (53): 111-87.