Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Aracılığıyla İncelenmesi

Yıl 2020, Sayı: 57, 205 - 232, 23.12.2020
https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.701115

Öz

Dinamik ve katılımcı yapıya sahip bir medya sistemi olan sosyal medya, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmış, bireysel kullanımın yanı sıra işletmeler tarafından da kullanılmaya başlamıştır. İşletmeler yeni tüketicilere ulaşmak, rekabet avantajı elde etmek ve karlılıklarını arttırmak için sosyal medya pazarlamasından yoğun şekilde yararlanmaktadır. Ancak, bireylerin yaşamına giren yeni teknolojiler ve uygulamalar kısa sürede kabul görmemektedir. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) yeni uygulamaların kabulünü etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaya yönelik geliştirilmiş bir teoridir. TKM, kabul davranışını temel değişkenleri olan algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı ile açıklamaktadır. TKM zaman içinde farklı teknolojileri açıklamak amacıyla farklı değişkenler eklenerek genişletilmiştir. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya pazarlamasının tüketici satın alma niyetine etkisinin TKM ve genişletilmiş modellerde yer alan güven değişkeni aracılığıyla incelenmesidir. Bu doğrultuda, Adana ilinde sosyal medya hesabı olan ve sosyal medyada en az bir marka profil sayfasını takip eden kullanıcılardan (n=510) elde edilen veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sosyal medya pazarlaması faaliyetleri boyutlarının (bilgilendirici olma ve eğlenceli olma) tüketici satın alma niyetine pozitif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. Aracılık rolüne ilişkin bulgularda; sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin satın alma niyetine olan etkisinde algılanan kullanışlılık ve güvenin aracılık etkisi belirlenirken, algılanan kullanım kolaylığının aracılık etkisi tespit edilememiştir.

Destekleyen Kurum

Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi

Kaynakça

 • Aksoy, R. (2006). Bir pazarlama değeri olarak güven ve tüketicilerin elektronik pazarlara yönelik güven tutumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 79–90.
 • Al Alak, B., ve Al Nawas, I. (2010). Evaluating the effect of marketing activities on relationship quality in the banking sector the case of private commercial banks in Jordan. International Journal of marketing Studies, 2(1), 78-91.
 • Albors, J., Ramos, J. C. ve Hervas, J. L. (2008). New learning network paradigms: communities of objectives, crowdsourcing, wikis and open source. International Journal of Information Management, 28(2008). 194-202.
 • Aras, M., Özdemir, Y. ve Bayraktaroğlu, S. (2015). İnsan kaynakları bilgi sistemlerine yönelik algıların teknoloji kabul modeli ile incelenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(3), 343-351.
 • Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinctionin social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173-1182.
 • Bolotaeva, V. ve Cata, T. (2011). Marketing opportunities with social network. Journal of Internet Social Networking and Virtual Communities, 35(1), 34-49.
 • Chandio, Z., Zafar, S. ve Ahmed, S. (2015). Impact of social media marketing on customer purchase intention. Ibt Journal of Business Studies, 11 (1). 119-129.
 • Cheng, S., Lam, T. & Hsu, C. H. S. U. (2006). Negative word-of mouth communication intention: an application of the theory of planned behaviour. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30 (1), 95-116.
 • Chi, H. H. (2011). Interactive digital advertising vs.virtual brand community. Journal of Interactive Advertising, 12 (1), 44-61.
 • Chinomona, R. (2013). The influence of perceived ease of use and perceived usefulness on trust and intention to use mobile social software. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 19 (2). 258-273.
 • Cho, Y.C. ve Sagynov, E. (2015). Exploring factors that affect usefulness, ease of use, trust, and purchase intention in the online environment.. International Journal of Management & Information Systems, 19 (1), 21-36.
 • Constantinidies, E. (2014). Foundations of social media marketing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 40-57.
 • Çelik, H., Yılmaz, V. ve Pazarlıoğlu, V. (2010). Teknoloji kabul modeli ve bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(540), 35-44.
 • Daud, A., Farida, N., Andriyansah ve Razak, M. (2018). Impact of customer trust toward loyalty: the mediating role of perceived usefulness and satisfaction. Journal of Business and Retail Management Research, 13 (2), 235-242.
 • Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3). 319-340.
 • Fishbein, M. ve Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. Reading, MA: Addison Wesley.
 • Furnell, S.M. ve Karweni, T. , (1999). Security implications of electronic commerce: a survey of consumers and businesses, Internet Research, 9 (5), 372-382.
 • Ganguly, B., Dash, S., Cyr, D. ve Head, M. (2010). The effects of website design on purchase intention in online shopping: the mediating role of trust and the moderating role of culture. International Journal of Electronic Business, 8(4/5), 302-330.
 • Gefen, D., ve Straub, D. (2004). Consumer trust in b2c e-commerce and the importance of social presence: experiments in e-products and eservices, Omega, 32 (6), 407-424.
 • Gefen, D., Karahanna, E., ve Straub, D. (2003). Trust and tam in online shopping: an integrated model, MIS Quarterly, 27 (1). 51-90.
 • Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R. ve Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69 (12), 5833–5841.
 • Guriting, P. ve Ndubisi, N. O. (2006). Borneo online banking: evaluating customer perceptions and behavioural intention, Management Research News, 29( 1/2), 6-15.
 • Hacıefendioğlu, Ş., (2011). Reklam ortamı olarak sosyal paylaşım siteleri ve bir araştırma. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 4(1),107-115.
 • Hajli, N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International Journal Of Market Research,56(3), 388–404.
 • Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. International Journal of Information Management, 35(2), 183 191.
 • Henderson, R. ve Divett, M.J. (2003). Perceived usefulness, ease of use and electronic supermarket use, International Journal of Human Computer Studies, 59(3). 383- 395.
 • Kaplan, A.M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
 • Kırcova, İ. ve Enginkaya, E. (2015). Sosyal medya pazarlama, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kian, T., Boon, G., Fong, S., ve Ai, Y. (2017). Factors that influence the consumerpurchase intention in social media websites. International Journal of Supply Chain Management, 6(5). 208-214.
 • Kim A. J. ve Ko E. (2010) Impacts of luxury fashion brand's social media marketing on customer relationship and purchase intention. Journal of Global Fashion Marketing, 1(3), 164–71.
 • Kim, A. J., ve Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65, 1480–1486.
 • Köksal, Y. ve Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medya’nın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1). 323-337.
 • KPMG (2019, Temmuz, 22). Kpmg sosyal ticaret raporu. Erişim adresi https://home.kpmg/tr/tr/home/medya/pressreleases/2018/04/perake dede-sosyal-ticaret-cagi-basliyor.html.
 • Lane, M. ve Coleman, P. (2012). Technology ease of use through social networking media, Journal of Technology Research, (3), 1-12.
 • Lee, J., ve Hong, I. B. (2016). Predicting positive user responses to social media advertising: the roles of emotional appeal, informativeness, and creativity. International Journal of Information Management, 36(3),360-373.
 • Lu, Y., Zhao, L., ve Wang, B. (2010). From virtual community members to C2C e commerce buyers: trust in virtual communities and its effect on consumers’ purchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 9 (4), 346-360.
 • Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357-365.
 • Matute, J., Polo-Redondo, Y. ve Utrillas, A. (2016). The influence of ewom characteristics on online repurchase intention: mediating roles of trust and perceived usefulness, Online Information Review, 40 (7), 1090-1110.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları (2.Baskı). Ankara: Detay.
 • Muntinga, D. G., Moorman, M. ve Smith, E.G. (2011). Introducing cobra's: exploring motivations for brand-related social media use. International Journal of Advertising, 30 (1), 13–46.
 • Neti, S. (2011). Social media and its role in marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1 (2).1-15.
 • Özutku, F., Küçükyılmaz, M., Çopur, H., İlter, K., Sığın, İ. ve Arı, Y. (2014). Sosyal Medyanın ABC'si. (1. Baskı). İstanbul: Alfa.
 • Parker, C. (2010). 301 ways to use social media to boost your marketing. New York: McGraw-Hill.
 • Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7(3), 101-134.
 • Pjero, E. ve Kercini, D. (2015). Social media and consumer behavior – How does it works in Albania reality? Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(3), 141-146.
 • Seo, E.-J. ve Park, J.-W. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66, 36-41.
 • Shin, D.H. (2010). The effects of trust, security and privacy in social networking: A security-based approach to understand the pattern of adoption. Interacting with Computers, 22(5), 428–438.
 • Toor, A., Husnain, M. ve Husnain, T. (2017). The impact of social network marketing on consumer purchase intention in Pakistan: consumer Engagement as a mediator. Asian Journal of Business and Accounting, 10 (1), 167-199.
 • Tornatzky, L. G. ve Klein, K. J. (1982). Innovation characteristics and innovation adoption-implementation: a meta-analysis of findings. IEEE Transactions on Engineering Management,29,28-45.
 • Türker, A. ve Özaltın, G. (2013). Turistik ürün satın alma davranışının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2). 281-312.
 • Wan, A. (2013). How do they think differently?: a social media advertising attitude survey on Chinese students in China and Chinese students in America. (Yüksek lisans tezi). West Virginia University, Amerika Birleşik Devletleri.
 • Weisberg, J., Te'eni, D. ve Arman, L. (2011). Past purchase and intention to purchase in e‐commerce: The mediation of social presence and trust, Internet Research, 21(1), 82-96.

Investigation of The Effect of Social Media Marketing on Consumer Purchase Intentoon Through Technology Acceptance Model

Yıl 2020, Sayı: 57, 205 - 232, 23.12.2020
https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.701115

Öz

Social media, which is a dynamic and participatory media system, has reached millions of
users in a short period of time and started to be used by businesses as well as individual use.
Businesses make extensive use of social media marketing to reach new consumers, gain competitive
advantage and increase their profitability. However, new technologies and practices that have
entered the lives of individuals are not accepted in a short time. Technology Acceptance Model
(TAM) is a theory developed to reveal factors affecting acceptance of new applications. TAM
explains acceptance behavior with its perceived usefulness and perceived ease of use variables.
Over time, TAM has been expanded by adding different variables to explain different technologies.
The aim of this study is to examine effect of social media marketing on consumer purchase
intention through TAM and trust variable which exist in extended models. Accordingly, data were
obtained from users who have a social media account in Adana province and follow at least one
brand profile page on social media (n = 510). Data were analyzed with structural equation model.
As a result of the study, it was determined that dimensions of social media marketing activities
(informative and entertaining) had a positive effect on purchase intention. In the findings regarding
mediation role; while perceived usefulness and trust have mediation effect, perceived ease of use
does not.

Kaynakça

 • Aksoy, R. (2006). Bir pazarlama değeri olarak güven ve tüketicilerin elektronik pazarlara yönelik güven tutumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 79–90.
 • Al Alak, B., ve Al Nawas, I. (2010). Evaluating the effect of marketing activities on relationship quality in the banking sector the case of private commercial banks in Jordan. International Journal of marketing Studies, 2(1), 78-91.
 • Albors, J., Ramos, J. C. ve Hervas, J. L. (2008). New learning network paradigms: communities of objectives, crowdsourcing, wikis and open source. International Journal of Information Management, 28(2008). 194-202.
 • Aras, M., Özdemir, Y. ve Bayraktaroğlu, S. (2015). İnsan kaynakları bilgi sistemlerine yönelik algıların teknoloji kabul modeli ile incelenmesi. Ege Akademik Bakış, 15(3), 343-351.
 • Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinctionin social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173-1182.
 • Bolotaeva, V. ve Cata, T. (2011). Marketing opportunities with social network. Journal of Internet Social Networking and Virtual Communities, 35(1), 34-49.
 • Chandio, Z., Zafar, S. ve Ahmed, S. (2015). Impact of social media marketing on customer purchase intention. Ibt Journal of Business Studies, 11 (1). 119-129.
 • Cheng, S., Lam, T. & Hsu, C. H. S. U. (2006). Negative word-of mouth communication intention: an application of the theory of planned behaviour. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30 (1), 95-116.
 • Chi, H. H. (2011). Interactive digital advertising vs.virtual brand community. Journal of Interactive Advertising, 12 (1), 44-61.
 • Chinomona, R. (2013). The influence of perceived ease of use and perceived usefulness on trust and intention to use mobile social software. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance, 19 (2). 258-273.
 • Cho, Y.C. ve Sagynov, E. (2015). Exploring factors that affect usefulness, ease of use, trust, and purchase intention in the online environment.. International Journal of Management & Information Systems, 19 (1), 21-36.
 • Constantinidies, E. (2014). Foundations of social media marketing. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, 40-57.
 • Çelik, H., Yılmaz, V. ve Pazarlıoğlu, V. (2010). Teknoloji kabul modeli ve bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(540), 35-44.
 • Daud, A., Farida, N., Andriyansah ve Razak, M. (2018). Impact of customer trust toward loyalty: the mediating role of perceived usefulness and satisfaction. Journal of Business and Retail Management Research, 13 (2), 235-242.
 • Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3). 319-340.
 • Fishbein, M. ve Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. Reading, MA: Addison Wesley.
 • Furnell, S.M. ve Karweni, T. , (1999). Security implications of electronic commerce: a survey of consumers and businesses, Internet Research, 9 (5), 372-382.
 • Ganguly, B., Dash, S., Cyr, D. ve Head, M. (2010). The effects of website design on purchase intention in online shopping: the mediating role of trust and the moderating role of culture. International Journal of Electronic Business, 8(4/5), 302-330.
 • Gefen, D., ve Straub, D. (2004). Consumer trust in b2c e-commerce and the importance of social presence: experiments in e-products and eservices, Omega, 32 (6), 407-424.
 • Gefen, D., Karahanna, E., ve Straub, D. (2003). Trust and tam in online shopping: an integrated model, MIS Quarterly, 27 (1). 51-90.
 • Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R. ve Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 69 (12), 5833–5841.
 • Guriting, P. ve Ndubisi, N. O. (2006). Borneo online banking: evaluating customer perceptions and behavioural intention, Management Research News, 29( 1/2), 6-15.
 • Hacıefendioğlu, Ş., (2011). Reklam ortamı olarak sosyal paylaşım siteleri ve bir araştırma. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, 4(1),107-115.
 • Hajli, N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International Journal Of Market Research,56(3), 388–404.
 • Hajli, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. International Journal of Information Management, 35(2), 183 191.
 • Henderson, R. ve Divett, M.J. (2003). Perceived usefulness, ease of use and electronic supermarket use, International Journal of Human Computer Studies, 59(3). 383- 395.
 • Kaplan, A.M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
 • Kırcova, İ. ve Enginkaya, E. (2015). Sosyal medya pazarlama, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kian, T., Boon, G., Fong, S., ve Ai, Y. (2017). Factors that influence the consumerpurchase intention in social media websites. International Journal of Supply Chain Management, 6(5). 208-214.
 • Kim A. J. ve Ko E. (2010) Impacts of luxury fashion brand's social media marketing on customer relationship and purchase intention. Journal of Global Fashion Marketing, 1(3), 164–71.
 • Kim, A. J., ve Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65, 1480–1486.
 • Köksal, Y. ve Özdemir, Ş. (2013). Bir iletişim aracı olarak sosyal medya’nın tutundurma karması içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1). 323-337.
 • KPMG (2019, Temmuz, 22). Kpmg sosyal ticaret raporu. Erişim adresi https://home.kpmg/tr/tr/home/medya/pressreleases/2018/04/perake dede-sosyal-ticaret-cagi-basliyor.html.
 • Lane, M. ve Coleman, P. (2012). Technology ease of use through social networking media, Journal of Technology Research, (3), 1-12.
 • Lee, J., ve Hong, I. B. (2016). Predicting positive user responses to social media advertising: the roles of emotional appeal, informativeness, and creativity. International Journal of Information Management, 36(3),360-373.
 • Lu, Y., Zhao, L., ve Wang, B. (2010). From virtual community members to C2C e commerce buyers: trust in virtual communities and its effect on consumers’ purchase intention. Electronic Commerce Research and Applications, 9 (4), 346-360.
 • Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357-365.
 • Matute, J., Polo-Redondo, Y. ve Utrillas, A. (2016). The influence of ewom characteristics on online repurchase intention: mediating roles of trust and perceived usefulness, Online Information Review, 40 (7), 1090-1110.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi amos uygulamaları (2.Baskı). Ankara: Detay.
 • Muntinga, D. G., Moorman, M. ve Smith, E.G. (2011). Introducing cobra's: exploring motivations for brand-related social media use. International Journal of Advertising, 30 (1), 13–46.
 • Neti, S. (2011). Social media and its role in marketing. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1 (2).1-15.
 • Özutku, F., Küçükyılmaz, M., Çopur, H., İlter, K., Sığın, İ. ve Arı, Y. (2014). Sosyal Medyanın ABC'si. (1. Baskı). İstanbul: Alfa.
 • Parker, C. (2010). 301 ways to use social media to boost your marketing. New York: McGraw-Hill.
 • Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7(3), 101-134.
 • Pjero, E. ve Kercini, D. (2015). Social media and consumer behavior – How does it works in Albania reality? Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4(3), 141-146.
 • Seo, E.-J. ve Park, J.-W. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66, 36-41.
 • Shin, D.H. (2010). The effects of trust, security and privacy in social networking: A security-based approach to understand the pattern of adoption. Interacting with Computers, 22(5), 428–438.
 • Toor, A., Husnain, M. ve Husnain, T. (2017). The impact of social network marketing on consumer purchase intention in Pakistan: consumer Engagement as a mediator. Asian Journal of Business and Accounting, 10 (1), 167-199.
 • Tornatzky, L. G. ve Klein, K. J. (1982). Innovation characteristics and innovation adoption-implementation: a meta-analysis of findings. IEEE Transactions on Engineering Management,29,28-45.
 • Türker, A. ve Özaltın, G. (2013). Turistik ürün satın alma davranışının teknoloji kabul modeli ile incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2). 281-312.
 • Wan, A. (2013). How do they think differently?: a social media advertising attitude survey on Chinese students in China and Chinese students in America. (Yüksek lisans tezi). West Virginia University, Amerika Birleşik Devletleri.
 • Weisberg, J., Te'eni, D. ve Arman, L. (2011). Past purchase and intention to purchase in e‐commerce: The mediation of social presence and trust, Internet Research, 21(1), 82-96.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma DEMIRCI OREL
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3958-7297
Türkiye


Abdil ARIK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5784-6953
Türkiye

Proje Numarası SYL-2018-10013
Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2020
Kabul Tarihi 9 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 57

Kaynak Göster

APA
DEMIRCI OREL, F., & ARIK, A. (2020). Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Aracılığıyla İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(57), 205-232. https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.701115

TRDizinlogo_live-e1586763957746.pnggoogle-scholar.jpgopen-access-logo-1024x416.pngdownload.jpgqMV-nsBH.pngDRJI-500x190.jpgsobiad_2_0.pnglogo.pnglogo.png  arastirmax_logo.gif17442EBSCOhost_Flat.png?itok=f5l7Nsj83734-logo-erih-plus.jpgproquest-300x114.jpg

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021 | iibfdergi@erciyes.edu.tr

Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

 88x31.png