Yıl 2021, Cilt , Sayı 58, Sayfalar 35 - 58 2021-04-30

Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi
İslamic İnsurance And Development in Turkey

Muhammed Hadin ÖNER [1]


Sigorta, insanoğlunun kendini güvende hissetme güdüsüyle doğmuştur. Yarınların ne tür tehlikeler getireceğini kestiremeyen bireyler ve işletmeler, oluşacak bu risklere karşı kendilerini emniyete almak istemektedirler. Sigortacılık sistemi sayesinde gerçekleşmesi muhtemel ekonomik kayıplar asgari düzeyde tutulmaktadır. Ancak geliştirilen bu sigortacılığın temeli faizli bir model üzerine kurulmuştur. Bu model garar (belirsizlik), riba (faiz), gabar (kumar), risk transferi, toplanan primlerinden faizli yatırım araçlarında değerlendirilmesi üzerine inşa edildiği için İslâm hukuku açısından kabul görmemektedir. İslâm dünyasının ihtiyacına binaen farklı bir sisteme ihtiyaç duyulmuş ve alternatif bir model olarak faizden uzak, İslami usul ve prensiplere uygun bir şekilde geliştirilen alternatif sigortacılık sistemi olan katılım sigortacılığı geliştirilmiştir. Katılım sigortacılığı, İslami finans enstrümanlarından birisi olup İslam’ın temel prensiplerine uygun, tarafların risk paylaşımını esas alan, yardımlaşma ve dayanışmaya dayanan bir sigorta sistemidir. Son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde ciddi büyüme ivmesi yakalayan İslami finans uygulamaları ve ürünlerinden katılım sigortacılığı, gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bu öneme binaen katılım sigortacılığa sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı artmış ve sektörün büyüme ivmesi hız kazanmıştır. Çalışmada; katılım sigortacılığı uygulamaları hakkında genel bilgiler verilerek katılım sigortacılığının Türkiye’deki gelişim durumu ele alınmıştır. Böylece Türkiye’de faaliyet gösteren katılım sigortacılığının mevcut durumuna ve gelişimine yönelik teorik bir çerçeve çizilmiştir.
Insurance is related to the motivation of human beings to feel safe. Individuals and businesses that cannot predict what dangers tomorrow will bring, they want to secure themselves against these risks. Thanks to the insurance system, possible economic losses are kept to a minimum. However, the basis of the developed insurance system is based on an interest rate model. This model is not accepted in terms of Islamic law, as it is built on the assessment of garar (uncertainty), riba (interest), gabar (gambling), risk transfer, premiums collected in interest-bearing investment instruments. Takaful Sector, which is an alternative model based on the needs of the Islamic world, developed as an away from interest rate and in accordance with Islamic procedures and principles. Takaful Sector one of the Islamic financing instruments and it is an insurance system that is in line with the basic principles of Islam, based on the risk sharing of the parties and solidarity. Takaful Sector, which is one of the Islamic finance products that have achieved a significant growth momentum both in the world and in our country, is gaining more importance day by day. Due to this importance, the number of companies operating in the participation insurance sector has increased and the growth momentum of the sector has accelerated. In the study, by giving general information about participation insurance sector, discussed development of Takaful Sector in Turkey. Thus it has been drawn a theoretical framework for the present situation and development of the Takaful Sector in Turkey.
 • AAOIFI, F. F. S.-. (2018). Faizsiz Finans Standartları - AAOIFI-. İstanbul: TKBB Yayınları.
 • Abdullah, A. ve Yaacob, H. (2012). Legal and Shariah Issues in the Application of Wakalah-waqf Model in Takaful Industry: An Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65, 1040–1045.
 • Altıntaş, K. M. (2016). Katılım Bankacılığı Çerçevesinde Alternatif Bir Sigorta Sistemi: Tekafül Sigorta Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 115–142.
 • Arzova, S. B. ve Şahin, B. Ş. (2020). Tarımsal Üretimde Tekafül Sigortacılığı ve Bir Model Önerisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 15(53), 229–253.
 • Askari, H., Iqbal, Z. ve Mırakhor, A. (2015). Introduction to Islamic Economics. West Sussex: Wiley.
 • Aslan, H. (2015). Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1(1), 93–117.
 • Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Bernard, C. (2013). Risk sharing and pricing in the reinsurance market. G. Dionne (Ed.), Handbook of Insurance: Second Edition içinde (ss. 603–626). New York: Springer International Publishing.
 • Beşer, F. (2016). İslam’da Sosyal Güvenlik. İstanbul: Nun Yayıncılık.
 • Billah, M. M. (2019). Islamic Insurance Products. Islamic Insurance Products. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
 • Bölükbaşı, A. G. ve Pamukçu, E. B. (2009). Sigortanın Temel Prensipleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi
 • Çalık, A. (2011). Tekâfül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çipil, M. (2019). Sigortacılık & Risk Yönetiminin Temelleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Dalgın, N. (2009). Sigorta. TDV İslâm Ansiklopedisi içinde (ss. 159–164). İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi.
 • Dinç, Y. (2019a). Tasarrufa Dayalı Finans. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Dinç, Y. (2019b). “Improving the Takaful Sector in Islamic Countries” COMCEC COORDINATION OFFICE Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC).
 • Güvel, E. A. ve Güvel, A. Ö. (2018). Sigortacılık. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Hacak, H. (2006). İslam Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(30), 21–50.
 • Hancı, M. (2007). Katılım Bankalarında Si̇gortacılık İşlemleri̇ ve Uygulaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni̇versi̇tesi̇, Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü.
 • Hazine Müsteşarlığı. (2017). Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
 • IFSB. (2013). Standard On Risk Management for Takāful (Islamic Insurance) Undertakings. IFSB-14, International Financial Services Board.
 • Islamic Financial Service Board. (2019). Stability Report 2019.
 • Katsider. (y.y.). http://www.katilimsigortaciligi.org/kurumsal/katilim-sigortaciligi-dernegi-7.html adresinden erişildi. (Erişim Tarihi 15.08.2020)
 • Kwon, W. J. (2007). Islamic principle and Takaful insurance: Re-evaluation. Journal of Insurance Regulation, 26, 53–81.
 • Laçinbala, Y. ve Ünsal, H. (2019). An Overview on Window Model in Participation Insurance (Takaful) System. Sosyoekonomi, 27(42), 181–202.
 • Malik, A. ve Ullah, K. (2019). Introduction to Takaful Theory and Practice. Gateway East, Singapore: Palgrave Macmillan.
 • Öner, M. H. (2018). Development of Islamic Insurance From the Perspective of Participation Insurance Regulation. JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 3(1), 59–71.
 • Özbolat, M. (2017). Temel Sigortacılık: Mevzuat, Organizasyon, Uygulama. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özcan, M. E. ve Hazıroğlu, T. (2000). Katılım Bankacılığı. Bereket Dergisi, 8, 8–10.
 • Özüdoğru, H. (2018). Katılım Sigortacılığı ve Türkiye’deki Durumu. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergi̇si̇, 53(1), 1–16.
 • Sinha, T. ve Vaughan, E. J. (1994). Fundamentals of Risk and Insurance. The Journal of Risk and Insurance (C. 61).
 • Söyler, İ. (2018). Tüm Yönleriye Tekâfül (İslami Sigorta). Ankara: Adalet Yayınevi.
 • TDK. https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. (Erişim Tarihi 01.07.2020).
 • Terzioğlu, B. (2019). Si̇gorta Acenteleri̇ni̇n Konvansi̇yonel ve Tekafül Si̇gorta Pazarlamasina Yaklaşımları Üzeri̇ne Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
 • Tolefat, A. K. ve Asutay, M. (2013). Takaful Investment Portfolios. West Sussex: Wiley.
 • Üstün, Y. (2014). Si̇gorta, Tekafül ve Kooperati̇f Si̇gortacılığı. Karınca Dergisi, 80(927), 1–12.
 • Wahab, A. R. A., Lewis, M. K. ve Hassan, M. K. (2007). Islamic Takaful: Business Models, Shariah Concerns, and Proposed Solutions. Thunderbird International Business Review, 49(3), 371–396.
 • Yaslıdağ, B. (2017). Sigortacılık: Sigorta Aracıları, Sigorta İşlemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yavuz, D. ve Özdemir, O. (2016). Katılım (Takaful) Sigortacılığı Sektörünün Gelişimi ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. S. B. Kahyaoğlu ve Z. U. Özkara (Ed.), Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar içinde (ss. 421–446). Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Yazıcı, S. (2015). Tekâfül Sigortacılığında Ürün Geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7746-8865
Yazar: Muhammed Hadin ÖNER (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { erciyesiibd799317, journal = {Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-3688}, eissn = {2630-6409}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {35 - 58}, doi = {10.18070/erciyesiibd.799317}, title = {Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi}, key = {cite}, author = {Öner, Muhammed Hadin} }
APA Öner, M . (2021). Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , (58) , 35-58 . DOI: 10.18070/erciyesiibd.799317
MLA Öner, M . "Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi" . Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2021 ): 35-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/62151/799317>
Chicago Öner, M . "Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2021 ): 35-58
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi AU - Muhammed Hadin Öner Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18070/erciyesiibd.799317 DO - 10.18070/erciyesiibd.799317 T2 - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 58 VL - IS - 58 SN - 1301-3688-2630-6409 M3 - doi: 10.18070/erciyesiibd.799317 UR - https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.799317 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi %A Muhammed Hadin Öner %T Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi %D 2021 %J Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-3688-2630-6409 %V %N 58 %R doi: 10.18070/erciyesiibd.799317 %U 10.18070/erciyesiibd.799317
ISNAD Öner, Muhammed Hadin . "Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 58 (Nisan 2021): 35-58 . https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.799317
AMA Öner M . Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; (58): 35-58.
Vancouver Öner M . Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; (58): 35-58.
IEEE M. Öner , "Türkiye’ de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı. 58, ss. 35-58, Nis. 2021, doi:10.18070/erciyesiibd.799317