Tez Özeti
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Personal Branding Through Social Media and Self-Presentation

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 761 - 782, 21.01.2019
https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.446869

Öz

Personal brand, not sufficiently known nowadays, is individuals’ effort to promote themselves to target audşence through a series of marketing activities. However, forming identity accordingly by managing how others perceive and perceive as wanted is included. This concept in the last decade, as social media used more actively, is managed through virtual media and these media create a convenient environment for individuals identity creation. This research investigates how an individual’s presentation of self averts the maangement of personal brand. In the context, research is completed by depth interview method, between November 21&December 2, 2017 asking 21 questions and answers analyzed under 4 topics. Answer for whether applications of social media used as part of personal branding strategies or to fulfill the need for approval of oneself is seeked. According to the finding, the priority of the people existing in social media is to be liked and approved. People show their identities in a manner rhat society approves. The finding on personal brand is that individuals have not yet embraced the concept of personal brand. The common trait of people working on personal brand management is that they have occupations they can present themselves as brand.

Kaynakça

 • Baudrillard, J. (2010). Tüketim Toplumu. (H. Deliceçaylı ve F. Keskin Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bişkin, F., Kaya, Y. (2011). İş Yaşamında Kişisel Marka. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21), 555-570.
 • Bocock, R. (2014). Tüketim. (İ. Kutluk Çev.), Dost Kitabevi, Ankara.
 • Çakır, Ö. (2015). Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Dereli, T., Baykaşoğlu, A. (2007). Toplam Marka Yönetimi, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • Ertürk, Y. D., Eray, T. E. (2016). Fenomenolojik Bir Kavram Olarak Kendilik Ve Sosyal Ağlarda Kendilik Sunumu İle Narsistik Eğilimler İlişkisi: İletişim Fakültesi (IÜ IF) Öğrencileri Üzerine Bir Ön Çalışma. International Journal of Intermedia, 3(1), 12.
 • Goffman, E. (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (B. Cezar Çev.), İstanbul: Metis
 • İbicioğlu, H., Çelik C., Atılgan Ö. K.. (2014). Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(3), 1-16.
 • Keller, K. L. (2003). Building, Measuring, and Managing Brand Equity. New Jersey: Pearson Education International.
 • Kotler, P. (2006), Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri, (Ü. Şensol Çev.) Optimist Yayınları, İstanbul.
 • McCracken, G. (1986). Culture and consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer Research, 13, 71-84.
 • McLuhan M. (2013) Understanding Media The Extensions of Man, Ginko Press, USA, ISBN 978-1-58423-512-5.
 • McLuhan, Marshall. (2014) Çev: Gül Çağalı Güven, Gutenberg Galaksisi, Yapı Kredi Yayınları, ISBN: 9789750802362, İstanbul.
 • Mehdizadeh, S. (2010). Self-Presentation 2.0: Narcissismand Self-Esteem on Facebook, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(4), 357-364.
 • Niedzviecki, H. (2011). Ben Özelim! Bireylik Nasıl Yeni Konformizm Haline Geldi. (S. Erduman, Çev.). Ayrıntı Yayınları Lacivert Kitaplar, İstanbul.
 • Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Ok, S. (2013). İlk Marka Hz. Adem mi?, Elma Yayınları, İş ve Yönetim Serisi, Ankara Özdemir, Z. (2016). Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Özçekim Kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.
 • Özsevinç, T. (2013). Marka Değerleme Yöntemleri Ve Kişisel Marka Değeri: Şarkıcı, Doktor ve Politikacı Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Peters, T. (1997). The Brand Called You, Fast Company, Erişim: 18.10.2017, Ağ Sitesi Adı: http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you.
 • Petruca, I. (2016). Personal Branding Through Social Media. International Journal of Communication Research, 6(4), 389.
 • Rampersad, K.R. (2010). Hayatınızın CEO’su Olun. (S. Gürtunca Çev.). Sistem Yayıncılık, İstanbul
 • Shuker, L. (2014). It’ll Look Good on Your Personal Statement: Self-Marketing Amongst University Applicants in the United Kingdom, British Journal of Sociology of Education, 35(2): 224-243.
 • Shepherd, I. (2005). From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding. Journal of Marketing Management 21: 589- 606.
 • Taşoğlu, P. N., Akbaş, Ç. D. (2014). Ünlülerin Marka Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Thomson, M. (2006). Human Brands: Invastigating Antecedents to Consumers Strong Attachements To Celebrites, Journal of Marketing Vol. 70, July, p:104-119.
 • Türkden Kotan, D. (2013). Dijital Platformda Sosyal Markaların İnşası: Markaların Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ulrich, D., Smallwood, N. (2008). Aligning Firm, Leadership, and Personal Brand, Leader to Leader Executive Forum, (47): 24-32.
 • Wernick, A. (1994), Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım (O. Akınhan Çev.) Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Yaman, F. (2012). Toplumda Kişisel Marka Olmak: Türkiye’nin Kişisel Markaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 182-197.

Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 761 - 782, 21.01.2019
https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.446869

Öz

Sosyal medya kavramı insanlar arasındaki iletişimi farklı boyutlara taşımış, artık sadece iletişim kurmanın ötesinde kitleleri etkileyen, fark edilmeyi ve bilinirliği sağlayan bir araç olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Günümüzde yeterince bilinmeyen kişisel marka kavramı bireylerin, bir dizi kişisel pazarlama faaliyetiyle hedef kitleye kendilerini tanıtma çalışması olarak tanımlanmaktadır. Ancak kişisel markalaşma bir başka yönden bakıldığında bireylerin, diğer kişiler tarafından nasıl algılandığının yönetilmesi ve bu yönde doğru algının yaratılması amacıyla kimliğin amaca uygun şekillendirilmesini içermektedir. Bu kavram son yıllarda sosyal medyanın aktif olarak kullanılmasıyla sanal mecralar üzerinden de yönetilmekte, sanal mecralar kişilerin kimlik yaratımına yönelik olarak elverişli bir ortam sunmaktadır. Çalışmada, sosyal medya üzerinde bireylerin benlik sunumunun kişisel marka yönetiminin önüne nasıl geçtiği incelenmiştir. Bu bağlamda 21 Ekim 2017- 2 Kasım 2017 tarihleri arasında derinlemesine görüşme yöntemiyle araştırma gerçekleştirilmiş, kişi marka kategorisine uygun 13 katılımcıya 21 soru sorulmuş, bulgular demografik özellikler, sosyal medya kullanımı, benlik sunumu ve kişisel markalaşma olarak 4 grupta incelenmiştir. Araştırmada, sosyal medyanın uygulamalarının kişisel markalaşma stratejilerinin bir parçası olarak mı kullanıldığı yoksa bireysel onaylanma ihtiyacının giderilmesine yönelik bir mecra olarak mı değerlendirildiği sorularına cevap aranmıştır. Bulgulara göre; kişilerin sosyal medya mecralarında yer almaktaki öncelikli amaçlarının beğeni toplamak ve onay almak olduğu gözlenmiştir. Kişiler kimliklerini toplumun onaylayacağı şekilde ön plana çıkarmaktadır.

Kaynakça

 • Baudrillard, J. (2010). Tüketim Toplumu. (H. Deliceçaylı ve F. Keskin Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Bişkin, F., Kaya, Y. (2011). İş Yaşamında Kişisel Marka. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21), 555-570.
 • Bocock, R. (2014). Tüketim. (İ. Kutluk Çev.), Dost Kitabevi, Ankara.
 • Çakır, Ö. (2015). Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Dereli, T., Baykaşoğlu, A. (2007). Toplam Marka Yönetimi, Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 • Ertürk, Y. D., Eray, T. E. (2016). Fenomenolojik Bir Kavram Olarak Kendilik Ve Sosyal Ağlarda Kendilik Sunumu İle Narsistik Eğilimler İlişkisi: İletişim Fakültesi (IÜ IF) Öğrencileri Üzerine Bir Ön Çalışma. International Journal of Intermedia, 3(1), 12.
 • Goffman, E. (2004). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (B. Cezar Çev.), İstanbul: Metis
 • İbicioğlu, H., Çelik C., Atılgan Ö. K.. (2014). Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(3), 1-16.
 • Keller, K. L. (2003). Building, Measuring, and Managing Brand Equity. New Jersey: Pearson Education International.
 • Kotler, P. (2006), Soru ve Cevaplarla Günümüzde Pazarlamanın Temelleri, (Ü. Şensol Çev.) Optimist Yayınları, İstanbul.
 • McCracken, G. (1986). Culture and consumption: A Theoretical Account of the Structure and Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods. Journal of Consumer Research, 13, 71-84.
 • McLuhan M. (2013) Understanding Media The Extensions of Man, Ginko Press, USA, ISBN 978-1-58423-512-5.
 • McLuhan, Marshall. (2014) Çev: Gül Çağalı Güven, Gutenberg Galaksisi, Yapı Kredi Yayınları, ISBN: 9789750802362, İstanbul.
 • Mehdizadeh, S. (2010). Self-Presentation 2.0: Narcissismand Self-Esteem on Facebook, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(4), 357-364.
 • Niedzviecki, H. (2011). Ben Özelim! Bireylik Nasıl Yeni Konformizm Haline Geldi. (S. Erduman, Çev.). Ayrıntı Yayınları Lacivert Kitaplar, İstanbul.
 • Odabaşı, Y. (2013). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Ok, S. (2013). İlk Marka Hz. Adem mi?, Elma Yayınları, İş ve Yönetim Serisi, Ankara Özdemir, Z. (2016). Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Özçekim Kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.
 • Özsevinç, T. (2013). Marka Değerleme Yöntemleri Ve Kişisel Marka Değeri: Şarkıcı, Doktor ve Politikacı Örnekleri, Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Ankara.
 • Peters, T. (1997). The Brand Called You, Fast Company, Erişim: 18.10.2017, Ağ Sitesi Adı: http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you.
 • Petruca, I. (2016). Personal Branding Through Social Media. International Journal of Communication Research, 6(4), 389.
 • Rampersad, K.R. (2010). Hayatınızın CEO’su Olun. (S. Gürtunca Çev.). Sistem Yayıncılık, İstanbul
 • Shuker, L. (2014). It’ll Look Good on Your Personal Statement: Self-Marketing Amongst University Applicants in the United Kingdom, British Journal of Sociology of Education, 35(2): 224-243.
 • Shepherd, I. (2005). From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding. Journal of Marketing Management 21: 589- 606.
 • Taşoğlu, P. N., Akbaş, Ç. D. (2014). Ünlülerin Marka Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Thomson, M. (2006). Human Brands: Invastigating Antecedents to Consumers Strong Attachements To Celebrites, Journal of Marketing Vol. 70, July, p:104-119.
 • Türkden Kotan, D. (2013). Dijital Platformda Sosyal Markaların İnşası: Markaların Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ulrich, D., Smallwood, N. (2008). Aligning Firm, Leadership, and Personal Brand, Leader to Leader Executive Forum, (47): 24-32.
 • Wernick, A. (1994), Promosyon Kültürü: Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım (O. Akınhan Çev.) Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Yaman, F. (2012). Toplumda Kişisel Marka Olmak: Türkiye’nin Kişisel Markaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(4), 182-197.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Tez Özetleri
Yazarlar

İpek HEPEKİZ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4134-8447
Türkiye


Ebru GÖKALİLER (Sorumlu Yazar)
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4134-8447

Yayımlanma Tarihi 21 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 27 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @tez Özeti { erciyesiletisim446869, journal = {Erciyes İletişim Dergisi}, issn = {1308-3198}, eissn = {2667-5811}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, number = {1}, pages = {761 - 782}, doi = {10.17680/erciyesiletisim.446869}, title = {Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu}, key = {cite}, author = {Hepekiz, İpek and Gökaliler, Ebru} }
APA Hepekiz, İ. & Gökaliler, E. (2019). Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu . Erciyes İletişim Dergisi , 6 (1) , 761-782 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.446869
MLA Hepekiz, İ. , Gökaliler, E. "Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu" . Erciyes İletişim Dergisi 6 (2019 ): 761-782 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/42719/446869>
Chicago Hepekiz, İ. , Gökaliler, E. "Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu". Erciyes İletişim Dergisi 6 (2019 ): 761-782
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu AU - İpek Hepekiz , Ebru Gökaliler Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.446869 DO - 10.17680/erciyesiletisim.446869 T2 - Erciyes İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 761 EP - 782 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-3198-2667-5811 M3 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.446869 UR - https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.446869 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erciyes İletişim Dergisi Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu %A İpek Hepekiz , Ebru Gökaliler %T Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu %D 2019 %J Erciyes İletişim Dergisi %P 1308-3198-2667-5811 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17680/erciyesiletisim.446869 %U 10.17680/erciyesiletisim.446869
ISNAD Hepekiz, İpek , Gökaliler, Ebru . "Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu". Erciyes İletişim Dergisi 6 / 1 (Ocak 2019): 761-782 . https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.446869
AMA Hepekiz İ. , Gökaliler E. Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu. EİD. 2019; 6(1): 761-782.
Vancouver Hepekiz İ. , Gökaliler E. Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu. Erciyes İletişim Dergisi. 2019; 6(1): 761-782.
IEEE İ. Hepekiz ve E. Gökaliler , "Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu", Erciyes İletişim Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 761-782, Oca. 2019, doi:10.17680/erciyesiletisim.446869

Cited ByDijital Ortamlarda Benlik Sunumu ve Kimlik İnşası
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Özgür KIRAN
https://doi.org/10.15869/itobiad.874349Turizm Rehberliğinde Kişisel Markalaşma
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ragıp UÇAK
https://doi.org/10.30803/adusobed.930396

Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma: Bir Literatür Çalışması
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Emet GÜREL
https://doi.org/10.48146/odusobiad.788591


Turist Rehberlerinde Kişisel Markalaşma
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Onur AKGÜL
https://doi.org/10.26466/opus.693032