Konferans Bildirisi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:

Yıl 2019, Cilt , Sayı 1, 57 - 80, 11.02.2019
https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.485005

Öz

Sosyal medya, sürekli gelişen teknolojisiyle kuşaklar üzerinde etkili olduğu kadar en aktif kullanıcılarından biri olan Y kuşağının romantik ilişkileri kapsamında da oldukça etkindir. Y kuşağının, teknoloji sever ve sosyal medyayı sık ve etkin kullanan bireylerden oluştuğu, sosyal medyanın da Y kuşağı üzerinde etkisinin fazla olduğu bilinmektedir. Bu etki sadece içerik oluşturma, paylaşım, sosyalleşme, bağlantılı kalma, etkileşim, arkadaşlık, bilgi akışı, öğrenme gibi faaliyetlerle sınırlı değildir. Sosyal medya kullanımının giderek artmasıyla çiftler, ilişkilerini sosyal medyada herkese göstererek yaşama eğilimi göstermektedirler. Sosyal medya kullanımını günlük hayatlarının birer parçası haline getiren çiftler, sosyal medyayı sadece ilişkilerini duyurmak, ifade etmek için değil aynı zamanda partnerlerini kontrol etmek, gözetlemek ve haklarında bilgi almak için de kullanmaya başlamışlardır. Sosyal medyanın romantik ilişkileri nasıl etkilediği konulu bu çalışmanın amacı, Y kuşağının sosyal medya pratiklerinin, romantik ilişkilerindeki davranışları üzerindeki rolünü ölçmektir. Y kuşağını temsil eden 406 kişiye anket uygulanmıştır. Kıskançlık ve gözetim davranışları ile cinsiyet grupları arasında anlamlı bir fark tespit edilememiş ancak en kıskanç grubun bekar ve ilişkisi olmayanlar olduğu; evli olmayan çiftlerin sosyal medyada kıskanma ve gözetim davranışının evli olan çiftlere göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Y kuşağı bireylerinde yaş ilerledikçe sosyal medyada partnerlerini kıskanma ve gözetleme eğiliminin azaldığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Aaker, D.A., Kumar,V. & Day, G.S., (2007). Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.
 • Akar, H. (2010). Halkla İlişkilere Farklı Bir Yaklaşım: İlişki yönetimi [Elektronik Sürüm].
 • Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (3),208-209.
 • Armağan, E., Küçükkambak, E. S., (2015). Y Kuşağı Tüketicilerinin Moda Bloglarına Yönelik Tutumunun Satın Alma Niyeti Etkisi Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26 (79), 91. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/422317
 • Bayat, B. (2015). Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24.
 • Baycan, P., (2017). Y Kuşağının Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medyanın Etkisi [Elektronik Sürüm]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series 53 ,2-6 Erişim: 03 Kasım 2018 https://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/Y%20 Ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20Sat%C4%B1n%20%20 Alma%20Davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1%20%C3%9Czerinde%20 Sosyal%20Medyan%C4%B1n-53.pdf
 • Bowe, G., (2010). Reading Romance: The Impact Facebook Rituals Can Have On a Romantic Relationship [Elektronik Sürüm]. Journal Of Comparative Research, 1(2), 73-75. Erişim:03 Kasım 2018 https://www.researchgate.net/ publication/49583198_Reading_Romance_The_Impact_Facebook_Rituals_ Can_Have_On_A_Romantic_Relationship
 • Bruning, S. D., (2001). Applying Interpersonal Communication Principles to the Public Relations Context, Journal of Promotion Management, 7(1/2), 7
 • Churchill, G. A. Jr. (1991). Marketing Research Methodoligical Foundations, 5. Edition The Dryden Press International Edition, Orlando.
 • Deloitte. (2017). Deloitte Y Kuşağı Araştırması 2017 Erişim:03 Kasım 2018 (https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/ millennialsurvey-2017.html
 • Demirdağ, F. M., (2017). Bağlanma Teorisinin Kökenleri: John Bowlby ve Mary Ainsworth [Elektronik Sürüm]. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 76. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/duifad/ issue/32178/357173
 • Farrugia, C., R., (2013). Facebook and Relationships: A Study of How Social Media Use Is Affecting Long-Term Relationships,, Yüksek lisans tezi, The Rochester Institute of Technology Department of Communication College of Liberal Arts, New York.
 • Gegez, A. E. (2010). Pazarlama Araştırmaları, 3. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • George, D, Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Hazan, C., Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized As An Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 522.
 • İliç, K. D., Yalçın, B., (2017). Y Jenerasyonunun Farklılaşan İş Değerleri ve Liderlik Algılamaları [Elektronik Sürüm]. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 12(46), 136. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/343645
 • Kantarcı, D., (2009). Evli Bireylerin Bağlanma Stillerine Göre Aldatma Eğilimleri ve Çatışma Yönetim Biçimlerinin İincelenmesi Yüksek lisans tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kayış, A., (2009). Güvenirlik Analizi. Ş. Kalaycı (Ed), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Istatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık. Kişisel Gelişim Merkezi, Erişim: 03 Kasım 2018 http://www.kigem.com/turkiyeniny-kusagi-profili.html
 • Kuyucu, M., (2015). Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,3(21), 189. Erişim:03 Kasım 2018 http://www.asosjournal.com/Makaleler/473398415_935%20 Mihalis%20KUYUCU.pdf
 • Lenhart, A., Duggan, M., (2014) Couples, The Internet, and Social Media, Erişim:03 Kasım 2018 http://www.pewinternet.org/2014/02/11/couples-theinternet-and-social-media/
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Marshall, C., T., Bejanyan K., Castro, D., G. ve Lee A., R. (2013). Attachment Styles As Predictors of Facebook-Related Jealousy and Surveillance in Romantic Relationships, [Elektronik Sürüm]. Personal Relationships, 20(1), 4-26. Erişim: 03 Kasım 2018, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1475- 6811.2011.01393.x
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Sarı, S., Gürsoy S., Özmen, M., (2016). Y Kuşağının Çevrim İçi Satın Alma Davranışları [Elektronik Sürüm]. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 89. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/224451
 • Sayımer, İ., (2014). Yeni Medya Ortamlarında Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareket Deneyimleri, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi,2,109. Erişim:03 Kasım 2018, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejoir/article/ view/5000134215/5000123030
 • Serçemeli, M., Kurnaz, E., Özcan, M., (2015). Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 263. Erişim: 03. Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/194170
 • Sümer N., Güngör, D., (1999). Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma [Elektronik Sürüm]. , Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 72. Erişim:03 Kasım 2018 http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/iliskiler-olcegi-toad.pdf
 • Terzi, S., (2014). Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmalarına Yol Açan Olaylar: Nitel Bir Çalışma [Elektronik Sürüm]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 102. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256142
 • Tokunaga, S., R., (2011). Social Networking Site or Social Surveillance Site? Understanding The Use of Interpersonal Electronic Surveillance in Romantic Relationships, Computers in Human Behavior Journal, 27, 705-708. Erişim:03 Kasım 2018 https://www.researchgate.net/publication/223527465_Social_ Networking_Site_or_Social_Surveillance_Site_Understanding_the_Use_of_ Interpersonal_Electronic_Surveillance_in_Romantic_Relationships
 • Utz, S., Beukeboom, C., J., (2011). The Role of Social Network Sites in Romantic Relationships: Effects on Jealousy and Relationship Happiness, Journal of ComputerMediated Communication, 16(4), 13-26. Erişim: 03 Kasım 2018 https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2011.01552.x Wilkerson, T. K., (2017). Social Networking Sites and Romantic Relationships: Effects on Development, Maintenance, and Dissolution of Relationships, Inquiries Journal, 9(13). Erişim: 03 Kasım 2018 http://www.inquiriesjournal.com/articles/1576/ social-networking-sites-and-romantic-relationships-effects-on-developmentmaintenance-and-dissolution-of-relationships
 • Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods, 5. Edition, The Dryden Press, Orlando.

Digital Romanticism: A Research on The Role of Social Media in Romantic Relationships of Y Generation:

Yıl 2019, Cilt , Sayı 1, 57 - 80, 11.02.2019
https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.485005

Öz

While social media with its improving technology plays an important role among generations, within the scope of romantic relationship it is highly effective especially between generation Y people. It’s been widely acknowledged that members of generation Y use social media frequently and effectively. Social media has more impact on generation Y than the other generations. This impact is not only limited to activities such as content creation, sharing, socializing, staying connected, interacting, making friends, streaming information, and learning. In fact, along with increasing use of social media, couples are more likely to show their romantic relationships through social media since it is a platform where anybody can show their relationship publicly. Romantic couples who bring social media as a primary part of their daily life, do not only use social media for announcing and expressing their relationships, but also to monitor, control and retrieve information about their partners. This study seeks how social media influences romantic relationships, and seeks the role of social media in romantic practices of genaration Y individuals. A survey was conducted to a sample group of 406 people who represents generation Y. Findings reveal that there is no significant difference between jealousy and surveillance behaviors and gender groups. However findings show that the most jealous group consists of single and individuals with no relations. Jealousy and surveillance behaviors among unmarried couples are higher than married couples. Findings reveals that the tendency of jealousy and surveillance decrease over the ages.

Kaynakça

 • Aaker, D.A., Kumar,V. & Day, G.S., (2007). Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.
 • Akar, H. (2010). Halkla İlişkilere Farklı Bir Yaklaşım: İlişki yönetimi [Elektronik Sürüm].
 • Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (3),208-209.
 • Armağan, E., Küçükkambak, E. S., (2015). Y Kuşağı Tüketicilerinin Moda Bloglarına Yönelik Tutumunun Satın Alma Niyeti Etkisi Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26 (79), 91. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/422317
 • Bayat, B. (2015). Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24.
 • Baycan, P., (2017). Y Kuşağının Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medyanın Etkisi [Elektronik Sürüm]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series 53 ,2-6 Erişim: 03 Kasım 2018 https://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/Y%20 Ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20Sat%C4%B1n%20%20 Alma%20Davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1%20%C3%9Czerinde%20 Sosyal%20Medyan%C4%B1n-53.pdf
 • Bowe, G., (2010). Reading Romance: The Impact Facebook Rituals Can Have On a Romantic Relationship [Elektronik Sürüm]. Journal Of Comparative Research, 1(2), 73-75. Erişim:03 Kasım 2018 https://www.researchgate.net/ publication/49583198_Reading_Romance_The_Impact_Facebook_Rituals_ Can_Have_On_A_Romantic_Relationship
 • Bruning, S. D., (2001). Applying Interpersonal Communication Principles to the Public Relations Context, Journal of Promotion Management, 7(1/2), 7
 • Churchill, G. A. Jr. (1991). Marketing Research Methodoligical Foundations, 5. Edition The Dryden Press International Edition, Orlando.
 • Deloitte. (2017). Deloitte Y Kuşağı Araştırması 2017 Erişim:03 Kasım 2018 (https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/ millennialsurvey-2017.html
 • Demirdağ, F. M., (2017). Bağlanma Teorisinin Kökenleri: John Bowlby ve Mary Ainsworth [Elektronik Sürüm]. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 76. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/duifad/ issue/32178/357173
 • Farrugia, C., R., (2013). Facebook and Relationships: A Study of How Social Media Use Is Affecting Long-Term Relationships,, Yüksek lisans tezi, The Rochester Institute of Technology Department of Communication College of Liberal Arts, New York.
 • Gegez, A. E. (2010). Pazarlama Araştırmaları, 3. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • George, D, Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Hazan, C., Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized As An Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 522.
 • İliç, K. D., Yalçın, B., (2017). Y Jenerasyonunun Farklılaşan İş Değerleri ve Liderlik Algılamaları [Elektronik Sürüm]. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 12(46), 136. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/343645
 • Kantarcı, D., (2009). Evli Bireylerin Bağlanma Stillerine Göre Aldatma Eğilimleri ve Çatışma Yönetim Biçimlerinin İincelenmesi Yüksek lisans tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kayış, A., (2009). Güvenirlik Analizi. Ş. Kalaycı (Ed), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Istatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık. Kişisel Gelişim Merkezi, Erişim: 03 Kasım 2018 http://www.kigem.com/turkiyeniny-kusagi-profili.html
 • Kuyucu, M., (2015). Y Kuşağının Radyo Dinleme Doyumları Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,3(21), 189. Erişim:03 Kasım 2018 http://www.asosjournal.com/Makaleler/473398415_935%20 Mihalis%20KUYUCU.pdf
 • Lenhart, A., Duggan, M., (2014) Couples, The Internet, and Social Media, Erişim:03 Kasım 2018 http://www.pewinternet.org/2014/02/11/couples-theinternet-and-social-media/
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Marshall, C., T., Bejanyan K., Castro, D., G. ve Lee A., R. (2013). Attachment Styles As Predictors of Facebook-Related Jealousy and Surveillance in Romantic Relationships, [Elektronik Sürüm]. Personal Relationships, 20(1), 4-26. Erişim: 03 Kasım 2018, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1475- 6811.2011.01393.x
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Sarı, S., Gürsoy S., Özmen, M., (2016). Y Kuşağının Çevrim İçi Satın Alma Davranışları [Elektronik Sürüm]. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 89. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/224451
 • Sayımer, İ., (2014). Yeni Medya Ortamlarında Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareket Deneyimleri, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi,2,109. Erişim:03 Kasım 2018, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejoir/article/ view/5000134215/5000123030
 • Serçemeli, M., Kurnaz, E., Özcan, M., (2015). Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 263. Erişim: 03. Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/194170
 • Sümer N., Güngör, D., (1999). Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma [Elektronik Sürüm]. , Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 72. Erişim:03 Kasım 2018 http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/iliskiler-olcegi-toad.pdf
 • Terzi, S., (2014). Romantik İlişkilerde Bağlanma Yaralanmalarına Yol Açan Olaylar: Nitel Bir Çalışma [Elektronik Sürüm]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 102. Erişim: 03 Kasım 2018 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256142
 • Tokunaga, S., R., (2011). Social Networking Site or Social Surveillance Site? Understanding The Use of Interpersonal Electronic Surveillance in Romantic Relationships, Computers in Human Behavior Journal, 27, 705-708. Erişim:03 Kasım 2018 https://www.researchgate.net/publication/223527465_Social_ Networking_Site_or_Social_Surveillance_Site_Understanding_the_Use_of_ Interpersonal_Electronic_Surveillance_in_Romantic_Relationships
 • Utz, S., Beukeboom, C., J., (2011). The Role of Social Network Sites in Romantic Relationships: Effects on Jealousy and Relationship Happiness, Journal of ComputerMediated Communication, 16(4), 13-26. Erişim: 03 Kasım 2018 https:// onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2011.01552.x Wilkerson, T. K., (2017). Social Networking Sites and Romantic Relationships: Effects on Development, Maintenance, and Dissolution of Relationships, Inquiries Journal, 9(13). Erişim: 03 Kasım 2018 http://www.inquiriesjournal.com/articles/1576/ social-networking-sites-and-romantic-relationships-effects-on-developmentmaintenance-and-dissolution-of-relationships
 • Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods, 5. Edition, The Dryden Press, Orlando.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Sunulmuş Bildiriler
Yazarlar

Özlem Aşman ALİKILIÇ (Sorumlu Yazar)
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi
0000-0001-6311-2622
Türkiye


İnanç ALİKILIÇ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
0000-0001-9079-8420
Türkiye


Asuman ÖZER (Sorumlu Yazar)
Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0001-6597-6563
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Şubat 2019
Başvuru Tarihi 19 Kasım 2018
Kabul Tarihi 14 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { erciyesiletisim485005, journal = {Erciyes İletişim Dergisi}, issn = {1308-3198}, eissn = {2667-5811}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, number = {1}, pages = {57 - 80}, doi = {10.17680/erciyesiletisim.485005}, title = {Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:}, key = {cite}, author = {Alikılıç, Özlem Aşman and Alikılıç, İnanç and Özer, Asuman} }
APA Alikılıç, Ö. A. , Alikılıç, İ. & Özer, A. (2019). Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma: . Erciyes İletişim Dergisi , Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı , 57-80 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.485005
MLA Alikılıç, Ö. A. , Alikılıç, İ. , Özer, A. "Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:" . Erciyes İletişim Dergisi (2019 ): 57-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/43267/485005>
Chicago Alikılıç, Ö. A. , Alikılıç, İ. , Özer, A. "Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:". Erciyes İletişim Dergisi (2019 ): 57-80
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma: AU - Özlem Aşman Alikılıç , İnanç Alikılıç , Asuman Özer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.485005 DO - 10.17680/erciyesiletisim.485005 T2 - Erciyes İletişim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 80 VL - IS - 1 SN - 1308-3198-2667-5811 M3 - doi: 10.17680/erciyesiletisim.485005 UR - https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.485005 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erciyes İletişim Dergisi Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma: %A Özlem Aşman Alikılıç , İnanç Alikılıç , Asuman Özer %T Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma: %D 2019 %J Erciyes İletişim Dergisi %P 1308-3198-2667-5811 %V %N 1 %R doi: 10.17680/erciyesiletisim.485005 %U 10.17680/erciyesiletisim.485005
ISNAD Alikılıç, Özlem Aşman , Alikılıç, İnanç , Özer, Asuman . "Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:". Erciyes İletişim Dergisi / 1 (Şubat 2019): 57-80 . https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.485005
AMA Alikılıç Ö. A. , Alikılıç İ. , Özer A. Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:. EİD. 2019; (1): 57-80.
Vancouver Alikılıç Ö. A. , Alikılıç İ. , Özer A. Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:. Erciyes İletişim Dergisi. 2019; (1): 57-80.
IEEE Ö. A. Alikılıç , İ. Alikılıç ve A. Özer , "Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:", Erciyes İletişim Dergisi, sayı. 1, ss. 57-80, Şub. 2019, doi:10.17680/erciyesiletisim.485005