Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 17 2019-06-15

İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA

Mahmut EVLİ [1] , Nuray ŞİMŞEK [2] , Oktay BEKTAŞ [3]


Giriş: Hemşirelik eğitiminin temel amacı nitelikli hemşireler yetiştirmektir. Nitelikli hemşirelik eğitiminin önemli bir boyutu da klinik uygulamalardır. Klinik uygulama eğitim programının genel hedefi bütün alanlarda olduğu gibi ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde de öğrenciye, belirli becerilerde ustalık kazandırılmasını sağlamaktır.
Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde uygulanan intörn eğitim programı öncesinde öğrencilerin programdan beklentilerini ve program sonundaki kazanımlarını ortaya çıkarmaktır.
Yöntem: Bu araştırma nitel araştırma yönteminin fenomenoloji deseni ile yürütülmüş bir çalışmadır. Çalışma grubunu 
oluşturmak için amaçlı örneklem yönteminin bir çeşidi olan maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Veriler derinlemesine görüşme tekniği ile ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış ve verilerin analizinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır.

Bulgular: Çalışmanın bulgularının analizi sonucunda dört kategori belirlenmiştir. Belirlenen kategoriler: profesyonel davranışların geliştirilmesi, hastaya bakım verme becerisi, gözlem ve görüşme becerisi ve klinik sınavdır.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin intörn psikiyatri uygulamasından büyük oranda beklentilerini karşıladıkları ve bunun dışında pek çok kazanıma sahip oldukları görüşü ortaya çıkmıştır.

Beklentiler, hemşirelik öğrencisi, kalitatif araştırma, kazanımlar, klinik uygulama
 • Akın S, Erdoğan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical patients. Journal of Clinical Nursing 2007; 16 (4):646-653.
 • Akyüz A, Tosun N, Yıldız D ve ark. Klinik öğretimde hemşirelerin, kendi sorumluluklarına ve hemşirelik öğrencilerinin çalışma sistemine ilişkin gö- rüşleri. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6 (6): 459-464.
 • Arthur D. Measuring the professional selfconcept of nurses: Acritical review. Journal of Advanced Nursing 1992; 17 (6): 712-719.
 • Bektaş AH. Hemşirelik öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı eğitimde yaşadıkları güçlükler ve öğretim elemanlarından beklentileri. Hemşirelik Forumu, Eylül-Ekim 2004; 5(5): 45-54.
 • Carlson S, Kotze WJ, Van Rooyen D. A self-management model towards professional maturity for thepractice of nursing. Curationis 2005; 28 (5): 44- 52.
 • Çam O, Engin E. (Editörler). Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı. (1. Baskı). İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık. 2014, (181-182)
 • Çavuşoğlu H. Klinik öğretim. Türk Hemşireler Dergisi 1991; 41 (1-2):21-24. Donaldson JH, Carter C. The value of role modelling: Perceptions of undergraduate and diploma nursing (adult) students. Nurse Education in Practice 2005; 5 (6):353-359.
 • Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (2014). Hemşirelik Uygulama Değerlendirme Formları. http://sbf.erciyes.edu.tr/Dosyalar/he msırelık_bolumu_uygulama_degerlendırm e_formu.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2016.
 • Harrison TM, Stewart S, Ball K et al. Enhancing the transition of senior nursing students to independent practice. The Journal of Nursing Administration 2007; 37 (6):311-317.
 • Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: A literatüre study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2002; 16 (4): 337-344.
 • Karaöz S. Hemşirelik esasları dersi alan öğrencilerin klinik uygulamaya iliş- kin değerlendirmeleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1997; 1 (1): 23-30.
 • Kim KH. Clinical competence among senior nursing students after the irpreceptorship experiences. Journal of Professional Nursing 2007; 23 (6): 369-375.
 • Kumcağız H, Koyuncu S, Aydın G, ve ark. Samsun sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin kuramsal ve uygulamalı eğitimde yaşadıkları sorunların belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2005; 22 (2): 71-77.
 • Orgun F, Özkütük N, Bayık A. Hemşirelik öğrencilerin öğretim sistemine ilişkin görüş ve önerileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007; 23 (1): 89-102.
 • Otani K, Kurz RS. The impact of nursing care and other health care attributes on hospitalized patient satisfaction and behavioral intentions. Journal of Healthcare Management 2004; 49 (3): 181-196.
 • Phaneuf M. Psychiatric observation: A skill worth developing. 2007. https://pdfs.semanticscholar.org/9d46 /edb813d08a07d1f18dc38e594930db 2069d3.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2016.
 • Peyrovi H, Nikravesh MY, Oskouie SF, et al. Iranian student nurses’ experiences of clinical placement. International Nursing Review 2005; 52 (2):134-141.
 • Rafii F, Hajinezhad ME, Haghani H. Nursing caring in Iran and its relationship with patient satisfaction. Australıan Journal of Advanced Nursıng 2009; 26 (2): 75-84.
 • Sabancıoğulları S, Doğan S, Kelleci M, ve ark. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin internlik programına ilişkin gö- rüşlerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2012a; 5 (1): 16- 22.
 • Sabancıoğulları S, Doğan S. Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012b; 15 (4): 275-282.
 • Sabancıoğulları S, Açıl, AA, Hallaç S. Akut psikiyatrik bakımda bir profesyonel kontrol yöntemi: Hemşirelik gözlemleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2014; 6 (1): 79-91.
 • Seyedfatemi N, Tafreshi M, Hagani H. Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students. BioMed Central Nursing 2007; 6 (11): 1-10.
 • Tiwari A, Lam D, Yuen KH, et al. Student learning in clinical nursing education: Perceptions of the relationship between assessment and learning. Nurse Education in Practice 2005; 25 (4):299-308.
 • Tosun N, Oflaz F, Akyüz A ve ark. Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinin intörn eğitim programından beklentileri ile program sonunda kazanım ve önerilerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50 (3):164- 171.
 • Yıldırım A, Şimşek H. (Editörler). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara. 2013, (73-84)
Birincil Dil tr
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makalesi Bölümü
Yazarlar

Yazar: Mahmut EVLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Nuray ŞİMŞEK
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yazar: Oktay BEKTAŞ
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { erusaglik593106, journal = {ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9011}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Evli, Mahmut and Şimşek, Nuray and Bektaş, Oktay} }
APA Evli, M , Şimşek, N , Bektaş, O . (2019). İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/47133/593106
MLA Evli, M , Şimşek, N , Bektaş, O . "İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA" . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/47133/593106>
Chicago Evli, M , Şimşek, N , Bektaş, O . "İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA AU - Mahmut Evli , Nuray Şimşek , Oktay Bektaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-9011 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA %A Mahmut Evli , Nuray Şimşek , Oktay Bektaş %T İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA %D 2019 %J ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P -2147-9011 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Evli, Mahmut , Şimşek, Nuray , Bektaş, Oktay . "İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2019): 1-17 .
AMA Evli M , Şimşek N , Bektaş O . İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 1-17.
Vancouver Evli M , Şimşek N , Bektaş O . İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 1-17.
IEEE M. Evli , N. Şimşek ve O. Bektaş , "İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA", ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 1-17, Haz. 2019