Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA

Yıl 2017, Cilt: 10 Sayı: 2, 69 - 90, 18.12.2017

Öz

Bu
çalışmada amaç Arif Nihat Asya’nın eserlerinde hangi değerleri ele aldığını ve
nasıl işlediğini ortaya çıkarmaktır. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ses ve
Toprak, Dualar ve Âminler
adlı üç şiir kitabının taranması sonucunda
belirlenen 23 değer ve bu değerleri ifade eden anahtar sözcükler veya ilgili
dize, dörtlük ya da beyitler tespit edilmiştir. “Değerler” tespit edilerek
hangi değerlere sahip olunması gerektiğini ve gelecek nesillere intikâl etmesi
gereken değerlerimizin bu eserlerde nasıl ifade edildiği ortaya konulmuştur. Bu
değerlerin çoklukla milli ve manevi ruhu besleyen, insan hayatındaki en önemli
olguları ifade eden de­ğerler olduğu görülmüştür. Arif Nihat Asya’nın hayatına
bakıldığında bu değerleri sadece şiirlerinde işlemeyip, hayatına da yansıtmış
olduğu ve şiirlerinin insanlara yol gösterici nite­likte olduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • AKALIN, Ş., (2011) “Türkçenin Bayraklaşan Şairi Arif Nihat Asya”, Arif Nihat Asya, (s. 289), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. AKTAŞ, Ş., (2011) “Milli Romantik Duyuş Tarzı ve Arif Nihat Asya’nın Şiirleri”, Arif Nihat Asya, (s.273)Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. ASYA, A.N., (1975) “Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor”, (s. 9-16-22-23-74-93)İstanbul: Ötüken Yayınevi. ASYA, A.N., (1976) “Dualar ve Âminler”, (s.73,155-159) İstanbul: Ötüken Yayınevi. ASYA, A.N.,(1976) “Fatihler Ölmez ve Takvimler”,(S.208), İstanbul:Ötüken Yayınevi. ASYA, A.N.,(1976) “Kökler ve Dallar”, (s.167-196), İstanbul:Ötüken Yayınevi. ASYA, A.N.,(1976) “Ses ve Toprak”, (s.41,85-100) İstanbul: Ötüken Yayınevi. AYDIN, M., AKYOL, Z., GÜRLER Ş., (2012) “Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler-Etkinlikler-Kaynaklar”,(s.4) Ankara: Nobel Yayınları. BAKİLER, Y.B, (Şubat 1976) “Servet Asya Arif Nihat Asya’yı Anlatıyor II”(s.146), Hisar. BAKİLER, Y.B., (1975),“Arif Nihat Asya’dan Dinlediklerim”, (S.42-47),Töre, S.49. BANARLI Nihat Sami, “Altmış Beşinci Yılda”, Yahya Kemal Yaşarken, İstan¬bul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı, İstanbul 1959, s. 20-21. BANARLI, N.B.,(1986),İman ve Yaşama Üslubu, (S.141), İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı. BANARLI, N.B., (1971), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi,C.1, (s.2), İstanbul: Milli Eğitim Ba¬kanlığı Yayınları. BİLGİN N., (1995) Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar(s.83), İstanbul: Sistem Yayıncı¬lık. BÖREKÇİ, M., (2014) “Dil-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Arif Nihad Asya’nın Türkçesi: Destanca, Divanca ve Hakanca”, Türklük Bilimi Araştırmaları,<http://dergipark.gov.tr /tubar/issue/16966/177187> ÇONGUR, H.R, (2011) “Arif Nihat Asya ve Şiiri”, Arif Nihat Asya, (S.429) Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. “Değer Kuramı”, (2000)Türk Psikoloji Dergisi, (s.59)İstanbul. ERDEM, A.R., (2003),“Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur: Değerler”, De¬ğerler Eğitimi Dergisi1-4,(s.56), İstanbul. GÜNAY,U.T., (2011) “Arif Nihat Asya, Baba Dostumuz, Saygıdeğer Şâirimiz”, (S.331), Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. GÜNGÖR, E., (1993),Değerler Psikolojisi Üzeride Araştırmalar, (s.27-28), İstanbul: Ötüken Neşriyat. IŞIK, İ., (2002),Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi,(s.116), Ankara:Elvan Yayınları. KAPLAN, M., (2011), “Arif Nihat Asya, Bayrak”, (s.327), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. KOLCU, A.İ., (2008)“Cumhuriyet Edebiyatı I Şiir”,(s.240-241),Erzurum:Salkımsöğüt Yayınevi. KUMBASAR, E., (2011)“Muzaffer İzgü‘nün Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi”,(s.26-27)Trabzon:Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ya¬yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. OKAY, O.,(2002),“Büyük Türk Klâsikleri”,(s.176),İstanbul:Ötüken-Söğüt Yayını. ORAKÇI, C.,(2003), Arif Nihat Asya, (s.11-14), Ankara: Alternatif Yayınları. ÖNER, S.,(1979), Arif Nihat Asya, (s.11-15)İstanbul: Toker Yayınları, İstanbul. ÖZARSLAN, E., (2011) “Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Vatan Coğrafyası Kesitleri”, (s.345), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. ÖZBAY, M., (2002)“Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretimi”,(s.114), Türk Dili, S.602. ÖZDEMİR, M.,(2003), Arif Nihat Asya Kıbrıs’ta,(s.22), Ankara:Yeni Avrasya Yayınları. SEZGİN, E., KIZILÇELİK, Y., (1994),Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü,(s.99), Ankara: Atilla Kitabevi. ULUSOY, K.,Dilmaç, B., (2012),Değerler Eğitimi,(s.7-8), Ankara:Pegem Akademi. YAVUZ, Y.Ş., (2003), TDV İslam Ansiklopedisi, C. 28, (s.373). YAZIR, E.M.H, (2012),Kur’ân-ı Kerîm, (S.179-192-133), İstanbul: Aktif Dağıtım. YILDIZ, S., “Arif Nihat Asya’nın Şiiri”(1994), Edirne:Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, (s.15-19).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Fikret Kılıç Bu kişi benim

Merve Nur Sezgin

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 5 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılıç, A. F., & Sezgin, M. N. (2017). ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE DEĞERLER ETRAFINDA TEMATİK BİR ÇALIŞMA. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 69-90.