Yıl 2020, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 122 - 140 2020-06-29

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Hilal Sadet ÇİFTCİ [1] , Tülin DURUKAN [2]


Bu makalede "Belli bir niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle, bir yöre, alan, bölge veya ülkeyle özdeşleşmiş bir ürünü tanıtıp, gösteren işaretler” olarak tanımlanan coğrafi işaret tescil belgesine sahip Erzincan tulum peynirinin tüketici temelinde marka değerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Yapılan regresyon analizinde, Erzincan Tulum Peyniri Genel Marka Değeri üzerinde, tüketici temelli marka değeri boyutlarından marka farkındalığı ve marka çağrışımlarının pozitif ve olumlu bir etkisinin olmadığı ancak marka sadakati ve algılanan kalitenin pozitif ve anlamlı etkisinin bulunduğu görülmüştür. Bu durumu bu peynirin tek bir marka adı altında, standart bir ambalajla ve tüm ulusal pazarda yer almamasıyla açıklamak mümkündür. Erzincan Tulum Peyniri yöresel ürün kategorisinde ve KOBİ’ler tarafından üretilen genel bir peynir olarak tüketici zihinlerinde yer almaktadır. Ülkemizde peynir üretimi fazla olmasına rağmen coğrafi işaret tescil belgesine sahip peynirler az sayıdadır. Marka bilinirliği artırmak amacıyla, Erzincan Tulum Peynirine yönelik bu araştırmadan elde edilen bulgular yorumlanmış ve peynirin tanıtımı için önerilerde bulunulmuştur.
Erzincan Tulum Peyniri
 • AAKER, A. D. (1991). Managing Brand Equity, The Free Press, New York.
 • AKTEPE, C. ve BAŞ, M. (2008). “Marka Bilgisi Sürecinde Marka Farkındalığı Ve Algılanan Kalite (Beklenti) İlişkisi ve Gsm Sektörüne Yönelik Bir Analiz”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1): 81-96.
 • ALAN, H ve YELOĞLU, O. (2013). “Markalaşma ve Yenilikçilik, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi”, 1(1): 13-26.
 • ATILGAN, E (2005). Marka Değeri Belirleyicilerinin Uluslararası Analizi, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • AVCILAR, M.Y. (2008). “Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1): 11-30.
 • BAALBAKI, S. ve GUZMAN, F. (2016). “Consumer Basen Equity”, (Ed.) RILEY, F. D., SINGH, J. ve Blankson, C., The Routledge Companion to Contemporary Brand Management, Routledge Taylor & Francis Group.
 • BIANCHI C. ve PIKE, S. (2001). ”Antecedents of Attitudinal Destination Loyalty In Long-Haul Market: Australia's Brand Equity Among Chilean Consumers”, Journal of Travel &Tourism Marketing, 28(7): 736–750
 • ENGİN, H. B. (2016). “Markalaşma Kavramı Çerçevesinde Marka Ederi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(46): 277-294.
 • Biyan, A.N. (2019). “Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü: Starbucks Örneği”, Alanya Akademik Bakış, 3(2): 151-164.
 • Çeliktel, S. (2008). Markalaşma Süreci ve Stratejilerinin İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • ÇİFCİ, S., EKİNCİ, Y., WHYATT, G., JAPUTRA, A., MOLINILLO, S., & SIALA, H. (2016). “A Cross Validation Of Consumer-Based Brand Equity Models: Driving Customer Equity In Retail Brands. Journal of Business Research, 69(9): 3740–3747.
 • DEMİRDÖĞEN, S. ve SARI, S. (2016). “Erzincan Tulum Peyniri İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetleri ve Bir Alan Araştırması”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1): 171-184.
 • DOĞANLI, B. (2006). Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Antalya Örneği, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DOYLE P. (2001). Başarılı Markalar Oluşturma, (Çev.) AYIN, M., Reklamcılık Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • DURUKAN, T. ve KARTAL, C. (2008). “Küresel Ekonomilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir? Küresel İşletmelerin Marka Değerlemesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1): 25-32.
 • ERTUĞRUL, S.M. ve DEMİRKOL, Ş. (2007). “Turistik Ürün Talebinde Markalaşma ve Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 0(2): 61-70.
 • GLIEM, J. ve GLIEM, R. (2003). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach’s alpha reliability coefficient for Likert-type scales, Midwest Research to Practice Conference, 82-88.
 • GÜRBÜZ, S. ve ŞAHİN, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • HAJLI, N., SHANMUGAM, M., PAPAGIANNIDIS, S., ZAHAY, D., ve RICHARD, M. O. (2017). Branding Co-Creation With Members of Online Brand Communities. Journal of Business Research, 70: 136-144.
 • IM, H., KIM, E., ve HAN, H. (2012), “Conceptualizing Destination Brand Equity Dimensions From A Consumer-Based Brand Equity Perspective”, Journal of Travel And Tourism Marketing, 29: 385-403.
 • İNCE, M. ve UYGURTÜRK, H. (2019). Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1): 224-240.
 • JAMES, D. (2005). “Guilty Through Association: Brand Association Transfer to Brand Alliances”, Journal of Consumer Marketing, 22(1): 14-24.
 • KAVARATZIS, M. ve ASHWORTH, G. J. (2005). “City Branding: An Effective Assertion of Identity ora Tansitory Marketing Trick?”, Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 96(5): 506-514.
 • KELLER, K.L. (1993). “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer Based Brand Equity”, Journal of Marketing, 57(1): 1-22.
 • KELLER, L.K. (2009), Building Strong Brands In A Modern Marketing Communications Environment, Journal of Marketing Communications, 15(2): 139-155.
 • KOCAMAN, S. ve GÜNGÖR, İ. (2012). “Destinasyonlarda Müşteri Temelli Marka Değerinin Ölçülmesi ve Marka Değeri Boyutlarının Genel Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Alanya Destinasyonu Örneği”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3): 143-161.
 • KOTLER, P. ve KELLER, L.K. (2009). Marketing Management, Pearson Prentice Hall, USA.
 • LARSEN F. (2017). Branding and Related Research Fields, In: Energy Branding, Palgrave Macmillan, Cham.
 • MARANGOZ, M. (2007a). “Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri”, Ege Akademik Bakış, 7(2): 459-483.
 • MARANGOZ, M. (2007b). “Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Öneri Dergisi, 7(28), 87-96.
 • MARKOVIC, S., IGLESIAS, O., SINGH, J.J. ve SIERRA, V. (2018). How does the Perceived Ethicality of Corporate Services Brands Influence Loyalty and Positive Word-of-Mouth? Analyzing the Roles of Empathy, Affective Commitment, and Perceived Quality. Journal of Business Ethics, 148(4), 721–740.
 • MUCUK, İ. (2001). Pazarlama İlkeleri (13.Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • MYERS, C. A. (2003). “Managing brand equity: A look at theimpact of attributes”, Journal of Product & Brand Management, 12(1), 39-51.
 • ÖZGÜVEN, N. (2010). “Marka Değeri: Global Markaların Değerlendirilmesi”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 141-148.
 • PAPPU, R. ve QUESTER, P. (2016) Brand Innovativeness Effects on Perceived Quality, Satisfaction and Loyalty. In: Campbell C. ve Ma J. (eds) Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the Future of Marketing. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham.
 • PIKE, A. (2009). Brand and Branding Geographies, Geography Compass, 3(1): 190–213.
 • ROBINSON, C. D. ve SCHUMACKER, R. E. (2009). Interaction Effects: Centering, Variance Inflation Factor, and Interpretation Issues, Multiple Linear Regression Viewpoints, 35(1): 6-11.
 • SHANAHAN, T., TRAN, T. P. ve TAYLOR, E. C. (2019). “Getting To Know You: Social media Personalization As A Means Of Enhancing Brand Loyalty And Perceived Quality”, Journal of Retailing and Consumer Services, 47: 57-65.
 • TAŞKIN, Ç. ve AKAT, Ö. (2010). “Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2): 1-16.
 • YÜKSEL, Ü. ve MERMOD, A.Y. (2005), Marka Yönetimi Ve Marka Değerinin Ölçülmesi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • VURAN, Y. ve AFŞAR, A. (2016). “İşletmeler Açısından Marka ve Marka Stratejileri”, International Journal of Academic Value Studies, 2(6): 28-39.
 • YAPRAKLI, T, KARA, E. (2016). “Marka Değeri Bileşenlerinin Müşteri Temelli Ölçümlenmesi: Kahramanmaraş Dondurma Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2): 133-154.
 • YAPRAKLI, Ş. UÇAN, Ö. ve Çamurcu, F. (2016). “Erzincan Tulum Peyniri İmalatçı Ve Toptancılarının Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Uygulama”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2): 105-114.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0017-8426
Yazar: Hilal Sadet ÇİFTCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5228-3274
Yazar: Tülin DURUKAN
Kurum: Dr., Kırıkkale University,
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 24 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { erzisosbil740053, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {}, publisher = {Erzincan Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {122 - 140}, doi = {10.46790/erzisosbil.740053}, title = {ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ}, key = {cite}, author = {Çi̇ftci̇, Hilal Sadet and Durukan, Tülin} }
APA Çi̇ftci̇, H , Durukan, T . (2020). ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ . Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (1) , 122-140 . DOI: 10.46790/erzisosbil.740053
MLA Çi̇ftci̇, H , Durukan, T . "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ" . Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 122-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzisosbil/issue/54935/740053>
Chicago Çi̇ftci̇, H , Durukan, T . "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2020 ): 122-140
RIS TY - JOUR T1 - ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ AU - Hilal Sadet Çi̇ftci̇ , Tülin Durukan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46790/erzisosbil.740053 DO - 10.46790/erzisosbil.740053 T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 140 VL - 13 IS - 1 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - doi: 10.46790/erzisosbil.740053 UR - https://doi.org/10.46790/erzisosbil.740053 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ %A Hilal Sadet Çi̇ftci̇ , Tülin Durukan %T ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 13 %N 1 %R doi: 10.46790/erzisosbil.740053 %U 10.46790/erzisosbil.740053
ISNAD Çi̇ftci̇, Hilal Sadet , Durukan, Tülin . "ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 1 (Haziran 2020): 122-140 . https://doi.org/10.46790/erzisosbil.740053
AMA Çi̇ftci̇ H , Durukan T . ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 122-140.
Vancouver Çi̇ftci̇ H , Durukan T . ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 13(1): 122-140.