Yıl 2019, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 149 - 160 2019-09-04

GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ferhat PEHLİVANOĞLU [1] , Zeynep NARMAN [2]


Girişimcilik kavramı denince akla ilk gelen KOBİ’ler olsa da günümüzün büyük işletmelerinin küçük işletme olarak faaliyete başladıkları bilinmektedir. 1980'ler ve 1990'lar aynı zamanda, küçük firmaların rolünün yeniden gözden geçirilmesini ve girişimcilik için yenilikler yapılmasını gerekli kılmıştır. Joseph A. Schumpeter tarafından ortaya atılan girişimcilik kavramına olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Tarihin hiçbir döneminde, girişimci bireylere bugünün bilgi toplumunda olduğu kadar ihtiyaç duyulmamıştır. Başarılı girişimcilik faaliyetlerinin yeni işletmeler ortaya çıkararak ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemesi nedeniyle bu çalışma da girişimciliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi 1988-2017 yılları için incelenmiştir.

Bu çalışmada öncelikle ilgili değişkenlerin durağanlığına bakılmış daha sonra Johansen eş bütünleşme testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmaması nedeniyle çalışmaya Var modeline dayalı Granger nedensellik testi ile devam edilmiştir. Çalışmada, girişimcilik göstergesi olarak yeni kurulan şirket sayısının gösterilmesi nedeniyle Türkiye’de girişimcilik ve ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin bulunmaması beklenen bir sonuç olmuştur.

Girişimcilik, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik Testi
  • Acs,Z.(2006). How Is Entrepreneurship Good For Economic Growth,97Acs,Z.& Amoros,Z.(2008). Entrepreneurship and Competitiveness Dynamics in Latin America,Jena Economic Research Papers,059Ağır,H.& Akif Kara,M.(2017). Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği , Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,5(2): 213-227Amaghouss,J. &,Ibourk,A.(2013). Entrepreneurial Activities,Innovation and Economic Growth: The Role of Cylical Factors,International Business Research,6(1)Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,(2010). Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014(AB Üyeliğine Doğru), 22-42Bozkurt,Ö. Kalkan,O.,O. Koyuncu (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,15Carre,M.& Thurik,A.(2010). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growh, Small Business EconomicsFierro,S &,Jose Maria Biedma,Jose Ruiz Navarro(2016). Entrepreneurship and Strategies For Economic Development ,47(1)Işık,N.,Göktaş D.,Kılınç,E.(2011). İktisadi Büyümede Girişimciliğin Rolü , Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,6(1)Karagöz(2016). Girişimcilik-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi,11(2)Kalkınma Bakanlığı.(2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı(2007-2013) ,40-82Kalkınma Bakanlığı .(2013a). Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018),35-100Kalkınma Bakanlığı.(2012). Orta Vadeli Program 2013-2015 ,38Sönmez,A&,Toksoy,A.(2014). Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz ,Yönetim ve Ekonomi Dergisi,21(2),41-58.ozStam,E.(2008).Entrepreneurship and Innovation , Nooteboom,B,&Stam,E.(Ed.),Micro-Foundations for Innocation Policy:154-160Önce,A. Marangoz,M.,Candidate Erboy N.(2014). Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi, International Conference on Eurasian EconomiesÖzkul,G&,Örün,E.(2016).Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma ,Girişimcilik ve İnovasyon Dergisi,5(2)Tarı,R.(2014),Ekonometri,Kocaeli,Umuttepe YayınlarıTÜGİAD(1993).Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve Değişen Girişimcilik Nitelikleri .Simge Ofis MatbaacılıkWennekers,S&,Thurik,R.(1999), Linking Enrepreneurship and Economic Growth, Small Business Economics 13(3):27-55Wong,P., Ho.Y, Autio.E(2005). Entrepreneurship,Innovation and Economic Growth: Evidence from Gem Data ,24:335-350Yavuz N. Ç. (2005a).Türkiye’de Kamu Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Harcamalarını Dışlama Etkisinin Testi ,Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1): 269-284.Yavuz, N. Ç. (2011). Durağanlığın Belirlenmesinde KPSS ve ADF Testleri: İMKB Ulusal-100 Endeksi İle Bir Uygulama , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 54(1): 239-247.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6930-0181
Yazar: Ferhat PEHLİVANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kocaeli University
Ülke: Turkey


Yazar: Zeynep NARMAN
Kurum: Kocaeli University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Eylül 2019

MLA PEHLİVANOĞLU, F , NARMAN, Z . "GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 15 (2019 ): 149-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/49560/495688>