ISSN: 1306-2174
e-ISSN: 1306-3553
Başlangıç: 2005
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergimiz TR Dizin, EbscoHost, Index Copernicus, Contemporary Science Association Databases, Cabell's Directories ve Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Dergimize gönderilen çalışmalar Turnitin programı kullanılarak değerlendirme süreci başlatılmadan intihale (Plagiarism) karşı incelenmektedir.


2021 - Cilt: 17 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

13. ORGANİK TOPLUMDAN EKOLOJİK TOPLUMA

Araştırma Makalesi

Eşdeğerlik Ölçeği Seçimine Göre Yoksulluk Göstergelerinin Analizi: Türkiye Uygulaması

Araştırma Makalesi

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ AFYON ÜRETİM VE TİCARETİ

Araştırma Makalesi

HİZMETKÂR LİDERLİK TARZININ İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACI ROLÜ

Araştırma Makalesi

FİNANSAL GELİŞME, KENTLEŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KREDİ TEKLİF VE TAHSİS SÜREÇLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

AVRASYA JEOPOLİTİĞİNDE TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI: TANAP VE TÜRK AKIMI

Araştırma Makalesi

THE ROLE OF KAZAKHSTAN IN THE GLOBAL ENERGY SECURITY OF CHINA

Araştırma Makalesi

AZERBAYCAN’IN TÜRKİYE’YE PETROL İHRACATININ AZERBAYCAN’IN EKONOMİK BÜYÜMESİNE ETKİLERİ

Araştırma Makalesi

FDI AND THE UNEMPLOYMENT: A CAUSALITY ANALYSIS FOR THE BRICS COUNTRIES

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553