Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’NİN EMEK YOĞUN MAL İHRACATINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERİN MAKRO EKONOMİK BÜYÜKLÜKLERLE İLİŞKİSİ

Yıl 2011, Cilt , Sayı , 67 - 93, 21.04.2011

Öz

SITC teknoloji sınıflandırmasına göre mallar faktör yoğunluğu bazında; hammadde yoğun, emek yoğun, sermaye yoğun, kolay taklit edilen araştırma bazlı ve zor taklit edilen araştırma bazlı olmak üzere 5 gruba ayrılmaktadır. Üretim ve ihracat sonucu yaratılan katma değer açısından ele alındığında, emek yoğun mal grubu sözü edilenler arasında son sıralarda yer almaktadır. Bir ülkenin uluslararası piyasalarda karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olması, günümüzde araştırma (ar-ge) bazlı malların ihracatının çokluğuna bağlıdır. Çalışmada, 1993-2009 yılları arasında Türkiye’nin emek yoğun mal ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlükler ve söz konusu üstünlüklerin makro ekonomik değişkenlerle ilişkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Karşılaştırmalı üstünlüklerin ölçümü açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayılarının hesaplanması yoluyla yapılmıştır. Çalışmada elde edilen regresyon sonuçlarına göre, ihracat birim değer indeksi, işsizlik oranı, özel sektör kredileri, imalat sanayi yatırım teşvik belge sayısı, GSYH ve asgari ücretlerdeki değişikliklerin emek yoğun malların ihracat rekabet gücünü etkilediği ortaya çıkmaktadır. 2009 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin teknolojisi düşük geleneksel emek yoğun malların ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlüğünün devam ettiği görülmektedir.

RELATIONSHIP BETWEEN COMPARATIVE ADVANTAGES IN EXPORT OF LABOR-INTENSIVE GOODS OF TURKEY AND MACROECONOMIC AGGREGATES

Yıl 2011, Cilt , Sayı , 67 - 93, 21.04.2011

Öz

On the basis of factor intensity, according to SITC trade classification, goods are divided into 5 groups which are raw material-intensive, labor-intensive, capital-intensive, easy to imitate science-based, hard to imitate science-based. Interms of value added that created as a result of production and export, labor-intensive goods are take part in the last ranks among those mentioned. A country's comparative advantages in international markets is based on the abundance of science-based goods now. In this study, between the years 1993-2009, comparative advantages in exports of labor-intensive goods of Turkey and macro-economic variables connection of such advantages with macro-economic variables were attempted to analyze. Measurement of comparative advantages was made via calculation of revealed comparative advantage index. Regression results found in the study are demonstrate that export unit value index, unemployment rate, private sector loans, the number of investment incentive certificates in manufacturing industry, GDP and minimum wage changes affect the export competitiveness of labor-intensive goods. By the year 2009, it is seen that Turkey has continued to comparative advantage in exports of labor-intensive goods which is called as low technology and traditional.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz KARA
0000-0002-8934-5608


Birol ERKAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

MLA Kara, O. , Erkan, B. "TÜRKİYE’NİN EMEK YOĞUN MAL İHRACATINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLERİN MAKRO EKONOMİK BÜYÜKLÜKLERLE İLİŞKİSİ" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (2011 ): 67-93 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/issue/6056/81414>

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553