Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The relationship between depression and mentality in adolescents

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 8 - 13, 30.03.2019

Öz

Aim: This study was conducted to determine the relationship between depression
and self-esteem in adolescents.

Method: This research was carried out in descriptive and relational search design. The
population of the study was 459 high school students studying in a district of
the Ege Region during the 2013-2014 academic year. The Personal Information
Form developed by the researchers and the Beck Depression Inventory (BDE) and
the Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSBSE) were used to collect the data. In
evaluating the data; percentages, averages, Pearson correlation analysis were
used.

Findings: The mean scores of Beck Depression Inventory total scores of students were
found to be 13.35 ± 10.16 and Coopersmith Self Esteem Inventory scores were
found to be 35.98 ± 7.99. In the study, there was a statistically significant
negative correlation between Beck Depression Inventory total score average and Coopersmith
Self Esteem Inventory total score (p <0.01).Conclusions: As a result of the study, it was determined that the students had low
self-esteem and no tendency to depression. Depression levels of students were
found to be related to self esteem.

Kaynakça

 • Baltacı HŞ, Altan T. Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Depresyon, Bağlanma ve Şiddet Eğilimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2016; 40(1):227-39.
 • Beck AT. An İnventory for Measuring Depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4(1):561-571.
 • Burwell RA, Shirk SR. Self Processes in Adolescent Depression: The Role of Self-Worth Contingencies. J Res Adolescence 2006;16(3):479–90.
 • Collishaw S, et al. Time Trends in Adolescent Mental Health. J Child Psychol Psyc 2004;45(8): 1350-62.
 • Coopersmith S. The Antecedents of Self- Esteem. San Francisco: WH Freeman and Company, 1967.
 • Dil S, ve ark. Çankırı İlinde Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Riskli Sağlık Davranışları ve Bazı Sosyo Demografik Özelliklerle İlişkisi. Anadolu psikiyatri dergisi 2015;16(1):51-9.
 • Dinçer F, Öztunç G. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Atılganlık Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009;16(2):22-33.
 • Doğan T, ve ark. Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Sosyal Zeka. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009;17(1):235-47.
 • Dopheide JA. Recognizing and Treating Depression in Children and Adolescents. Am J Health Syst Pharm 2006;63(3):233-43.
 • Erbil N, ve ark. Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerinin Tutum ve Davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2006;10(10):8-15.
 • Eskin M, ve ark. Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler. Turk Psikiyatri Dergisi 2008;19(4):382-9.
 • Gröholt B, et al. Young Suicide Attempters: a Comparison between a Clinical and an Epidemiological Sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39(7):868-75.
 • Guillon MS, et al. The Relationship between Self-Esteem and Psychiatric Disorders in Adolescents. Eur Psychiat 2003;18(2):59–62.
 • Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri için Geçerliliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7:3-13.
 • Kim YH. Correlation of Mental Health Problems with Psychological Constructs in Adolescence: Final Results from a 2-Year Study. Int J Nurs Stud 2003;40(2):115-24.
 • Lewinsohn PM, et al. Natural Course of Adolescent Major Depressive Disorder in a Community Sample: Predictors of Recurrence in Young Adults. Am J Psychiat 2000;157(10): 1584-91.
 • Liu X, Tein JY. Life Events, Psychopathology, and Suicidal Behavior in Chinese Adolescents. J Affect Disor, 2005;86(2):195–203.
 • Melnyk BM, et al. Improving the Mental/Psychosocial Health of US Children and Adolescents: Outcomes and İmplementation Strategies From The National KySS Summit. J Pediatr Health Care 2003;17(6): 1-24.
 • Ören N, Gençdoğan B. Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2007;15(1):85-92.
 • Paxton SJ, et al. Body Dissatisfaction Prospectively Predicts Depressive Mood And Low Self-Esteem in Adolescent Girls and Boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 2006;35(4):539-49.
 • Pişkin, M. Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmaları ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayını. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları 1997.
 • Quatman, T. ve Watson, CM . Gender Differences in Adolescent Self-Esteem: An Explorations of Domains. Journal of Genetic Psychology 2001;162(1):93-117.
 • Saluja G, et al. Prevalence of and Risk Factors for Depressive Symptoms among Young Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158(8):760-5.
 • Sevindik, T. Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Öz-Etkililik Yeterlik Arasındaki İlişki. Education Sciences 2007;2(2):13-21.
 • Siyez, DM. Duygusal İstismara Maruz Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Algıları ile Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. 2003.
 • Tripkovic I, et al. Depression and Self-Esteem in Early Adolescence. Central European Journal of Public Health 2015;23(2):166-9.
 • Türkleş S, ve ark. Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(2):18-28.
 • Üstüner Top F, ve ark. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Açısından İncelenmesi. New Symposium Journal 2010; 48(4): 2-10.

ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 8 - 13, 30.03.2019

Öz

Amaç:
Bu çalışma
ergenlerde depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
yapıldı.

Yöntem:  Bu araştırma
tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
evrenini, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ege Bölgesinin bir ilçesinde öğrenim
gören 459 lise öğrencisi oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacılar
tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile Beck Depresyon Envanteri (BDE)
ve Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri (CSBSE) kullanıldı.  Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelikler,
ortalamalar, Pearson korelasyon analizi  kullanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin Beck Depresyon Envanteri toplam puan ortalamaları 13.35±10.16, Coopersmith Benlik Saygısı
Envanteri puan ortalamaları ise 35.98
±7.99 olarak bulundu. Araştırmada Beck Depresyon Envanteri toplam puan
ortalaması ve Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri toplam puan ortalaması
arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulundu
(p<0.01).Sonuçlar: Araştırma sonucunda öğrencilerin benlik saygılarının düşük olduğu,
depresyona eğilimlerinin olmadığı saptandı. Öğrencilerin depresyon düzeylerinin
benlik saygıları ile ilişkili olduğu belirlendi. 

Kaynakça

 • Baltacı HŞ, Altan T. Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısının Yordayıcısı Olarak Depresyon, Bağlanma ve Şiddet Eğilimi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2016; 40(1):227-39.
 • Beck AT. An İnventory for Measuring Depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4(1):561-571.
 • Burwell RA, Shirk SR. Self Processes in Adolescent Depression: The Role of Self-Worth Contingencies. J Res Adolescence 2006;16(3):479–90.
 • Collishaw S, et al. Time Trends in Adolescent Mental Health. J Child Psychol Psyc 2004;45(8): 1350-62.
 • Coopersmith S. The Antecedents of Self- Esteem. San Francisco: WH Freeman and Company, 1967.
 • Dil S, ve ark. Çankırı İlinde Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Riskli Sağlık Davranışları ve Bazı Sosyo Demografik Özelliklerle İlişkisi. Anadolu psikiyatri dergisi 2015;16(1):51-9.
 • Dinçer F, Öztunç G. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Atılganlık Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009;16(2):22-33.
 • Doğan T, ve ark. Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Sosyal Zeka. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009;17(1):235-47.
 • Dopheide JA. Recognizing and Treating Depression in Children and Adolescents. Am J Health Syst Pharm 2006;63(3):233-43.
 • Erbil N, ve ark. Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerinin Tutum ve Davranışlarının etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2006;10(10):8-15.
 • Eskin M, ve ark. Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler. Turk Psikiyatri Dergisi 2008;19(4):382-9.
 • Gröholt B, et al. Young Suicide Attempters: a Comparison between a Clinical and an Epidemiological Sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39(7):868-75.
 • Guillon MS, et al. The Relationship between Self-Esteem and Psychiatric Disorders in Adolescents. Eur Psychiat 2003;18(2):59–62.
 • Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin Üniversite Öğrencileri için Geçerliliği, Güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989;7:3-13.
 • Kim YH. Correlation of Mental Health Problems with Psychological Constructs in Adolescence: Final Results from a 2-Year Study. Int J Nurs Stud 2003;40(2):115-24.
 • Lewinsohn PM, et al. Natural Course of Adolescent Major Depressive Disorder in a Community Sample: Predictors of Recurrence in Young Adults. Am J Psychiat 2000;157(10): 1584-91.
 • Liu X, Tein JY. Life Events, Psychopathology, and Suicidal Behavior in Chinese Adolescents. J Affect Disor, 2005;86(2):195–203.
 • Melnyk BM, et al. Improving the Mental/Psychosocial Health of US Children and Adolescents: Outcomes and İmplementation Strategies From The National KySS Summit. J Pediatr Health Care 2003;17(6): 1-24.
 • Ören N, Gençdoğan B. Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2007;15(1):85-92.
 • Paxton SJ, et al. Body Dissatisfaction Prospectively Predicts Depressive Mood And Low Self-Esteem in Adolescent Girls and Boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 2006;35(4):539-49.
 • Pişkin, M. Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmaları ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayını. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları 1997.
 • Quatman, T. ve Watson, CM . Gender Differences in Adolescent Self-Esteem: An Explorations of Domains. Journal of Genetic Psychology 2001;162(1):93-117.
 • Saluja G, et al. Prevalence of and Risk Factors for Depressive Symptoms among Young Adolescents. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158(8):760-5.
 • Sevindik, T. Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Öz-Etkililik Yeterlik Arasındaki İlişki. Education Sciences 2007;2(2):13-21.
 • Siyez, DM. Duygusal İstismara Maruz Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Algıları ile Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. 2003.
 • Tripkovic I, et al. Depression and Self-Esteem in Early Adolescence. Central European Journal of Public Health 2015;23(2):166-9.
 • Türkleş S, ve ark. Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;11(2):18-28.
 • Üstüner Top F, ve ark. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Özellikleri Açısından İncelenmesi. New Symposium Journal 2010; 48(4): 2-10.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Şahin Altun

Gülsüm Okursoy Bu kişi benim

Zeynep Olçun Bu kişi benim

Sibel Asi Karakaş

Zeynep Karaman Özlü

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 26 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 30 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahin Altun, Ö., Okursoy, G., Olçun, Z., Asi Karakaş, S., vd. (2019). ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 8-13.
AMA Şahin Altun Ö, Okursoy G, Olçun Z, Asi Karakaş S, Karaman Özlü Z. ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Mart 2019;1(1):8-13.
Chicago Şahin Altun, Özlem, Gülsüm Okursoy, Zeynep Olçun, Sibel Asi Karakaş, ve Zeynep Karaman Özlü. “ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1, sy. 1 (Mart 2019): 8-13.
EndNote Şahin Altun Ö, Okursoy G, Olçun Z, Asi Karakaş S, Karaman Özlü Z (01 Mart 2019) ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1 1 8–13.
IEEE Ö. Şahin Altun, G. Okursoy, Z. Olçun, S. Asi Karakaş, ve Z. Karaman Özlü, “ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 8–13, 2019.
ISNAD Şahin Altun, Özlem vd. “ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1/1 (Mart 2019), 8-13.
JAMA Şahin Altun Ö, Okursoy G, Olçun Z, Asi Karakaş S, Karaman Özlü Z. ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1:8–13.
MLA Şahin Altun, Özlem vd. “ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 1, sy. 1, 2019, ss. 8-13.
Vancouver Şahin Altun Ö, Okursoy G, Olçun Z, Asi Karakaş S, Karaman Özlü Z. ERGENLERDE DEPRESYON VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;1(1):8-13.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409