Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OPINIONS OF FOURTH YEAR MIDWIFERY STUDENTS ABOUT HOW CAN PROTECT WOMEN'S RIGHTS

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 8 - 12, 26.07.2019

Öz

Aim: The defence of women's rights is one of the most important contemporary roles of the midwife, and the International Federation of Midwives has declared this role as the theme of 2019. In this context, it is important to know the current views of the newly graduated midwives about these roles. The aim of the study is to determine the views of fourth grade midwifery students about how they can defend women's rights.

Method: This study was carried out in February 2019 in Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Health Sciences, and Midwifery Department. A total of 67 students were invited to the study, and 31 students reported their views were included in the study. Data were collected by a questionnaire prepared by the researchers. The data was analysed with content analysis method.

Results: The opinions of the students participated in the research about defending the rights of women were gathered under six themes. Since some students presented views collected in more than one sub-theme under a theme, the numbers in the themes have not reported the number of participants. The students' views on how they can protect women's rights were collected under of theme composed of “women's education and support” (n = 47), “practices towards society, men and children” (n = 32), “what could be done during service delivery” (n = 23), “supporting the working status of women” (n = 16), and “training of midwives and nurses” (n = 6), “non-governmental organizations” (n = 3). Conclusion: This study concluded that senior midwifery students think that they can do many things during their service provision and / or social lives in order to protect women's rights. Midwives and student midwives can contribute to the development of women's, children's and community health by raising awareness of women's rights and supporting their current studies.

Kaynakça

 • Aksayan S, Emiroğlu N. Araştırmanın Tasarımı. Erefe İ, editör. Hemşirelikte Araştırma: İlke Süreç ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2002, p. 65–124.
 • Aktaş G. Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2013; 30(1):53-72.
 • American Midwifery Certification Board. Available from: https://www.amcbmidwife.org/ (Erişim Tarihi: 26.01.2019).
 • Baltacı A. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018; 7(1): 231-74.
 • Ebert L, Bellchambers H, Ferguson A, Browne J. Socially Disadvantaged Women's Views of Barriers to Feeling Safe to Engage in Decision-Making in Maternity Care. Women Birth, 2014; 27(2): 132-7.
 • Güler A, Halıcıoğlu MB, Taşğın S. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Anmat Matbaacılık San. Ltd. Şti. Ankara, 2013. p.85-97.
 • International Confederation of Midwives. Essential Competencies for Basic Midwifery Practice 2010, Revised 2013 The Essential Competencies for Basic Midwifery Practice is a Living Document. Available from: http://www.safeabortionwomensright.org/wp-content/uploads/2016/05/ICM-Essential-Competencies-for-Basic-Midwifery-Practice-2010-revised-2013.pdf (Erişim Tarihi: 26.01.2019).
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe / Hemşirenin Rolü. İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi 2011; 19(1):45-53.
 • Kaymaz İŞ. Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: Türkiye’de Kadının Toplumsal Konumu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2010; 46:333-366.
 • Kaypak Ş, Kahraman M. Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016; 13(33): 298-315
 • Kennedy HP, Myers-Ciecko JA, Carr KC, Breedlove G, Bailey T, Farrell MV, Lawlor M, Darragh I. United States Model Midwifery Legislation and Regulation: Development of A Consensus Document. J Midwifery Womens Health, 2018; 63(6):652-9.
 • Kurnaz A, Çiftci Ü, Karapazar H. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 2013; 11(26):185-225.
 • Kuyaksil A. Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 6(11): 328-352.
 • Cleeton ER. Birthing Autonomy: Women’s Experiences of Planning Home Births. BIRTH 2006; 33(4):339.
 • Sarıkoyuncu A. Türklerde Kadın Hakları Üzerine Bir Değerlendirme. Bilig, 1999; 8:113-124.
 • Semahegn A, Torpey K, Manu A, Assefa N, Ankomah A. Adapted Tool for The Assessment of Domestic Violence Against Women in A Low-Income Country Setting: A Reliability Analysis. Int J Womens Health, 2019; 11:65-73.
 • Özaydınlık K. Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2014;33(1):93-112.
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 10. Baskı: Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. p. 322-335.

DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 8 - 12, 26.07.2019

Öz

Amaç: Kadın haklarını savunma, ebenin önemli çağdaş rollerinden birisidir ve Uluslararası Ebeler Federasyonu, bu rolü 2019 yılı teması olarak bildirmiştir. Bu bağlamda yeni mezun ebelerin bu rollerine ilişkin mevcut görüşlerinin bilinmesi önemli ve incelenmesi gereken bir konudur. Araştırmanın amacı dördüncü sınıf ebelik öğrencilerinin kadın haklarını nasıl savunabilecekleri konusundaki görüşlerini belirlemektir.

Yöntem: Araştırma niteliksel olarak Şubat 2019 tarihinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü son sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmaya zorunlu bir derse katılan 67 öğrenci davet edilmiş ve görüşlerini bildiren 31 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin kadın haklarını savunma konusundaki görüşleri altı tema altında toplanmıştır. Bazı öğrenciler bir tema altındaki birden fazla alt temaya ait görüş bildirdikleri için, temalarda bildiren sayılar katılımcı sayısını bildirmemektedir. Öğrencilerin kadın haklarını nasıl koruyabilecekleri konusundaki görüşleri “kadınların eğitimi ve desteklenmesi” (n=47), “topluma, erkeklere ve çocuklara yönelik uygulamalar” (n=32), “hizmet sunumu sırasındaki yapılabilecekler” (n=23), “kadının çalışma durumunun desteklenmesi” (n=16), “ebe ve hemşirelerin eğitimi” (n=6), “sivil toplum kuruluşlarında görev alma” (n=3) temaları altında toplanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada son sınıf ebelik öğrencilerinin kadın haklarını savunma konusunda kadının yanında eş ve çocuklara da yönelik, hizmet sunumu sırasında ve / veya sosyal yaşamlarında birçok şey yapabilecekleri görüşünde oldukları belirlenmiştir. Ebe ve öğrenci ebelerin kadın hakları konusundaki farkındalıklarının geliştirilmesi, mevcut çalışmalarının desteklenmesi ile kadın, çocuk ve toplum sağlığının gelişimine katkı sağlanabilir.

Kaynakça

 • Aksayan S, Emiroğlu N. Araştırmanın Tasarımı. Erefe İ, editör. Hemşirelikte Araştırma: İlke Süreç ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2002, p. 65–124.
 • Aktaş G. Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği: Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2013; 30(1):53-72.
 • American Midwifery Certification Board. Available from: https://www.amcbmidwife.org/ (Erişim Tarihi: 26.01.2019).
 • Baltacı A. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018; 7(1): 231-74.
 • Ebert L, Bellchambers H, Ferguson A, Browne J. Socially Disadvantaged Women's Views of Barriers to Feeling Safe to Engage in Decision-Making in Maternity Care. Women Birth, 2014; 27(2): 132-7.
 • Güler A, Halıcıoğlu MB, Taşğın S. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Anmat Matbaacılık San. Ltd. Şti. Ankara, 2013. p.85-97.
 • International Confederation of Midwives. Essential Competencies for Basic Midwifery Practice 2010, Revised 2013 The Essential Competencies for Basic Midwifery Practice is a Living Document. Available from: http://www.safeabortionwomensright.org/wp-content/uploads/2016/05/ICM-Essential-Competencies-for-Basic-Midwifery-Practice-2010-revised-2013.pdf (Erişim Tarihi: 26.01.2019).
 • Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe / Hemşirenin Rolü. İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi 2011; 19(1):45-53.
 • Kaymaz İŞ. Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: Türkiye’de Kadının Toplumsal Konumu. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2010; 46:333-366.
 • Kaypak Ş, Kahraman M. Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016; 13(33): 298-315
 • Kennedy HP, Myers-Ciecko JA, Carr KC, Breedlove G, Bailey T, Farrell MV, Lawlor M, Darragh I. United States Model Midwifery Legislation and Regulation: Development of A Consensus Document. J Midwifery Womens Health, 2018; 63(6):652-9.
 • Kurnaz A, Çiftci Ü, Karapazar H. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Değer Algılarının Betimsel Bir Analizi. Değerler Eğitimi Dergisi, 2013; 11(26):185-225.
 • Kuyaksil A. Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 6(11): 328-352.
 • Cleeton ER. Birthing Autonomy: Women’s Experiences of Planning Home Births. BIRTH 2006; 33(4):339.
 • Sarıkoyuncu A. Türklerde Kadın Hakları Üzerine Bir Değerlendirme. Bilig, 1999; 8:113-124.
 • Semahegn A, Torpey K, Manu A, Assefa N, Ankomah A. Adapted Tool for The Assessment of Domestic Violence Against Women in A Low-Income Country Setting: A Reliability Analysis. Int J Womens Health, 2019; 11:65-73.
 • Özaydınlık K. Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2014;33(1):93-112.
 • Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 10. Baskı: Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. p. 322-335.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazlı ÜNLÜ>

0000-0002-1388-711X


Zekiye KARAÇAM> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-0419-8961
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 15 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 12 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { esbder565946, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {8 - 12}, title = {DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Ünlü, Nazlı and Karaçam, Zekiye} }
APA Ünlü, N. & Karaçam, Z. (2019). DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 8-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/47180/565946
MLA Ünlü, N. , Karaçam, Z. "DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 8-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/47180/565946>
Chicago Ünlü, N. , Karaçam, Z. "DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 8-12
RIS TY - JOUR T1 - DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - NazlıÜnlü, ZekiyeKaraçam Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 12 VL - 2 IS - 1 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Nazlı Ünlü , Zekiye Karaçam %T DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ünlü, Nazlı , Karaçam, Zekiye . "DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 / 1 (Temmuz 2019): 8-12 .
AMA Ünlü N. , Karaçam Z. DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 2(1): 8-12.
Vancouver Ünlü N. , Karaçam Z. DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 2(1): 8-12.
IEEE N. Ünlü ve Z. Karaçam , "DÖRDÜNCÜ SINIF EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN HAKLARINI NASIL SAVUNABİLECEKLERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 8-12, Tem. 2019