Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 38 - 44, 09.10.2019

Öz

Amaç: Bu araştırma ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanının örneklemini 2 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ebelik ve hemşirelik olmak üzere toplam 526 öğrenci oluşturmuştur. Veriler birey tanıtım formu ve ahlaki-etik duyarlılık anketi ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde dağılımları, ortalama, standart sapma, Student t-test, Tek yönlü Varyans analizi, Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.95±2.13’tür. Öğrencilerin %84’ü kadın, %92.8’i çalışmamakta ve %62.4’ü yaşamını en çok ilde geçirmiştir. Öğrencilerin %63.1’i hemşirelik bölümü öğrencisi ve %54’ü bölümünü isteyerek seçtiğini bildirmiştir. Öğrencilerin Ahlaki-Etik Duyarlılık Anketi toplam puan ortalaması 89.17±23.09’dur. Öğrencilerin “medeni durumu ve yaşamını en çok geçirdikleri yer” değişkenleri ile ahlaki etik duyarlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin “bölümü, okudukları sınıf, bölümünü isteyerek seçmesi, bölümünü sevmesi, etik ile ilgili ders alması ve daha önce etik ikilem yaşama durumları” ile ahlaki etik duyarlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bu araştırma sonucuna göre ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptanmıştır.


Kaynakça

 • Aydın Y, Dikmen Y, Kalkan SC. Ebelik Öğrencilerinin Hasta Bakım Uygulamalarında Etik Duyarliliklarinin İncelenmesi. J Contemp Med 2017;7(2):168-74.
 • Aydoğan A, Ceyhan Ö. Acilde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Duyarlılıkları. ACU Sağlık Bil Derg 2019; 10(2):182-9.
 • Bahrieni F, Azodi P, Hajivandi A, Jahanpou F. The Effect of Education in Nurse’s Moral Sensitivity. J Pharm Sci Res 2017;9(10):1817–21.
 • Başak T, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi. Gülhane Tıp Derg 2010;52(2):76–81.
 • Borhani F, Abbaszade A, Hoseinabadi-Farahani MJ. Moral sensitivity and its dimensions in Iranian nursing students. J Med Ethics Hist Med 2016:9:1-7.
 • Çobanoğlu N, Algıer L. A qualitative analysis of ethical problems experienced by physicians and nurses in intensive care units in Turkey. Nurs Ethics 2004;11(5):444–58.
 • Fırat B, Karataş G, Barut A, Metin G, Sarı D. Acil Servis Hemşirelerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektron Derg 2017;10(4):229-35.
 • Karaca T, Yalvaç S. Ebelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. JACSD 2016;6:48–62.
 • Karaca T. The Moral Sensibility of Nursing Students. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2018;5(1):24-30.
 • Kılıç Akca N, Şimşek N, Arslan Efe D, Şentürk S, Akça D. Moral Sensitivity among Senior Nursing Students in Turkey. Int J Caring Sci 2017;10(2):1031-9.
 • Lutzen K Nordin C, Brolin G. Conceptualization and instrumentation of nurses’ moral sensitivity in psychiatric practice. Int J Methods Psychiatr Res 1994;4(4):241-8.
 • Tosun H. Sağlık Uygulamalarında Deneyimlenen Etik İkilemlere Karşı Hekim ve Hemşirelerin Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Doktora Tezi)., İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 2005.
 • Tuvesson H, Lutzen K. Demographic factors associated with moral sensitivity among nursing students. Nurs Ethics 2017;24(7):847–55.
 • Yılmaz D, Düzgün F, Yılmaz Uzelli D, Korhan Akın E, Dikmen Y. Dahili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergi 2018;11(2):157-63.

Examining the Ethical Sensitivity of Midwifery and Nursing Students

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 38 - 44, 09.10.2019

Öz

Aim: This research was conducted as a descriptive study to examine the ethical sensitivities of midwifery and nursing students.

Methods: The study was conducted with 526 midwifery and nursing students who voluntarily accepted to participate in the research between January 2-March 31 2017. The research data were collected from Individual Identification Form and Moral Sensitivity Questionnarıe. Data was analyzed by number, percentile, mean, standard deviation, independent t test, One-Way Anova, Mann Whitney-U test and Kruskal Wallis tests using SSPS 20.0 for Windows program.

Results: The average age of the students is 20.95 ± 2.13. Eighty four percent of the students are girls, 92.8% are not working, and 62.4% are mostly living on the city. 63.1% of the students are students in the nursing department and 54% reported that they chose willingly own departments. The Moral Sensitivity Questionnarıe total score averages of the students was 89.17 ± 23.09. A statistically significant relationship was found between ethical sensitivity and "marital status and place of life" of students (p <0.05). A statistically significant relationship was not found between ethical sensitivity and "choosing the department, the class, the department willingly, liking the department, taking lessons about ethics and experiencing ethical dilemmas before" of students (p>0.05).

Conclusion: According to this research result, the ethical sensitivity of midwifery and nursing students was found to be moderate.

Kaynakça

 • Aydın Y, Dikmen Y, Kalkan SC. Ebelik Öğrencilerinin Hasta Bakım Uygulamalarında Etik Duyarliliklarinin İncelenmesi. J Contemp Med 2017;7(2):168-74.
 • Aydoğan A, Ceyhan Ö. Acilde Çalışan Sağlık Personelinin Etik Duyarlılıkları. ACU Sağlık Bil Derg 2019; 10(2):182-9.
 • Bahrieni F, Azodi P, Hajivandi A, Jahanpou F. The Effect of Education in Nurse’s Moral Sensitivity. J Pharm Sci Res 2017;9(10):1817–21.
 • Başak T, Uzun Ş, Arslan F. Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının incelenmesi. Gülhane Tıp Derg 2010;52(2):76–81.
 • Borhani F, Abbaszade A, Hoseinabadi-Farahani MJ. Moral sensitivity and its dimensions in Iranian nursing students. J Med Ethics Hist Med 2016:9:1-7.
 • Çobanoğlu N, Algıer L. A qualitative analysis of ethical problems experienced by physicians and nurses in intensive care units in Turkey. Nurs Ethics 2004;11(5):444–58.
 • Fırat B, Karataş G, Barut A, Metin G, Sarı D. Acil Servis Hemşirelerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektron Derg 2017;10(4):229-35.
 • Karaca T, Yalvaç S. Ebelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. JACSD 2016;6:48–62.
 • Karaca T. The Moral Sensibility of Nursing Students. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2018;5(1):24-30.
 • Kılıç Akca N, Şimşek N, Arslan Efe D, Şentürk S, Akça D. Moral Sensitivity among Senior Nursing Students in Turkey. Int J Caring Sci 2017;10(2):1031-9.
 • Lutzen K Nordin C, Brolin G. Conceptualization and instrumentation of nurses’ moral sensitivity in psychiatric practice. Int J Methods Psychiatr Res 1994;4(4):241-8.
 • Tosun H. Sağlık Uygulamalarında Deneyimlenen Etik İkilemlere Karşı Hekim ve Hemşirelerin Duyarlılıklarının Belirlenmesi (Doktora Tezi)., İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 2005.
 • Tuvesson H, Lutzen K. Demographic factors associated with moral sensitivity among nursing students. Nurs Ethics 2017;24(7):847–55.
 • Yılmaz D, Düzgün F, Yılmaz Uzelli D, Korhan Akın E, Dikmen Y. Dahili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Hastanesi Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergi 2018;11(2):157-63.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sultan Alan Bu kişi benim 0000-0002-5403-3778

Şule Gökyıldız Sürücü 0000-0002-0088-4219

Ayşe Şenoğlu 0000-0003-0580-1758

Emine Akça 0000-0001-5432-2951

Yayımlanma Tarihi 9 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 10 Haziran 2019
Kabul Tarihi 10 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Alan, S., Gökyıldız Sürücü, Ş., Şenoğlu, A., Akça, E. (2019). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 38-44.
AMA Alan S, Gökyıldız Sürücü Ş, Şenoğlu A, Akça E. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Ekim 2019;2(2):38-44.
Chicago Alan, Sultan, Şule Gökyıldız Sürücü, Ayşe Şenoğlu, ve Emine Akça. “Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2, sy. 2 (Ekim 2019): 38-44.
EndNote Alan S, Gökyıldız Sürücü Ş, Şenoğlu A, Akça E (01 Ekim 2019) Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 2 38–44.
IEEE S. Alan, Ş. Gökyıldız Sürücü, A. Şenoğlu, ve E. Akça, “Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 2, ss. 38–44, 2019.
ISNAD Alan, Sultan vd. “Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2/2 (Ekim 2019), 38-44.
JAMA Alan S, Gökyıldız Sürücü Ş, Şenoğlu A, Akça E. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2:38–44.
MLA Alan, Sultan vd. “Ebelik Ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 2, 2019, ss. 38-44.
Vancouver Alan S, Gökyıldız Sürücü Ş, Şenoğlu A, Akça E. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(2):38-44.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409