Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINATION OF THE PERCEPTIONS OF WOMEN GIVING VAGINAL BIRTHS ABOUT SUPPORTIVE CARE IN LABOR

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 76 - 80, 29.12.2019

Öz

Aim: The aim of this study was to determine
the perceptions of women who had vaginal birth on supportive care at labor.Methods: The research
is descriptive. The population of the study consists of all women who had
vaginal delivery between 01 October 2017-31 May 2018 in a postpartum clinic of
a maternity hospital. The sample consisted of 296 women who met the research
criteria. Data were collected by face-to-face interview technique using
personal information form and scale of woman’s perception of supportive care
given to woman in labor.Results: The mean age
of the women was 28.06 ± 6.03 and 36.8% of them are primary school graduates
and 51% of them have moderate income level. The total mean score of women's
perceptions of supportive care given at labor was 108.34 ± 15.51.Conclusion: Perceptions of
women with vaginal delivery regarding supportive care were found to be good
level. Midwives have important responsibilities in the delivery process,
preparing women for childbirth and ensuring that they have a positive birth
experience.

Kaynakça

 • Adams ED, Bianchi AL. A Practical Approach to Labor Support. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008;37(1): 106-115. Doi: 10.1111/j.1552-6909.2007.00213.x.
 • Alehagen S, Wijma B, Wijma K. Fear of Childbirth Before, During, and After Childbirth. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85(1):56-62.
 • AWHONN. Nursing Support of Laboring Women. An official Position Statement of the Association of Women's Health, Obstetric & Neonatal Nursing. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2011;40(5):665-666. Doi: 10.1111/j.1552-6909.2011.01288.x.
 • Ayers S, Pickering A. Women's Expectations and Experience of Birth. Psychology & Health 2005:20(1):79-92.
 • Barnett GV. A New Way to Measure Nursing: Computer Timing of Nursing Time and Support of Laboring Patients. Comput Inform Nurs 2008;26(4):199-206. Doi: 10.1097/01.NCN.0000304805.23499.3f.
 • Bianchi AL, Adams ED. Doulas, Labor Support, and Nurses. International Journal of Childbirth Education 2004;19(4): 24-25.
 • Chen CH, Wang SY, Chang MY. Women's Perceptions of Helpful and Unhelpful Nursing Behaviors During Labor: A Study in Taiwan. Birth 2001;28(3):180-185.
 • Dağlar G, Güler H. Ebelerin Doğum Anında Annelere Verdiği Bakım Hizmeti: Annelerin Değerlendirmeleri ve Beklentileri. Artemis 2004;5:42-47.
 • Fair CD, Morrison TE. The Relationship Between Prenatal Control, Expectations, Experienced Control, and Birth Satisfaction Among Primiparous Women. Midwifery 2012;28(1):39-44.
 • Gale J, Fothergill-Bourbonnais F, Chamberlain M. Measuring Nursing Support During Childbirth. MCN Am J Matern Child Nurs 2001;26(5):264-271.
 • Hardin AM, Buckner EB. Characteristics of a Positive Experience for Women Who Have Unmedicated Childbirth. The Journal of Perinatal Education 2004;13(4):10-16.
 • Harvey S, Rach D, Stainton MC, Jarrell J, Brant R. Evaluation of Satisfaction With Midwifery Care. Midwifery 2002;18(4): 260-267.
 • Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous Support for Women During Childbirth. Cochrane Database Syst Rev 2013;7: CD003766. Doi: 10.1002/14651858.CD003766.pub5.
 • Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM. Effect of Continuous Support During Labor on Duration of Labor and Rate of Cesarean Delivery. Int J Gynaecol Obstet 2010;109(3):198-200. Doi: 10.1016/j.ijgo.2009.11.028.
 • Lally JE, Murtagh MJ, Macphail S, Thomson R. More in hope than expectation: a systematic review of Women's Expectations and Experience of Pain Relief in Labour. BMC Med 2008;6(7);1-10. 10.1186/1741-7015-6-7.
 • Larkin P, Begley CM, Devane D. Women's Experiences of Labour and Birth: An Evolutionary Concept Analysis. Midwifery 2009;25(2): e49-e59.
 • Miltner RS. Identifying Labor Support Actions of Intrapartum Nurses. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;29(5):491-499.
 • Nieminen K, Stephansson O, Ryding EL. Women's fear of childbirth and preference for Cesarean Section–A Cross‐Sectional Study at Various Stages of Pregnancy in Sweden. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2009;88(7):807-813.
 • Price S, Noseworthy J, Thornton J. Women's Experience with Social Presence During Childbirth. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing 2007;32(3):184-191.
 • Sleutel MR. Intrapartum Nursing: Integrating Rubin's Framework with Social Support Theory. JOGNN 2003;32(1):76-82.
 • Timur S, Hotun-Şahin N. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010;12(1): 29-40.
 • Uludağ E. Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Waldenström U. Why do Some Women Change Their Opinion About Childbirth Over Time? Birth 2004;31(2):102-107.

VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 76 - 80, 29.12.2019

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, vajinal doğum yapan
kadınların doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin algılarının belirlenmesidir.Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini bir kadın doğum hastanesinin
postpartum kliniğinde 01 Ekim 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında vajinal
doğum yapan kadınların tümü, örneklemini ise araştırma kriterlerini karşılayan
296 kadın oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu ve doğumda verilen
destekleyici bakıma ilişkin kadının algısı ölçeği kullanılarak yüz-yüze görüşme
tekniği ile toplanmıştır.Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 28.06±6.03’dür
ve %36.8’i ilkokul mezunu, %51’inin gelir durumu orta düzeydedir. Kadınların
doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin algıları toplam puan ortalaması
108.34±15.51’dirSonuç: Vajinal doğum yapan kadınların
destekleyici bakıma ilişkin algılarının iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Doğum sürecinde ebelerin kadınları doğum eylemine hazırlamada ve olumlu doğum
deneyimi edinmelerini sağlamada önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 

Kaynakça

 • Adams ED, Bianchi AL. A Practical Approach to Labor Support. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2008;37(1): 106-115. Doi: 10.1111/j.1552-6909.2007.00213.x.
 • Alehagen S, Wijma B, Wijma K. Fear of Childbirth Before, During, and After Childbirth. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85(1):56-62.
 • AWHONN. Nursing Support of Laboring Women. An official Position Statement of the Association of Women's Health, Obstetric & Neonatal Nursing. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2011;40(5):665-666. Doi: 10.1111/j.1552-6909.2011.01288.x.
 • Ayers S, Pickering A. Women's Expectations and Experience of Birth. Psychology & Health 2005:20(1):79-92.
 • Barnett GV. A New Way to Measure Nursing: Computer Timing of Nursing Time and Support of Laboring Patients. Comput Inform Nurs 2008;26(4):199-206. Doi: 10.1097/01.NCN.0000304805.23499.3f.
 • Bianchi AL, Adams ED. Doulas, Labor Support, and Nurses. International Journal of Childbirth Education 2004;19(4): 24-25.
 • Chen CH, Wang SY, Chang MY. Women's Perceptions of Helpful and Unhelpful Nursing Behaviors During Labor: A Study in Taiwan. Birth 2001;28(3):180-185.
 • Dağlar G, Güler H. Ebelerin Doğum Anında Annelere Verdiği Bakım Hizmeti: Annelerin Değerlendirmeleri ve Beklentileri. Artemis 2004;5:42-47.
 • Fair CD, Morrison TE. The Relationship Between Prenatal Control, Expectations, Experienced Control, and Birth Satisfaction Among Primiparous Women. Midwifery 2012;28(1):39-44.
 • Gale J, Fothergill-Bourbonnais F, Chamberlain M. Measuring Nursing Support During Childbirth. MCN Am J Matern Child Nurs 2001;26(5):264-271.
 • Hardin AM, Buckner EB. Characteristics of a Positive Experience for Women Who Have Unmedicated Childbirth. The Journal of Perinatal Education 2004;13(4):10-16.
 • Harvey S, Rach D, Stainton MC, Jarrell J, Brant R. Evaluation of Satisfaction With Midwifery Care. Midwifery 2002;18(4): 260-267.
 • Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous Support for Women During Childbirth. Cochrane Database Syst Rev 2013;7: CD003766. Doi: 10.1002/14651858.CD003766.pub5.
 • Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM. Effect of Continuous Support During Labor on Duration of Labor and Rate of Cesarean Delivery. Int J Gynaecol Obstet 2010;109(3):198-200. Doi: 10.1016/j.ijgo.2009.11.028.
 • Lally JE, Murtagh MJ, Macphail S, Thomson R. More in hope than expectation: a systematic review of Women's Expectations and Experience of Pain Relief in Labour. BMC Med 2008;6(7);1-10. 10.1186/1741-7015-6-7.
 • Larkin P, Begley CM, Devane D. Women's Experiences of Labour and Birth: An Evolutionary Concept Analysis. Midwifery 2009;25(2): e49-e59.
 • Miltner RS. Identifying Labor Support Actions of Intrapartum Nurses. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2000;29(5):491-499.
 • Nieminen K, Stephansson O, Ryding EL. Women's fear of childbirth and preference for Cesarean Section–A Cross‐Sectional Study at Various Stages of Pregnancy in Sweden. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2009;88(7):807-813.
 • Price S, Noseworthy J, Thornton J. Women's Experience with Social Presence During Childbirth. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing 2007;32(3):184-191.
 • Sleutel MR. Intrapartum Nursing: Integrating Rubin's Framework with Social Support Theory. JOGNN 2003;32(1):76-82.
 • Timur S, Hotun-Şahin N. Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010;12(1): 29-40.
 • Uludağ E. Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • Waldenström U. Why do Some Women Change Their Opinion About Childbirth Over Time? Birth 2004;31(2):102-107.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayla Çapık Bu kişi benim 0000-0003-4086-4244

Serap Ejder Apay 0000-0003-0978-1993

Tuğçe Bayin Bu kişi benim

Havva Çil Bu kişi benim

Şule Coşkun Bu kişi benim

Ayşenur Çakan Bu kişi benim

Semra Buzrul Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 19 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 18 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çapık, A., Ejder Apay, S., Bayin, T., Çil, H., vd. (2019). VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 76-80.
AMA Çapık A, Ejder Apay S, Bayin T, Çil H, Coşkun Ş, Çakan A, Buzrul S. VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Aralık 2019;2(3):76-80.
Chicago Çapık, Ayla, Serap Ejder Apay, Tuğçe Bayin, Havva Çil, Şule Coşkun, Ayşenur Çakan, ve Semra Buzrul. “VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2, sy. 3 (Aralık 2019): 76-80.
EndNote Çapık A, Ejder Apay S, Bayin T, Çil H, Coşkun Ş, Çakan A, Buzrul S (01 Aralık 2019) VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 3 76–80.
IEEE A. Çapık, “VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, ss. 76–80, 2019.
ISNAD Çapık, Ayla vd. “VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2/3 (Aralık 2019), 76-80.
JAMA Çapık A, Ejder Apay S, Bayin T, Çil H, Coşkun Ş, Çakan A, Buzrul S. VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2:76–80.
MLA Çapık, Ayla vd. “VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, 2019, ss. 76-80.
Vancouver Çapık A, Ejder Apay S, Bayin T, Çil H, Coşkun Ş, Çakan A, Buzrul S. VAJİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUMDA VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(3):76-80.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409