Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF PLANNED TRAINING AIMING TO PREVENT CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HPV POSITIVE ON HEALTY LIFESTYLE BEHAVIORS

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 81 - 87, 29.12.2019

Öz

Aim:
The aim of this study is to investigate the effect of planned education
to prevent cervical cancer in women with human papilloma virus (+) on healthy
lifestyle behaviors.

Method:
This research was conducted as a descriptive and intervention study of
91 women who were admitted to the gynecology outpatient clinic of the Izmir
Tepecik Training and Research Hospital. Data were collected by face-to-face
interview technique using Information Form containing Descriptive,
Socio-Demographic Characteristics of Women and “Healthy Lifestyle Behavior
Scale ІІ ”. After the first interview, brochure was prepared with the guidance
of structured education and current literature information. Pap-smear controls
of the women were planned six (follow-1) and twelve months (follow-2) after the
training.

Results:
The mean age of the women was 37.87±9.9, 50.5% were primary school
graduates and 80.2% were housewives. Before scales, women were detected to have
received a pre-training value of 122.63±1.31, while they received 166.06±1.20
in the follow-up1and 150.32±1.70  in
follow-up2. The difference between the mean values was statistically
significant (p = .00). The physical activity subscale of the scale was defined
as the lowest scored dimension in all three measures.Conclusion:
At the end of the study it was determined that the training given to
women should be repeated frequently and that women should be supported about
physical exercise. 

Kaynakça

 • Aksoy T, Uçar H. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;1(2):53-67.
 • Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP). Planning and Implementing Cervical Cancer Prevention and Control Programs: A Manual for Managers. Seattle ACCP, 2004; 130-46.
 • Altay B, Çavuşoğlu F, Güneştaş İ. Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. DEUHFED 2015;8(1):12-8.
 • Ayhan A, Dursun P. Türkiye’de HPV ve Servikal Kanseri Sıklığı. In: Ayhan A, Dursun P. Editörler. Kadın Genital Kanserleri & HPV. İstanbul: Akademi Yayınevi 2010;61-8.
 • Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ІІ’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi 2008;12(1):2-13.
 • Can H, Öztürk YK, Güçlü YA, Öztürk F, Demir Ş. Kadın Sağlık Çalışanlarının Serviks Kanseri Farkındalığı. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2010;20(2):77-84.
 • Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2011;16(2): 78-83.
 • Datta GD, Colditz GA, Kawachi I, Subramanian SV, Palmer JR, Rosenberg L. Individual-, neighborhood-, and state-level socioeconomic predictors of cervical carcinoma screening among U.S. black women: a multi level analysis. American Cancer Society 2006;106(3): 664-9.
 • Eke RN, Sezik HA, Özen M. Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı? Are female doctors aware of cervical cancer? Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2016;26(1):53-7.
 • Erzincanlı S, Zaybak A, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve zaman yönetimi becerileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;31(2):8-25.
 • Gündoğdu NA, Güler F. Healthy Lifestyle Behaviors and Self-Efficacy Levels of Health Care Professionals Working at Primary Health Care Institutions. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2016;18(1):14-27.
 • Kanbur A, Çapık C. Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011;18(1):61-72.
 • Kaya M, Akın, A. Halk Sağlığı Yaklaşımı ile “Servikal Kanser”. Ankara: HÜKSAM Yayınları 2009.p.6-29.
 • Munoz N, Franceschi S, Bosetti C, Moreno V, Herrero R, Smith JS, et al. Role of parity and human papilloma virus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet 2002;359(9312):1093-101.
 • Nural N, Akdemir N. Dahiliye servislerinde yatan hastalarda kanser risk faktörleri ve erken tanı belirtilerinin saptanması. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;4(2):1-13.
 • Oran NT, Oztürk H, Senuzun F, Aylaz RD. Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviors: Asian Pacific Jornal of Cancer Prevention 2008; 9(3): 515-8.
 • Özçakar N, Kartal M, Mert H, Güldal D. Healthy living behaviors of medical and nursing students. International Journal of CaringSciences, 2015;8(3):536-42.
 • Özdemir Ö, Bilgili N. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin meme ve serviks kanserlerinin erken tanısındaki bilgi ve uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010;9(6):605-12.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser İstatistikleri. 2017;1-58. [Erişim Tarihi: 30.05.2019]. Erişim: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/2014-RAPOR._uzuuun.pdf.
 • Stokley S, Jeyarajah J, Yankey D, Cano M, Gee J, Roark J, Curtis CR, Markowitz L. Human papilloma virus vaccination coverage among adolescents, 2007–2013, and Postlicensure Vaccine Safety Monitoring, 2006–2014 —United States. In: Morbidity and Mortality Weekly Report MMWR / July 25, 2014; 63(29):613-44.
 • Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jernal A. Global Cancer statistics. CA Cancer J Clin; 2015;65(2):87-108. [Erişim Tarihi: 24.05.2019]. Erişim: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3322/caac.21262.
 • Twinn S, Cheng F. Increasing uptake rates of cervical cancer screening amongst Hong Kong Chinese women: the role of the practitioner. Journal of Advanced Nursing 2000; 32(2):335-42.
 • Walker, SN, Hill-Polerecky, DM. Psychometric evaluation of the Health Promoting Lifestyle Profile II University of Nebraska Medical Center 1996.1-3.
 • Winer RL, Lee SK, Hughes JP, Adam DE, Kiviat NB, Koutsky LA. Genital human papilloma virus infection: incidence and risk factors in a cohort of female university students. Am J Epidemiol 2003;157(3):218-26.
 • World Health Organization. Cervical cancer screening and treatment of pre-cancerous lesions for secondary prevention of cervical cancer technology landscape. 2019;1-46. [Erişim Tarihi: 27.06.2019]. Erişim: https://unitaid.org/assets/Cervical_Cancer_Technology-landscape-2019.pdf
 • Zaybak A, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve bu davranışları etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20(1):77-95.

HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 81 - 87, 29.12.2019

Öz

Amaç:
Çalışmanın amacı; Human Papilloma Virüs taraması sonucu pozitif (HPV+)
tespit edilen kadınlara serviks kanserini önlemeye yönelik verilen planlı
eğitimin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisini incelemektir.Yöntem:
Araştırma, prospektif, tanımlayıcı ve müdahale çalışması olarak İzmir
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi jinekoloji polikliniğine başvuran, HPV (+)
olan 91 kadın ile yapılmıştır. Veriler, “Kadınların Tanımlayıcı,
Sosyo-Demografik Özelliklerini İçeren Bilgi Formu” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi
Davranışları Ölçeği-ІІ” kullanılarak yüz-yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.
HPV (+) saptanan kadınlara birinci görüşmeden sonra yapılandırılmış eğitim ve
güncel literatür bilgileri rehberliğinde hazırlanmışr broşür verilmiştir.
Eğitim verildikten altı ay sonra (izlem-1) ve oniki ay sonra (izlem-2)
kadınların Pap-smear kontrolleri planlanmıştır.Bulgular:
Kadınların yaş ortalamalarının 37.87±9.9, %50.5’inin ilkokul mezunu ve
%80.2’sinin evhanımı olduğu saptanmıştır. Kadınların eğitim öncesi 122.63±1.31,
izlem-1’de 166.06±1.20 ve izlem-2’de 150.32±1.70 puan aldıkları ve ortalamalar
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=.00).
Ölçeğin fiziksel aktivite alt boyutu üç ölçümde de en düşük puan alınan boyut
olarak belirlenmiştir.Sonuç:
Çalışma sonunda kadınlara verilen eğitimlerin sık aralarla tekrarlanması
ve kadınların fiziksel egzersiz konusunda desteklenmeleri gerektiği tespit
edilmiştir. 

Kaynakça

 • Aksoy T, Uçar H. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;1(2):53-67.
 • Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP). Planning and Implementing Cervical Cancer Prevention and Control Programs: A Manual for Managers. Seattle ACCP, 2004; 130-46.
 • Altay B, Çavuşoğlu F, Güneştaş İ. Tıp fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. DEUHFED 2015;8(1):12-8.
 • Ayhan A, Dursun P. Türkiye’de HPV ve Servikal Kanseri Sıklığı. In: Ayhan A, Dursun P. Editörler. Kadın Genital Kanserleri & HPV. İstanbul: Akademi Yayınevi 2010;61-8.
 • Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ІІ’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi 2008;12(1):2-13.
 • Can H, Öztürk YK, Güçlü YA, Öztürk F, Demir Ş. Kadın Sağlık Çalışanlarının Serviks Kanseri Farkındalığı. Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2010;20(2):77-84.
 • Cihangiroğlu Z, Deveci SE. Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Tıp Dergisi 2011;16(2): 78-83.
 • Datta GD, Colditz GA, Kawachi I, Subramanian SV, Palmer JR, Rosenberg L. Individual-, neighborhood-, and state-level socioeconomic predictors of cervical carcinoma screening among U.S. black women: a multi level analysis. American Cancer Society 2006;106(3): 664-9.
 • Eke RN, Sezik HA, Özen M. Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı? Are female doctors aware of cervical cancer? Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2016;26(1):53-7.
 • Erzincanlı S, Zaybak A, Khorshid L. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve zaman yönetimi becerileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;31(2):8-25.
 • Gündoğdu NA, Güler F. Healthy Lifestyle Behaviors and Self-Efficacy Levels of Health Care Professionals Working at Primary Health Care Institutions. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2016;18(1):14-27.
 • Kanbur A, Çapık C. Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2011;18(1):61-72.
 • Kaya M, Akın, A. Halk Sağlığı Yaklaşımı ile “Servikal Kanser”. Ankara: HÜKSAM Yayınları 2009.p.6-29.
 • Munoz N, Franceschi S, Bosetti C, Moreno V, Herrero R, Smith JS, et al. Role of parity and human papilloma virus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet 2002;359(9312):1093-101.
 • Nural N, Akdemir N. Dahiliye servislerinde yatan hastalarda kanser risk faktörleri ve erken tanı belirtilerinin saptanması. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;4(2):1-13.
 • Oran NT, Oztürk H, Senuzun F, Aylaz RD. Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviors: Asian Pacific Jornal of Cancer Prevention 2008; 9(3): 515-8.
 • Özçakar N, Kartal M, Mert H, Güldal D. Healthy living behaviors of medical and nursing students. International Journal of CaringSciences, 2015;8(3):536-42.
 • Özdemir Ö, Bilgili N. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin meme ve serviks kanserlerinin erken tanısındaki bilgi ve uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010;9(6):605-12.
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Kanser İstatistikleri. 2017;1-58. [Erişim Tarihi: 30.05.2019]. Erişim: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/2014-RAPOR._uzuuun.pdf.
 • Stokley S, Jeyarajah J, Yankey D, Cano M, Gee J, Roark J, Curtis CR, Markowitz L. Human papilloma virus vaccination coverage among adolescents, 2007–2013, and Postlicensure Vaccine Safety Monitoring, 2006–2014 —United States. In: Morbidity and Mortality Weekly Report MMWR / July 25, 2014; 63(29):613-44.
 • Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jernal A. Global Cancer statistics. CA Cancer J Clin; 2015;65(2):87-108. [Erişim Tarihi: 24.05.2019]. Erişim: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3322/caac.21262.
 • Twinn S, Cheng F. Increasing uptake rates of cervical cancer screening amongst Hong Kong Chinese women: the role of the practitioner. Journal of Advanced Nursing 2000; 32(2):335-42.
 • Walker, SN, Hill-Polerecky, DM. Psychometric evaluation of the Health Promoting Lifestyle Profile II University of Nebraska Medical Center 1996.1-3.
 • Winer RL, Lee SK, Hughes JP, Adam DE, Kiviat NB, Koutsky LA. Genital human papilloma virus infection: incidence and risk factors in a cohort of female university students. Am J Epidemiol 2003;157(3):218-26.
 • World Health Organization. Cervical cancer screening and treatment of pre-cancerous lesions for secondary prevention of cervical cancer technology landscape. 2019;1-46. [Erişim Tarihi: 27.06.2019]. Erişim: https://unitaid.org/assets/Cervical_Cancer_Technology-landscape-2019.pdf
 • Zaybak A, Fadıloğlu Ç. Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları ve bu davranışları etkileyen etmenlerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20(1):77-95.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül Dönmez 0000-0003-4930-0760

Birsen Karaca Saydam 0000-0001-5601-8064

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 2 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 19 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dönmez, A., & Karaca Saydam, B. (2019). HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 81-87.
AMA Dönmez A, Karaca Saydam B. HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Aralık 2019;2(3):81-87.
Chicago Dönmez, Ayşegül, ve Birsen Karaca Saydam. “HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2, sy. 3 (Aralık 2019): 81-87.
EndNote Dönmez A, Karaca Saydam B (01 Aralık 2019) HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 3 81–87.
IEEE A. Dönmez ve B. Karaca Saydam, “HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, ss. 81–87, 2019.
ISNAD Dönmez, Ayşegül - Karaca Saydam, Birsen. “HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2/3 (Aralık 2019), 81-87.
JAMA Dönmez A, Karaca Saydam B. HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2:81–87.
MLA Dönmez, Ayşegül ve Birsen Karaca Saydam. “HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, 2019, ss. 81-87.
Vancouver Dönmez A, Karaca Saydam B. HPV POZİTİF KADINLARA SERVİKS KANSERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN PLANLI EĞİTİMİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI’NA ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(3):81-7.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409