Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND THE LEVEL OF COPING WITH STRESS IN THE RISKY PREGNANT

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 96 - 104, 29.12.2019

Öz

Aim: The aim of this
study was to determine the relationship between perceived social support and
stress coping levels of pregnant women with high risk.

Method:
This descriptive
cross-sectional study was conducted between November 2010 and January 2011. In
the study, 350 pregnant women who were diagnosed with high risk pregnancy were
included in antenatal in-patient clinic of a Women’s and Child Health Hospital.
Sociodemographic Information Form, Styles of Coping Inventory and
Multidimensional Scale of Perceived Social Support were used as data collection
tools. Descriptive statistical methods (frequency, percentage, average,
standard deviation), independent samples t test, Anova and Pearson's
correlation analysis was used for the evaluation of the data.

Results:
According to our study, a
statistically significant relationship was found between the average scores of
social support and coping with the stress scale in pregnant who had high-risk
(r=0.354, p<0.05). The social
support and coping with stress subscale scores of the pregnant women with low
education level and monthly income, unplanned pregnancy, multiparous pregnancy
and extended family structure pregnancy were found to be statistically significantly lower (p<.05).Conclusion:
According to the data obtained
from our study; age, education level, monthly income status, family structure,
number of pregnancies and planned pregnancy status were found to be significant
relationship with perceived social support and coping with stress. It is
recommended that the health care team members take care of the psychosocial
care as well as the physical care of pregnant women, counseling should provide
by the nurses for pregnant women to use their social support resources and
develop the ability coping with stress.

Kaynakça

 • Ağargün MY, Beşiroğlu L, Kıran ÜK, Özer ÖA, Kara H. COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği) Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005;6:221-6.
 • Akbaş E, Kalenderoğlu A, Savaş AH, Sertbaş G. Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 2008;45(3):85-91.
 • Akan N, Kaya D. Planlı ve planlı olmayan gebeliklerde yaşanan anksiyete. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2010;13(1):18-24.
 • Bingöl YT, Tel H. Postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri ile etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007;10(3):1-6.
 • Brugha TS, Wheatley S, Taub NA, Curvelwell A, Friedman T, Kirwan P, Jones DR, Shapiro DA. Pragmatic randomized trial of antenatal intervention to prevent post-natal depression by reducing psychosocial risk factors. Psychol Med, 2000;30(6):1273-81.
 • Chou FH, Avant KC, Kuo SH, Fetzer SJ. Relationships between nausea and vomiting, perceived stress, social support, pregnancy planning and psychosocial adaptation in a sample of mothers: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 2008; 45(8):1185-91.
 • Chou FH, Kuo SH, Wang RH. A longitudinal study of nausea and vomiting, fatigue and perceived stress in, and social support for pregnant women through the three trimesters. Kaohsiung J Med Sci, 2008;24(6):306-14.
 • Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. Gebelerin ruhsal belirti dağılımlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005;21(1):115-26.
 • Eker D, Akar H. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi,1995;10(34):45-55.
 • Elsenbruch S, Benson S, Rücke M, Rose M, Dudenhausen J, Pincus-Knackstedt MK, Kalpp BF, Arck PC. Social support during pregnancy: Effects on maternal depressive symptoms, smoking and pregnancy outcome. Human Reproduction, 2007;22(3):869-77.
 • Glazier RH, Elgar FJ, Goel V, Holzapfel S. Stress, social support, and emotional distress in a community sample of pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 2004;25(3-4):247-55.
 • Gümüşdaş M, Apay ES, Özorhan EY. Riskli olan ve olmayan gebelerin psiko-sosyal sağlıklarının karşılaştırılması. HSP, 2014;1(2):32-42.
 • Hocaoğlu Ç, Ayvaz S, Tiryaki A, Ak İ. Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili risk etkenleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 2006;17(4):243-51.
 • Jo Kay CG, Michelle HW, Christine DS, Christina AL, Beate RR. Paternal support and preterm birth, and the moderation of effects of chronic stress: a study in Los Angeles County mothers. Arch Womens Ment Health, 2010;13:327–38.
 • Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: a study in a Turkish population. Midwifery, 2009;25:344-56.
 • Karaçam Z, Şen E. Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi,2012: 80–91.
 • Kılıç S, Uçar M, Temir P, Erten Ü, Şahin E, Karaca B, Yüksel S, Özkır F. Hamile kadınlarda doğum öncesi bakım alma sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007;6(2):91-7.
 • Kita A. Quality of social network for pregnant women in Japan with focus on parity and family structure. Kobe J Med Sci, 2000;46(3):125-36.
 • Maloni JA, Park S, Anthony MK, Musil CM. Measurement of antepartum depressive symptoms during high-risk pregnancy. Res Nurs Health. 2005;28(1):16-26.
 • Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. Gebelik ve doğum sonrası dönemde sosyal destek algısı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 2010;1(2):71-6. Metin A, Pasinlioğlu T. Gebelerin algıladıkları sosyal destek ile prenatal bağlanma arasındaki ilişki. JACDS Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2016;5:49-66.
 • Milgrom J, Hirshler Y , Reece J , Holt C, Gemmill AW. Social support—a protective factor for depressed perinatal women? Int. J. Environ. Res. Public Health, 2019;16:1-17.
 • Nelson DB, Grisso JA, Joffe MM, Brensinger C, Shaw L, Datner E. Does stress influence early pregnancy loss. Ann Epidemiol, 2003;13(4):223-9. Okanlı A, Tortumluoğlu G, Kırpınar İ. Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2003;4:98-105.
 • Ölçer Z, Bakır N, Oskay A. Yüksek Riskli Gebelerin Öz Yeterlilik ve Sosyal Destek Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;19(1): 25-33.
 • Özdemir F, Bodur S, Nazik E, Nazik H, Kanbur A. Hiperemezis gravidarum tanısı alan gebelerin sosyal destek düzeyinin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010;9(5):463-70.

RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 3, 96 - 104, 29.12.2019

Öz

Amaç:
Bu araştırma, riskli gebeliği olan gebelerin algıladıkları sosyal destek
ile stresle baş etme düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır.Yöntem:
Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan bu araştırma Kasım 2010-Ocak 2011
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, bir Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi Antenatal Kliniğinde riskli gebelik tanısı ile yatan 350
gebe örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Bilgi Formu,
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel
analiz (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma), bağımsız gruplarda t testi,
ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.Bulgular:
Araştırma sonuçlarına göre riskli gebelerin stresle başa çıkma puan
ortalamaları ile algıladıkları sosyal destek puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r=0.354, p<0.05) olduğu saptanmıştır.
Eğitim düzeyi ve aylık gelir düzeyi düşük olan, gebeliği planlı olmayan,  multipar gebeliğe sahip ve geniş aile
yapısında olan gebelerin algıladıkları sosyal destek ve stresle başa çıkma
ölçek alt puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük
olduğu belirlenmiştir (p<.05).Sonuç:  Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere
göre; yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir durumu, aile yapısı, gebelik sayısı ve
gebeliğin planlı olma durumu gibi değişkenler ile gebelerin algıladıkları
sosyal destek ve stresle başa çıkma durumunu arasında ilişki saptanmıştır.
Sağlık ekibi üyelerinin gebe kadınların fiziksel bakımının yanı sıra
psikososyal bakımıyla da ilgilenmesi, gebelere sosyal destek kaynaklarını
kullanmaları ve stresle başa çıkma becerisi geliştirmeleri konusunda hemşireler
tarafından gerekli danışmanlığın sağlanması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Ağargün MY, Beşiroğlu L, Kıran ÜK, Özer ÖA, Kara H. COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği) Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005;6:221-6.
 • Akbaş E, Kalenderoğlu A, Savaş AH, Sertbaş G. Gebelikte sosyodemografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 2008;45(3):85-91.
 • Akan N, Kaya D. Planlı ve planlı olmayan gebeliklerde yaşanan anksiyete. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2010;13(1):18-24.
 • Bingöl YT, Tel H. Postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri ile etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007;10(3):1-6.
 • Brugha TS, Wheatley S, Taub NA, Curvelwell A, Friedman T, Kirwan P, Jones DR, Shapiro DA. Pragmatic randomized trial of antenatal intervention to prevent post-natal depression by reducing psychosocial risk factors. Psychol Med, 2000;30(6):1273-81.
 • Chou FH, Avant KC, Kuo SH, Fetzer SJ. Relationships between nausea and vomiting, perceived stress, social support, pregnancy planning and psychosocial adaptation in a sample of mothers: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud, 2008; 45(8):1185-91.
 • Chou FH, Kuo SH, Wang RH. A longitudinal study of nausea and vomiting, fatigue and perceived stress in, and social support for pregnant women through the three trimesters. Kaohsiung J Med Sci, 2008;24(6):306-14.
 • Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. Gebelerin ruhsal belirti dağılımlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005;21(1):115-26.
 • Eker D, Akar H. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi,1995;10(34):45-55.
 • Elsenbruch S, Benson S, Rücke M, Rose M, Dudenhausen J, Pincus-Knackstedt MK, Kalpp BF, Arck PC. Social support during pregnancy: Effects on maternal depressive symptoms, smoking and pregnancy outcome. Human Reproduction, 2007;22(3):869-77.
 • Glazier RH, Elgar FJ, Goel V, Holzapfel S. Stress, social support, and emotional distress in a community sample of pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 2004;25(3-4):247-55.
 • Gümüşdaş M, Apay ES, Özorhan EY. Riskli olan ve olmayan gebelerin psiko-sosyal sağlıklarının karşılaştırılması. HSP, 2014;1(2):32-42.
 • Hocaoğlu Ç, Ayvaz S, Tiryaki A, Ak İ. Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili risk etkenleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 2006;17(4):243-51.
 • Jo Kay CG, Michelle HW, Christine DS, Christina AL, Beate RR. Paternal support and preterm birth, and the moderation of effects of chronic stress: a study in Los Angeles County mothers. Arch Womens Ment Health, 2010;13:327–38.
 • Karaçam Z, Ançel G. Depression, anxiety and influencing factors in pregnancy: a study in a Turkish population. Midwifery, 2009;25:344-56.
 • Karaçam Z, Şen E. Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi,2012: 80–91.
 • Kılıç S, Uçar M, Temir P, Erten Ü, Şahin E, Karaca B, Yüksel S, Özkır F. Hamile kadınlarda doğum öncesi bakım alma sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007;6(2):91-7.
 • Kita A. Quality of social network for pregnant women in Japan with focus on parity and family structure. Kobe J Med Sci, 2000;46(3):125-36.
 • Maloni JA, Park S, Anthony MK, Musil CM. Measurement of antepartum depressive symptoms during high-risk pregnancy. Res Nurs Health. 2005;28(1):16-26.
 • Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. Gebelik ve doğum sonrası dönemde sosyal destek algısı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 2010;1(2):71-6. Metin A, Pasinlioğlu T. Gebelerin algıladıkları sosyal destek ile prenatal bağlanma arasındaki ilişki. JACDS Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2016;5:49-66.
 • Milgrom J, Hirshler Y , Reece J , Holt C, Gemmill AW. Social support—a protective factor for depressed perinatal women? Int. J. Environ. Res. Public Health, 2019;16:1-17.
 • Nelson DB, Grisso JA, Joffe MM, Brensinger C, Shaw L, Datner E. Does stress influence early pregnancy loss. Ann Epidemiol, 2003;13(4):223-9. Okanlı A, Tortumluoğlu G, Kırpınar İ. Gebe kadınların ailelerinden algıladıkları sosyal destek ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2003;4:98-105.
 • Ölçer Z, Bakır N, Oskay A. Yüksek Riskli Gebelerin Öz Yeterlilik ve Sosyal Destek Algıları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016;19(1): 25-33.
 • Özdemir F, Bodur S, Nazik E, Nazik H, Kanbur A. Hiperemezis gravidarum tanısı alan gebelerin sosyal destek düzeyinin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2010;9(5):463-70.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya Yanık 0000-0001-8004-6786

Fügen Özcanarslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 8 Ekim 2019
Kabul Tarihi 10 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yanık, D., & Özcanarslan, F. (2019). RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 96-104.
AMA Yanık D, Özcanarslan F. RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. Aralık 2019;2(3):96-104.
Chicago Yanık, Derya, ve Fügen Özcanarslan. “RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2, sy. 3 (Aralık 2019): 96-104.
EndNote Yanık D, Özcanarslan F (01 Aralık 2019) RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2 3 96–104.
IEEE D. Yanık ve F. Özcanarslan, “RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, ss. 96–104, 2019.
ISNAD Yanık, Derya - Özcanarslan, Fügen. “RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2/3 (Aralık 2019), 96-104.
JAMA Yanık D, Özcanarslan F. RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2:96–104.
MLA Yanık, Derya ve Fügen Özcanarslan. “RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 3, 2019, ss. 96-104.
Vancouver Yanık D, Özcanarslan F. RİSKLİ GEBELERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRESLE BAŞETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(3):96-104.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409