Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FORENSIC CASES IN THE FIELDS OF GYNECOLOGY AND OBSTETRY AND MIDWIFERY APPROACH

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 143 - 150, 01.09.2020

Öz

Midwives encounter many forensic cases due to their areas of assignment, and are also among the first healthcare professionals to have contact with these people. In forensic cases, first of all, physicians as well as midwives are responsible for appropriate and adequate reporting. In the field of gynaecology and obstetrics, incidents such as violence against women / pregnant women, rape pregnancy, unauthorized genital examination, substance abuse during pregnancy, abortion/illegal abortion, adolescent pregnancies and baby switching occur. Physicians, midwives and nurses are responsible for reporting these forensic cases. Moreover, in forensic cases in women's and children's health; the midwife has important roles and responsibilities in taking history, physical examination, defining the evidence, collecting the evidence, preserving the evidence, ensuring the chain of evidence protection and recording the evidence. In order for midwives to have sufficient information about reporting forensic cases, introduction of courses containing forensic subjects in undergraduate and graduate education, and post-graduate in-service trainings to increase the comprehension of the subject are recommended. In this review, the subjects of; violence against women / pregnant women, rape pregnancy, unauthorized genital examination, substance abuse during pregnancy, abortion/illegal abortion, adolescent pregnancies and baby switching in gynaecology and obstetrics are examined.

Kaynakça

 • Aher A, O’Connell R. Midwifery Matters: Domestic abuse in pregnancy. WIN 2012; 20(7): 45-53.
 • Aksu S. Adli Ebelik. HSP 2017;4(3):277-84.
 • Almeida FSJ et al. Domestic Violence in Pregnancy: Prevalence and Characteristics of the Pregnant Woman. J Clin Nurs 2017;26(15-16):2417-25.
 • Ataman H ve ark. Kadın Sağlığında Adli Hemşirelik Uygulamaları. STED 2017;26(6):256-60.
 • Atman ÜC. Kadına Yönelik Şiddet; Cinsel Taciz / Irza Geçme. STED 2003;12(9):333-5.
 • Bhuvaneswar CG et al. Cocaine and Opioid Use During Pregnancy: Prevalence and Management. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2008;10(1):59-65.
 • Bozkurt ÖD ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Bilgi, Görüş ve Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(2):99-107.
 • Celbis O ve ark. Cinsel Suçlarda Muayene. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;1(4):48-52.
 • Chang JC et al. Health Care İnterventions for İntimate Partner Violence: What Women Want. Womens Health Issues 2005;15(1):21-30.
 • Çevik SA, Başer M. Adli Hemşirelik ve Çalışma Alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;21(2):143-52.
 • Demir S, Oskay ÜY. Aile İçi Şiddetin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015;5(1):35-8.
 • Demirci Ş ve ark. Sağlam Himen Morfolojilerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008;5(3):93-100.
 • Dönmez B. TCK’DA Çocuk Düşürtme Suçu Mukayeseli Hukuk ve AİHM’nin Bakış Açısıyla Ceninin Yaşama Hakkının Sınırlandırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007;9(2):99-141.
 • Efe ŞY. Acil Servis Hemşirelerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Rol ve Sorumlulukları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Der 2012;2(1):49-54.
 • Ekizoğlu O ve ark. Cinsel Saldırılarda Gebelik Sorunu. Turkish-German Gynecol Assoc 2008;9(2):105-9.
 • Elmalı F ve ark. Hemşire ve Ebelerin Aile İçi Fiziksel Şiddete Bakış Açıları Maruziyetleri. Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;20(1):39-47.
 • Evans MM, Stagner PA. Maintaining the Chain of Custody Evidence Handling in Forensic Cases. AORN Journal 2003;78(4):563-9.
 • Field S et al. Domestic and Intimate Partner Violence Among Pregnant Women in a Low Resource Setting in South Africa: A Facility-Based, Mixed Methods Study. BMC Womens Health 2018;18(1):119-24.
 • Genç S, Mihmanlı V. Madde Bağımlılığı ve Gebelik. Okmeydanı Tıp Dergisi 2014;30(2):120-3.
 • Güler N. Gebelikte Eşi Tarafından Kadına Uygulanan Fiziksel, Duygusal, Cinsel ve Ekonomik Şiddet ve İlişkili Faktörler. DEUHYO ED 2010;3(2):72-7.
 • Gürsoy E, Vural G. Nurses’ and Midwives’ Views on Approaches to Hymen Examination. Nursing Ethics 2003;10(5):485-96.
 • İzci F, Bilici R. Gebelerde Madde Kullanımı: Görülme Sıklığı ve Etkileri. Bağımlılık Dergi 2015;16(1):26-34.
 • Jamshidimanesh M et al. Domestic Violence Against Pregnant Women in Iran. J Family Reprod Health 2013;7(1):7-10.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM). Kadına Yönelik Şiddetle Eylem Mücadele-Ulusal Eylem Planı 2016-2020. Ankara; 2016. https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2016-2020-icin-tiklayiniz.pdf Erişim Tarihi: 12.05.2020
 • Kara P ve ark. Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddeti Tanımalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 2018;8(3):115-22.
 • Karahan N. Ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde karşılaştıkları adli sorunlar. 2. Tıp Hukuku Günleri. Adli Obstetrik ve Jinekoloji. Ed. Koç S, Can M. 2012; 83-91.
 • Lynch VA. Forensic Nursing Science: Global Strategies ın Health and Justice. Egyptian Journal of Forensic Sciences 2011;1(2):69-76.
 • McGillivray B. The role of Victorian Emergency Nurses in the Collection and Preservation of Forensic Evidence: A Review of the Literature. Accident and Emergency Nursing 2005;13(2):95-100.
 • Özden D, Yıldırım N. Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009;16(3):73-81.
 • Sağkal T ve ark. Gebelerin Eşi Tarafından Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddetle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014;13(5):381-90.
 • Süt HK, Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. DEUHFED 2016; 9(2): 52-60.
 • Taşpınar A ve ark. Physical Violence and Affecting Factors During Pregnancy in Çanakkale, Aile ve Toplum Dergisi 2008;4(13):63-76.
 • TC. Resmi Gazete. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun.1983, Sayı: 18059. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2827.pdf Erişim Tarihi: 11.05.2020
 • TC. Resmi Gazete. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun. Kanun Numarası: 1219.14.4. 1928, Sayı, 863, Cilt: 9. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1219&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3 Erişim Tarihi: 10.05.2020
 • TC. Resmi Gazete. Türk Ceza Kanunu. 12.10.2004, Sayı: 25611. Tertip:5, Cilt:43. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf Erişim Tarihi: 10.05.2020
 • TC. Resmi Gazete. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi; Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik. 06.06.2005, Sayı:25832. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8202&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 10.05.2020
 • Temel M, Şişman FN. Kadına Yönelik Cinsel Saldırılarda Hemşirelik Yaklaşımı. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2013;4(2):85-90.
 • Türkmen H, Genç RE. Ebelik ve Yenidoğanda Malpraktis. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;20(2):154-9.
 • World Health Organization. Midwives Voices, Midwives Realities. Findings from a Global Consultation on Providing Quality Midwifery Care, 2016. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250376/9789241510547eng.pdf;jsessionid=B3C54B382BF79578B8669471168D1212?sequence=1 Erişim tarihi: 09.12.2019.
 • World Health Organization, Adolescent pregnancy. 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy Erişim Tarihi: 12.05.2020.
 • Wright A, Walker J. Management of Women Who Use Drugs During Pregnancy. Seminalrs in Fetal & Neonatal Medicine 2007;12(2):114-8.
 • Yanıkkerem E et al. Domestic Violence During Pregnancy in Turkey and Responsibility of Prenatal Healthcare Providers. American Journal of Perinatology 2006;23(2):93-103.
 • Yıldırım G ve ark. Ulusal Ebelik Kodları ve Meslek Değerleri, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2014;23(4):148-54.

JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 143 - 150, 01.09.2020

Öz

Ebeler çalışma alanları gereği birçok adli olay ile karşılaşmakta olup aynı zamanda bu kişilerle ilk temas kuran sağlık profesyonellerindendir. Adli olaylarda, başta hekim olmak üzere ebeler de uygun ve yeterli bildirim yapmaktan sorumludur. Jinekoloji ve obstetri alanında kadına/gebeye karşı şiddet, tecavüz kaynaklı gebelik, rızasız genital muayene, gebelikte madde bağımlılığı, çocuk düşürme/düşürtme, adölesan gebelikler ve bebek karıştırma konuları yer almaktadır. Bu adli olayların bildiriminden hekim, ebe ve hemşireler sorumludur. Aynı zamanda ebenin kadın ve çocuk sağlığı adli olaylarında; öykü alma, fiziksel muayene, kanıtın tanımlanması, kanıtın toplanması, kanıtın saklanması, kanıt koruma zincirinin sağlanması ve kanıtın kayıt edilmesinde önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ebelerin adli olayların bildirimi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları için lisans ve lisansüstü eğitimlerinde adli konuları içeren derslerin eklenmesi ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerle konunun anlaşılırlığının arttırılması önerilmektedir. Bu derlemede; jinekoloji ve obstetri alanının konuları olan kadına/gebeye karşı şiddet, tecavüz kaynaklı gebelik, rızasız genital muayene, gebelikte madde bağımlılığı, çocuk düşürme/düşürtme, adölesan gebelikler ve bebek karıştırma konuları incelenmiştir.

Kaynakça

 • Aher A, O’Connell R. Midwifery Matters: Domestic abuse in pregnancy. WIN 2012; 20(7): 45-53.
 • Aksu S. Adli Ebelik. HSP 2017;4(3):277-84.
 • Almeida FSJ et al. Domestic Violence in Pregnancy: Prevalence and Characteristics of the Pregnant Woman. J Clin Nurs 2017;26(15-16):2417-25.
 • Ataman H ve ark. Kadın Sağlığında Adli Hemşirelik Uygulamaları. STED 2017;26(6):256-60.
 • Atman ÜC. Kadına Yönelik Şiddet; Cinsel Taciz / Irza Geçme. STED 2003;12(9):333-5.
 • Bhuvaneswar CG et al. Cocaine and Opioid Use During Pregnancy: Prevalence and Management. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2008;10(1):59-65.
 • Bozkurt ÖD ve ark. Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Bilgi, Görüş ve Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(2):99-107.
 • Celbis O ve ark. Cinsel Suçlarda Muayene. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;1(4):48-52.
 • Chang JC et al. Health Care İnterventions for İntimate Partner Violence: What Women Want. Womens Health Issues 2005;15(1):21-30.
 • Çevik SA, Başer M. Adli Hemşirelik ve Çalışma Alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;21(2):143-52.
 • Demir S, Oskay ÜY. Aile İçi Şiddetin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015;5(1):35-8.
 • Demirci Ş ve ark. Sağlam Himen Morfolojilerinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008;5(3):93-100.
 • Dönmez B. TCK’DA Çocuk Düşürtme Suçu Mukayeseli Hukuk ve AİHM’nin Bakış Açısıyla Ceninin Yaşama Hakkının Sınırlandırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007;9(2):99-141.
 • Efe ŞY. Acil Servis Hemşirelerinin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Rol ve Sorumlulukları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Der 2012;2(1):49-54.
 • Ekizoğlu O ve ark. Cinsel Saldırılarda Gebelik Sorunu. Turkish-German Gynecol Assoc 2008;9(2):105-9.
 • Elmalı F ve ark. Hemşire ve Ebelerin Aile İçi Fiziksel Şiddete Bakış Açıları Maruziyetleri. Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;20(1):39-47.
 • Evans MM, Stagner PA. Maintaining the Chain of Custody Evidence Handling in Forensic Cases. AORN Journal 2003;78(4):563-9.
 • Field S et al. Domestic and Intimate Partner Violence Among Pregnant Women in a Low Resource Setting in South Africa: A Facility-Based, Mixed Methods Study. BMC Womens Health 2018;18(1):119-24.
 • Genç S, Mihmanlı V. Madde Bağımlılığı ve Gebelik. Okmeydanı Tıp Dergisi 2014;30(2):120-3.
 • Güler N. Gebelikte Eşi Tarafından Kadına Uygulanan Fiziksel, Duygusal, Cinsel ve Ekonomik Şiddet ve İlişkili Faktörler. DEUHYO ED 2010;3(2):72-7.
 • Gürsoy E, Vural G. Nurses’ and Midwives’ Views on Approaches to Hymen Examination. Nursing Ethics 2003;10(5):485-96.
 • İzci F, Bilici R. Gebelerde Madde Kullanımı: Görülme Sıklığı ve Etkileri. Bağımlılık Dergi 2015;16(1):26-34.
 • Jamshidimanesh M et al. Domestic Violence Against Pregnant Women in Iran. J Family Reprod Health 2013;7(1):7-10.
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM). Kadına Yönelik Şiddetle Eylem Mücadele-Ulusal Eylem Planı 2016-2020. Ankara; 2016. https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani/kadina-yonelik-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2016-2020-icin-tiklayiniz.pdf Erişim Tarihi: 12.05.2020
 • Kara P ve ark. Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Şiddeti Tanımalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 2018;8(3):115-22.
 • Karahan N. Ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde karşılaştıkları adli sorunlar. 2. Tıp Hukuku Günleri. Adli Obstetrik ve Jinekoloji. Ed. Koç S, Can M. 2012; 83-91.
 • Lynch VA. Forensic Nursing Science: Global Strategies ın Health and Justice. Egyptian Journal of Forensic Sciences 2011;1(2):69-76.
 • McGillivray B. The role of Victorian Emergency Nurses in the Collection and Preservation of Forensic Evidence: A Review of the Literature. Accident and Emergency Nursing 2005;13(2):95-100.
 • Özden D, Yıldırım N. Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009;16(3):73-81.
 • Sağkal T ve ark. Gebelerin Eşi Tarafından Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddetle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2014;13(5):381-90.
 • Süt HK, Küçükkaya B. Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Himen Muayenesi ve Himenoplastiye Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. DEUHFED 2016; 9(2): 52-60.
 • Taşpınar A ve ark. Physical Violence and Affecting Factors During Pregnancy in Çanakkale, Aile ve Toplum Dergisi 2008;4(13):63-76.
 • TC. Resmi Gazete. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun.1983, Sayı: 18059. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2827.pdf Erişim Tarihi: 11.05.2020
 • TC. Resmi Gazete. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun. Kanun Numarası: 1219.14.4. 1928, Sayı, 863, Cilt: 9. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1219&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3 Erişim Tarihi: 10.05.2020
 • TC. Resmi Gazete. Türk Ceza Kanunu. 12.10.2004, Sayı: 25611. Tertip:5, Cilt:43. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf Erişim Tarihi: 10.05.2020
 • TC. Resmi Gazete. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi; Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik. 06.06.2005, Sayı:25832. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8202&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 Erişim Tarihi: 10.05.2020
 • Temel M, Şişman FN. Kadına Yönelik Cinsel Saldırılarda Hemşirelik Yaklaşımı. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2013;4(2):85-90.
 • Türkmen H, Genç RE. Ebelik ve Yenidoğanda Malpraktis. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;20(2):154-9.
 • World Health Organization. Midwives Voices, Midwives Realities. Findings from a Global Consultation on Providing Quality Midwifery Care, 2016. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250376/9789241510547eng.pdf;jsessionid=B3C54B382BF79578B8669471168D1212?sequence=1 Erişim tarihi: 09.12.2019.
 • World Health Organization, Adolescent pregnancy. 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy Erişim Tarihi: 12.05.2020.
 • Wright A, Walker J. Management of Women Who Use Drugs During Pregnancy. Seminalrs in Fetal & Neonatal Medicine 2007;12(2):114-8.
 • Yanıkkerem E et al. Domestic Violence During Pregnancy in Turkey and Responsibility of Prenatal Healthcare Providers. American Journal of Perinatology 2006;23(2):93-103.
 • Yıldırım G ve ark. Ulusal Ebelik Kodları ve Meslek Değerleri, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2014;23(4):148-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Resmiye KAYA ODABAŞ (Sorumlu Yazar)
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-4470-0231
Türkiye


Ayten TAŞPINAR
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7918-2457
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Başvuru Tarihi 17 Şubat 2020
Kabul Tarihi 19 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { esbder690293, journal = {Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2110}, address = {ebelikdergisi@atauni.edu.tr}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {143 - 150}, doi = {}, title = {JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {Kaya Odabaş, Resmiye and Taşpınar, Ayten} }
APA Kaya Odabaş, R. & Taşpınar, A. (2020). JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 143-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/690293
MLA Kaya Odabaş, R. , Taşpınar, A. "JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI" . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 143-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esbder/issue/56656/690293>
Chicago Kaya Odabaş, R. , Taşpınar, A. "JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 143-150
RIS TY - JOUR T1 - JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI AU - Resmiye Kaya Odabaş , Ayten Taşpınar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 150 VL - 3 IS - 2 SN - -2687-2110 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI %A Resmiye Kaya Odabaş , Ayten Taşpınar %T JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI %D 2020 %J Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2687-2110 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya Odabaş, Resmiye , Taşpınar, Ayten . "JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI". Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Eylül 2020): 143-150 .
AMA Kaya Odabaş R. , Taşpınar A. JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 143-150.
Vancouver Kaya Odabaş R. , Taşpınar A. JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 143-150.
IEEE R. Kaya Odabaş ve A. Taşpınar , "JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI", Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 143-150, Eyl. 2020